Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BC8032

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
11-02-2008
Datum publicatie
28-03-2008
Zaaknummer
91368 / KG ZA 08-27
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

In de lijn Funda.nl, Jaap.nl en Gaspedaal.nl nu Openbareverkopen.nl.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2008, 62 met annotatie van F.W. Grosheide
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 91368 / KG ZA 08-27

datum vonnis: 11 februari 2008 (gww)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Internetnotarissen B.V.,

gevestigd te Beneden-Leeuwen,

eiseres,

verder te noemen Internetnotarissen,

procureur: mr. E.M.M. van de Loo,

advocaat: mr. A.J. Kronenberg te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Openbareverkopen.nl B.V.,

gevestigd te Enschede,

gedaagde,

verder te noemen Openbareverkopen,

procureur: mr. M.G. Jacobs.

Het procesverloop

Internetnotarissen heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 28 januari 2008. Ter zitting zijn verschenen:

de heer [Namens Eiseres] namens Internetnotarissen, vergezeld door mr. Kronenberg en de heren [Namens Gedaagde 1] en [Namens Gedaagde 2] namens Openbareverkopen, vergezeld door mr. Jacobs. De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

De feiten

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

a. Internetnotarissen drijft een onderneming die zich richt op het ontwikkelen en exploiteren van websites en het beoefenen van andere activiteiten via het internet, welke op enigerlei wijze dienstbaar kunnen zijn aan notariële dienstverlening. In dat kader exploiteert Internetnotarissen de website www.veilingnotaris.nl. Op deze website kunnen deelnemende notarissen op handen zijnde veilingen van onroerend goed aankondigen door middel van een advertentie.

b. De deelnemende notarissen (waaronder in ieder geval een zevental notarissen dat Internetnotarissen heeft gevolmachtigd om ook namens haar de onderhavige procedure te voeren, welke hierna als de Notarissen zullen worden aangeduid) plaatsen zelf een advertentie op de website met daarin alle voor de veiling relevante gegevens. Op ieder gewenst moment kunnen de notarissen de advertentie wijzigen.

c. Van nagenoeg alle op de website geplaatste te veilen onroerende zaken wordt door (medewerkers van) Internetnotarissen één of meer foto’s gemaakt, welke vervolgens worden toegevoegd aan de desbetreffende advertentie.

d. Vanaf juli 2007 is Openbareverkopen begonnen met een mailactie gericht op de creatie van een informatiebestand met betrekking tot onder meer notariële openbare verkopen. Daartoe heeft Openbareverkopen de website www.openbareverkopen.nl ontwikkeld, welke website zij ook exploiteert. Tot op heden heeft Openbareverkopen 131 publicaties van www.veilingnotaris.nl rechtstreeks overgenomen en op haar website geplaatst.

De vordering van Internetnotarissen en haar onderbouwing daarvan

2. Bij dagvaarding vordert Internetnotarissen – kort gezegd – veroordeling van Openbareverkopen om zich te onthouden van het inbreuk maken op de auteursrechten en de databankrechten van Internetnotarissen, alsmede zich te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Internetnotarissen en het plaatsen van een tekst op de website van Openbareverkopen waarin melding wordt gemaakt van het inbreukmakend handelen van Openbareverkopen en een verwijzing naar de website van Internetnotarissen is opgenomen, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast vordert Internetnotarissen een termijn te bepalen ingevolge het Trips verdrag waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig dient te maken tegen Openbareverkopen, alsmede Openbare verkopen te veroordelen in de kosten van deze procedure, begroot in de zin van artikel 1019h Rv.

3. Internetnotarissen stelt daartoe het navolgende.

Auteursrecht

3.1 Volgens Internetnotarissen bestaat de inhoud van de veilingadvertenties (zoals deze op www.veilingnotaris.nl te zien zijn) uit auteursrechtelijk beschermde werken, althans beschermde geschriften. Dat geldt in het bijzonder voor de foto’s, de objectbeschrijvingen en de bijzondere veilingvoorwaarden. De foto’s bevatten een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker en zijn daarom aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10 lid 1 sub g Auteurswet. Omdat de foto’s op www.veilingnotaris.nl zijn gemaakt door werknemers van Internetnotarissen, komt het auteursrecht op deze foto’s toe aan laatstgenoemde, op grond van artikel 7 en 8 Auteurswet.

De objectbeschrijvingen van de te veilen onroerende zaken zijn volgens Internetnotarissen in ieder geval aan te merken als beschermde geschriften in de zin van artikel 10 lid 1 sub 1 Auteurswet. Daartoe verwijst Internetnotarissen naar de uitspraak van de voorzieningenrechter te Alkmaar in de zaak Jaap.nl . Bovendien zijn de objectbeschrijvingen aan te merken als oorspronkelijke werken. Hoewel er sprake is van een beschrijving van een feitelijke situatie, kan in ieder geval aan onderdelen van de objectbeschrijvingen een zekere mate van originaliteit niet worden ontzegd. De beschrijvingen getuigen van een voldoende eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker.

De op de beschrijvingen rustende auteursrechten dan wel geschriftenbescherming komt toe aan de maker van het werk c.q. geschrift. Op grond van artikel 7 Auteurswet is het betreffende notariskantoor de rechthebbende op de auteursrechten.

Ook de bijzondere veilingwoorwaarden kunnen volgens Internetnotarissen worden aangemerkt als een volwaardig auteursrechtelijk beschermd werk, met een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. Ook aan deze bijzondere veilingvoorwaarden kan een zekere mate van originaliteit niet worden ontzegd. Dat komt met name tot uitdrukking in de redigering en de lay-out van de bijzondere veilingvoorwaarden. Mochten de bijzondere veilingvoorwaarden niet zijn aan te merken als oorspronkelijke werken, dan moeten zij in ieder geval worden aangemerkt als beschermde geschriften conform artikel 10 lid 1 sub 1 Auteurswet.

Voor zover de foto’s uit de veilingadvertentie niet afzonderlijk als een beschermd werk of geschrift zijn aan te merken beroept Internetnotarissen zich op geschriftenbescherming voor het geheel van foto’s, beschrijvingen en bijzondere veilingvoorwaarden van de afzonderlijke veilingadvertenties. Omdat zowel Internetnotarissen als de adverterende notaris als maker zijn aan te wijzen op onderdelen van dit geheel, zijn zij gezamenlijk rechthebbende op de geschriftenbescherming die op het geheel rust.

Openbareverkopen heeft een groot aantal op www.veilingnotaris.nl gepubliceerde advertenties integraal overgenomen en geplaatst op haar website. Daarmee maakt zij zich schuldig aan het (ongeoofloofd, immers: er is geen toestemming verleend door de rechthebbende) openbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde (oorspronkelijke) werken in de zin van de Auteurswet. Voor zover het om beschermde geschriften gaat, zijn de op Openbareverkopen gepubliceerde veilingadvertenties ontleend aan de beschermde werken op www.veilingnotaris.nl en vormen een (ongeoorloofde) eenvoudige herhaling daarvan.

Databankenrecht

3.2 Voorts stelt Internetnotarissen dat de door haar geëxploiteerde website www.veilingnotaris.nl een beschermde databank is in de zin van artikel 1 lid 1 sub a Databankenwet (Dw). Uit voornoemd artikel kan een viertal vereisten voor een databank worden afgeleid. Het moet gaan om: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, die systematisch of methodisch zijn geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. Aan de eerste drie vereisten is volgens Internetnotarissen voldaan, waarbij zij verwijst naar relevante jurisprudentie zoals de uitspraken zoekallehuizen.nl en gaspedaal.nl . Ook aan het vierde vereiste, de zogenaamde substantiële investering, is naar het oordeel van Internetnotarissen in casu voldaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de kwestie in de uitspraak zoekallehuizen.nl, is de databank van Internetnotarissen geen spin-off van een andere kernactiviteit van Internetnotarissen. Bij de website www.veilingnotaris.nl zijn nagenoeg alle bedrijfskosten van Internetnotarissen aan te merken als investeringen in de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud van de databank www.veilingnotaris.nl.

Op grond van artikel 2 lid 1 Dw heeft de producent van de databank onder meer het uitsluitend recht voor het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de databank. Openbareverkopen maakt zich schuldig aan het opvragen of hergebruiken van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de moederdatabank van www.veilingnotaris.nl en brengt daarmee schade toe aan de investering die Internotarissen heeft moeten verrichten voor het creëren van een databank.

Onrechtmatig handelen

3.3 Het onrechtmatig handelen van Openbareverkopen is gelegen in de omstandigheid dat zij profiteert van en parasiteert op de investeringen en prestaties van Internetnotarissen, waardoor zij een onrechtmatige voorsprong verwerft. Aldus brengt Openbareverkopen schade toe aan Internetnotarissen.

Het verweer van Openbareverkopen

4. Openbareverkopen voert verweer en stelt daartoe het navolgende.

4.1 Openbareverkopen heeft in het kader van een door haar geïnitieerde mailactie 131 publicaties van woningveilingen op haar website geplaatst, welke rechtstreeks zijn overgenomen van de berichtgeving op www.veilingnotaris.nl. Afgezien van de overname van de teksten zijn ook foto’s overgenomen, echter niet de foto’s die door werknemers van Internetnotarissen zijn genomen. Deze foto’s zijn herkenbaar aan een pijl die later digitaal is toegevoegd aan de foto, met daarin verwerkt de tekst ‘veilingnotaris’. Voor iedere publicatie heeft Openbareverkopen toestemming gekregen van de desbetreffende notariskantoren. Dat geldt zowel voor de overgenomen tekst, als de foto’s.

Auteursrecht

4.2 Volgens Openbareverkopen hebben de door haar overgenomen teksten een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter in de zin van de Auteurswet. Het gaat om feitelijke en functionele informatie. Over de foto’s stelt Openbareverkopen dat zij geen door werknemers van Internetnotarissen genomen foto’s heeft overgenomen. Als zij wel foto’s van de www.veilingnotaris.nl heeft overgenomen, is dit steeds gebeurd met toestemming van het als opdrachtgever functionerende notariskantoor.

Daar komt nog bij dat de plaatsing doorgaans in andere (namelijk vergrote) vorm zal plaatsvinden. In het kader van de geschriftenbescherming stelt Openbareverkopen dat zij geoorloofd heeft geciteerd uit de veilingadvertenties, welke geoorloofdheid voortvloeit uit de aan haar door de rechthebbenden verleende toestemming.

Databankenrecht

4.3 Het vierde vereiste van artikel 1 sub 1 Dw is in het geval van www.veilingnotaris.nl niet aanwezig, volgens Openbareverkopen. Openbare verkopen kunnen immers worden beschouwd als behorend tot de kernactiviteiten van notariskantoren. Het presenteren van reeds beschikbare gegevens op een website kan daarom worden beschouwd als een afgeleide van de kernactiviteit van de notarissen, waardoor er geen sprake is van substantiële investering.

Artikel 15B Auteurswet en 516 Rv

4.4 Voorts stelt Openbareverkopen dat publicaties op de website www.veilingnotaris.nl plaatsvinden vanuit de ambtelijke positie van de notaris, vallende onder de werking van artikel 15b Auteurswet. In het verlengde van dit wetsartikel verwijst Openbareverkopen naar artikel 516 Rv, waarin is bepaald dat bekendmaking van openbare veilingen dient plaats te vinden onder een zo groot mogelijk publiek. Overname van de advertenties, zeker op de manier waarop Openbareverkopen dat doet, kan daarom alleen maar leiden tot nog wijdere en grotere bekendheid. In feite is er sprake van een verdere bevordering van de zin en de bedoeling van de wettelijke bepalingen op dit gebied.

Voor zover Internetnotarissen betoogt dat Openbareverkopen onrechtmatig handelt door bijvoorbeeld de informatie op de website niet up to date te houden, zal Openbareverkopen voor de toekomst nog nauwlettender toezien op onmiddellijke overname van die wijzigingen. Dat Openbareverkopen stelselmatig omissies begaat, is niet aangetoond.

Artikel 6 Mededingingswet

4.5 Internetnotarissen probeert door het entameren van de onderhavige procedure een monopolie te verwerven op het gebied van publicaties over openbare veilingen. Dat kan worden beschouwd als pogingen tot het beperken van de mededinging op het gebied van openbare veilingen, hetgeen in strijd moet worden geacht met artikel 6 van de Mededingingswet.

4.6 Openbareverkopen concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Internetnotarissen in de proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

De overwegingen van de voorzieningenrechter

Spoedeisend belang

5. Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij voorlopige voorzieningen als gevorderd. Openbareverkopen heeft dit ook niet betwist, zodat de voorzieningenrechter toekomt aan een materiële beoordeling van geschil.

Auteursrecht

5.1 De voorzieningenrechter stelt vast dat Openbareverkopen tot op heden tenminste 131 veilingadvertenties integraal heeft overgenomen van www.veilingnotaris.nl. Daarbij kan eveneens worden vastgesteld dat Openbareverkopen een aantal foto’s – niet zijnde foto’s met daarop (digitaal) later aangebracht pijlen – van www.veilingnotaris.nl heeft overgenomen.

Om tot het oordeel te komen dat Openbareverkopen door deze handelwijze inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Internetnotarissen, c.q. de afzonderlijke notarissen, dient eerst te worden vastgesteld of de veilingadvertenties (de afzonderlijke onderdelen en/of het geheel) kunnen worden beschouwd als beschermde werken ingevolge de Auteurswet.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de objectbeschrijvingen, tezamen met de adresgegevens en de (bijzondere) veilingvoorwaarden een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter hebben om als werk in de zin van artikel 1 Auteurswet te kunnen worden aangemerkt. Het gaat veeleer om feitelijke informatie over het object en de daarbij verstrekte gegevens.

Het vorenstaande laat onverlet de vraag of de objectbeschrijvingen en de (bijzondere) voorwaarden vallen onder de geschriftenbescherming als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 1 Auteurswet. Daarvoor is vereist dat opschriftstelling heeft plaatsgehad en dat de bewuste objectbeschrijvingen en bijzondere veilingvoorwaarden openbaar zijn gemaakt. Hieraan is in casu voldaan, zodat de objectbeschrijvingen en de bijzondere veilingvoorwaarden als geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter zijn beschermd tegen ontlening door middel van eenvoudige herhaling. (De voorzieningenrechter verwijst hierbij bijvoorbeeld naar het zogenaamde Televizier-arrest .) Daarop heeft Openbareverkopen – anders dan in de zaak zoekallehuizen.nl – inbreuk gemaakt. Zij heeft immers de volledige veilingadvertentie overgenomen en daarmee herhaald op haar website. Het zou anders kunnen zijn als Openbareverkopen zou hebben geciteerd uit de veilingadvertenties op www.veilingnotaris.nl. Daarvan is echter niet gebleken, zodat dit punt geen verdere bespreking behoeft.

Voor zover Openbareverkopen zich beroept op hetgeen is overwogen en beslist in de uitspraken over de website www.zoekallehuizen.nl, treft dit beroep geen doel.

Immers, blijkens hetgeen is overwogen in het betreffende vonnis heeft zoekallehuizen.nl slechts gedeeltelijk geciteerd van beschikbare informatie op funda.nl en heeft bovendien op haar website een deeplink toegevoegd aan de relevante advertentie, welke deeplink rechtstreeks naar de betreffende advertentie op de website van de makelaar verwijst.

De handelwijze van Openbareverkopen is anders: zij kopieert één op één de veilingadvertenties van Internetnotarissen en plaatst deze op haar website. Een deeplink naar de website www.veilingnotaris.nl ontbreekt. Slechts indien beschikbaar plaatst Openbareverkopen een hyperlink naar (het algemeen deel van) de website van de betreffende notaris.

Wat betreft de foto’s overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De auteursrechtelijk relevante trekken van een foto (de afstand waarop een object is gefotografeerd, de gekozen hoek waaronder de foto is genomen en het al dan niet inspelen op de natuurlijk belichting) komen op de website van Openbareverkopen nog meer nadrukkelijk naar voren dan op de site van www.veilingnotaris.nl. De vergelijking met de zaak zoekallehuizen.nl gaat derhalve niet op. Dat Openbareverkopen alleen die foto’s overneemt waarop geen pijl zichtbaar is, maakt het vorenstaande niet anders. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de foto’s met pijl alleen over die pijl beschikken om daarmee duidelijker weer te geven welk object wordt bedoeld. Bij de foto’s zonder pijl is dat kennelijk niet noodzakelijk, maar daarmee vallen deze foto’s evengoed onder de bescherming van de Auteurswet. De auteursrechtelijk relevante trekken van een foto zijn hierop immers in gelijke mate aanwezig.

Ook het beroep van Openbareverkopen op artikel 15b Auteurswet juncto artikel 516 Rv kan haar niet baten. Weliswaar moeten ingevolge artikel 516 Rv openbare verkopen publiekelijk aangekondigd worden, maar in combinatie met artikel 15b Auteurswet kan daaruit hooguit worden geconcludeerd dat de enkele aankondiging niet valt onder een auteursrechtelijke bescherming. Wanneer de bekendmakende partij (in veel gevallen de notaris, hoewel de wet dat niet met zoveel woorden vereist) vervolgens die bekendmaking als het ware ‘optuigt’ met een uitgebreide objectbeschrijving, foto’s en een exemplaar van de bijzondere veilingvoorwaarden, valt dit niet langer onder de werking van artikel 15b Auteurswet en kan de rechthebbende partij aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming.

Van toestemming van de rechthebbende tot verveelvoudiging van de veilingadvertentie is echter niet gebleken, hoewel Openbareverkopen zich daarop beroept. De brieven die zij ter staving van deze stelling in het geding heeft gebracht, kunnen haar daarbij niet baten. Daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat de aangeschreven notaris ook daadwerkelijk toestemming heeft verleend voor de overname van de eerder op www.veilingnotaris.nl geplaatste advertentie. Brieven van de betrokken notaris zelf heeft de voorzieningenrechter, uitgezonderd een brief van een makelaarskantoor, niet aangetroffen.

Aldus ligt de vordering van Internetnotarissen op het punt van de auteursrechten voor toewijzing gereed als na te melden.

Databankenrecht

5.2 Tussen partijen is niet in discussie dat aan de eerste drie vereisten van artikel 1 lid 1 sub a Dw is voldaan, zodat de voorzieningenrechter daarvan uit gaat. Aan het vierde vereiste is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet voldaan. Internetnotarissen schermt weliswaar met grote bedragen die zij zou hebben geïnvesteerd in haar onderneming, maar over het algemeen kan worden gesteld dat het publiceren van veilingadvertenties tot één van de kerntaken van een notaris behoort. Daarbij kan in het midden worden gelaten of de wet deze taak ook specifiek aan een notaris opdraagt. Maatgevend is of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een notaris dergelijke aankondigingen doet. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter het geval.

Het is dan ook voorshands onaannemelijk dat het creëren van een databank met veilingadvertenties een substantiële investering vereist, op grond waarvan de rechthebbende van deze databank ook rechtsbescherming kan inroepen tegen vermeend inbreukmakend handelen. Immers, notarissen zullen over het algemeen de veilingadvertenties (objectbeschrijving, foto’s en bijzondere veilingvoorwaarden) op schrift gesteld voorhanden hebben. In de huidige maatschappij is het zo dat dit – in het overgrote deel van de gevallen –niet meer handgeschreven gebeurt, maar rechtstreeks met behulp van een computer met tekstverwerker en een fotobewerkingsprogramma. Het vergt alsdan slechts een kleine moeite om deze reeds digitale documenten ook via de digitale snelweg te publiceren. Van inbreukmakend handelen op een databank in de zin van de Databankenwet is derhalve niet gebleken, zodat dit deel van de vordering afgewezen dient te worden.

Onrechtmatig handelen

5.3 Zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5.1 reeds weergegeven, heeft Openbareverkopen door het één op één overnemen van veilingadvertenties inbreuk gemaakt op de auteursrechten die op deze veilingadvertenties rusten. Daarmee heeft zij tevens onrechtmatig gehandeld jegens Internetnotarissen. Bovendien is voldoende aannemelijk geworden dat Openbareverkopen parasiteert en profiteert van de inspanningen van Internetnotarissen. Immers, Openbareverkopen kan vrijwel kosteloos een veilingadvertentie ‘kopiëren en plakken’ op haar website en kan het zich kennelijk ook veroorloven om deze handeling kosteloos aan te bieden aan haar wederpartijen, terwijl Internetnotarissen een vergoeding van een paar honderd euro vraagt voor haar diensten.

Overigens bestaat het onrechtmatig handelen van Openbareverkopen – voor zover nog relevant – niet in het onjuist overnemen van gegevens. Daarvan is voldoende aannemelijk geworden dat dit slechts zeer sporadisch is voorgekomen alsmede dat deze fouten binnen aanvaardbare termijn zijn hersteld.

Bespreking overige geschilpunten

5.4 Openbareverkopen heeft nog het verweer opgeworpen dat Internetnotarissen door de haar voor ogen staande gevolgen van deze procedure in strijd met artikel 6 Mededingingswet handelt. De voorzieningenrechter volgt Openbareverkopen niet in deze stelling. Internetnotarissen komt – terecht – op voor de haar toekomende rechten, voortvloeiend uit haar bedrijfsactiviteiten. Daar is in beginsel niets op tegen. Dat geldt evenzeer voor de bij Internetnotarissen aangesloten notarissen. Zij zijn in beginsel vrij om een keuze te maken bij de vraag via welke weg zij hun veilingadvertenties bij het grote publiek bekend wensen te maken. Van feitelijke gedragingen om Openbareverkopen daarbij van de markt te weren, is niet gebleken. Bovendien heeft Internetnotarissen, onder verwijzing naar de uitspraak in de zaak Jaap.nl, verklaard dat zij geen bezwaar heeft tegen overname van haar veilingadvertenties, zo lang Openbareverkopen maar duidelijk maakt (door middel van een hyperlink) dat de door laatstgenoemde beschikbaar gestelde informatie afkomstig is van Internetnotarissen.

5.5 Onder rechtsoverweging 5.4, laatste zin, overwogene leidt echter niet tot de conclusie dat Openbareverkopen een correctieve tekst op haar website moet plaatsen zoals Internetnotarissen deze tekst voor ogen heeft. Het belang bij een dergelijke correctieve tekst is onvoldoende aannemelijk gemaakt door Internetnotarissen, zodat deze vordering dient te worden afgewezen.

5.6 De vordering van Internetnotarissen over de termijn waarbinnen de eis in een bodemprocedure ingevolge artikel 1019i Rv dient te worden ingesteld, kan worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal deze termijn op zes maanden stellen, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

5.7 Openbareverkopen zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, begroot op de voet van artikel 1019h Rv.

De voorzieningenrechter zal deze kosten, gelet op de mate waarin Openbareverkopen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Internetnotarissen en het daaruit voortvloeiend onrechtmatig handelen, naar billijkheid begroten op een bedrag van

€ 20.000,= inclusief verschotten en salaris van de procureur.

5.8 De door Internetnotarissen gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd als na te melden.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt Openbareverkopen om zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Internetnotarissen en/of de Notarissen op de foto’s bij de door de notarissen op www.veilingnotaris.nl geplaatste en in de toekomst te plaatsen advertenties, direct of indirect via anderen, door het overnemen van een (nagenoeg) identieke kopie daarvan op de website www.openbareverkopen.nl of op een andere door Openbareverkopen geëxploiteerde website, dan wel door een andere vorm van ongeoorloofde verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze foto’s, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Internetnotarissen en/of de Notarissen.

II. Veroordeelt Openbareverkopen om zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de aan Internotarissen en/of de Notarissen toekomende geschriftenbescherming op de objectbeschrijving en bijzondere veilingvoorwaarden, afzonderlijk dan wel gezamenlijk als geheel, van de door de Notarissen op www.veilingnotaris.nl geplaatste en in de toekomst te plaatsen advertenties, direct of indirect via anderen, door het overnemen van een (nagenoeg) identieke kopie daarvan op de website www.openbareverkopen.nl of op een andere door Openbareverkopen geëxploiteerde website, dan wel door een andere vorm van ongeoorloofde verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze objectbeschrijvingen en bijzondere veilingvoorwaarden, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de geschriftenbescherming, van Internetnotarissen en/of de Notarissen.

III. Veroordeelt Openbareverkopen om zich binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Internetnotarissen en/of de Notarissen, direct of indirect via anderen, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, het kopiëren, downloaden, opslaan en/of hergebruiken op www.openbareverkopen.nl, of een andere door Openbareverkopen geëxploiteerde website, van de foto’s en de teksten van de beschrijvingen en de bijzondere veilingvoorwaarden van de te veilen objecten uit de veilingadvertenties gepubliceerd op www.veilingnotaris.nl en het presenteren van deze overgenomen gegevens op een wijze waardoor de indruk ten onrechte wordt gewekt dat de betrokken notaris opdracht of toestemming heeft gegeven tot het plaatsen van een veilingadvertentie op www.openbareverkopen.nl of een andere door Openbareverkopen geëxploiteerde website, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, het vermelden van de notaris als adverteerder.

IV. Veroordeelt Openbareverkopen tot betaling van een dwangsom aan Internetnotarissen en de Notarissen van een dwangsom van € 10.000,= voor elke dag of een gedeelte van een dag dat Openbareverkopen in strijd handelt of laat handelen met één van de onder I en II genoemde veroordelingen, danwel in gebreke blijft om aan deze veroordelingen te voldoen, zulks met een maximum van € 100.000,=.

V. Bepaalt de termijn waarbinnen Internetnotarissen en de Notarissen een bodemprocedure aanhangig moeten maken ingevolge artikel 1019i Rv op 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

VI. Veroordeelt Openbareverkopen in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Internetnotarissen begroot op € 20.000,= inclusief verschotten en salaris van de procureur.

VII. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VIII. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2008, in tegenwoordigheid van mr. G.W. Weenink, griffier.