Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2005:AV1919

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
22-12-2005
Datum publicatie
16-02-2006
Zaaknummer
75179 / KG ZA 05-308
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom: auteursrecht op website en folder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 75179 / KG ZA 05-308

datum vonnis: 22 december 2005 (jm)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

1. de vennootschap onder firma

Air Time Paragliding Sport V.O.F.,

gevestigd te Soest,

en haar vennoten

2. [Eiser 2],

3. [Eiser 3],

beiden wonende te Soest,

4. [Eiser 4],

wonende te Arnhem,

eisers,

verder te noemen Air Time,

advocaat: mr. D. Goumans te Utrecht,

procureur: mr. K. ter Mors,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Paragliding Inferno B.V.,

gevestigd te Aadorp,

gedaagde,

verder te noemen Inferno,

advocaat en procureur: mr. S.J.P. Kukolja.

Het procesverloop

Air Time heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 8 december 2005. Ter zitting zijn verschenen: de heer [Eiser 4] en mevrouw [...] vergezeld door mr. Goumans en de heer […] vergezeld door mr. Kukolja. De standpunten zijn toegelicht. Air Time heeft vonnis gevraagd.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast. Zowel Air Time als Inferno houden zich bezig met het uitoefenen van een paragliding school. Het doel van partijen is opleidingen en reizen voor paragliding organiseren. Om belangstellenden van informatie te kunnen voorzien geven beide partijen een informatiefolder uit en hebben zij een website die voor iedereen toegankelijk is. De website van eiseres is: www.airtime.nl. De website van gedaagde is www.paraglidingschool. Partijen hebben onlangs een nieuwe folder uitgebracht en een nieuwe website online.

2. Air Time stelt dat Inferno grote delen van de tekst van haar folder overneemt en grotendeels de lay-out van haar website nabootst. Air Time stelt vanaf het moment van het maken van de teksten van de folder en de lay-out van de website het auteursrecht op deze werken te hebben. Inferno handelt in strijd met het recht van Air Time ex artikel 1 Auteurswet, aangezien de verveelvoudiging van Inferno een ontoelaatbare verveelvoudiging is in de zin van artikel 13 Auteurswet. Inferno handelt onrechtmatig jegens Air Time. Air Time vordert in kort geding om Inferno te verbieden de folder nog langer te gebruiken en te verspreiden. Tevens vordert Air Time om Inferno te veroordelen om haar website offline te schakelen en geschakeld te houden. Een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. Verder vordert Air Time betaling van een voorschot op de door Air Time geleden schade met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure.

3. Inferno erkent de tekstuele overeenstemming van de folders. Inferno betwist dat hij teksten van de folder van Air Time heeft overgenomen. Inferno heeft ter zitting toegezegd haar folder terug te nemen. Wat betreft de overeenstemming op de website stelt Inferno dat zij haar website eerder heeft aangepast en dus dat Air Time haar heeft gekopieerd. Inferno stelt dat deze zaak zich niet leent voor kort geding nu een deskundigenonderzoek noodzakelijk is. Inferno heeft ter zitting toegezegd de overeenstemmende teksten op de site aan te passen. Wat betreft overige overeenstemmende aspecten beroept Inferno zich op vrijheid van handel. Inferno stelt dat de vordering dient te worden afgewezen.

4. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De voorzieningenrechter zal de folder en de website afzonderlijk beoordelen.

4.1 De folder

Vast staat dat op tien pagina’s van de 16 pagina’s tellende folder van Inferno gelijke teksten dan wel overeenstemmende teksten als in de folder van Air Time zijn te vinden. Dat hele alinea’s letterlijk hetzelfde zijn kan uiteraard geen toeval zijn. Air Time beroept zich op haar recht op grond van de Auteurswet. Op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder 1 (brochures) is de folder aan te merken als een werk waarop auteursrecht bestaat. Dat de Auteurswet van toepassing is op de brochure wordt door Inferno niet betwist

4.2

Aan de orde is de vraag wie de maker is van de teksten en dus wie het auteursrecht toekomt. Beide partijen stellen maker te zijn van de teksten. De rechtbank acht het gelet op de door partijen in het geding gebrachte producties voldoende aannemelijk dat Air Time de maker is van de overeenstemmende teksten. Uit productie 4 bij dagvaarding blijkt dat de folder van Air Time op 17 december 2004 voor verzending is aangeboden aan TPG Post. Uit productie 23 blijkt dat MEB Print B.V. te Amsterdam op 22 december 2004 de factuur voor het maken van de folder heeft opgemaakt. Uit productie 1 van gedaagde blijkt dat Inferno het materiaal voor de folder op 23 december 2004 heeft aangeboden aan de drukker en dat de folder vervolgens op 12 januari 2005 verwerkt en geleverd is. Dit komt overeen met de verklaringen van de getuigen van Inferno (productie 3 en 4 van gedaagde) dat zij op dag twee van de vakantiebeurs (13 januari 2005) de nieuwe folder hebben uitgedeeld. Bovendien heeft Air Time producties overgelegd van computerbestanden opgemaakt in oktober en november 2004 met de teksten voor de folder. Door gedaagde is geen enkel stuk in het geding gebracht waaruit blijkt dat hij de teksten (eerder) heeft gemaakt.

4.3

Nu Air Time als maker van de teksten van de brochure dient te worden aangemerkt komt Air Time het auteursrecht toe van de brochure. Op grond van het bepaalde in artikel 1 jo artikel 13 Auteurswet is een ander dan de auteursrechthebbende niet bevoegd het werk te verveelvoudigen. Het is aldus Inferno op grond van deze artikelen niet toegestaan het werk van Air Time of delen van het werk van Air Time te kopiëren en of in de openbaarheid te brengen. Dit deel van de vordering van Air Time dient te worden toegewezen. Dat Inferno ter zitting heeft toegezegd de folder niet meer te zullen uitgeven doet aan het belang van Air Time om een voorlopige beslissing te krijgen op dit punt niet af. Bovendien bestaat zonder veroordelend vonnis voor Inferno geen dwangmiddel om de folder daadwerkelijk niet meer uit te brengen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit deel van de vordering van Air Time dient te worden toegewezen.

5.1 De website

Air Time stelt dat Inferno haar lay-out en de teksten op de website heeft gekopieerd en hierdoor inbreuk maakt op haar auteursrecht. De lay-out van beide sites vertonen teveel overeenstemmende elementen om van toeval te kunnen spreken. Ook hier stellen beide partijen maker te zijn van de lay-out van de site. Uit het bovenstaande blijkt reeds dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat Air Time de maker is van de teksten in de folder en dus dat Inferno deze teksten in haar folder van Air Time heeft gekopieerd. Enkele van deze teksten staan ook op de site van beide partijen vermeld. Air Time heeft producties in het geding gebracht waaruit de totstandkoming van de nieuwe site blijkt: een overzicht uit de computer (productie 26 ), een verklaring van de maker van de site, vermeldingen in de nieuwsbrief over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe site. Dergelijke producties of andere producties waaruit blijkt dat Inferno de maker is van de lay-out zijn door Inferno niet in het geding gebracht. Nu ook weer op de site van Inferno letterlijk dezelfde teksten te vinden zijn als op de site van Air Time acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat ook hier Air Time de maker is van de lay-out van de site.

5.2

Aan de orde is de vraag of de Auteurswet van toepassing is op de lay-out van de website van Air Time. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Auteurswet ook hier van toepassing is. Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat ook een origineel ontworpen lay-out (grafische vormgeving) van een website met een eigen karakter voldoet aan de vereisten om als ‘werk’ als bedoeld in de Auteurswet beschouwd te worden . De voorzieningenrechter is van oordeel dat de lay-out van de website van Air Time ook aan deze vereisten voldoet. De teksten, foto’s en kleuren in samenhang met de indeling daarvan zijn voldoende oorspronkelijk dat hieruit het subjectieve, persoonlijke karakter tot uiting komt als bedoeld in de Auteurswet. Aan de orde is dan de vraag of er sprake is van verveelvoudiging van de website van Air Time of te wel van auteursrechtelijk beschermde elementen van de website van Air Time. Naar Nederlands recht inzake de ongeoorloofde mededinging staat het een marktpartij in beginsel vrij ‘elementen’ van een ander na te bootsen, ook als die ander daarvan schade ondervindt. Die vrijheid vindt haar begrenzing daar waar inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom of andere subjectieve rechten, alsmede waar nodeloos, en ten koste van de nagevolgde verwarring wordt gesticht door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. De site van Inferno vertoont te veel overeenstemmende elementen met de site van Inferno bijvoorbeeld:

- beiden een verticale blauwe wolkenbalk boven aan de pagina met daaronder de grotendeels overeenstemmende menubalk;

- beiden een blauwe achtergrond kleur;

- beiden afbeeldingen met afgeronde hoeken;

- dezelfde koptekst boven de kolommen op de homesite;

- dezelfde onderwerpen in de welkomst tekst: ‘een droom’ en ‘vrij als een vogel’;

- de tekst, kleuren en indeling van de brevetten;

- de tekst: ‘wat is paragliding’;

- de tekst van voorwaarden voor deelname aan bepaalde cursussen;

Gelet op alle elementen samen, het totale beeld, is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van onrechtmatig handelen door Inferno jegens Air Time. De voorzieningenrechter komt mede tot dit oordeel door tientallen andere sites in dezelfde beroepsgroep van partijen te bekijken. Hieronder worden twaalf sites vermeld.

1. www.actionairsports.nl;

2. www.paragliding.nl;

3. www.parapente.nl;

4. www.nova-wings.com;

5. www.paragliding.org;

6. www.paraglide.com;

7. www.paragliding.com.pl;

8. www.bigairparagliding.com;

9. www.skygliders.nl

10. www.bhpa.co.uk;

11. www.pegas2000.cz;

12. www.dudek.com.pl;

Geen van deze sites bevatten overeenstemmende elementen met de sites van partijen terwijl ook hier hetzelfde product en dezelfde doelgroep als bij partijen geldt. De site www.bhpa.co.uk bevat ook een wolkenbalk, maar deze is zodanig anders dat er geen sprake van overeenstemming is. Wat met het bovenstaande getracht wordt aan te geven is dat het gebruik van de overeenstemmende elementen op de manier waarop Inferno dit doet, voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. Inferno veroorzaakt nodeloos en ten koste van Air Time verwarring door overeenstemmende elementen te gebruiken.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vordering van Air Time op dit punt dient te worden toegewezen. Wel ziet de voorzieningenrechter aanleiding de vordering op een enkel punt aan te passen en de dwangsom te maximaliseren tot een bedrag van € 50.000,00.

6. De schadevergoeding

De voorzieningenrechter is van oordeel dat voor wat betreft het gevorderde voorschot op de schadevergoeding niet is gebleken van enig spoedeisendbelang aan de zijde van Air Time bij toewijzing hiervan, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

7.

Inferno zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt Inferno om de folder niet meer te gebruiken en te verspreiden met ingang van de dag na betekening van deze uitspraak aan Inferno;

II. veroordeelt Inferno om binnen 24 uur na betekening aan haar van deze uitspraak haar website offline te schakelen en geschakeld te houden zolang deze website in strijd is met het auteursrecht van Air Time.

III. veroordeelt Inferno tot betaling aan Air Time van een direct opeisbare dwangsom van

€ 1.000,00 per dag of keer zulks naar keuze van Air Time, dat Inferno niet voldoet aan hetgeen hierboven onder I. en II. is bepaald een en ander met een maximum van € 50.000,00;

IV. Veroordeelt Inferno in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Air Time begroot op € 365,93 aan verschotten en € 816,00 aan salaris van de procureur.

V. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Inden, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 december 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.