Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2005:AS5263

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
08-02-2005
Datum publicatie
08-02-2005
Zaaknummer
68794 / KG ZA 05-17
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot opheffing conservatoire derdenbeslagen toegewezen. In casu waren de conservatoire derdenbeslagen gelegd op basis een gepretendeerde vordering wegens een geleverde partij - beweerdelijk ondeugdelijke - sportschoenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Kort Geding

zaaknummer: 68794 / KG ZA 05-17

datum uitspraak vonnis: 8 februari 2005 (rd)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HO-GO Sports B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Enschede,

eiseres,

verder te noemen: Ho-Go,

advocaat: mr. E.J. Rasker te Amsterdam,

procureur: mr. A.J. Spoor,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Sporttrading Holland B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk,

gedaagde,

verder te noemen: Sporttrading,

advocaat: mr. J.G.A. Linssen te Tilburg.

Het procesverloop

Ho-Go heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

Ter zitting van 1 februari 2005 zijn verschenen: [de namen van de directeuren], directeuren van Ho-Go, bijgestaan door mr. Rasker, en [de naam van de directeur], directeur van Sporttrading, bijgestaan door mr. Linsen. Van hetgeen is besproken is aantekening gemaakt.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast:

- Ho-Go heeft aan Sporttrading een partij van 3200 paar Adidas Mei sportschoenen geleverd voor een bedrag van € 17,50 per paar exclusief btw. Ho-Go heeft Sporttrading op 1 oktober 2004 een factuur gestuurd voor een bedrag van € 66.640,= inclusief btw. Sporttrading heeft deze factuur voldaan.

- De schoenen zijn geleverd door Adidas Frankrijk. Sporttrading heeft de partij doorgeleverd aan De Schoenenreus voor een bedrag van € 20,75 per paar. De Schoenenreus heeft de betaling van de partij aan Sporttrading voldaan.

- Op 2 november 2004 heeft een bespreking tussen de [directeuren] van Ho-Go en [de directeur] van Sporttrading op het kantoor van Sporttrading plaatsgevonden. Ter sprake is gekomen dat de verkoop van de schoenen niet naar behoren verliep.

- [de directeur van Ho-Go] heeft op 2 november 2004 namens Ho-Go een e-mail aan de [de directeur] van Sporttrading gezonden. In deze e-mail schrijft [de directeur van Ho-Go] het volgende:

“Dank voor het gesprek van hedenmorgen op jullie kantoor in Waalwijk.

Jullie klant, Schoenenreus, wil graag de Adidas Mei schoenen retourneren omdat de verkoop niet zo is als verwacht. Als argument wordt aangevoerd dat de pasvorm van de schoen niet goed is.

De schoenen zijn geleverd door Adidas Frankrijk en als 1e keus gefactureerd.

Wij hebben de schoenen op een spreadsheet, met foto, aangeboden. Jullie hebben een monster aangevraagd, en ontvangen. Je hebt aansluitend een bod gedaan, die wij hebben geaccepteerd (vraag € 18,90, bod € 17,50; normale inkoopprijs van de schoen € 42,50).

Jullie willen de schoenen aan ons retourneren hetgeen wij helaas niet kunnen accepteren, omdat wij ons niet schuldig voelen voor de ontstane situatie. Wij zij bereid jullie te helpen om een andere klant voor deze schoenen te zoeken, maar dat gaat niet van vandaag op morgen.

Wij verwachten in dezer dagen een indeling van de nog beschikbare schoenen zodat wij deze ook kunnen aanbieden”

- Sporttrading heeft op 12 november 2004 per fax een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Ho-Go uitgebracht, waarin zij verklaart de koopovereenkomst per 12 november 2004 te ontbinden.

- Sporttrading heeft, na daartoe verkregen verlof, bij deurwaardersexploiten van 22 december resp. 23 december 2004 derdenbeslagen op bankrekeningen doen leggen ten laste van Ho-Go onder de ABN Amro Bank en de Rabobank. Daarnaast heeft

Sporttrading bij deurwaardersexploit van 22 december 2004 conservatoir beslag doen leggen onder Ho-Go op roerende zaken;

- Bij e-mail van 10 januari 2005 heeft de Brand Protection Manager van Adidas aan Ho-Go laten weten dat de door haar bij De Schoenenreus gekochte en aan hem opgestuurde Adidas Mei schoenen originele A-kwaliteit schoenen betreffen, die deel uitmaakten van de order aan Adidas Frankrijk in november 2003.

- Ho-Go heeft Sporttrading op 12 januari 2005 gesommeerd tot opheffing van de beslagen over te gaan. Sporttrading heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

- Tussen partijen speelt een ander geschil betreffende een door Ho-Go aan Sporttrading geleverde partij Puma schoenen, welke zonder toestemming van Puma A.G. op de Europese markt is gebracht.

2. Ho-Go vordert – uitvoerbaar bij voorraad – zakelijk weergegeven:

Sporttrading te veroordelen tot opheffing van de op 22 resp. 23 december 2004 gelegde derdenbeslagen onder de ABN Amro Bank en de Rabobank en wel door binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis de betreffende bankinstelling per telefax en per gewone post te bevestigen dat de respectievelijke beslagen als opgeheven kunnen worden beschouwd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere dag dat Sporttrading daarmee in gebreke blijft, met veroordeling van Sporttrading in de kosten van dit geding.

3. Ho-Go stelt daartoe dat de door Sporttrading gelegde derdenbeslagen berusten op een ondeugdelijke vordering. Ho-Go stelt zich op het standpunt dat zij een deugdelijke partij Adidas schoenen van A-kwaliteit aan Sporttrading heeft geleverd. Volgens Ho-Go heeft Sporttrading voor de koop een monster gekregen, zodat zij zich van de deugdelijkheid van de schoenen heeft kunnen vergewissen. Ho-Go betwist de stelling dat de pasvorm en maatvoering van de schoenen niet goed zijn en dat de geleverde partij ondeugdelijk is. Ho-Go stelt dat de schoen een dames workout-fitness schoen met eigen karakteristieken is. Volgens Ho-Go betreffen de problemen met de tegenvallende verkoop waarschijnlijk het type schoen (zonder veters), maar is dat de reden geweest dat de schoenen tegen een relatief lage prijs zijn aangeboden. Ho-Go stelt daarnaast dat Sporttrading de schoenen niet heeft teruggeleverd en dat deze nog steeds worden verkocht door de Schoenenreus. Volgens Ho-Go kan er vanuit worden gegaan dat de schoenen gelet op het tijdsverloop grotendeels zijn verkocht. Ho-Go stelt ten slotte dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering nu haar kredietruimte wordt beperkt en zij daardoor in haar naam en eer wordt aangetast. Daarnaast stelt Ho-Go schade te lijden nu zij wordt beperkt in haar mogelijkheid om zaken te doen.

4. Sporttrading voert verweer tegen de vordering. Volgens Sporttrading is de geleverde partij

schoenen ondeugdelijk en is Ho-Go daardoor tekortschoten in haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Sporttrading stelt dat niet enkel de maatvoering van de schoenen gebrekkig is. Volgens Sporttrading krijgt men de voet slechts in een schoen die een aantal maten groter is dan men normaal heeft, maar die schoen blijkt dan veel te lang te zijn. Sporttrading stelt dat Ho-Go weigert de schoenen terug te nemen en dat Sporttrading de verkoop heeft voortgezet om haar schade te beperken. Sporttrading stelt dat zij een voortdurende zakelijke relatie heeft met De Schoenenreus en dat zij gelet daarop voornemens is aan het einde van de rit de helft van de kostprijs van de schoenen aan De Schoenenreus te crediteren. Sporttrading stelt dat de liquiditeitspositie van Ho-Go de beslagen rechtvaardigt.

Sporttrading betwist ten slotte het door Ho-Go gestelde spoedeisende belang, nu op de beslagen bankrekeningen van Ho-Go in totaal slechts een bedrag van € 2.617,62 staat.

5. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat de gelegde derdenbeslagen Ho-Go in haar bedrijfsvoering aantasten Door de gelegde beslagen kan Ho-Go immers niet beschikken over de op de rekening staande bedragen. Het door Ho-Go gestelde spoedeisend belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter derhalve voldoende aannemelijk geworden.

6. Ter terechtzitting hebben partijen beiden een aantal Adidas Mei schoenen laten zien, welke schoenen partijen bij De Schoenenreus hebben gekocht. Niet betwist is de stelling van Ho-Go dat de gehele door haar geleverde partij door Sporttrading aan De Schoenenreus is doorgeleverd. De voorzieningenrechter gaat er derhalve vanuit dat de door partijen bij De Schoenenreus gekochte schoenen afkomstig zijn van Ho-Go.

7. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting geconstateerd dat de op de schoenen vermelde maat niet overeenstemt met de werkelijke schoenmaat. Het is zowel de voorzieningenrechter als de griffier niet gelukt om met de voet in de schoen met de juiste schoenmaat te komen, dit lukt eerst bij een schoen van minimaal twee maten groter. Deze grotere schoen is echter te lang, zodat bij de tenen teveel ruimte overblijft. De voorzieningenrechter acht door deze constatering ter zitting voorshands voldoende aannemelijk dat de schoenen een onjuiste maatvoering hebben en dat deze daardoor ondeugdelijk zijn. De stelling van Ho-Go dat de schoen een damesschoen is, doet aan het voorgaande niet af nu in casu een vrouwelijke griffier was gezeten.

8. Voorts acht de voorzieningenrechter het voorshands voldoende aannemelijk dat de onjuiste maatvoering de reden is voor de achterblijvende verkoop en dat Ho-Go derhalve een ondeugdelijke partij heeft geleverd aan Sporttrading. De voorzieningenrechter is desondanks van oordeel dat de vordering tot opheffing van de conservatoire derdenbeslagen dient te worden toegewezen.

9. De voorzieningenrechter overweegt daartoe het volgende:

De door Sporttrading gepretendeerde vordering waarvoor beslag is gelegd, ziet op de koopsom die Ho-Go verschuldigd zou zijn doordat de koopovereenkomst tussen Sporttrading en Ho-Go is ontbonden. Volgens Sporttrading is door de ontbinding een ongedaanmakingsverbintenis ontstaan, uit hoofde waarvan Ho-Go de door Sporttrading betaalde koopprijs dient terug te betalen.

Uitgaande van de juistheid van de stelling dat de koopovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden, rust uit hoofde van die ontbinding op Sporttrading een ongedaanmakingsverbintenis om de partij schoenen terug te leveren. Sporttrading is echter niet overgegaan tot teruglevering van de partij schoenen aan Ho-Go, hetgeen overigens naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet mogelijk was aangezien de partij is doorgeleverd aan De Schoenenreus. Eerst nadat De Schoenenreus de partij aan Sporttrading heeft teruggeleverd, kan Sporttrading leveren aan Ho-Go. De in het geding zijnde partij schoenen ligt echter thans in de winkel van De Schoenenreus teneinde te worden verkocht. Een aantal schoenen uit die partij – onbekend is welk aantal – is reeds verkocht door De Schoenenreus. Kennelijk houdt Sporttrading dus niet strikt vast aan de door haar ingeroepen ontbinding. Nu Sporttrading haar ongedaanmakingsverbintenis niet nakomt noch volledig zal kunnen nakomen, staat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter allerminst vast dat Ho-Go, ervan uitgaande dat de door Sporttrading ingeroepen ontbinding rechtsgeldig is, gehouden is de koopsom terug te betalen en dat zij een deugdelijke vordering op Ho-Go heeft.

10. Voor zover Sporttrading zich op het standpunt stelt dat zij een vordering tot schadevergoeding op Ho-Go heeft wegens een toerekenbare tekortkoming door Ho-Go in de nakoming van de koopovereenkomst overweegt de voorzieningenrechter ten overvloede het volgende:

Sporttrading heeft gesteld dat zij de geleverde partij schoenen betaald heeft gekregen door De Schoenenreus en dat er nog geen concrete afspraak met De Schoenenreus is gemaakt over betaling van schadevergoeding op grond van de tegenvallende verkoop. Sporttrading heeft enkel de intentie uitgesproken om aan het einde van de rit te bezien hoeveel schoenen uiteindelijk niet zijn verkocht en om de helft van de kostprijs (welke € 20,75 bedraagt) aan de Schoenenreus te crediteren. Sporttrading is derhalve (nog) niet aansprakelijk gesteld door De Schoenenreus wegens het leveren van ondeugdelijke waar noch is de koopovereenkomst tussen Sporttrading en De Schoenenreus ontbonden.

Vast staat derhalve dat Sporttrading thans (nog) geen schade heeft geleden.

Daarbij komt dat Sporttrading heeft gesteld dat zij de dag voor de behandeling van het kort geding de bewuste schoenen heeft gekocht voor een bedrag van € 11,95 per paar. Uit de door Ho-Go overgelegde aankoopbonnen d.d. 6 januari 2005 en 23 december 2004 blijkt echter een aankoopprijs van € 24,95 per paar. Nu niet duidelijk is geworden voor welke prijs de schoenen door de Schoenenreus worden verkocht en hoeveel schoenen er zijn verkocht en uiteindelijk zullen worden verkocht, is tevens niet duidelijk of en voor welk bedrag De Schoenenreus – en daaropvolgend eventueel Sporttrading – schade heeft geleden. Niet uitgesloten is dat De Schoenenreus alsnog alle schoenen verkoopt voor een prijs boven de kostprijs en derhalve geen of slechts een gering verlies leidt. Daarbij komt dat niet duidelijk is wanneer de balans zal worden opgemaakt.

11. Op grond van het vooroverwogene is de voorzieningenrechter van oordeel dat summierlijk de ondeugdelijkheid van de vordering van Sporttrading is aangetoond, zodat de gelegde conservatoire derdenbeslagen dienen te worden opgeheven.

12. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen tot na te noemen bedrag. Daarnaast ziet de voorzieningenrechter aanleiding om een maximum te verbinden aan de gevorderde dwangsommen.

13. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Sporttrading worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt Sporttrading tot opheffing van de derdenbeslagen, die zij op 22 respectievelijk 23 december 2004 heeft doen leggen onder de ABN AMRO Bank N.V. respectievelijk de Coöperatieve Rabobank Oost Twente U.A., binnen vierentwintig uren na betekening van dit vonnis, en wel door binnen vierentwintig uren na betekening van dit vonnis de betreffende bankinstellingen per telefax en per gewone post te bevestigen dat de respectievelijke beslagen als opgeheven kunnen worden beschouwd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,= voor elke dag dat Sporttrading daarmee in gebreke blijft met een maximum van € 20.000,=.

II. Veroordeelt Sporttrading in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ho-Go begroot op € 329,60 aan verschotten en € 527,= aan salaris van de procureur.

III. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

IV. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Inden, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 februari 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.