Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2003:AO6318

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
15-10-2003
Datum publicatie
26-03-2004
Zaaknummer
60029 KG ZA 252/2003
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

1. De Hofmeijer hield 23% van de aandelen van Microweb Technology. Partijen zijn op een gegeven moment overeengekomen dat het belang van De Hofineijer.in Microweb Technology door een emissie aandelen Microweb Technology zou worden verwaterd tot 5%.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Kort Geding

zaaknummer: 60029 KG ZA 252/2003

datum uitspraak vonnis: 15 oktober 2003 (dh)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

De Hofmeijer Beheer B.V.,

gevestigd te Saasveld,

eiseres,

verder te noemen: De Hofmeijer,

procureur: C.P.B. Kroep,

tegen

Microweb Technology N.V.,

gevestigd te Borne,

gedaagde,

verder te noemen: Microweb Technology,

procureur: H.A.A. Kienhuis.

Het procesverloop

De Hofmeijer heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding en haar vordering ter zitting vermeerderd.

Ter zitting zijn verschenen: De Hofmeijer, bijgestaar door mr. Kroep, Microweb Technology, bijgestaan door mr. L.P. Schuttelaar, advocaat te Den Bosch.

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

Algemeen

1. De Hofmeijer hield 23% van de aandelen van Microweb Technology. Partijen zijn op een gegeven moment overeengekomen dat het belang van De Hofineijer.in Microweb Technology door een emissie aandelen Microweb Technology zou worden verwaterd tot 5%.

Tn hun intentieverklaring van 8 maart 2002 kwamen partijen overeen, voorzover hier van belang:

de waarde van het belang van De Hofmeijer in Microweb Technology, 23%, blijft binnen een bandbreedte van minimaal € 209.000,- en maximaal € 1.043.700,-. Microweb Technology verplicht zich drie jaar na de intentieverklaring de aandelen aan De Hofmeijer te betalen, rekening houdend met de bandbreedte.

Indien echter de aandelen van Microweb Technology en/of de aandelen van een van haar dochtermaatschappijen binnen een penode van drie jaar na ondertekening van de intentieverklaring zullen worden vervreemd, zal De Hofmeijer in de opbrengst daarvan voor 23% delen, rekening houdend met bovengenoemde bandbreedte. Deze bepaling-geldt ook indien activa van de tot Microweb Technology behorende vennootschappen zullen worden vervreemd.

Microweb Technology heeft binnen de driejaarsperiode de aandelen van haar dochter Microweb Home B.V. (Microweb Home) geruild tegen 12,5% van de aandelen in de onderneming Factotum Media B.V. (Factotum). Van die ruil werden uitgezonderd de software activiteiten van Microweb Home, die eigendom bleven van Microweb Technology. Vervolgens heeft Microweb Technology haar 12,5% aandelen in Factotum plus de exMicroweb Home software activiteiten verkocht aan Mirckx B.V. voor een bedrag van € 1.400.000,- (aandelen) plus € 460.000,- (software activiteiten). De Hofmeijer heeft afstand gedaan van haar stemrecht verband houdende met haar aandelen Microweb Technology.

Microweb Technology heeft De Hofmeijer van deze ruil en verkoop aanvankelijk niet op de hoogte gebracht

Vordering van De Hofmeijer

2. De Hofmeijer vordert van Microweb Technology op grond van het hierboven genoemde beding over de vervreemding van de aandelen binnen drie jaar na de intentieverklaring 23% van de door Mirckx B.V. aan Microweb Technology betaalde koopprijs ofwel € 427.800,-. Stellende dat Microweb Technology de aandelen voor een te lage prijs heeft verkocht, vordert zij bovendien, kort gezegd, kopie van alle bescheiden die ten grondslag liggen aan de vervreemdingen door Microweb Technology.

Verweer van Microweb Technology

3. De Hofmeijer heeft alle terzake doende financiele bescheiden van Microweb Technology gekregen.

Overeengekomen is dat De Hofmeijer na drie jaar haar aandelenpakket kan overdragen aan Microweb Technology tegen een bepaalde minimum- en maximumprijs. De Hofineijer heeft derhalve nog geen opeisbare vordering. Verder kan de waarde van het aandelenbelang van De Hofmeijer niet gelijk worden gesteld-aan de koopsom van de aandelen van een dochter of de activa van de onderneming. De koopprijs is opgegaan aan de aanzuivering van het bankkrediet. Microweb Technology mag De Hofmeijer niet voor laten gaan voor haar andere crediteuren.

Overwegingen van de voorzieningenrechter

4. De voorzieningenrechter zal de vorderingen van De Hofmeijer toewijzen. Tot die beslissing leideur de volgende ovenwegingen.

5. De overeenkomst van partijen komt er op neer dat De Hofmeijer haar 23% aandeel in Microweb Technology van de hand deed tegen een prijs van minimaal € 209.000; en maximaal € 1.043.700,-. Microweb Technology beschikte niet over geld en betaling zou daarom worden uitgesteld en plaats vinden drie jaar na datum van de intentieverklaring. De Hofmeijer bedong en Microweb Technology aanvaardde daarbij het beding: indien de aandelen van Microweb Technology en/of de aandelen van een van baar dochtermaatschappijen binnen een periode van drie jaar na ondertekening van de intentieverklaring zullen worden vervreemd, zal De Hofmeijer in de opbrengst daarvan voor 23% delen, rekening houdend met bovengenoemde bandbreedte.

Die overeenkomst kan redelijkerwijs niet anders worden uitgelegd dan dat De Hofmeijer bij. vervreemding van de aandelen van Microweb Technology of haar dochters en van activa van Microweb Technology of haar dochters eerder betaald zou worden. De Hofmeijer zou "delen in de opbrengst" en de zin van die bepaling kan redelijkerwijs geen andere zijn dan dat De Hofmeijer haar deel van de opbrengst direct en niet na drie jaar zou krijgen. Ware het anders, dan zou dat beding uit de overeenkomst, dat als een anti-speculatiebeding is te beschouwen, haar wezenlijke betekenis verliezen en had het niet opgenomen hoeven te worden.

6. Het voorgaande houdt in dat De Hofmeijer na de ruil in januari 2003 van aandelen Microweb Home tegen aandelen Factotum recht had op. 23% van de door Microweb Technology verkregen aandelen Factotum, dan wel de waarde daarvan. De ruiling van aandelen Microweb Home is immers niets anders dan vervreemding van die aandelen. Het aandeel in de aandelen Factotum, noch de waarde ervan zijn aan De Hofmeijer ter beschikking gesteld.

Vervolgens heeft Microweb Technology de aandelen Factotum plus de software activiteiten oorspronkelijk behorend bij Microweb Home in augustus 2003 verkocht aan Mirckx B.V voor € 1.400.000,- respectievelijk € 460.000,-, totaal € 1.860.000,-. Gelet op de korte tijd die ligt tussen het verwerven van de aandelen Factotum door Microweb Technology en de verkoop ervan aan Mirckx B.V., mag ervan worden uitgegaan dat de waarde van de aandelen Factotum in januari 2003 dezelfde was als in augustus 2003, derhalve € 1.400.000,-. De Hofmeijer heeft derhalve recht op 23% van dat bedrag. Daarnaast heeft zij recht op 23% van de voor € 460.000,- verkochte activiteiten van Microweb Home. De overeenkomst van partijen bepaalt immers dat de 23% - regeling ook geldt bij verkoop van activa van Microweb Technology of haar dochters.

7. De voorzieningenrechter passeert het verweer van Microweb Technology dat er geen geld meer is om De Hofmeijer te betalen en dat Microweb Technology in financiele problemen raakt bij toewijzing van de vordering.

De Hofmeijer heeft een opeisbare vordering op Microweb Technology. Microweb Technology kan zich van toewijzing van die vordering niet bevrijden met een beroep op financieel onvermogen, waar haar verweer op.neerkomt. Die omstandigheid betreft immers de debiteur persoonlijk en komt naar verkeersopvattingen voor zijn rekening. Het feit dat Microweb Technology al dan niet verplicht de opbrengst van de verkoop heeft aangewend tot aanzuivering van haar bankkrediet, is niet terzake dienende. Zij had zich moeten en kunnen realiseren dat De Hofmeijer na de verkoop bij haar op de stoep zou staan om haar overeengekomen aandeel op te eisen en zij had daarvoor voorzieningen moeten treffen.

8. Ook het verweer dat De Hofmeijer niet bij voorrang boven andere crediteuren kan worden betaald, doet geen opgeld.

Microweb Technology dient iedere crediteur die een opeisbare vordering heeft te betalen. De Hofmeijer heeft krachtens overeenkomst recht op betaling van een percentage van de waarde van de aandelen en daarmee staat zij gelijk in rang met de overige concurrente crediteuren van Microweb Technology. Microweb Technology kan ini die rangorde geen verandering aanbrengen door de vordering van De Hofmeijer bij die van andere crediteuren achter te stellen

Art. 2:105 Burgerlijk Wetboek mist hier anders dan Microweb Technology aanvoert toepassing. Het gaat niet om winstverdeling tussen de aandeelhouders, waar het artikel betrekking op heeft. Het betreft hier betaling krachtens overeenkomst van de uitkoopsom van De Hofmeijer.

9. De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van Microweb Technology dat de waarde van de verkochte aandelen een andere is dan de prijs die zij ervoor heeft ontvangen. De waarde van een zaak is in de eerste plaats de overdrachtsprijs, dat is de verkoopprijs, de waarde die in het commerciële verkeer aan de zaak wordt toegekend. Alleen als de waarde in het commerciële verkeer niet of moeilijk is vast te stellen, wordt gegrepen naar meer theoretische waardeberekeningen. Het gekochte was voor koper Mirck B.V. kennelijk het ervoor betaalde bedrag van € 1.860.000,- waard en daarmee staat de waarde van de aandelen en verkochte activa vast.

10. Stellende dat Microweb Technology de aandelen voor een te lage prijs heeft verkocht, vordert De Hofmeijer bovendien, kort gezegd, kopie van alle bescheiden die ten grondslag liggen aan de vervreemdingen door Microweb Technology. Zij stelt dat Microweb Technology de aandelen Factotum en de software activa voor een te lage prijs heeft verkocht. De stelling van Microweb Technology dat de koopprijs zonder min of meer grondig onderzoek en zonder veel daaraan ten grondslag liggende financiele gegevens tot stand is gekomen, komt de voorzieningenrechter niet aannemelijk voor. De aan De Hofmeijer ter hand gesteld closing-binders bevatten geen reële informatie op grond waarvan de koop en de prijs tot stand is gekomen. De stelling dat Microweb Technology niet in staat is de jaarstukken van Factotum over te leggen omdat de cijfers van Factotum in een geconsolideerde balans zijn opgenomen, is onwaarschijnlijk. Aan die balans moeten de jaarstukken van Factotum ten grondslag liggen en Microweb Technology kon en kan als aandeelhouder over die jaarstukken beschikken. De gegevens die Microweb Technology aan De Hofmeijer ter beschikking heeft gesteld, bevatten onvoldoende informatie om zich een beeld te vormen over de vraag of de koopprijs een reële prijs is geweest De Hofmeijer heeft er een redelijk belang bij kennis te nemen van de feiten die geleid hebben tot de bepaling van de prijs van de overgedragen aandelen en activa.

11. De toewijzing van de vorderingen, die van de geldsom bij wege van voorschot, leidt er toe dat Microweb Technology als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding moet dragen

De beslissing

1. Veroordeelt Microweb Technology aan De Hofmeijer tegen bewijs van kwijting te voldoen een bedrag van € 427.800,- (vierhonderdenzeventwintigduizend achthonderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening;

2. Veroordeelt Microweb Technology om op eerste verzoek van De Hofmeijer aan baar af te geven kopie van de financiele bescheiden die ten grondslag hebben gelegen aan de vervreemdingen door Microweb Technology als genoemd in de dagvaarding, waaronder in ieder geval, maar niet limitatief, de jaarrekening 2002 van Microweb Technology, de jaarrekening 2002 van Microweb Home, de jaarrekeningen van Factotum Media B.V. over 2001 en 2002, dan wel voorzover de jaarrekeningen 2002 nog niet gereed zijn, de concepten daarvan of de aanzet tot de concepten daarvan, de berekeningen van de accountants van de waardebepalingen van Microweb Home en het 12,5% belang in Factotum Media B.V., de correspondentie aangaande de onderhandelingen m.b.t.. de vervreemding en de koopovereenkomsten, dat op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500; per dag voor iedere dag dat Microweb Technology daarmee in gebreke blijft, zulks tot een maximum van € 300.000,

3. Veroordeelt Microweb Technology in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van De Hofmeijer begroot op € 3.931,20 aan verschotten en € 1000,- aan salaris van de procureur.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Drewes, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.