Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2001:AD8584

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
19-12-2001
Datum publicatie
29-01-2002
Zaaknummer
46383 HA ZA 742
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 145
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO

zaaknummer: 46383 HA ZA 742 van 2001

datum uitspraak vonnis: 19 december 2001 (as)

Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

De vennootschap naar buitenlands recht

Cable News Network, LP, LLLP,

gevestigd te Atlanta in Georgia, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

hierna te noemen CNN,

procureur: mr. H.A.A. Kienhuis,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C&N Solutions B.V.,

gevestigd te Almelo,

gedaagde,

hierna te noemen C&N Solutions,

procureur: C.P.B. Kroep.

Gehoord partijen en gezien de stukken,

Overweegt:

Over het procesverloop:

Partijen hebben de volgende processtukken in het geding gebracht:

· de met toepassing van artikel 145 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitgebrachte dagvaarding;

· een conclusie van eis met producties;

· een conclusie van antwoord met producties.

Op 6 november hebben partijen hun zaak ten overstaan van de rechtbank doen bepleiten; C&N Solutions bij monde van haar raadsman en CNN bij monde van mr. J.C.H. van Maanen, advocaat te Amsterdam.

Tenslotte hebben partijen vonnis gevraagd.

Over het recht:

1. Als enerzijds gesteld en erkend en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, althans blijkende uit de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partijen het volgende vast:

· C&N Solutions is een eind 1996 opgericht ICT-bedrijf, dat bedrijven en instellingen faciliteerd c.q. begeleidt op het gebied van het ICT.

· Op het internet heeft C&N Solutions voor haar website in eerste instantie de domeinnaam www.c-nsolutions.nl gebruikt.

· De domeinnaam www.cnn.nl is op 1 december 1998 ten name van C&N Solutions geregistreerd. Vanaf dat moment heeft C&N Solutions deze domeinnaam gevoerd op haar briefpapier en reclame-uitingen.

· CNN houdt zich bezig met het aanbieden van internationaal nieuws en informatie via onder andere het televisiestation CNN en sedert 1995 via het internet, onder meer wereldwijd via de website www.cnn.com. en lokaal via websites zoals www.cnn.dk./ru etc.

· CNN is houdster van het Benelux woord/beeldmerk CNN in de klasse 9, 16, 38 en 41, alsmede van de handelsnaam CNN.

2. CNN stelt dat C&N Solutions door het laten registreren van de domeinnaam www.cnn.nl en haar weigering deze domeinnaam aan CNN af te staan inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van CNN. Ook zou C&N Solutions daardoor onrechtmatig jegens CNN handelen. CNN vordert, zakelijk weergegeven en na wijziging van eis, veroordeling van C&N Solutions tot overdracht van voormelde domeinnaam aan haar.

3. C&N Solutions heeft kort samengevat de stellingen zijdens CNN bestreden en heeft geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde.

4. Het debat tussen partijen betreft de vraag of C&N Solutions gehouden is de domeinnaam www.cnn.nl aan CNN over te dragen. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Het beheer van vrijwel alle generieke en geografische top-leveldomeinen (.com, edu, gov, net en org) is in handen van het Amerikaanse bedrijf Network Solutions Inc. (NSI). Indien met de NSI een overeenkomst tot registratie van een domeinnaam wordt aangegaan zijn de bepalingen van de Registration Agreement en van de Domain Name Dispute Policy (DNDP) bindend voor de houder van de domeinnaam. Het management en de zeggenschap over de topleveldomeinen voorzien van een affix verwijzend naar het land van herkomst zijn reginaal gedelegeerd. In Nederland is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bevoegd om domeinnamen eindigend op .nl uit te geven en te beheren.

5. De in Nederland geldende regels voor domeinnaamregistratie zijn niet in een wet in formele zin vastgelegd. Wel is vastgesteld een Reglement voor Registratie van Domeinnamen (RRD). Het RRD is vastgesteld door het bestuur van de SIDN in samenspraak met de Raad van Deelnemers, zijnde de deelnemende Internet providers. Dat het RRD het regelgevend kader is met betrekking tot domeinnaamregistratie is niet wettelijk vastgelegd. Een domeinnaam kan worden aangemerkt als een teken dat een voortbrengsel is van de menselijke geest dat dient ter onderscheiding, in dit geval van websites of een e-mailadres, evenals bij het handelsnaamrecht en het merkenrecht het geval is. Het recht op een domeinnaam geeft de houder ervan een exclusief recht op gebruik. Nu een wettelijke regeling ontbreekt dient bij de beoordeling van dit geschil aansluiting gezocht te worden bij hetgeen in het Nederlandse recht, zoals in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Handelsnaamwet en de Benelux Merkenwet (BMW) geregeld is. Uit als het vorenstaande volgt dat C&N Solutions - anders dan zij betoogt - geen beroep toekomt op de bepalingen het DNDP, waarmee het verweer op dat punt dient te worden verworpen.

6. CNN heeft het gevorderde gebaseerd op de stelling dat het gebruik door C&N Solutions van de domeinnaam www.cnn.nl strijdig is met het merkenrecht en handelsnaamrecht, hetgeen C&N Solutions betwist. Wat het handelsnaamrecht betreft overweegt de rechtbank het volgende. Ten aanzien van gedaagde staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente als handelsnaam vermeld "C&N Solutions B.V.". Blijkens haar website neemt C&N Solutions ook feitelijk onder deze naam

deel aan het handelsverkeer. De onderneming CNN neemt onder de naam CNN deel aan het handelsverkeer. De handelsnaam is beschermd tegen, kort gezegd, verwarringwekkend gebruik. Naar het oordeel van de rechtbank valt het bedrijfsmatig gebruik op Internet van een domeinnaam die correspondeert met een op of buiten Internet al als handelsnaam gebruikte naam onder de wettelijke handelsnaamregels. In de praktijk is de domeinnaam uitgegroeid tot een belangrijk onderscheidingsteken waarmee een onderneming zichzelf bekend maakt. Tussen partijen staat vast dat (de handelsnaam) CNN sinds de golfoorlog in de jaren 90 in Nederland grote bekendheid geniet. Haar websites behoren tot de meest bezochte sites van het internet. Alleen al als gevolg van de domeinnaamvoering door C&N Solutions kan bij de doorsnee internetgebruiker verwarring ontstaan. Bij de domeinnaam www.cnn.nl verwacht men immers met de website van de onderneming van CNN van doen te hebben. Dat de verwarring na het openen van de site is opgelost doet niet ter zake.

7. De naam CNN geniet tevens merkenrechtelijke bescherming en naar het oordeel van de rechtbank is de BMW ook van toepassing op domeinnamen. Aldus komt CNN in ieder geval bescherming toe tegen het gebruik van verwarringwekkend overeenstemmende domeinnamen in dezelfde branche. De rechtbank is van oordeel dat de branches waarin partijen opereren op onderdelen, zoals het gebied van scholing en communicatie, in elkaar verlengde liggen. Er is sprake van soortgelijke waren als bedoeld in artikel 13A1 sub b BMW. De rechtbank heeft hierboven al overwogen dat door het gebruik van de domeinnaam www.cnn.nl verwarring te duchten is.

8. Voorts is de rechtbank van oordeel dat - anders dan C&N Solutions stelt - voor haar ook geen zodanige noodzaak bestaat deze domeinnaam te gebruiken dat haar gebruik van die naam van CNN in redelijkheid kan worden gevergd. Zij beschikt over een domeinnaam die correspondeert met haar eigen handelsnaam en tevens is ter zitting onweersproken gesteld dat andere varianten, waarbij één of enkele letters worden toegevoegd, beschikbaar zijn. Dat zij de afgelopen jaren in de domeinnaam heeft geïnvesteerd doet niet ter zake nu C&N Solutions ingevolge het RRD zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van de domeinnaam en met een domeinnaam geen inbreuk op rechten van derden, zoals CNN, mag maken. Nu daarvan wel sprake is zal de rechtbank het gevorderde als na te melden toewijzen en is CNN niet gehouden C&N Solutions schadeloos te stellen.

9. C&N Solutions heeft nog aangevoerd dat de domeinnaam niet op naam van CNN kan worden gezet nu het een buitenlandse vennootschap betreft die in Nederland geen domeinnaam kan laten registreren. Nu CNN haar eis in die zin heeft gewijzigd dat zij overdracht vordert aan een door CNN aan te wijzen rechtspersoon en deze wijziging voortvloeit uit het gevorderde dient het verzet daartegen te worden afgewezen. Het gevorderde zal als na te melden worden toegewezen.

10. C&N Solutions dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

Rechtdoende:

Gelast C&N Solutions met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.cnn.nl ' zonder enige restrictie op naam wordt gezet van een door CNN aan te wijzen rechtspersoon, en daartoe een verzoek te doen aan het SIDN een en ander conform artikel 13.1 van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen van de SIDN binnen een maand na betekening van dit vonnis;

Bepaalt dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als de hiervoor genoemde verzoek waarbij de rechten op de domeinnaam worden overgedragen een en ander op de voet van artikel 3:300 BW;

Veroordeelt C&N Solutions tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 10.000,-- voor elke dag- een gedeelte van een dag voor een hele gerekend - dat C&N Solutions met de volledige nakoming van dit bevel in gebreke blijft;

Veroordeelt C&N Solutions in de proceskosten aan de zijde van CNN begroot op f 779,28 aan verschotten en op f 2.580,-- aan salaris van de procureur;

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen te Almelo op 19 december 2001 door mr. A.A.A.M. Schreuder en uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.