Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2001:AB2181

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
19-06-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
45206 KG ZA 165-2001
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2001, 542
BIE 2001, 55
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO

kort geding

zaaknummer: 45206 kg za 165 van 2001

datum uitspraak vonnis: 19 juni 2001

Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo, in het kort geding van:

1. de naamloze vennootschap Koninklijke KPN N.V.,

gevestigd te Den Haag,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN Telecom B.V.,

gevestigd te Den Haag,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telemedia Nederland B.V.,

gevestigd te Amsterdam, en

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN Mobile

The Netherlands B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseressen in conventie, verweersters in reconventie,

hierna respectievelijk te noemen: Koninklijke KPN, KPN Telecom, Telemedia en KPN Mobile, en gezamenlijk te noemen: “KPN” (enkelvoud) ,

procureur: mr. H.A.A. Kienhuis,

advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Denda Multimedia B.V. en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Denda Directory Services B.V.,

beiden gevestigd te Oldenzaal,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

hierna afzonderlijk te noemen DM en DDS en gezamenlijk te noemen: “Denda” (enkelvoud) ,

procureur: mr. G.G. Vermeulen,

advocaten: mrs. T.F.W. Overdijk en C. van Boxtel te Amsterdam.

De president van de arrondissementsrechtbank te Almelo, rechtdoende in kort geding overweegt ten aanzien (van):

het verloop van de procedure:

in conventie en in reconventie:

1. KPN heeft voor eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van de inleidende dagvaarding. Denda heeft hierna geconcludeerd voor antwoord. Daarbij is een eis in reconventie geformuleerd. De geschillen zijn met behulp van pleitaantekeningen en producties toegelicht op 7 juni 2001. Bij die gelegenheid zijn verschenen partijen en hun advocaten. Vervolgens is vonnis gevraagd. De uitspraak is bepaald op vandaag.

waarvan kan worden uitgegaan:

in conventie en in reconventie:

2. KPN heeft de stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) herhaaldelijk verzocht om de domeinnaam telefoongids.nl te deblokkeren. Deze verzoeken zijn niet ingewilligd. Ook het deblokkeringsverzoek van DM van 13 november 2000 is door de SIDN afgewezen (wegens kort gezegd het zijn van een algemene aanduiding en of het misleidend kunnen zijn in de zin van artikel 8 lid 1 van het reglement voor registratie van domeinnamen). DM is met succes bij het college van beroep van de SIDN tegen deze afwijzing opgekomen. De domeinnaam telefoongids.nl is vervolgens op 1 maart 2001 op haar naam geregistreerd bij de SIDN. Deze website is doorgelinkt naar de website van DDS met de aanduiding belles.nl.. Even voor dit doorlinken verschijnt in beeld “U wordt binnen enkele ogenblikken doorgelinkt naar de eerste interactieve telefoongids van Nederland.” Op die laatstgenoemde website zijn meer telefoongidsen aanklikbaar, waaronder een “KPN-bestand” van Nederlandse NAW gegevens met bijbehorende telefoonnummers. Eén en ander functioneert in deze vorm ondertussen alweer enkele maanden.

3. Koninklijke KPN (voorheen Koninklijke PTT Nederland B.V.) is houdster van verschillende Benelux-registraties en depots met betrekking tot het merk TELEFOONGIDS, geregistreerd respectievelijk op 29 april 1994 onder nummer 553842 (het woordmerk “De nieuwe telefoongids. Alle zaken op een rijtje”), op 19 oktober 1994 onder nummer 561222 (het woordmerk: “De nieuwe Telefoongids. Alles bij de hand in één gids”) en gedeponeerd op 12 april 2001 onder nummer 0987863 (het woord/beeldmerk: Telefoongids in het bekende “ruim in de jas zittende lettertype”, met daarnaast gevoegd het bekende logo van de telefoongids) en op 12 april onder nummer 0987864 (het woord/beeldmerk: Telefoongids in hetzelfde “ruim in de jas zittende” lettertype, zonder plaatje), steeds in de klassen 9,16,35,38,41 en 42.

4. Telemedia geeft sinds jaar en dag in Nederland de welbekende telefoongids uit: een naslagwerk met NAW gegevens en bijbehorende telefoonnummers, dat in nagenoeg elk huishouden en elk bedrijf aanwezig is. KPN Telecom biedt sedert een aantal jaren haar telefoongids ook aan op internet onder eerst “detelefoongids.com” en later onder de domeinnaam “detelefoongids.nl”. Op die website zijn de NAW-gegevens en bijbehorende telefoonnummers van alle abonnees van KPN interactief voor een ieder te raadplegen. Deze website behoort in Nederland tot de groep van websites die het meest wordt bezocht.

5. KPN Telecom en DDS hebben op 31 maart 2000 een “Overeenkomst inzake licentiëring van bestanden” gesloten. De Overeenkomst ziet op de licentiëring van het bestand “basisvermeldingen”. KPN Mobile en DDS hebben op 31 juli 2000 gesloten de “Overeenkomst inzake de licentiëring van bestanden Mobiel, Gids, Denda”. Op grond van deze twee Overeenkomsten krijgt DDS de databestanden met vaste en mobiele telefoongegevens aangeleverd en mag zij deze gegevens onder de (steeds) overeengekomen voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van een interactief telefoonbestand.

6. Artikel 4 van beide Overeenkomsten luidt voor zover hier relevant aldus:

“4.1. De Licentienemer krijgt uitdrukkelijk niet het recht enig merk, enige naam of aanduiding van KPN te gebruiken, en zal zich van zodanig gebruik onthouden. (...).

4.2. Ter verwijzing naar de herkomst van de gegevens die de Licentienemer aanwendt ten behoeve van haar producten, is het de Licentienemer slechts toegestaan op haar producten in bescheiden lettertype mee te delen dat zij voor het vergaren van de gegevens mede gebruik heeft gemaakt van bestanden van Nederlandse operators, eventueel onder vermelding van de namen van de betreffende operators.”

7. DDS heeft op 8 maart 2001 de domeinnaam “www.telefoongids.nl” als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, onder nummer 0985214 voor de klassen 9, 35, 38 en 41. Dit depot is - naar de president heeft begrepen - inmiddels door dat bureau afgewezen.

8. Na verkregen verlof van de president van deze rechtbank heeft KPN op 6 juni 2001 ten laste van DM conservatoir beslag tot levering laten leggen op de domeinnaam telefoongids.nl.

De standpunten van partijen:

in conventie:

9. KPN vordert in conventie, uitvoerbaar bij voorraad:

i) gedaagden te bevelen met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam telefoongids.nl alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam Telefoongids of enig ander merk of een overeenstemmend teken of naam of aanduiding van eiseressen als bedoeld in art. 4 van de Overeenkomsten, rechtstreeks, dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

ii) a) gedaagden te gelasten met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat van hun kant nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie telefoongids.nl, zonder enige restrictie - dus (o.a.) zonder dat gedaagden hiervoor enige vergoeding van eiseressen verlangen - op naam wordt gezet van (wordt overgedragen aan) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, 2516 CK Den Haag, één en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), door indiening (via haar provider), binnen vijf dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Koninklijke KPN ingevuld en ondertekend) verzoek daartoe aan SIDN, en gedaagden te gelasten op eerste verzoek alle daartoe door SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;

dan wel

b) te bepalen dat het ten deze te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als het sub ii) onder a) genoemde verzoek van gedaagden , een en ander op voet van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek;

iii) gedaagden te gelasten van alle in het kader van de hiervoor sub ii) bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van eiseressen te zenden;

iv) gedaagden te gelasten aan eiseressen een onmiddellijke opeisbare dwangsom van

NLG 10.000,- te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat (één der) gedaagden - geheel of gedeeltelijk - met de nakoming van sub i, ii a en iii gevorderde bevelen in gebreke blijven (blijft).

v) gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding.

10. KPN heeft aan haar vorderingen het volgende, verkort en zakelijk weergegeven, ten grondslag gelegd.

11. Denda, althans DDS, heeft in strijd gehandeld met de Overeenkomsten, niet alleen vanwege het registreren van de domeinnaam telefoongids.nl, maar ook door KPN er niet van op de hoogte te stellen dat een verzoek tot deblokkering door DM was ingesteld c.q. ingesteld zou gaan worden. Ook wordt toerekenbaar tekortgeschoten c.q. onrechtmatig gehandeld jegens KPN doordat Denda, profiterend van de aan de naam Telefoongids verbonden goodwill en bekendheid, bewerkstelligt dat gebruikers van het Internet, waaronder klanten van KPN, bij die met die van KPN concurrerende website van Denda uitkomen. Denda veroorzaakt verwarring bij het internetpubliek. Daarnaast verhindert zij KPN opzettelijk deze naam in het nl.domein te registreren en zich aldus op het internet te manifesteren. Bovendien maakt Denda ingevolge artikel 13A lid 1 sub a van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW) inbreuk op bovengenoemde merkrechten van (algemeen gezegd) KPN, nu sprake is van gebruik door Denda van een aan het merk van KPN identiek teken voor identieke waren. Subsidiair beroept KPN zich op artikel 13A lid 1 sub b en d van de Benelux Merkenwet. KPN lijdt door dit handelen van Denda schade. Denda is daarvoor aansprakelijk, mede gelet op artikel 9.2. van de Overeenkomsten.

12. Denda heeft bij wijze van verweer eerst aangevoerd dat KPN niet ontvankelijk is in haar vorderingen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang, nu KPN niet meteen gereageerd heeft op gebruikmaking door Denda van de aanduiding “telefoongids” voor haar interactieve online telefoongids (belles.nl), die al vanaf oktober 2000 op het Internet te vinden is. Tevens beroept Denda zich op de onbevoegdheid van (de president van) deze rechtbank om van de vorderingen voor zover gebaseerd op de Overeenkomsten kennis te nemen, omdat in die Overeenkomsten (steeds) in artikel 14.2 is bepaald dat alleen de rechtbank te Den Haag bevoegdheid toekomt. Voorts is door Denda geconcludeerd tot afwijzing van het in conventie gevorderde. Hiertoe heeft Denda - kort samengevat - nog de volgende verweren aangevoerd:

a. KPN heeft geen woordmerk “telefoongids”.

b. De beeldmerk-depots zijn nog niet ingeschreven en moeten daarom merkenrechtelijke bescherming ontberen (zie de annotatie onder hof Amsterdam IER 1999/36). Het woord “gedeponeerd” in artikel 12.A BMW moet sedert het arrest BenGH 2 oktober 2000 namelijk worden gelezen als “ingeschreven”;

c. de door KPN in stelling gebrachte “jonge” beeldmerken zijn nietig c.q. vernietigbaar omdat ze te kwader trouw zijn geschied, immers zijn deze bedoeld om een exclusief gebruiksrecht op het woord “telefoongids” te verkrijgen;

d. Er is sprake van verval van merkrecht door “uitburgering” (artikel 5 lid 2 BMW);

e. De beschermingsomvang van de merken van KPN is beperkt en gaat niet zover dat deze ook kunnen worden ingezet tegen het gebruik “van het enkele woord “telefoongids””;

f. Er is geen sprake van merkinbreuk door Denda;

g. Voorts handelt Denda niet in strijd met de Overeenkomsten. De Overeenkomsten kunnen in redelijkheid niet zo uitgelegd worden dat het Denda niet zou zijn toegestaan haar telefoongids als telefoongids aan te duiden of om een domeinnaam telefoongids.nl te registreren;

h. Ook het beweerdelijk onrechtmatig handelen jegens KPN wordt door Denda betwist. De domeinnaam telefoongids.nl is op rechtmatige wijze door Denda verkregen. Ook anderszins wordt niet onrechtmatig jegens KPN gehandeld.

in reconventie:

13. Denda vordert in reconventie - kort gezegd - de ongedaanmaking van het door KPN gelegde conservatoire beslag tot levering op de domeinnaam telefoongids.nl, met veroordeling van KPN in de in reconventie gevallen kosten. Zij stelt daartoe hetgeen door haar in conventie is aangevoerd.

14. KPN heeft geconcludeerd tot afwijzing van deze vordering met verwijzing naar hetgeen door haar is aangevoerd in conventie. Het beslag dient volgens haar te blijven liggen in afwachting van het resultaat van de inmiddels door KPN gestarte bodemprocedure. Het beslag heeft naar zeggen van KPN tot doel om te voorkomen dat de domeinnaam “verdwijnt”, doordat deze wordt overgedragen aan een niet, dan wel moeilijk te achterhalen rechthebbende “in een apenland”.

de beoordeling:

in conventie:

15. Het beroep van Denda op het ontbreken van een spoedeisend belang wordt verworpen. KPN wenst middels dit kort geding een einde te maken aan een naar haar zeggen reeds enkele maanden voortdurende onrechtmatige situatie, nu haar daartoe strekkende aanmaningen tot op heden zonder resultaat zijn gebleven. Daarmee is de voor het houden van een kort geding vereiste spoedeisendheid in voldoende mate gegeven.

16. Ambtshalve wordt overwogen dat op grond van het bepaalde in artikel 37A van de BMW de bevoegdheid bestaat om kennis te nemen van het gevorderde voor zover dat is gebaseerd op merkenrecht.

17. Het door Denda gevoerde bevoegdheidsverweer vanwege de forumkeuze in de Overeenkomsten slaagt niet. De door KPN Telecom met DDS (herhaald) overeengekomen forumkeuze laat onverlet de keuzevrijheid van KPN om in een situatie als deze, te weten een kort geding tegen meer gedaagden, te kiezen voor het in één geding aanbrengen van de zaken tegen alle gedaagden. Voor de president van de rechtbank in Den Haag zou DM niet meegedagvaard kunnen worden, zodat de geschillen bij twee rechtbanken aanhangig zouden moeten worden gemaakt met alle vervelende en onhandige consequenties van dien. Een goede procesorde is dus bij deze door KPN gekozen aanpak gebaat.

18. Allereerst verdient beoordeling of KPN conform haar stellingen een merkenrechtelijke aanspraak heeft op het woord “telefoongids”. De twee geregistreerde “oude” woordmerken betreffen steeds slagzinnen waarin het woord “telefoongids” voorkomt. De zeer recente, nog niet geregistreerde beeldmerkdepots hebben steeds betrekking op de speciale schrijfwijze van het woord “telefoongids”. In één geval (depotnr. 098763) is er een pictogram van een opengeslagen telefoongids aan toegevoegd. Naar het voorlopig oordeel van de president kan KPN aan deze woord-/beeldmerken geen recht ontlenen op een autonoom woordmerk “telefoongids”. Het woord telefoongids dient naar het voorlopig oordeel van de president te worden aangemerkt als een zodanig voor de hand liggende generieke omschrijving van het betreffende product dat het anderen moet vrijstaan dezelfde of soortgelijke producten met dat woord aan te duiden. Het woord “telefoongids” is derhalve beschrijvend van aard en voldoet niet aan het vereiste van voldoende onderscheidend vermogen, neergelegd in artikel 1 van de BMW. Het woord is gewoon een generieke term voor een naamlijst van de aangeslotenen op een telefoonnet met vermelding van hun nummers. Dat Denda haar product wellicht ook op andere wijzen zou kunnen aanduiden, doet hieraan niet af, nu er ten aanzien van een product uiteraard meer uitsluitend beschrijvende aanduidingen tegelijk van toepassing kunnen zijn.

19. Ook het betoog van KPN dat het woord “telefoongids”, mocht het al beschrijvend van aard zijn, in Nederland door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen, slaagt op voorhand niet. Hoewel mogelijk het woord telefoongids aanvankelijk enig onderscheidend vermogen toekwam en nog in historische zin verwijst naar het product van KPN, komt het woord thans in het normale spraakgebruik een generieke betekenis toe. Dit wordt overigens ook niet ontkend door KPN, die in overweging 60 van haar pleitnota stelt dat zij Denda niet wil verhinderen in het normale taalgebruik gebruik te blijven maken van het woord telefoongids. In het zich hier - voorshands oordelend - niet voordoende geval dat toch zou moeten worden aangenomen dat het woord “telefoongids” door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen als autonoom woordmerk van KPN, zal toch in elk geval moeten worden aangenomen dat dat onderscheidend vermogen weer is verdwenen als gevolg van verwording tot soortnaam. Artikel 5 lid 2 BMW bepaalt voor een dergelijke situatie van “uitburgering” dat het recht op een merk vervallen kan worden verklaard.

20. Ten overvloede wordt overwogen dat zelfs in het geval hier wel zou moeten worden aangenomen dat sprake is van (toegenomen) onderscheidende kracht van het woord “telefoongids” door (niet-uitgeburgerde) inburgering, dit niet tot gevolg kan hebben dat dit woord zijn functie als beschrijvende term verliest en dat dit woord door een ander niet meer in die beschrijvende zin in het economisch verkeer zou mogen worden gebruikt. Gelet op het hiervoor overwogene meent de president dat de beoordeling van de gegrondheid van het verweer over de mogelijkheid van bescherming van wel gedeponeerde maar nog niet geregistreerde beeldmerk-depots (zie hiervoor onder 12, letter b) in het midden kan worden gelaten.

21. Op (alleen) een merkenrechtelijke bescherming kan toewijzing van het gevorderde voorshands oordelend dan ook niet worden gebaseerd.

22. De volgende vraag is dan of, en zo ja in hoeverre , DDS tekort is geschoten in de nakoming van haar uit de Overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen en in hoeverre DM daaraan heeft meegewerkt c.q. profiteert door haar website telefoongids.nl te laten doorlinken naar de website belles.nl van DDS.

23. Bestudering van de uitdraai van het voorportaal van de website belles.nl leert dat DDS zich evident heeft ingespannen om die website te tooien met de voor KPN zo specifieke kleurencombinatie “KPN groen”, blauwpaars, rood en wit. Dit wordt versterkt door een forse aanduiding KPN in de linkeronderhoek, die geen (aanklikbaar) doel dient en dus kennelijk in samenhang met voormelde kleuren alleen bedoeld kan zijn om te doen voorkomen dat het hier een met KPN gelieerde website betreft.

24. In artikel 4.2. van de Overeenkomsten is het DDS alleen vergund “op haar producten in bescheiden lettertype mee te delen dat zij voor het vergaren van de gegevens mede gebruik heeft gemaakt van bestanden van Nederlandse operators.” Voormelde forse KPN aanduiding gaat dus veel verder dan is overeengekomen. Op voormelde wijze wordt naar het voorlopig oordeel van de president tevens gehandeld in strijd met het overeengekomene onder 4.1., waarin hard staat verwoord dat DDS niet het recht heeft bedongen en verkregen om - voor zover hier nog relevant - enige naam of aanduiding van KPN te gebruiken en dat DDS zich aldus van dat gebruik dient te onthouden. Niet alleen de naam van KPN is dus op deze website zonder recht gehanteerd maar ook de kleuraanduiding/kleurcombinatie is zowel afzonderlijk als ook in samenhang met die naamsaanduiding zonder recht en in strijd met de gemaakte afspraken gehanteerd.

25. Duidelijk is geworden dat aldus zogezegd onder de duiven van KPN wordt geschoten. De presentatie van Denda heeft immers mede tot doel gebruik te maken van en af te doen aan het handelsdebiet van KPN en mee te liften op de “earning capacity’ van KPN. DDS handelt op voormelde wijze in strijd met de met KPN in de genoemde Overeenkomsten gemaakte afspraken. DM vervult daarbij een niet weg te cijferen rol door haar website telefoongids.nl automatisch door te laten klikken naar de website van DDS. Gedaagden mogen in dit verband worden beschouwd als twee handen op één buik. Er wordt evident samengewerkt en er is geen reden om aan te nemen dat bekendheid met de hier relevante feiten bij DDS DM niet mag en kan worden aangerekend. De op deze website van DM voorkomende - en dus kennelijk van DM afkomstige aanduiding “U wordt binnen enkele ogenblikken doorgelinkt naar de eerste interactieve telefoongids van Nederland”, spreekt in dit verband boekdelen. De eerste interactieve telefoongids in Nederland is niet van Denda, maar is juist van - zoals in dit geding is komen vast te staan - KPN. DM werkt er dus uitdrukkelijk aan mee dat op deze wijze onrechtmatig wordt geleund op KPN.

26. De slotsom luidt voorshands dan ook dat door DDS in strijd met de met KPN gemaakte afspraken is en nog steeds wordt gehandeld en dat DM daaraan niet alleen actief meewerkt maar daarvan (uiteindelijk) ook profiteert. Aldus handelen beiden (tevens) onrechtmatig jegens KPN. De website vertoont door de opzet en de gehanteerde kleurencombinatie te veel gelijkenis met die van KPN en is in de huidige vorm niet toelaatbaar. DDS zal haar website dan ook (heel) anders moeten inrichten.

27. In zoverre komt KPN dan ook op goede grond op tegen (het samenstel van) deze websites van DDS en/of DM. Door Denda is niet aangeboden om het automatisch linken van telefoongids.nl met deze website belles.nl ongedaan te maken, dan wel om de website van DDS alsnog in te richten op een wijze waarbij afstand genomen wordt van de presentatie van KPN. Het moet er in dit kort geding voor worden gehouden dat gedaagden deze website-combinatie wensen te handhaven, nu zij tot op de zitting overtuigd waren van hun gelijk en duidelijk niet van zins waren om in de hiervoor aangeduide zin hun leven te beteren jegens KPN. Denda heeft blijkbaar een van dit oordeel afwijkende perceptie van hetgeen door partijen in de Overeenkomsten was afgesproken. Deze perceptie loopt kennelijk synchroon met het vooropstellen van het eigenbelang om te profiteren van KPN op een wijze die het recht niet toelaat.

28. Bovenstaande vormt voldoende reden om het onder I gevorderde toe te wijzen in de vorm zoals hieronder in het dictum staat vermeld.

29. Vervolgens dient dan nog aan de orde te komen de vraag of KPN rechten kan doen gelden op de domeinnaam telefoongids.nl. Hiervoor is reeds overwogen dat KPN geen (betere) rechten dan Denda kan doen gelden op het alleen woord “telefoongids”. Mede in het licht daarvan kan naar het voorlopig oordeel van de president niet gezegd worden dat DM door de domeinnaam telefoongids.nl op haar naam te laten stellen onrechtmatig heeft gehandeld jegens KPN. DM heeft voortvarend gehandeld door de haar ter hand staande en toelaatbare middelen aan te grijpen om deze tenaamstelling voor elkaar te krijgen. De vorderingen van KPN die tot doel hebben deze domeinaanduiding middels dit kort geding alsnog tot de hare te maken, dienen om die reden dan ook te worden afgewezen.

30. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de kosten van dit geding worden gecompenseerd op na te melden wijze.

in reconventie:

31. In reconventie wordt door Denda ongedaanmaking gevorderd van het op de domeinnaam telefoongids.nl gelegde conservatoire beslag tot levering van deze domeinnaam. Zoals in conventie reeds overwogen vormt het onrechtmatig handelen van Denda vooralsnog geen aanleiding om DM te veroordelen tot overdracht van de betrokken domeinnaam aan Koninklijke KPN. Het komt echter voorshands niet onaannemelijk voor dat in de bodemprocedure enige vorm van schadevergoeding aan KPN zal worden toegekend, waarbij een al dan niet gedeeltelijke vergoeding van die schade in natura (zie artikel 6:103 van het Burgerlijk Wetboek), en wel in de vorm van overdracht van de domeinnaam, niet is uit te sluiten. Gezien deze mogelijkheid wordt thans de gevorderde ongedaanmaking van dit beslag afgewezen.

32. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Denda worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Deze kosten moeten naar het oordeel van de president echter vanwege de zeer nauwe samenhang met het conventionele geschil worden begroot op nihil.

RECHTDOENDE IN KORT GEDING:

in conventie:

Beveelt gedaagden om binnen 24 uren na de rechtsgeldige betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam telefoongids.nl in combinatie met het gebruik van een naam of aanduiding van eiseressen zoals is bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomsten, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f. 10.000,--, te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele dag te rekenen) dat (één van) gedaagden geheel of gedeeltelijk met de nakoming van voormeld bevel in gebreke blijven/blijft;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Bepaalt dat elke partij de eigen proceskosten draagt;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

in reconventie:

Wijst af het gevorderde.

Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van KPN begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Koopmans en is op 19 juni 2001 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.