Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2000:AA8370

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
15-11-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
41073 KG ZA 299-2000
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2000, 243
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO

Kort Geding

zaaknummer: 41073 kg za 299 van 2000.

datum uitspraak vonnis: 15 november 2000 (mcg).

1. de naamloze vennootschap Koninklijke Numico N.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

2. de vennootschap naar buitenlands recht Rexall Sundown Inc.,

gevestigd te Boca Raton, Florida (Verenigde Staten),

eiseressen,

hierna te noemen Numico ,

procureur: mr. M.J.A.C. Bruins Slot,

advocaat: mr. J.L.R.A. Huydecoper te Den Haag,

tegen

1. [Gedaagde],

wonende te Almelo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.R. Publishing B.V.,

kantoorhoudende te Almelo,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Gedaagde] B.V.,

kantoorhoudende te Almelo,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Gedaagde] Holding B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Almelo,

gedaagden,

hierna te noemen [Gedaagde] ,

procureur: mr. E. Poelenije,

5. de vennootschap naar buitenlands recht M.R. Publishing Inc.,

gevestigd te Santa Clara, California (Verenigde Staten),

incidenteel eiseres (interveniënte?),

procureur: mr. E. Poelenije,

advocaat: mr. H.D.M. Mulder.

De president van de arrondissementsrechtbank te Almelo, rechtdoende in kort geding.

Gehoord partijen en gezien de stukken;

Overweegt ten aanzien van:

Het verloop van de procedure:

Eiseressen hebben gesteld en gevorderd als is te lezen in de dagvaarding.

Ter zitting hebben zij hun standpunten doen toelichten door hun advocaat.

Mr. Mulder heeft voor incidenteel eiseres sub 5 verweer gevoerd.

Tenslotte hebben partijen de stukken van het geding overgelegd en vonnis gevraagd.

Het geschil van partijen, de beslissing en de motivering:

1. Numico functioneert als houdstermaatschappij voor een aanzienlijk aantal in concernverband samenwerkende vennootschappen. Rexall Sundown is één van de vennootschappen die tot het concern van Numico behoort; zij is in juni 2000 deel van het concern gaan uitmaken.

[Gedaagde] heeft op of omstreeks 16 oktober 2000 door huis-aan-huis distributie een publicatie laten verspreiden waarin bij herhaling en met veel nadruk wordt gesteld dat Rexall, Rexall’s leidinggevende functionarissen c.q. voormalige leidinggevende functionarissen en met Rexall verbonden ondernemingen verwijtbaar betrokken zouden zijn bij ernstige strafbare feiten en/of banden zouden (hebben) onderhouden met de georganiseerde criminaliteit. In dezelfde publicatie wordt aangevoerd dat Numico (minstens) verwijtbaar nalatig is bij het onderzoeken van, dan wel anderszins optreden in verband met deze aantijgingen, respectievelijk de feiten waarvan gesuggereerd wordt, dat die aan die aantijgingen ten grondslag zouden kunnen liggen. In ditzelfde verband noemt de publicatie ook een (andere) dochteronderneming van Numico, die bekend staat onder haar verkorte naam Nutricia.

2. Eiseressen vorderen - kort samengevat - rectificatie van de door gedaagden verspreide aantijgingen. Zij stellen hiertoe dat de geuite aantijgingen een onjuiste en misleidende indruk teweeg brengen. Zij brengen daardoor een aanzienlijke schade voor Numico, Nutricia en/of Rexall teweeg en zijn derhalve onrechtmatig. Nu alle gedaagde vennootschappen feitelijk worden bestuurd en beheerd door [Gedaagde] en de gedaagde vennootschappen functioneren als een economische eenheid, moeten de gedaagde vennootschappen gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de onrechtmatige gedragingen die onder de naam van [Gedaagde] en M.R. Publishing B.V. hebben plaatsgehad.

[Gedaagde] concludeert - kort samengevat - tot afwijzing van de vordering.

3. [Gedaagde] heeft op zeer grote schaal de Nederlandse (zo niet de wereld-)bevolking gewaarschuwd voor Numico / Nutricia. Voorop staat de vraag of de mededelingen van [Gedaagde], waarbij de meest verstrekkende is, dat Numico c.s. betrokken zou zijn bij georganiseerde criminaliteit of banden met Italiaanse maffiafamilies zou onderhouden, juist zijn.

Ten aanzien hiervan wordt overwogen dat [Gedaagde] dit met geen enkel daartoe geëigend middel zoals rechterlijke uitspraken heeft hard gemaakt. Er wordt in de “Open brief van [Gedaagde]” verwezen naar onder ede afgelegde verklaringen, ingestelde onderzoeken en aanklachten, alles in de Verenigde Staten van Amerika, die in ieder geval tot nu toe niet, althans dat heeft [Gedaagde] niet gesteld, laat staan aangetoond, tot een rechterlijke uitspraak hebben geleid. Het is aan de rechter om het aangeleverde bewijs te wegen en zich ten aanzien hiervan een oordeel te vormen; het is niet aan [Gedaagde] om vooruit te lopen op het onafhankelijke oordeel van de rechter door zich op breedvoerige wijze hierover uit te laten.

Naar het voorlopig oordeel van de president kan dus worden aangenomen dat de mededelingen in de publicatie van [Gedaagde] onjuist zijn.

4. Zouden de door [Gedaagde] gedane mededelingen wel juist zijn, dan zijn ze in zodanig grievende en krenkende vorm gesteld, dat zij jegens Rexall-Sundown en enige van haar huidige of vroegere werknemers al een onrechtmatige daad opleveren en zeker jegens Numico / Nutricia, nu deze in Nederland gevestigde bedrijven slechts vennootschapsrechtelijke banden hebben met Rexall en zij part noch deel kunnen hebben aan de door [Gedaagde] gestelde en niet bewezen misstanden in de Verenigde Staten.

Behalve dat de mededelingen naar het voorlopig oordeel van de president nodeloos grievend zijn, heeft [Gedaagde] blijkbaar uit eigen materieel belang en persoonlijke animositeit gehandeld. Immers, onweersproken is gesteld dat [Gedaagde] een geschil heeft met Rexall over een samenwerkingsovereenkomst uit het verleden, waarover sedert 1996 in de Verenigde Staten wordt geprocedeerd. Daarnaast zijn [Gedaagde] en Numico c.s. beiden actief op de markt van de zogeheten vitaminepreparaten en naar mag worden aangenomen dus elkaars concurrenten.

Zou overigens bij [Gedaagde] het nobele motief hebben voorgestaan, de miljoenen Nederlanders te vrijwaren van vermeende Amerikaanse criminele activiteiten, dan zouden andere wegen hebben opengestaan dit doel te bereiken, bijvoorbeeld door zich tot politie of justitie te wenden in plaats van eigen aanklager en rechter te spelen over Numico c.s.

5. Gelet op het vorenstaande is de vordering van eiseressen toewijsbaar, met dien verstande

dat de veroordeling zal worden beperkt tot [Gedaagde]. Weliswaar is gesteld en niet geheel onaannemelijk dat de onderhavige in het geding zijnde activiteiten worden gefinancierd door de feitelijk door [Gedaagde] beheerde en bestuurde ondernemingen, maar dit blijkt verder nergens uit. De nader te verbieden uitlatingen via internet zullen niet worden beperkt tot uitlatingen die zijn gesteld in de Nederlandse taal, aangezien het [Gedaagde] in dat geval vrij zou staan de uitlatingen in de Engelse taal te doen en het verbod, gezien het feit dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking de Engelse taal machtig is, op die manier geen doel zou treffen.

6. Gedaagde sub 1 zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

RECHTDOENDE IN KORT GEDING:

I. Beveelt gedaagde sub 1 om binnen zeven etmalen na de betekening van dit vonnis een publicatie door middel van huis-aan-huis distributie te doen verspreiden, op hetzelfde formaat als de publicatie die de gedaagden omstreeks 16 oktober 2000 ten nadele van de eiseressen hebben doen verspreiden en aan dezelfde adressen waaraan de bedoelde eerdere publicatie is aangeboden; met de navolgende mededeling, in een opmaak die aan het formaat van de publicatie beantwoordt:

[Gedaagde]

OPENBARE RECHTZETTING INZAKE NUMICO, NUTRICIA EN REXALL

VEROORDELING

BIJ VONNIS VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK IN ALMELO VAN

15 NOVEMBER 2000 is vastgesteld dat een huis-aan-huis bekendmaking die ik op 16 oktober 2000 heb laten verspreiden onder deze kop

BEKENDMAKING

OPEN BRIEF VAN [Gedaagde]

NUMICO/NUTRICIA,

de Nederlandse bevolking vraagt:

“Brengt U de georganiseerde

misdaad naar Nederland?”

volstrekt ongeoorloofde verdachtmakingen inhield aan het adres van Numico, Nutricia en Rexall (en een aanzienlijk aantal anderen).

Bij hetzelfde vonnis ben ik

VEROORDEELD

om mijn eerdere onrechtmatige publicatie recht te zetten en om daarvoor deze publicatie te laten verspreiden.

[Gedaagde]

II. Verbiedt gedaagde sub 1 om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ten laste van eiseressen of ten laste van enige met eiseressen verbonden onderneming enige uitlating te doen (daaronder met name ook begrepen uitlatingen door middel van het internet), die inhoudt of die ertoe strekt dat de betreffende onderneming(en) op enigerlei wijze betrokken is/zijn bij criminele activiteiten of criminele organisaties;

III. Veroordeelt gedaagde sub 1 om een dwangsom te betalen van f. 1.000.000,- voor iedere dag dat hij in gebreke blijft te voldoen of niet volledig of niet behoorlijk gevolg heeft gegeven aan het onder I of II opgelegde bevel of verbod;

IV. Veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op f. 5.400,- aan salaris en verschotten van de procureur.

V. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen te Almelo door mr. Inden, president en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 november 2000 , in tegenwoordigheid van de griffier.