Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2000:AA5859

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
03-05-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
37653 KG ZA
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kort geding

Vonnis d.d. 3 mei 2000

Zaaknummer 37653 KG ZA

Stichting Innovatiecentrum voor uitvindingen ID-NL,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat: mr. S.P.J.F. Zwanen,

procureur: mr. T.J. van Drooge.

en

[Gedaagde]

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

in persoon verschenen.

De president van de arrondissementsrechtbank te Almelo, rechtdoende in kort geding:

gehoord partijen en gezien de stukken;

overwegende ten aanzien van:

het verloop van de procedure:

Eiseres, hierna ook te noemen ID-NL, heeft gesteld en gevorderd als staat te lezen in de dagvaarding. Ter zitting van 19 april 2000 heeft zij de dagvaarding doen toelichten bij monde van haar gemachtigde. Tevens is ter zitting de in de dagvaarding vermelde eis bij akte houdende vermeerdering van eis aangevuld als volgt:

ix: ID Nederland Multimedia te gebieden om geen enkele domeinnaam te registreren en/of te gebruiken die (i) de letters IDNL of een combinatie van die letters, of een deel daarvan, bevat of (ii) slechts in geringe mate afwijkt van het merk ID-NL of het teken IDNL, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van NLG 5.000,=, indien zij dit gebod niet nakomt vermeerderd met NLG 5000,= per dag danwel een gedeelte van een dag, dat zij met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft.

Gedaagde, hierna ook te noemen: [Gedaagde], heeft ter zitting van 19 april 2000 verweer gevoerd.

Na over en weer te hebben gepleit, hebben partijen onder overlegging van de stukken vonnis verzocht.

het geschil van partijen en de beoordeling:

1. ID-NL houdt zich al ruim 20 jaar bezig met het adviseren en begeleiden van zowel natuurlijke personen als ondernemingen bij het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe produkten en technologieƫn. ID-NL is wereldwijd actief. ID-NL is al sedert 1987 merkhouder van het woordmerk ID-NL.

2. [Gedaagde] voert een onderneming onder de naam ID Nederland Multi Media en maakt sinds enkele maanden gebruik van de domeinnaam IDNL.NET.

ID-NL maakt op grond van het bepaalde in zowel de Benelux Merkenwet (artikel 13A, lid 1 sub c en/of artikel 13A, lid 1 sub d) als de Handelsnaamwet (artikel 5a) als het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162) bezwaar tegen het gebruik van deze domeinnaam door [Gedaagde].

ID-NL heeft zijn bezwaren uitvoerig uiteengezet.

3. In reconventie heeft ID-NL als verweer gevoerd dat de door [Gedaagde] gevorderde schadevergoeding uitdrukkelijk wordt betwist. Deze vordering is buiten proportioneel en ook niet onderbouwd met schriftelijke stukken.

4. ID-NL vordert in deze procedure dat [Gedaagde] het gebruik van de domeinnaam IDNL.NET met onmiddellijke ingang dient te staken en gestaakt dient te houden en dat [Gedaagde] Network Solutions verzoekt om de inschrijving van haar domeinnaam IDNL.NET door te halen en tegelijkertijd verzoekt de domeinnaam IDNL.NET in te schrijven op naam van ID-NL. ID-NL vordert daarnaast dat [Gedaagde] alle gevraagde informatie dient te verstrekken die nodig is om het hierboven gevorderde te bewerkstelligen en dat hij alle correspondentie in afschrift over zal leggen aan de advocaat van ID-NL. Tot slot vordert ID-NL nog dat [Gedaagde] ook in de toekomst geen enkele domeinnaam mag laten registreren of gebruiken die de letters IDNL of een combinatie of een deel daarvan bevat of die slechts in zeer geringe mate afwijkt van het merk of teken ID-Nl. ID-NL vordert dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen.

5. [Gedaagde] stelt zich op het standpunt dat de domeinnaam IDNL.NET een Amerikaans Top-Level domain is waarvoor het Benelux Merkenrecht niet van toepassing is. Ook is een domeinnaam geen handelsnaam, aldus [Gedaagde].

Ook stelt [Gedaagde] zich op het standpunt dat hij niet onrechtmatig jegens ID-NL handelt. Gebruikers van de webside van IDNL.NET weten wel dat zij op die side geen informatie van ID-NL zullen ontvangen en daarnaast heeft ID-NL lang genoeg tijd heeft gehad om zelf de domeinnaam ID-NL.NET aan te vragen.

6. In reconventie vordert [Gedaagde] dat, als de domeinnaam IDNL-NET moet worden overgedragen aan ID-NL, ID-NL aan [Gedaagde] een schadevergoeding zal moeten betalen, welke door [Gedaagde] is berekend op f.50.640,00.

7. De president is van oordeel dat ID-NL zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat in casu de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van de Benelux Merkenwet. Artikel 13 van die wet bepaalt dat een belanghebbende zich kan verzetten tegen elk gebruik van haar merk of overeenstemmend teken in het economisch verkeer. Artikel 37A bepaalt dat de woonplaats van de gedaagde partij bepalend is voor de plaats waar de procedure dient plaats te vinden. Dat [Gedaagde] zijn domeinnaam in de V.S. heeft laten registreren bij Network Solutions en met die organisatie anders is overeengekomen, doet aan bovenstaande niet af.

8. Dat een domeinnaam niet onder de Benelux Merkenwet zou vallen, is een onjuiste veronderstelling van [Gedaagde]. Door gebruik van een domeinnaam is het goed mogelijk inbreuk te maken op een merk- of handelsnaam van een derde, zeker als die domeinnaam wordt aangewend voor gebruik in het economische verkeer. Terecht wijst ID-NL op een reeks van domeinnaamzaken, waarbij de domeinnaam steeds is aangemerkt als zijnde te worden beschermd door de Benelux Merkenwet. Nu er nog geen specifieke (internationale) wetgeving is op het gebied van Internet, heeft eiseres zich terecht beroepen op de Benelux Merkenwet.

9. De president is voorts van oordeel dat [Gedaagde] door gebruik te maken van de domeinnaam IDNL.NET in ieder geval heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 13A, eerste lid sub c van de Benelux Merkenwet.

10. Daartoe overweegt de president eerst dat ID-NL een bekend merk is als bedoeld in dit artikel van de Benelux Merkenwet. Het daartoe gestelde door ID-NL is voldoende overtuigend en door [Gedaagde] in ieder geval onvoldoende gemotiveerd bestreden.

11. Voor het inbreuk maken op de merknaam ID-NL is niet vereist dat de gebruikte merknaam, danwel domeinnaam, precies identiek is aan de merknaam ID-NL. Met ID-NL is de president van oordeel dat er tussen het merk ID-NL en de domeinnaam IDNL.Net auditief en visueel zodanige gelijkenissen bestaan dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan worden gewekt, dan wel de indruk kan worden gewekt dat er enig verband bestaat tussen ID-NL en IDNL.NET. Dat deze verwarring wellicht bij het openen van de website zal zijn opgehelderd, doet daaraan niet af, nu immers tot dat moment door de naamvoering alleen wel verwarring mogelijk is.

12. [Gedaagde] gebruikt zijn domeinnaam IDNL.NET als naam waaronder hij met zijn eenmanszaak ID Nederland Multi Media commerciƫle diensten aanbiedt op Internet, waardoor ook is voldaan aan het vereiste van gebruik in het economisch verkeer.

13. Daar komt voorts bij dat de president niet is gebleken van een zodanige noodzaak aan de zijde van [Gedaagde] om juist deze domeinnaam te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet verwacht zou mogen worden dat hij zich van het gebruik van deze merknaam zou onthouden.

14. Door de domeinnaam IDNL.NET te gebruiken lift [Gedaagde] mee op de bekendheid en reputatie van ID-NL. Dit leidt, of kan in ieder geval leiden, tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van ID-NL De stelling van [Gedaagde] dat ID-NL dat ook aan zichzelf te wijten heeft door zelf geen domeinnaam ID-NL.NET te laten registreren, voert naar het oordeel van de president veel te ver. Dat een onderneming van zijn rechten geen gebruik maakt, betekent nog niet dat die rechten automatisch en stilzwijgend zouden overgaan op willekeurige derden.

15. De president is van oordeel dat de bespreking van het bepaalde in artikel 13A, eerste lid sub c zoals in het voorgaande is gedaan, afdoende is om tot de conclusie te komen dat [Gedaagde] het gebruik van de domeinnaam IDNL.NET zal moeten staken, zodat daarmee niet meer toegekomen wordt aan de bespreking van de overige aangevoerde bezwaren tegen het gebruik van die domeinnaam.

16. [Gedaagde] dient derhalve het gebruik van zijn domeinnaam te staken en gestaakt te houden. Hij dient er zorg voor te dragen dat de inschrijving van de domeinnaam wordt doorgehaald en overgeschreven wordt op ID-NL. [Gedaagde] zal hiertoe alle nodige medewerking dienen te verlenen. De president zal [Gedaagde] hiertoe op na te noemen wijze veroordelen.

17. Nu er, gelet op de voorgeschiedenis tussen partijen, gerede kans bestaat dat [Gedaagde] opnieuw zal trachten met een domeinnaam op de markt te komen die grote gelijkenis vertoont met de merknaam ID-NL, bestaat er eveneens aanleiding om het verzoek van eiseres om [Gedaagde] ook voor de toekomst te verbieden een domeinnaam te voeren die een lettercombinatie van de letters IDNL, dan wel anderszins zodanige gelijkenis met de naam ID-NL vertoont dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, in te willigen..

De president zal het verzoek van ID-NL dan ook toewijzen op na te noemen wijze.

18. [Gedaagde] heeft in reconventie aangevoerd dat hij, als de vordering van ID-NL zal worden toegwezen, schade lijdt van ruim f.50.000,00, welke schade door ID-NL zal moeten worden vergoed. De president vermag in de eerste plaats niet in te zien waarom alle in de schadestaat opgevoerde kosten ten laste van ID-NL zouden moeten worden gebracht. Daarnaast is de president van oordeel dat [Gedaagde] de schadebedragen op geen enkele wijze heeft onderbouwd.

19. De vordering in reconventie dient derhalve te worden afgewezen.

20. [Gedaagde] dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding te worden veroordeeld.

DE BESLISSING :

In conventie en reconventie

I. Veroordeelt [Gedaagde] het gebruik van de domeinnaam IDNL.NET binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van f. 25.000,00, indien hij dit gebod niet nakomt, vermeerderd met f.2.500,00 per dag, danwel een gedeelte van een dag, dat hij met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

II. Veroordeelt [Gedaagde] om binnen zeven dagen na het wijzen van het vonnis per telefax en per e-mail alsmede per koerier aan Network Solutions een schriftelijk bericht te doen toekomen waarin hij, dan wel ID Nederland Multi Media aan Network Solutions verzoekt om de inschrijving van haar domeinnaam IDNL.NET door te halen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van f.2.500,00 per dag dat hij met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

III. Veroordeelt [Gedaagde] om binnen zeven dagen na het wijzen van het vonnis per telefax en per e-mail alsmede per koerier aan Network Solutions een schriftelijk bericht te doen toekomen waarin hij, danwel ID Nederland Multi Media aan Network Solutions verzoekt om de domeinnaam IDNL.NET in te schrijven op naam van ID-NL, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van f.2.500,00 per dag dat hij met nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

IV. Veroordeelt [Gedaagde] om op eerste verzoek van Network Solutions alle, in het kader van het hiervoor bepaalde onder II en III, door Network Solutions verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van alle eventueel door Network Solutions te maken kosten, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van f.2.500,00 per dag dat hij met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

V. Veroordeelt [Gedaagde] om geen enkele domeinnaam te registreren en/of te gebruiken die de letters IDNL of een combinatie van die letters of een deel daarvan bevat, of slechts in geringe mate afwijkt van het merk ID-NL of het teken IDNL, een en ander op verbeurte van een dwangsom van f. 50.000,00, indien dit gebod niet wordt nagekomen, vermeerderd met f.5.000,00 per dag, dan wel gedeelte van een dag, dat hij met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft.

VI. Bepaalt dat ID-NL binnen vijf jaar nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen.

VII. Wijst de vordering in reconventie af;

VIII. Veroordeelt [Gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van ID-NL begroot op f. 498,11 aan verschotten en f. 2000,00 aan salaris procureur.

IX. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

X. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen te Almelo door mr. Inden, president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 mei 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.