Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BW5466

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
09-02-2012
Datum publicatie
10-05-2012
Zaaknummer
101224 - ES RK 08-346
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkingsduur van bij voorlopige voorzieningen getroffen regelingen met betrekking tot minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

BB

zaak- en rekestnummer: 101224 / ES RK 08-346

datum: 9 februari 2012

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[NAAM MAN],

wonende te [woonplaats], gemeente Zijpe,

verzoekende partij,

advocaat voorheen mr. H.R.M. Jenné, thans mr. H.B. de Regt,

tegen:

[NAAM VROUW],

wonende te [woonplaats], gemeente Zijpe,

gerekwestreerde, tevens verzoekende partij,

advocaat voorheen mr. A. de Groot, thans mr. O.J.V. van Beekhof.

Partijen zullen verder ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In de zaak is een eerdere beschikking gegeven op 24 april 2008. Daarin is bepaald dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning aan de [adres 1], gemeente Zijpe. Voorts is daarin bepaald dat de minderjarigen [kind 1], geboren in de gemeente Alkmaar op [geboortedatum 1] en [kind 2], geboren in de gemeente Alkmaar op [geboortedatum 2] aan de vrouw worden toevertrouwd en dat de man als bijdrage in de kosten van hun verzorging en opvoeding [euro] 461,50 per maand betaalt. Daarnaast is een voorlopige beslissing gegeven omtrent de omgangsregeling (verder: verdeling van de zorg- en opvoedingstaken), waarbij is bepaald dat de minderjarigen een weekend per veertien dagen van vrijdagmiddag uit school tot zondagavond 19.00 uur bij de man verblijven. De behandeling van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken is pro forma aangehouden, tot in eerste instantie 17 juli 2008, in afwachting van bericht van partijen ten aanzien van het resultaat van de mediation.

Vervolgens is, mede op verzoek van partijen, de behandeling langere tijd aangehouden.

Bij, mede door de advocaat van de man voor akkoord ondertekende, brief van 6 april 2011 van de advocaat van de vrouw is, onder overlegging van een kopie van het door de vrouw en de man ondertekende echtscheidingsconvenant, meegedeeld dat partijen volledige en algehele overeenstemming hebben bereikt. Verzocht wordt de overeenkomst als onderdeel van de processtukken in behandeling te nemen en deze overeenkomst te hechten aan deze beschikking.

De vrouw heeft een reactie op wijze van voortprocederen tevens houdende wijziging van verzoek van 19 oktober 2011 overgelegd. Daarin heeft zij aangegeven, aangezien de echtscheiding inmiddels is uitgesproken en ingeschreven, in welke beschikking ook een definitieve beslissing is genomen over de kinderalimentatie, dat een einde is gekomen aan de werking van de voorlopige voorzieningen. Ook dus wat betreft het verzoek met betrekking tot de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. De uitzondering van artikel 826 lid 1 sub b Rv doet zich in casu niet voor. Het gegeven dat er in de voorlopige voor-zieningenprocedure een voorlopige voorlopige voorziening is getroffen met betrekking tot de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken maakt dit evenmin anders.

Tenslotte heeft mr. De Regt bij brief van 23 december 2011 meegedeeld dat zijn opdracht-geefster mr. T. Kreeftenberg te Son zich als advocaat onttrekt en dat het dossier derhalve als gesloten kan worden beschouwd.

Er heeft geen (nadere) mondelinge behandeling plaatsgevonden.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

De rechtbank neemt hier over hetgeen is opgenomen in de beschikking van 24 april 2008.

Geconstateerd wordt dat de onderhavige zaak in het geautomatiseerde administratiesysteem van de rechtbank op 27 april 2011 is afgeboekt als "ingetrokken". Deze wijze van afdoening van de zaak blijkt echter niet uit het dossier.

Anders dan de vrouw heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat de bij voormelde beschikking van 24 april 2008 getroffen voorlopige voorzieningen met betrekking tot de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken niet hun werking hebben verloren. De rechtbank baseert zich daarbij op een commentaar van professor mr. J.E. Doek in de Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering bij artikel 826 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen), waarbij onder meer het volgende wordt vermeld. Als gevolg van de regel dat de ouders na een (echt)scheiding het gezag gezamenlijk blijven uitoefenen (uiteraard voor zover zij ook tijdens het huwelijk het gezamenlijk gezag hadden) doet zich een probleem voor als door een van de ouders voorlopige voorzieningen ten aanzien van de kinderen is gevraagd en toegewezen, bijvoorbeeld inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Immers als gevolg van deze regel is in de meeste echtscheidingen (meer dan 90%) waarin minderjarige kinderen zijn betrokken geen sprake van een gezagsbeschikking en dus ook niet van een aanvang van het gezag als omschreven in artikel 253p van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de hand ligt om in dergelijke gevallen uit te gaan van de algemene regel: deze voorlopige voorzieningen te laten eindigen op het moment van inschrijving van de (echt)scheidingsbeschikking. Maar als ter zake van het onderwerp van de voorlopige voorziening een nevenvoorziening is gevraagd (bijvoorbeeld met betrekking tot de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de alimentatie) en daarover bij een latere beschikking (na het tijdstip van de inschrijving van de scheidings-beschikking) wordt beschikt ontstaat een gat tussen het einde van de voorlopige voorziening en het begin van de nevenvoorziening. Het lijkt het meest praktisch - en in het belang van het kind - om aan te nemen dat in de hier bedoelde gevallen de voorlopige voorziening zijn kracht behoudt totdat de beslissing op het verzoek tot een nevenvoorziening ter zake van hetzelfde onderwerp in kracht van gewijsde is gegaan.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat nog een definitieve beslissing dient te worden gegeven omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Gelet op het hierboven genoemde door partijen ondertekende echtscheidingsconvenant, is de rechtbank van oordeel dat de omstandigheden van partijen na te melden voorziening vergen.

DE BESLISSING

De rechtbank:

Bepaalt dat de (definitieve) verdeling van de zorg- en opvoedingstaken zal worden geregeld conform hetgeen partijen zijn overeengekomen in het aan deze beschikking gehechte en door de griffier gewaarmerkte echtscheidingsconvenant.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C. Oosterbroek, lid van gemelde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2012, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier.