Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0730

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
12-01-2012
Datum publicatie
12-01-2012
Zaaknummer
133298
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering afgewezen. Bestaan en omvang van geldvordering in het licht van de betwisting onvoldoende aannemelijk geworden. Kort geding procedure leent zich niet voor nader onderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/MA

KG nummer: 133298/KG ZA 11-412

datum: 12 januari 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONTWIKKELINGS- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ WILLEMSOORD B.V.,

statutair gevestigd en kantoor houdende te Den Helder,

EISERES IN KORT GEDING,

advocaat mr. E.A. Minderhoud te Amsterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KAAP HELDER HOLDING B.V.,

gevestigd en kantoor houdende te Den Helder,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

advocaat mr. J. de Beurs te Den Helder.

Partijen zullen verder worden genoemd "Willemsoord" respectievelijk "Kaap Helder".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 27 december 2011 heeft Willemsoord gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Kaap Helder heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Willemsoord de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 De gemeente Den Helder [hierna: de gemeente] is eigenaar van het complex Oude Rijkswerf. Willemsoord is beheerder/verhuurder van dit complex.

2.2 De Oude Rijkswerf werd aanvankelijk voor een groot deel geëxploiteerd door Libema. Op een bepaald moment hebben de ondernemers achter Kaap Helder onderzoek gedaan of zij de positie van Libema konden overnemen. In dat kader heeft Kaap Helder boekenonderzoeken en financiële haalbaarheidsonderzoeken laten verrichten alsmede juridische analyses laten uitvoeren. Ook heeft zij diverse plannen ontwikkeld voor de exploitatie van de Oude Rijkswerf.

2.3 Op enig moment heeft de gemeente Libema afgekocht en vervolgens op 28 juni 2007 met Kaap Helder een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Eén van de projecten waarmee Kaap Helder zich in verband met de samenwerkingsovereenkomst zou bezighouden was het ontwikkelen van een formule voor Gebouw 51 van de Oude Rijkswerf. Het doel was om de bezoekersaantallen naar Gebouw 51 en de hele Oude Rijkswerf te verhogen. Dit project heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een leer- en werkrestaurant, DOK 51 genaamd.

2.4 De vennootschap achter DOK 51 was Friends@51 B.V. (hierna: Friends@51). Van deze vennootschap is Kaap Helder bestuurder en enig aandeelhouder.

2.5 Teneinde het restaurant te realiseren moest een grote verbouwing plaatsvinden. Met het oog daarop is op 10 december 2009 een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Willemsoord enerzijds en Kaap Helder Beheer, Cape Holland Special Events, Best Friends, Waterworld, Studio 62, Kaap Helder, en Friends@51 anderzijds, in welke vaststellingsovereennkomst verschillende afspraken zijn gemaakt. In deze overeenkomst is onder meer overeengekomen (artikel 4.2) dat Kaap Helder zich verplicht om maximaal euro 150.000,-- bij te dragen in de exploitatieverliezen die Friends@51 op enig moment zal lijden of als Friends@51 behoefte heeft aan liquide middelen.

2.6 Vanaf 10 december 2009 heeft Friends@51 een deel van Gebouw 51 gehuurd van Willemsoord.

2.7 De bouwkosten om het restaurant te realiseren werden aanvankelijk geraamd op een bedrag van euro 1.400.000,--. Omdat de bank niet bereid was voor dit bedrag een krediet te verstrekken (aangezien de verbouwing zou plaatsvinden in een gehuurd pand) is tussen Willemsoord, Kaap Helder en Friends@51 overeengekomen dat de bouwkosten gefinancierd zouden worden door Willemsoord en Kaap Helder.

2.8 Om aan die afspraak uitvoering te geven is, eveneens op 10 december 2009, een overeenkomst van geldlening opgesteld tussen Willemsoord als leninggever en Friends@51 als leningnemer. In de overeenkomst werd door Willemsoord aan Friends@51 een bedrag van euro 760.000,-- toegezegd voor het verrichten en/of aanschaffen en/of plaatsen van bouwkundige, installatietechnische en overige voorzieningen ter inrichting van het restaurant en/of het uitvoeren van werkzaamheden overeenkomstig het bouwplan en de bouwbegroting. Ook werd toegezegd dat, indien zou blijken dat het volledige bedrag van euro 760.000,-- reeds was aangewend aan bouwkosten en het bedrag van de totale investering voor de benodigde bouwkosten tenminste euro 1.400.000,-- zou bedragen, de lening met een bedrag van maximaal euro 190.000,-- zou worden verhoogd.

2.9 Eveneens met het oog op eerder genoemde afspraak is, ook weer op 10 december 2009, tussen Kaap Helder als leninggever en Friends@51 als leningnemer een leningsovereenkomst gesloten voor een bedrag van euro 450.000,--.

2.10 Tot slot is op 10 december 2009 tussen Willemsoord als senior schuldeiser, Kaap Helder als junior schuldeiser en Friends@51 als schuldenaar een achterstellingovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt voor zover hier van belang in dat de vorderingen van Kaap Helder op Friends@51 zijn achtergesteld op de vorderingen van Willemsoord op Friends@51.

2.11 Op 30 augustus 2011 is Friends@51 in staat van faillissement verklaard. Op haar website had zij voor die datum reeds aangekondigd dat zij de exploitatie van haar bedrijf zou staken.

2.12 Bij aangetekende brief van 29 augustus 2011 heeft de advocaat van Willemsoord aan Kaap Helder meegedeeld dat Willemsoord uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst een onmiddellijk opeisbare vordering heeft op Friends@51 van euro 761.137,53. Tevens verzoekt Willemsoord Kaap Helder om het bedrag van euro 150.000,-- (de voorzieningenrechter: de bijdrage in de exploitatieverliezen e.d.) binnen vijf dagen op haar bankrekening over te maken.

2.13 Op 18 oktober 2011 heeft Kaap Helder een brief van haar accountant (NBC Eelman en Partners) aan Willemsoord toegezonden waarin uiteen gezet werd dat Kaap Helder reeds voor een hoger bedrag dan euro 150.000,-- aan haar bijdrageverplichting ten opzichte van Friends@51 heeft voldaan.

2.14 In een brief van de advocaat van Kaap Helder van 2 november 2011 aan Willemsoord deelt Kaap Helder voorts mee dat zij ook het bedrag van de geldlening ad euro 450.000,-- daadwerkelijk aan Friends@51 heeft verstrekt.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Willemsoord vordert - verkort weergegeven - dat Kaap Helder wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van in totaal euro 423.277,50 te vermeerderen met rente en kosten, de nakosten daaronder begrepen.

3.2 Willemsoord legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Kaap Helder haar verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst tussen partijen (hiervoor onder 2.5 vermeld) niet is nagekomen. Zij stelt onder meer dat Kaap Helder niet heeft voldaan aan haar bijdrageverplichting tot een bedrag van euro 150.000,-- in de exploitatieverliezen van Friends@51 en dat zij evenmin het volledige leningbedrag van euro 450.000,-- voor de bouwkosten aan Friends@51 ter beschikking heeft gesteld. Tot slot stelt zij dat Kaap Helder heeft gehandeld in strijd met haar verplichtingen uit de achterstellingovereenkomst door tussentijdse terugbetalingen van Friends@51 op die geldlening te accepteren.

3.3 Kaap Helder heeft verweer gevoerd. Zij heeft nadrukkelijk en gemotiveerd betwist dat zij haar verplichtingen uit de verschillende overeenkomsten niet is nagekomen. Voorts heeft zij het standpunt ingenomen dat de onderhavige vordering van Willemsoord zich niet leent voor behandeling in kort geding. Ook heeft zij aangevoerd dat Willemsoord onvoldoende spoedeisend belang heeft bij haar vordering.

3.4 Voor zover voor de beslissing van belang zal hierna nader op de verschillende standpunten van partijen worden ingegaan.

4.DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 De vordering van Willemsoord betreft een geldvordering. Een geldvordering is in kort geding in beginsel niet toewijsbaar, tenzij het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk geworden zijn en daarnaast sprake is van feiten of omstandigheden die meebrengen dat thans uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is, terwijl in de afweging van belangen van partijen mede betrokken dient te worden het risico van onmogelijkheid tot terugbetaling.

4.2 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoet de vordering van Willemsoord niet aan deze criteria. Het bestaan en de omvang van de vordering van Willemsoord zijn door Kaap Helder gemotiveerd betwist. Daardoor zijn het bestaan en de omvang van die vordering in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden. Reeds om die reden dient de vordering van Willemsoord dan ook te worden afgewezen.

4.3 Weliswaar is door Willemsoord betoogd dat de vordering eenvoudig vast te stellen is op basis van de afspraken zoals neergelegd in de verschillende overeenkomsten, maar in dit betoog wordt zij niet gevolgd. De gevolgtrekkingen die Willemsoord heeft verbonden aan het in haar opdracht uitgevoerde onderzoek in de administratie van Friends@51 bij de curator, zijn door Kaap Helder voldoende gemotiveerd weersproken. Om vast te kunnen stellen welke van de verschillende standpunten van partijen juist zijn, zou nader feitenonderzoek en/of nadere bewijslevering nodig zijn. Voor dergelijk nader onderzoek leent een kort gedingprocedure zich naar zijn aard evenwel niet.

4.4 Nu de vorderingen op grond van het vorenstaande moeten worden afgewezen, behoeven de overige standpunten van partijen geen nadere bespreking meer.

4.5 Willemsoord zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;

- veroordeelt Willemsoord in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Kaap Helder begroot op euro 3.529,-- aan verschotten en op euro 816,- aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. M.E. Allegro, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 januari 2012 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.

U kunt tegen dit vonnis in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. U dient dit hoger beroep in te stellen binnen vier weken na de dag van de uitspraak.

Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Afhankelijk van de draagkracht wordt een zogenaamde toevoeging verstrekt onder oplegging van een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de draagkracht.

Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, dan geldt het vonnis al wel, zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.

blz. 5