Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
12-01-2012
Datum publicatie
12-01-2012
Zaaknummer
133790
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Topzeker moet inbreuk handelsnaam en gebruik domeinnaam staken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/MA

KG nummer: 133790/KG ZA 11-434

datum: 12 januari 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de vennootschap onder firma TOP VERZEKERINGEN V.O.F.,

gevestigd te Limmen,

EISERES IN KORT GEDING,

advocaat mr. L.T. van Eyck van Heslinga te Alkmaar,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOPZEKER HEILOO B.V.,

gevestigd te Heiloo,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

advocaat mr. S.C. de Lange te Hoofddorp.

Partijen zullen verder worden genoemd "Top Verzekeringen" respectievelijk "Topzeker".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 27 december 2011 heeft Top Verzekeringen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Topzeker heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Top Verzekeringen de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 In 1990 werd de Top Groep opgericht. Eind 2006 heeft de oprichter van de Top Groep de afdeling 'Top Verzekeringen en Hypotheken' verkocht aan de heer [] (hierna: []). [] heeft bij die transactie onder meer een vergoeding betaald voor het gebruik van de handelsnaam.

2.2 De vennootschap onder firma Top Verzekeringen is op 1 september 2010 opgericht. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat zij onder meer de handelsnamen "TOP Verzekeringen", "TOPMKB Verzekeringen", "TOPMKB Advies" en "TOPgroep Verzekeringen" voert. Het uittreksel vermeldt voorts dat de domeinnaam www.topgroep.eu wordt gebruikt. Haar bedrijfsomschrijving luidt: "Advisering en bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen en hypotheken e.d.". [] is een van de vennoten.

2.3 Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel van Topzeker Heiloo B.V. blijkt dat deze vennootschap op 30 juni 2011 is opgericht. Als activiteitsomschrijving staat vermeld "assurantietussenpersonen". Het door Topzeker gebruikte internetadres luidt: www.topzeker.nl.

2.4 In het plaatselijk weekblad van Heiloo en omstreken "De Uitkijkpost" van 7 september 2011 is in een artikel aandacht besteed aan het bestaan van de nieuwe Topzeker winkel te Heiloo onder de titel 'Alles in één met Topzeker verzekeringen en hypotheken'. In het artikel wordt onder meer vermeld dat onder de namen 'Topzeker Verzekeringen' en 'Topzeker Hypotheken' een totaalpakket aan financiële dienstverlening wordt aangeboden.

2.5 In een brief van DAS Rechtsbijstand van 19 september 2011 aan Topzeker is Topzeker gewezen op het bestaan van Top Verzekeringen sinds 1 september 2010 en op de omstandigheid dat die onderneming onder meer vanuit Limmen haar bedrijf uitoefent. In de brief wordt gesteld dat Topzeker met haar handelsnaam inbreuk maakt op dit oudere recht van Top Verzekeringen. Topzeker is gesommeerd binnen vier weken na dagtekening van de brief het gebruik van de naam 'Topzeker' of 'Topzeker Verzekeringen' of enige andere naam die strijdig is met artikel 5 van de Handelsnaamwet te staken en gestaakt te houden.

2.6 Topzeker heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Top Verzekeringen vordert - verkort weergegeven - dat Topzeker wordt veroordeeld het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en 'Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' te staken en gestaakt te houden, alsmede dat Topzeker wordt veroordeeld om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de domeinnaam www.topzeker.nl te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Topzeker in de kosten van het geding.

3.2 Top Verzekeringen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Topzeker inbreuk maakt op de door haar reeds langere tijd gebruikte handelsnaam, door een handelsnaam te gebruiken die onvoldoende afwijkt van haar eigen handelsnaam, terwijl partijen in dezelfde regio en in dezelfde branche werkzaam zijn. Top Verzekeringen stelt dat door deze inbreuk op haar handelsnaam gevaar van verwarring bij het publiek te verwachten is. Zij voert daarbij aan dat zij in de regio Limmen/Heiloo circa 800 klanten heeft, van wie een aantal klanten haar naar aanleiding van het artikel in de Uitkijkpost rond de opening van de winkel van Topzeker heeft gevraagd of de winkel van Topzeker behoort tot het bedrijf van Top Verzekeringen. Hieruit blijkt dat het verwarringgevaar zich reeds verwezenlijkt heeft, aldus Top Verzekeringen.

3.3 Topzeker heeft verweer gevoerd. Zij heeft onder meer het standpunt ingenomen dat de naam 'Top Verzekeringen' geen bescherming toekomt, aangezien dit een uitsluitend beschrijvende naam is, terwijl de verschillende onderdelen vele malen gebruikt worden in het handelsregister. Zij heeft erop gewezen dat haar eigen naam, Topzeker, door haarzelf verzonnen is en daarmee uniek is, zodat aan die naam eerder bescherming toe zou komen. Voorts heeft zij aangevoerd dat Top Verzekeringen meer handelsnamen voert, zodat het gevaar voor verwarring reeds om die reden niet aanwezig is. Daarnaast heeft zij verklaard dat verwarring ook niet te verwachten is, omdat Top Verzekeringen geen bedrijfsadres of winkel heeft in Limmen, aangezien het adres in Limmen het woonadres betreft van [] en zijn echtgenote. In registraties bij andere door Top Verzekeringen gebruikte handelsnamen wordt ook een vestigingsadres in Amsterdam genoemd. Hierdoor is het onvoldoende aannemelijk dat Top Verzekeringen daadwerkelijk actief is in dezelfde regio als Topzeker en is er in ieder geval minder (naams)bekendheid bij het publiek in de regio. Zij heeft aangevoerd dat Top Verzekeringen weliswaar stelt dat zij 800 klanten heeft in de regio Limmen/Heiloo, maar dat zij die stelling niet met bewijzen heeft onderbouwd, zodat de juistheid daarvan om die reden wordt betwist.

3.4 Voor zover voor de beslissing van belang zal hierna inhoudelijk op de verschillende standpunten van partijen worden ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

Inbreuk op de handelsnaam

4.1 Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voorzover dientengevolge, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

4.2 Ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat Top Verzekeringen naast de hiervoor onder 2.2 vermelde handelsnamen, onder meer de handelsnaam 'TOP Verzekeringen & Hypotheken' gebruikt. De handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en 'Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' zijn weliswaar niet geheel gelijkluidend als een door Top Verzekeringen gebruikte handelsnaam, maar wijken slechts in geringe mate daarvan af. Op grond van de inhoud van de overgelegde stukken staat voldoende vast dat Top Verzekeringen in ieder geval sinds september 2010 haar handelsnaam voerde en dat die handelsnaam eerder reeds in gebruik was bij degene aan wie [] een vergoeding heeft betaald om deze naam te gebruiken, terwijl Topzeker pas sinds juni 2011 haar handelsnaam voert. Door Topzeker is ook niet betwist dat de handelsnaam door Top Verzekeringen rechtmatig wordt gevoerd. Gelet op het vorenstaande moet worden geoordeeld dat voordat Topzeker haar handelsnaam ging voeren, een nagenoeg gelijke handelsnaam eerder rechtmatig werd gevoerd door Top Verzekeringen.

4.3 Vervolgens dient beoordeeld te worden of door het gebruik van de nagenoeg identieke handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten valt. Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Door Topzeker is weliswaar betwist dat Top Verzekeringen (mede) vanuit Limmen haar bedrijf uitoefent, maar aan dit standpunt van Topzeker wordt voorbij gegaan. Door Top Verzekeringen is voldoende aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten vanaf het huisadres van [] worden uitgeoefend. Het adres wordt bovendien vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verder is van belang dat de onderlinge afstand tussen Limmen en Heiloo slechts enkele kilometers bedraagt. Gelet op deze omstandigheden - in onderlinge samenhang genomen - wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk geworden is dat verwarring bij het publiek tussen beiden ondernemingen te duchten valt. Bovendien is door Top Verzekeringen betoogd dat dit verwarringgevaar zich reeds heeft verwezenlijkt in die zin dat klanten van haar, naar aanleiding van het artikel over de winkel van Topzeker in Heiloo, haar gevraagd hebben of deze winkel onderdeel uitmaakt van de onderneming van Top Verzekeringen. De omstandigheid dat op het woonhuis van [] te Limmen niet - bijvoorbeeld door een bord en dergelijke - kenbaar wordt gemaakt dat vanaf dat adres ook het bedrijf Top Verzekeringen wordt uitgeoefend, maakt dit alles naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Immers, het is niet ondenkbaar dat klanten van Top Verzekeringen gedacht hebben dat er sprake was van een uitbreiding van de dienstverlening door Top Verzekeringen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de openingstijden met een winkeladres.

4.4 Nu aan alle criteria van artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt voldaan, wordt geoordeeld dat het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en "Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' onrechtmatig is jegens Top Verzekeringen.

4.5 Door Topzeker is desgevraagd nog verklaard dat zij, voordat zij zich onder deze naam vestigde, niet bekend was met het bestaan van de handelsnaam Top Verzekeringen. Het had echter op haar weg gelegen onderzoek in te stellen naar het bestaan van een mogelijk ouder recht op een soortgelijke handelsnaam. Zij heeft erkend dat zij dit heeft nagelaten.

4.6 De vordering van Top Verzekeringen kan derhalve worden toegewezen. De gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, zij het dat deze zal worden gematigd.

Gebruik domeinnaam

4.7 Ten aanzien van de vordering van Top Verzekeringen dat Topzeker wordt veroordeeld het gebruik van de domeinnaam www.topzeker.nl te staken en gestaakt te houden, wordt het volgende overwogen.

4.8 In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een adres van de domeinnaamhouder. Topzeker gebruikt haar domeinnaam echter ook als handelsnaam voor haar bedrijfsactiviteiten. Wanneer de domeinnaam wordt aangeklikt komt verschijnt een portal waarin een keuze gemaakt kan worden voor 'Topzeker Verzekeringen' en 'Topzeker Hypotheken'. Door op deze wijze gebruik te maken van haar domeinnaam maakt Topzeker eveneens inbreuk op de handelsnaam van Top Verzekeringen. Aangezien beide partijen zich ook via internet richten op dezelfde markt en in dezelfde regio werkzaam zijn, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Topzeker ook het gebruik van deze domeinnaam dient te staken en gestaakt te houden.

4.9 Ook deze vordering van Top Verzekeringen kan derhalve worden toegewezen. De gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, zij het dat deze zal worden gematigd.

4.10 Topzeker zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- gebiedt Topzeker om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en 'Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en niet verrekenbare dwangsom van euro 250,-- per dag of gedeelte van een dag dat Topzeker nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van euro 15.000,--;

- gebiedt Topzeker om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.topzeker.nl te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van euro 250,-- per dag of gedeelte van een dag dat Topzeker nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van euro 15.000,--

- veroordeelt Topzeker in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Top Verzekeringen begroot op euro 636,31 aan verschotten en op euro 816,- aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Gewezen door mr. M.E. Allegro, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 januari 2012 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.

U kunt tegen dit vonnis in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. U dient dit hoger beroep in te stellen binnen vier weken na de dag van de uitspraak.

Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Afhankelijk van de draagkracht wordt een zogenaamde toevoeging verstrekt onder oplegging van een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de draagkracht.

Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, dan geldt het vonnis al wel, zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.