Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2011:BR3902

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
28-07-2011
Datum publicatie
02-08-2011
Zaaknummer
10/2693
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verzet gegrond. Verkorte termijn tot betaling van het griffierecht. Griffierecht is in dit geval tijdig betaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Bestuursrecht

Zaaknummer: 10/2693 WIA

Uitspraak van de meervoudige kamer

op het verzet tegen een uitspraak van deze rechtbank van 7 december 2010 in de zaak van:

[[eiser],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: [eiser],

gemachtigde mr. A. Rijkelijkhuizen.

Ontstaan en loop van de zaak

De rechtbank heeft bij uitspraak van 7 december 2010, verzonden op 14 december 2010, het door [eiser] ingestelde beroep, onder toepassing van de artikelen 8:41, tweede lid, en 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht.

Tegen deze uitspraak heeft [eiser] bij brief van 16 december 2010, door de rechtbank

ontvangen op 20 december 2010, een verzetschrift als bedoeld in artikel 8:55, eerste lid, van de Awb ingediend.

De rechtbank heeft het verzet behandeld ter zitting van 10 mei 2011. [eiser] is - met voorafgaand bericht - niet verschenen.

Met toepassing van het bepaalde in artikel 8:66, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heeft de rechtbank de termijn voor het doen van uitspraak met zes weken verlengd.

Motivering

1. De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of [eiser] terecht in haar beroep

niet-ontvankelijk is verklaard.

2. Voor de beoordeling is de volgende wet- en regelgeving van belang.

Ingevolge artikel 8:41, eerste lid, eerste volzin, van de Awb wordt van de indiener van het beroepschrift door de griffier een griffierecht geheven.

Ingevolge artikel 8:41, tweede lid, van de Awb wijst de griffier de indiener van het beroepschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de rechtbank dan wel ter griffie dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Ingevolge artikel 8:52, eerste lid, van de Awb kan de rechtbank, indien de zaak spoedeisend is, bepalen dat deze versneld wordt behandeld.

Ingevolge artikel 8:52, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb kan de rechtbank in dat geval de in artikel 8:41, tweede lid, bedoelde termijn verkorten.

3. Bij brief van 9 november 2010 heeft de griffier [eiser] op de verschuldigdheid

van het griffiegeld ten bedrage van € 41,00 gewezen en verzocht dit bedrag binnen twee weken aan de rechtbank te voldoen.

Bij brief van 10 november 2010 heeft de rechtbank de ontvangst van het beroepschrift aan [eiser] bevestigd en er daarbij op gewezen dat de rechtbank bij de behandeling van het beroep de Awb en de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrecht volgt en dat hierover meer informatie is te vinden in de bijlage bij de brief. In die bijlage is onder het kopje griffierecht onder meer vermeld dat de indiener van het beroepschrift een acceptgiro zal ontvangen en dat het griffierecht dan binnen vier weken moet zijn voldaan.

Bij brief van eveneens 10 november 2010 heeft de rechtbank aan [eiser] medegedeeld dat de rechtbank heeft besloten het beroep versneld te behandelen. Daarbij is haar meegedeeld:

‘Dit betekent dat een aantal termijnen korter is dan bij een gewone behandeling van het beroep. Er kan bijvoorbeeld een kortere termijn gelden voor het betalen van het griffierecht […]. Als een verkorte termijn van toepassing is, dan zal ik u daar op wijzen.’

4. [eiser] heeft zich op het standpunt gesteld dat het griffierecht binnen vier weken na het verzoek om betaling is voldaan, zodat de rechtbank ten onrechte tot niet-ontvankelijkverklaring is overgegaan.

5. De rechtbank stelt vast dat [eiser] in de brief van 9 november 2010 niet expliciet is gewezen op het feit dat er sprake was van een verkorte termijn tot betaling van het griffierecht. Ook is bij brieven van 10 november 2010 niet uitdrukkelijk medegedeeld dat is besloten tot verkorting van de termijn tot betaling van het griffierecht, terwijl in de bijlage bij een van die brieven is vermeld dat het griffierecht binnen vier weken moet zijn voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiser], ondanks de termijnstelling in de brief van 9 november 2010, er in dit geval vanuit mogen gaan dat er een termijn van vier weken was gegund waarbinnen het griffierecht diende te worden voldaan. Dit betekent dat het griffierecht verschuldigd was binnen vier weken na de dag van verzending van de brief van 9 november 2010. Nu het griffierecht binnen deze termijn, te weten op 6 december 2010, door de rechtbank is ontvangen, heeft [eiser] het griffierecht tijdig betaald.

6. Uit het vorenstaande volgt dat het door [eiser] gedane verzet gegrond dient te

worden verklaard. Gelet hierop heeft de rechtbank in de uitspraak van 7 december 2010 ten

onrechte geoordeeld dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

7. Dit betekent dat de uitspraak van de rechtbank van 7 december 2010 vervalt en dat het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

8. Bij deze beslissing is er geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank verklaart het verzet gegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. C.M. van Wechem, voorzitter, mr. B.H. Franke en mr. L.N. Nijhuis, leden, in tegenwoordigheid van mr. C. Bankert, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2011 te Alkmaar.

griffier voorzitter

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Als gevolg van deze uitspraak is de uitspraak, waartegen het verzet was gedaan, vervallen en wordt het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zich bevond.