Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2010:BP1028

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
26-10-2010
Datum publicatie
17-01-2011
Zaaknummer
339388 \ OA VERZ 10-194
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenbeschikking. Ontbinding arbeidsovereenkomst. De kantonrechter overweegt dat de ‘klokkenluider’ zijn onvrede over de wijze waarop het Nova College het gestelde disfunctioneren van hem heeft opgepakt en begeleid, kenbaar had dienen te maken door de gebruikelijke weg te bewandelen, te weten langs zijn leidinggevende, naar diens leidinggevende en ten slotte naar het college van bestuur. Door dit niet te doen en in plaats hiervan te kiezen voor de klokkenluidersregeling heeft hij de onderlinge verhoudingen op scherp gezet. Daarnaast kan gesteld worden dat Nova College de klokkenluidersregeling niet met de gepaste zorgvuldigheid heeft uitgevoerd. Nova College wordt in de gelegenheid gesteld om een berekening te overleggen betreffende een bovenwettelijke wachtgeldregeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0044
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/repnr.: 339388 \ OA VERZ 10-194 TvW

Uitspraakdatum: 26 oktober 2010

Beschikking in de zaak van:

de stichting Stichting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie te Haarlem

verzoekende partij [verder ook te noemen: Nova College]

gemachtigde: mr. R.J. Wiebosch, advocaat te Haarlem

tegen

[naam] te [plaats]

verwerende partij [verder ook te noemen: [werknemer]]

gemachtigde mr. V.A.M. Klemann, advocaat te Castricum

Het procesverloop

Nova College heeft op 27 juli 2010 een verzoekschrift ingediend.

Daar heeft [werknemer] bij verweerschrift op gereageerd.

Nova College heeft nog een tweetal producties overgelegd.

De mondelinge behandeling heeft in deze plaatsgevonden op 12 oktober 2010, alwaar zijn verschenen namens Nova College, de heer E. van den Berg, lid van het college van bestuur en [werknemer]; partijen werden bijgestaan door hun gemachtigden.

Ter zitting hebben partijen hun verzoek- respectievelijk verweerschrift nader toegelicht aan de hand van pleitnotities.

De inhoud van deze processtukken geldt als hier ingelast.

Vervolgens is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

1. [werknemer], geboren op 13 juli 1960, is vanaf 1 mei 1999 krachtens schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Nova College werkzaam.

De functie van [werknemer] is functiemedewerker ICT tegen een actueel salaris van € 3.034,66 bruto per maand, inclusief emolumenten en exclusief vakantietoeslag.

Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie [CAO].

2. Op 21 april 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heren [naam leidinggevende] (direct leidinggevende van [werknemer]), [naam] en [werknemer], naar aanleiding van klachten omtrent het functioneren van [werknemer]. Tijdens dit gesprek zijn afspraken gemaakt. In het hiervan opgemaakte verslag zijn de afspraken als volgt omschreven:

•[leidinggevende] zal de contactinformatie van de bedrijfsarts aan [werknemer] doorspelen zodat hij contact kan opnemen en overleggen op welke manier hij hulp kan zoeken.

•[leidinggevende] zal HRM op de hoogte stellen van dit gesprek en de daaruit voorkomende afspraken.

•Verslagen van dit en eventueel andere gesprekken zullen worden opgenomen in het personeelsdossier van [werknemer] bij HRM.

•Gedurende een half jaar zullen er maandelijks gesprekken zijn in deze samenstelling waarbij nog vast te leggen verbeterpunten moeten worden besproken.

•Mocht er in die periode van een half jaar onvoldoende progressie zijn in de kwantiteit en kwaliteit van werken zal ontslag voor [werknemer] worden aangevraagd.

•Mocht [werknemer] besluiten binnen dit half jaar zelf naar een andere werkgever te willen uitzien zal het Nova College zich inzetten dit proces te steunen.

•[werknemer] gaat terug naar de Laurens Baecklaan om zijn werk te hervatten onder de voorwaarden:

-zijn bureau wordt zodanig gedraaid dat zijn collega’s kunnen zien wat hij doet

-[werknemer] overlegt met zijn collega [collega] welke incidenten hij wel of niet gaat behandelen.

Nadien hebben tot en met december 2009 nog een vijftal vervolggesprekken plaatsgevonden waarvan eveneens verslagen zijn opgemaakt. Tijdens het laatste gesprek op 10 december 2009 wordt [werknemer] een demotiekeuze voorgehouden: minder salaris op grond van ‘loon naar werk’ of beter gaan functioneren in overeenstemming met de salarisschaal 8.

3. Op 26 januari 2010 heeft [werknemer] een (schriftelijk) slechte beoordeling gekregen.

4. Op 1 maart 2010 heeft Nova College een anonieme brief ontvangen waarin, met een beroep op de bij haar bestaande klokkenluidersregeling, melding werd gedaan van misstanden binnen de dienst ICT, die het gevolg zouden zijn van het functioneren van de heer [naam leidinggevende].

5. Naar aanleiding van deze brief heeft Nova College een onderzoek laten instellen door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Bezemer & Kuiper te Rotterdam. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat [werknemer] de schrijver van de brief is geweest. Bezemer & Kuiper heeft van haar onderzoek een rapport opgesteld. In dit rapport wordt [werknemer] met naam en toenaam genoemd als de “klokkenluider” en wordt geconcludeerd dat de klachten van [werknemer] over niet integer gedrag van [naam leidinggevende] niet gegrond zijn.

Daarnaast concludeert Bezemer & Kuiper in haar rapport dat hier sprake blijkt te zijn van een arbeidsconflict waarbij ten onrechte een beroep wordt gedaan op de klokkenluidersregeling en dat [werknemer] doelbewust gebruik c.q. misbruik heeft gemaakt van de klokkenluidersregeling teneinde een individueel traject met betrekking tot hemzelf te stoppen.

6. Op 22 juni 2010 heeft Nova Collega in een persoonlijk onderhoud aan [werknemer] medegedeeld dat een verzoek tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst zal worden ingediend en dat zijn verdere aanwezigheid in het Nova College, hangende de beslissing op dit verzoek, niet meer op prijs werd gesteld.

Het geschil

7. Nova College verzoekt de arbeidsovereenkomst met [werknemer] te ontbinden tegen de vroegst mogelijke datum wegens gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden, kosten rechtens.

Aan dit verzoek legt Nova College -zakelijk samengevat- ten grondslag dat naar aanleiding van het door [werknemer] (ten onrechte) gedane beroep op de klokkenluidersregeling, de vertrouwensrelatie tussen [werknemer] en de heer [naam leidinggevende] zodanig verstoord is geraakt dat deze een verdere vruchtbare samenwerking in de weg staat. Met name stelt Nova College nog dat deze vertrouwensbreuk zich niet slechts beperkt tot de heer [naam leidinggevende], doch dat ook collega’s de actie van [werknemer] niet kunnen waarderen. Herplaatsing elders in de organisatie behoort niet tot de mogelijkheden, gelet op de beperkte inzetbaarheid van [werknemer] buiten de ICT.

8. Het verweer van [werknemer] strekt primair tot afwijzing van het verzoek en subsidiair tot toekenning van een ontbindingsvergoeding, kosten rechtens.

Hiertoe voert [werknemer] -zakelijk samengevat- aan dat geen sprake is van disfunctioneren van zijn kant. De door Nova College hieromtrent gestelde klachten worden op geen enkel wijze door haar onderbouwd. Ook is geen verbetertraject uitgestippeld om het gestelde disfunctioneren van [werknemer] te verbeteren. Hoewel Nova College na het eerste gesprek in april 2009 niet of nauwelijks op of aanmerkingen op het functioneren van [werknemer] heeft gehad, is door Nova College sedert april 2009 geen ander doel nagestreefd dan het beëindigen van het dienstverband met [werknemer].

Deze handelwijze van Nova College heeft er volgens [werknemer] toe geleid dat hij ten einde raad is en zich een prooi voelt van de heer P. [naam leidinggevende], zijn directe leidinggevende, zodat hij besluit om als klokkenluider een anonieme brief te schrijven omtrent de misstanden bij de dienst ICT.

Hoewel naar aanleiding van dit schrijven is aangekondigd dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de normen en waarden binnen het Nova College is in tegenstelling hiermee het onderzoek volledig toegespitst op [werknemer] als persoon. Er heeft geen feitenonderzoek plaatsgevonden. In het opgestelde rapport is vervolgens [werknemer] bij naam genoemd als de klokkenluider zonder dat hij hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. [werknemer] is hierdoor in ernstige mate beschadigd nu Nova College in het rapport aanleiding heeft gezien om [werknemer] op non-actief te stellen, dit terwijl artikel 2 van de klokkenluidersregeling moet garanderen dat de melder (van de misstanden) op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

De beoordeling

9. De kantonrechter overweegt in de eerste plaats dat gebleken is dat het onderhavige ontbindingsverzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in de artikelen 7:647, 7:648, 7:670 en 7:670a van het Burgerlijk Wetboek [BW] of enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

10. [werknemer] volhardt in zijn stelling dat hij zijn brief, met een beroep op de klokkenluidersregeling heeft geschreven om het stelselmatig niet naleven van de regelingen binnen het Nova College aan de kaak te stellen. Uit het door Bezemer & Kuiper ingestelde onderzoek is echter genoegzaam gebleken dat hiervan geen sprake is. Nu de door [werknemer] in zijn schrijven gestelde onregelmatigheden niet door zijn collega’s worden beaamd, concludeert de kantonrechter dat [werknemer] met zijn brief slechts heeft beoogd zijn eigen persoonlijke problemen met zijn direct leidinggevende, de heer P. [naam leidinggevende], op te lossen.

11. Uit de door [naam] opgemaakte verslagen van de met [werknemer] gevoerde vervolggesprekken, naar aanleiding van de gemaakte afspraken op 21 april 2009, is gebleken dat uitgebreid aandacht is besteed aan de verrichte inspanningen van [werknemer] om werk te vinden buiten Nova College. Niet is echter gebleken dat gesproken is over een duidelijk opgezet verbetertraject voor [werknemer], of over de voortgang van eventuele verbeterpunten. Dit terwijl Nova College in het laatste vervolggesprek in december 2009 wel nadelige gevolgen verbindt aan het achterwege blijven van voldoende vooruitgang in het functioneren van [werknemer]. Vervolgens ontvangt [werknemer] in januari 2010 een formulier waarin hij slecht wordt beoordeeld. Hoewel de kantonrechter begrijpt dat [werknemer] ontevreden is over de wijze waarop Nova College het gestelde disfunctioneren van [werknemer] heeft opgepakt en begeleid, had hij, om zijn ongenoegen hierover kenbaar te maken, de gebruikelijke weg dienen te bewandelen, te weten langs zijn leidinggevende, naar diens leidinggevende en ten slotte naar het college van bestuur van het Nova College. Door dit niet te doen en in plaats hiervan te kiezen voor de klokkenluidersregeling heeft hij de onderlinge verhoudingen op scherp gezet.

12. Daarnaast kan gesteld worden dat Nova College de klokkenluidersregeling niet met de gepaste zorgvuldigheid heeft uitgevoerd.

Naar aanleiding van de brief van [werknemer] is een onderzoek ingesteld waarvan een uitgebreid rapport is opgesteld. In tegenstelling tot hetgeen hieromtrent in artikel 1.5 van de klokkenluidersregeling staat vermeld, staat in het betreffende rapport [werknemer] vermeld als de klokkenluider zonder dat hij hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor hem gehad. Immers, Nova College heeft [werknemer], naar aanleiding van dit rapport, medegedeeld dat een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden ingediend.

13. Hoewel [werknemer] zich primair (nog steeds) op het standpunt stelt, dat het ontbindingsverzoek behoort te worden afgewezen, komt de kantonrechter op grond van de inhoud van de schriftelijke bescheiden en op grond van hetgeen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling naar voren is gekomen evenwel tot de slotsom dat de vertrouwensbreuk tussen partijen dermate groot is, dat elk perspectief op normalisatie van de arbeidsverhouding tussen partijen definitief is komen te ontbreken. De kantonrechter is dan ook van oordeel, dat in casu sprake is van gewichtige redenen, meer in het bijzonder van veranderingen in de omstandigheden, die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn dient te worden ontbonden.

14. De kantonrechter ziet aanleiding in de omstandigheden van het geval om aan [werknemer], ten laste van Nova College, een vergoeding toe te kennen. Nu [werknemer], gelet op de stellingen van Nova College, naar alle waarschijnlijkheid aanspraak kan maken op een bovenwettelijke wachtgeldregeling, wenst de kantonrechter, alvorens hier nader op in te gaan, nog geïnformeerd te worden omtrent de (exacte) kosten van het door Nova College te betalen bovenwettelijke deel indien [werknemer] daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze wachtgeldregeling.

Nova College zal in de gelegenheid worden gesteld een berekening over te leggen van haar aandeel in de kosten van de (eventuele) door [werknemer] te ontvangen wachtgeldregeling, waarna [werknemer] in de gelegenheid zal worden gesteld hierop te reageren.

De beslissing

De kantonrechter:

Alvorens verder te beslissen zal Nova College in de gelegenheid worden gesteld om uiterlijk op 9 november 2010 een berekening over te leggen zoals hiervoor in rechtsoverweging 14. omschreven.

[werknemer] zal vervolgens een termijn van twee weken worden gegeven om hierop te reageren.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. van der Heijden, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 26 oktober 2010 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter