Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2010:BO7897

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
10-11-2010
Datum publicatie
20-12-2010
Zaaknummer
337433 CV EXPL 10-4221
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten voor de levering en installatie van beveiligingsapparatuur. Gedaagde heeft de overeenkomst geannuleerd. Op grond van de algemene voorwaarden is gedaagde annuleringskosten verschuldigd. Naar het oordeel van de kantonrechter is betreffende artikel van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 337433 CV EXPL 10-4221

Uitspraakdatum: 10 november 2010

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Totaal Beveiligingen B.V., gevestigd te Amersfoort

eisende partij

verder ook te noemen: Totaal Beveiligingen

gemachtigde: TB Invordering

tegen

[naam], te [plaats], gemeente [plaats],

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon.

Het procesverloop

1. Totaal Beveiligingen heeft bij dagvaarding van 14 juni 2010 een vordering ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord. Totaal Beveiligingen heeft vervolgens bij conclusie van repliek op het antwoord gereageerd, waarna [gedaagde] van dupliek heeft gediend.

2. Vervolgens is vandaag uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

3. [gedaagde] is als ondernemer door Totaal Beveiligingen benaderd voor een adviesgesprek over verkoop en installatie van een beveiligingssysteem. Bij brief van 17 februari 2010 heeft Totaal Beveiligingen bevestigd dat er een adviesgesprek zou plaatsvinden op 18 februari 2010 op het adres van [gedaagde], waar [gedaagde] zelf woont en zijn onderneming – [eenmanszaak] – heeft.

4. Op 18 februari 2010 is tussen partijen een overeenkomst is gesloten voor de levering en installatie van beveiligingsapparatuur, voor een totaalbedrag van € 4.836,- exclusief btw. [gedaagde] heeft de schriftelijke overeenkomst ondertekend in zijn hoedanigheid als eigenaar van [eenmanszaak]. In de schriftelijke overeenkomst wordt verwezen naar algemene voorwaarden, die op de achterkant van die overeenkomst zijn afgedrukt.

5. Bij brief van 19 februari 2010 heeft [gedaagde] de overeenkomst ontbonden, waarbij hij heeft verwezen naar de bedenktijd van acht dagen genoemd in de Colportagewet. Verder heeft [gedaagde] in die brief gesteld dat hij zich bij het sluiten van de overeenkomst onder druk gezet voelde en geen tijd heeft gekregen om een juiste beslissing te nemen.

6. Bij brief van 23 februari 2010 heeft Totaal Beveiligingen een rekening gestuurd, waarbij naar aanleiding van de annulering van de overeenkomst een bedrag van € 1.612,- exclusief btw in rekening is gebracht, te weten één derde van de overeengekomen prijs van € 4.836,-.

Het geschil

7. Totaal Beveiligingen vordert betaling van een bedrag van € 2.245,08 van [gedaagde]. Daarbij stelt Totaal Beveiligingen – zakelijk weergegeven – dat tussen partijen een overeenkomst is gesloten voor de levering en installatie van beveiligingsapparatuur en dat [gedaagde] de facturen daarvoor onbetaald heeft gelaten. Volgens Totaal Beveiligingen heeft [gedaagde] de overeenkomst weliswaar geannuleerd, maar is hij op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden annuleringskosten verschuldigd, te weten één derde van de overeengekomen prijs van € 4.836,-. Van de vordering van Totaal Beveiligingen maakt deel uit een bedrag aan incassokosten en wettelijke rente.

8. [gedaagde] voert aan dat op de overeenkomst de Colportagewet van toepassing is en dat hij de overeenkomst binnen de volgens die wet geldende termijn van acht dagen heeft ontbonden. Verder stelt [gedaagde] dat hij de algemene voorwaarden niet heeft kunnen zien, zodat ze niet van toepassing zijn. Voor zover die voorwaarden wel van toepassing zijn, meent [gedaagde] dat die voorwaarden onredelijk bezwarend zijn.

De beoordeling

9. [gedaagde] heeft als verweer tegen de vordering in de eerste plaats aangevoerd dat op de overeenkomst de Colportagewet van toepassing is en dat hij de overeenkomst daarom binnen acht dagen zonder kosten kon ontbinden. Totaal Beveiligingen vindt dat de Colportagewet niet geldt, omdat deze wet alleen van toepassing is ten aanzien van particulieren en [gedaagde] de overeenkomst als ondernemer heeft gesloten. De kantonrechter kan in het midden laten of de Colportagewet in dit geval van toepassing is, omdat het verweer van [gedaagde] dat de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, al slaagt. Daarover wordt het volgende overwogen.

10. De vordering van Totaal Beveiligingen berust op artikel 8.1 van de algemene voorwaarden. In dat artikel staat dat indien de cliënt vóór de installatiedatum en voordat er feitelijke installatie¬werkzaamheden door de leverancier hebben plaatsgevonden, te kennen geeft de overeenkomst te willen annuleren, de leverancier één derde gedeelte over de gehele contractswaarde exclusief btw van de overeenkomst in rekening zal brengen.

11. De kantonrechter is van oordeel dat de algemene voorwaarden door [gedaagde] zijn aanvaard en dus tussen partijen zijn overeengekomen. In de door [gedaagde] ondertekende schriftelijke overeenkomst worden namelijk de algemene voorwaarden van toepassing verklaard, onder verwijzing naar de op de achterzijde van die overeenkomst afgedrukte voorwaarden. De stelling van [gedaagde] dat hij de algemene voorwaarden niet heeft kunnen zien, omdat ze op de achterkant van de overeenkomst waren afgedrukt, kan niet tot de conclusie leiden dat de algemene voorwaarden niet gelden. Gelet op artikel 232 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is [gedaagde] gebonden aan de algemene voorwaarden, ook als hij de inhoud daarvan niet kende doordat hij de voorwaarden niet heeft gelezen of heeft kunnen lezen.

12. Het verweer van [gedaagde] dat hij de voorwaarden niet heeft kunnen lezen, moet ook worden aangemerkt als een beroep op de vernietigbaarheid van die voorwaarden als bedoeld in artikel 233, onder b, van Boek 6 van het BW. Volgens die bepaling is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar, indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. In artikel 234, eerste lid, van Boek 6 van het BW staat dat de gebruiker die mogelijkheid heeft geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld. Totaal Beveiligingen heeft in de overeenkomst verwezen naar de op de achterkant daarvan vermelde algemene voorwaarden. Niet in geschil is dat die voorwaarden op de achterkant van de overeenkomst ook daadwerkelijk waren afgedrukt. Gelet daarop moet ervan worden uitgegaan dat de algemene voorwaarden aan [gedaagde] bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld en dat hem dus een redelijke mogelijkheid is geboden daarvan kennis te nemen. Dat betekent dat artikel 8.1 van de algemene voorwaarden niet op deze grond vernietigbaar is. De kantonrechter verwijst in dit verband mede naar de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 april 2008, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, onder LJ-Nummer BD6248. De verwijzing door [gedaagde] naar een uitspraak van de kantonrechter te Dordrecht van 17 september 2007, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, onder LJ-Nummer BB4626, is geen reden voor een ander oordeel. Anders dan hier, was in die zaak geen sprake van een verwijzing naar algemene voorwaarden die daadwerkelijk waren afgedrukt op de achterzijde van de overeenkomst.

13. [gedaagde] heeft verder gesteld dat het beding in de algemene voorwaarden waarop de vordering van Totaal Beveiligingen berust, onredelijk bezwarend is. De kantonrechter vat deze stelling op als een beroep op artikel 233, onder a, van Boek 6 van het BW. Op grond van dit artikel is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

14. Naar het oordeel van de kantonrechter is artikel 8.1 van de algemene voorwaarden in dit geval onredelijk bezwarend, op grond van de volgende omstandigheden.

15. Bij de beoordeling van de vraag of artikel 8.1 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is, kent de kantonrechter mede betekenis toe aan artikel 237 van Boek 6 van het BW. [gedaagde] kan weliswaar niet als consument als bedoeld in artikel 237 van Boek 6 van het BW worden aangemerkt, maar zijn positie is in relatie tot Totaal Beveiligingen wel met die van een consument te vergelijken. [gedaagde] heeft blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel een eenmanszaak, waarin hij alleen werkzaam is. Verder heeft [gedaagde] wel in de uitoefening van zijn onderneming gehandeld, maar is de overeenkomst aangegaan op een terrein dat buiten zijn ondernemingsactiviteiten ligt. Daarnaast geldt dat [gedaagde] de overeenkomst mede heeft gesloten ten behoeve van de door hemzelf bewoonde privéwoning, terwijl ook door Totaal Beveiligingen is gesteld dat de beveiliging is bedoeld voor woon- en werkruimte. Uit de brief van Totaal Beveiligingen van 17 februari 2010, de overeenkomst van 18 februari 2010 en de algemene voorwaarden blijkt dat ook door consumenten dergelijke overeenkomsten met Totaal Beveiligingen worden gesloten. De aard van de overeenkomst verschilt daarom niet wezenlijk van consumentenovereenkomsten.

16. In artikel 237, onder i, van Boek 6 van het BW is bepaald dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst. [gedaagde] heeft in de conclusie van antwoord gesteld dat de annuleringsvergoeding die hij moet betalen onredelijk bezwarend is, omdat de kosten die in rekening worden gebracht onredelijk hoog zijn en in geen verhouding staan tot de door Totaal Beveiligingen gemaakte kosten. Daaraan heeft [gedaagde] toegevoegd dat er ook helemaal geen kosten gemaakt zijn door Totaal Beveiligingen, omdat er niets besteld of gemonteerd is. Totaal Beveiligingen is niet op deze stellingen van [gedaagde] ingegaan en heeft met name niet betwist dat zij geen kosten heeft gemaakt. Evenmin heeft zij in reactie op het antwoord van [gedaagde] gesteld dat zij verlies heeft geleden of winst heeft gederfd. Onder die omstandigheden heeft Totaal Beveiligingen het vermoeden dat artikel 8.1 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is niet weerlegd en kan niet worden aangenomen dat de annuleringsvergoeding van € 1.612,- een redelijke vergoeding is voor geleden verlies of gederfde winst.

17. Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde] zich terecht op het standpunt stelt dat artikel 8.1 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is in het licht van artikel 233, onder a, van Boek 6 van het BW, bezien in samenhang met artikel 237, onder i, van Boek 6 van het BW. Artikel 8.1 van de algemene voorwaarden is daarom vernietigbaar. Dit brengt mee dat de vordering van Totaal Beveiligingen, die gebaseerd is op artikel 8.1 van de algemene voorwaarden, zonder grond is en moet worden afgewezen.

18. Omdat Totaal Beveiligingen ongelijk krijgt, moet zij de proceskosten betalen. Deze kosten worden voor [gedaagde] tot op heden vastgesteld op nihil.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Totaal Beveiligingen in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Jansen, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 10 november 2010 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter