Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2010:BM7307

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
10-06-2010
Datum publicatie
10-06-2010
Zaaknummer
119164
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft in kort geding de vordering van Staatsbosbeer tot ontruiming van diverse percelen grond op Texel toegewezen. De voorzieningenrechter acht het voorshands voldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de erfpachtovereenkomst met betrekking tot deze percelen rechtsgeldig is opgezegd, nu gedaagde ruim twee opeenvolgende jaren in verzuim is de canon te betalen. Voorts wordt gedaagde veroordeeld om de naam "Staatsbosbeheer" en iedere verwijzing naar een relatie met Staatsbosbeheer op de internetsite www.sirrobert.nl te verwijderen en verwijderd te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

LS/HE

KG nummer: 119164 / KG ZA 10-138

datum: 10 juni 2010

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de publiekrechtelijk rechtspersoon STAATSBOSBEHEER

gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

EISERES IN KORT GEDING,

advocaat mr. F. Sepmeijer te Den Haag,

tegen:

1. gedaagde sub 1

wonende te [woonplaats],

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

advocaat mr. M.A. de Oude te Zoetermeer,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedaagde sub 2

gevestigd te [vestigingsplaats],

GEDAAGDE IN KORT GEDING

n i e t v e r s c h e n e n.

Partijen zullen verder worden genoemd "Staatsbosbeheer" "Gedaagde sub 1" en "Gedaagde sub 2".

1.HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 1 juni 2010 is tegen Gedaagde sub 2 verstek verleend.

Staatsbosbeheer heeft gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde sub 1 heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Staatsbosbeheer de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2.DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Staatsbosbeheer is onder meer eigenaar van de onroerende zaak "Hoeve Dorpzicht", staande en gelegen aan de Stengweg 19 nabij De Cocksdorp te Texel. De hoeve omvat een huis, berging, schuur, onder- en nabijgelegen grond, alsmede vijf omliggende percelen grasland.

2.2 Tussen Staatsbosbeheer en Gedaagde sub 1 is op 24 november 1995 een erfpachtovereenkomst gesloten met betrekking tot bovenstaande onroerende zaken.

2.3 Bij vonnis van deze rechtbank van 31 januari 2007 (in de zaak met zaak- en rolnummer 81861 / HA ZA 05-674) is Gedaagde sub 1 onder meer veroordeeld tot betaling van achterstallige canon en staking van de illegale verhuur van Hoeve Dorpzicht. Dit vonnis is inmiddels in kracht van gewijsde.

2.4 Staatsbosbeheer heeft ter uitvoering van bovengenoemd vonnis diverse executoriale maatregelen genomen, waaronder het leggen van diverse derdenbeslagen.

2.5 Bij kort geding vonnis van 25 september 2008 (met zaak- en rolnummer 103721 KG ZA 08-212) is Gedaagde sub 1 door de voorzieningenrechter veroordeeld tot nakoming van hetgeen onder VIII in het dictum van het vonnis van 31 januari 2007 is opgenomen, te weten staking van de illegale verhuur van Hoeve Dorpzicht, op straffe van een dwangsom.

2.6 Staatsbosbeheer heeft het erfpachtrecht met betrekking tot Hoeve Dorpzicht, zoals vervat in de akte van vestiging van 24 november 1995, bij deurwaardersexploot van 20 juli 2009 tegen 1 januari 2010 opgezegd.

2.7 Gedaagde sub 2 beheert de site www.naartexel.nl.

3.DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1Staatsbosbeheer vordert, samengevat, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Gedaagde sub 1 te veroordelen.

I

primair:

om de percelen grond, huis, berging, schuur en verdere aanhorigheden te Texel, nabij de Cocksdorp, plaatselijk bekend Stengweg 19 te ontruimen en ontruimd te houden, alsmede de percelen grond te Texel, nabij de Cocksdorp, aan de Hollandseweg, de Postweg en de Stengweg te ontruimen en ontruimd te houden per 1 maart 2010 of een door justitie te bepalen datum, indien nodig met behulp van de sterke arm;

subsbsidiair:

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis te voldoen aan de hoofdveroordeling, zoals opgenomen in het dictum onder VIII van het vonnis van 31 januari 2007, op straffe van hetzij een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-, hetzij van lijfsdwang voor de duur van 6 dagen per overtreding;

meer subsidiair

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis te voldoen aan de hoofdveroordeling, zoals opgenomen in het dictum onder VIII van het vonnis van 31 januari 2007, op straffe van een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-;

II

primair:

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de naam "Staatsbosbeheer", alsmede iedere verwijzing naar een gebruiksrelatie met Staatbosbeheer op de site www.sirrobert.nl of enige andere site te doen verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-, hetzij van lijfsdwang voor de duur van 6 dagen per overtreding;

subsidiair:

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de naam "Staatsbosbeheer", alsmede iedere verwijzing naar een gebruiksrelatie met Staatbosbeheer op de site www.sirrobert.nl of enige anders site te doen verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-;

III

primair:

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de Hoeve Dorpzicht, almede iedere verwijzing naar Hoeve Dorpzicht van de site www.naartexel.nl en iedere andere internetsite of reisbrochure te doen verwijderen en verwijderd te houden op straffe van hetzij een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-, hetzij van lijfsdwang voor de duur van 6 dagen per overtreding;

subsidiair:

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de Hoeve Dorpzicht, almede iedere verwijzing naar Hoeve Dorpzicht van de site www.naartexel.nl en iedere andere internetsite of reisbrochure te doen verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-;

IV

om binnen 48 uur na betekening van het vonnis de reeds gedane reserveringen met betrekking tot Hoeve Dorpzicht te ontbinden c.q. te annuleren dan wel ongedaan te maken onder terugbetaling van de reserveringsgelden/boekingsgelden met schriftelijk bewijs aan Staatsbosbeheer dat ontbinding c.q annulering ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd, op straffe van een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-;

Gedaagde sub 2 te veroordelen

V

om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de Hoeve Dorpzicht, almede iedere verwijzing naar Hoeve Dorpzicht van de site www.naartexel.nl te doen verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van euro 1.000,- per dag met een maximum van euro 50.000,-;

VI

om gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van de procedure, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na datum van het te wijzen vonnis.

3.2Staatsbosbeheer heeft het aan haar vordering, verkort en zakelijk weergegeven, het navolgende ten grondslag gelegd. Gedaagde sub 1 is over meer dan twee achtereenvolgende jaren in verzuim de canon te betalen. Daarnaast maakt Gedaagde sub 1 zich schuldig aan de illegale verhuur van Hoeve Dorpzicht. Gedaagde sub 1 is zodoende in ernstige mate tekort geschoten in zijn verplichtingen uit hoofde van de erfpachtakte. Staatsbosbeheer heeft op grond daarvan het erfpachtrecht rechtsgeldig opgezegd tegen 1 januari 2010. Gedaagde sub 1 heeft zich tegen deze opzegging verzet. Staatsbosbeheer vordert ontruiming van de percelen en daarmee het definitief stopzetten van de illegale verhuur van de hoeve. Zij vordert eveneens verwijdering van Hoeve Dorpzicht van de site www.naar texel.nl, alsmede ongedaanmaking van de reserveringen van de hoeve. Voorts wenst Staatsbosbeheer een einde te maken aan het onrechtmatig gebruik van de naam Staatsbosbeheer op de site www.sirrobert.nl. Nu er geen gebruikersrelatie tussen Staatsbosbeheer en Gedaagde sub 1 meer bestaat, is Staatsbosbeheer van mening dat Gedaagde sub 1 de naam Staatsbosbeheer ten onrechte gebruikt ten behoeve van misleidende reclame.

3.3Gedaagde sub 1 heeft verweer gevoerd. Gedaagde sub 1 betwist dat Staatsbosbeheer spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Daarnaast is onderhavige procedure niet geschikt voor het feitelijk vaststellen van een rechtstoestand, zoals Staatsbosbeheer verzoekt. Of de erfpachtakte rechtsgeldig is opgezegd is een vraag die de bodemrechter zal moeten beantwoorden. Gedaagde sub 1 kan daarom niet reeds nu tot ontruiming worden gedwongen. Gedaagde sub 1 betwist voorts dat hij twee achtereenvolgende jaren de canon niet zou hebben betaald. Ten eerste heeft hij in 2007 nog een bedrag van ruim euro 50.000,- aan canon betaald en daarnaast is uit hoofde van de door Staatsbosbeheer gelegde executoriale beslagen een bedrag van ten minste euro 114.000,- aan canon voldaan. Subsidiair verzoekt Gedaagde sub 1 rekening te houden met een redelijke ontruimingstermijn. Gedaagde sub 1 betwist eveneens dat Hoeve Dorpzicht momenteel illegaal wordt verhuurd. De hoeve is ook reeds van de internetsite www.naartexel.nl verwijderd. Tot slot voert Gedaagde sub 1 aan dat, gelet op het feit dat hij zich op het standpunt stelt dat de erfpachtovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd, hij nog altijd gerechtigd is om naar de naam Staatsbosbeheer te verwijzen op de site www.sirrobert.nl.

4.DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

Spoedeisend belang

4.1 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit het spoedeisend belang van Staatsbosbeheer bij haar vordering tot ontruiming reeds voort uit het standpunt van Staatsbosbeheer dat Gedaagde sub 1 onrechtmatig jegens haar handelt door zonder recht of titel gebruik te maken van Hoeve Dorpzicht. De voorzieningenrechter zal daarom overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen.

Ten aanzien van vordering I

4.2 Staatsbosbeheer heeft een overzicht overgelegd, waaruit volgt dat Gedaagde sub 1 ruim twee jaren in verzuim is canon te betalen. Gedaagde sub 1 heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Hij heeft zelf echter geen overzicht overgelegd waaruit het tegendeel zou volgen, zodat de voorzieningenrechter aan dit verweer voorbij gaat. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat de betalingen die Gedaagde sub 1 in 2007 heeft verricht, zien op de periode vóór 2007. Ook de gelden die Staatsbosbeheer middels de gelegde executoriale beslagen heeft verkregen zien op vorderingen die Staatsbosbeheer voor 2007 op Gedaagde sub 1 had. Daarbij komt dat Gedaagde sub 1 ter zitting heeft erkend dat hij sinds 2007 geen lopende termijnen aan canon meer betaalt.

4.3 De voorzieningenrechter acht het, gelet op het voorgaande, thans meer dan waarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de wanbetaling aan de zijde van Gedaagde sub 1 in ieder geval een periode van twee jaren bestrijkt, zodat Staatsbosbeheer - gelet op artikel 5:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek - rechtsgeldig de erfpachtovereenkomst heeft opgezegd. Hiermee is de grondslag voor ontruiming gegegeven. De voorzieningenrechter zal het primair onder I gevorderde dan ook toewijzen, met dien verstande dat de ontruimingsperiode zal worden gesteld op 3 weken na het te wijzen vonnis. Gedaagde sub 1 dient de percelen te ontruimen en ontruimd te houden per 1 juli 2010.

Ten aanzien van vordering II

4.4 Staatsbosbeheer heeft zich op het standpunt gesteld dat zij er belang bij heeft dat haar naam niet wordt genoemd op de site www.sirrobert.nl. De verwijzing naar de naam Staatsbosbeheer suggereert dat Gedaagde sub 1 over een geldige titel beschikt voor natuurbeheer op het terrein van Staatsbosbeheer. Nu de voorzieningenrechter het meer dan waarschijnlijk acht dat de bodemrechter zal oordelen dat Staatsbosbeheer de erfpachtovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, is hij van oordeel dat Staatsbosbeheer er ook belang bij heeft dat haar naam niet meer door Gedaagde sub 1 wordt gebruikt. De vordering tot het verwijderen van de naam "Staatsbosbeheer", alsmede iedere verwijzing naar een (gebruiks)relatie met Staatsbosbeheer op genoemde site zal eveneens worden toegewezen.

4.5 De voorzieningenrechter zal echter niet de primaire vordering toewijzen, inhoudende dat het ter keuze van Staatsbosbeheer is lijfsdwang toe te passen dan wel een dwangsom te verbeuren indien Gedaagde sub 1 de veroordeling niet nakomt. Niet gebleken is dat het aannemelijk is dat Gedaagde sub 1 zich niet aan deze veroordeling zal houden. Het gegeven dat hij zich aan eerdere veroordelingen niet heeft gehouden, maakt immers nog niet dat Gedaagde sub 1 onderhavige veroordeling naast zich neer zal leggen. De voorzieningenrechter zal daarom de subsidiair gevorderde dwangsom toewijzen, zij het gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Ten aanzien van vordering III

4.6 De vordering van Staatsbosbeheer om Gedaagde sub 1 te veroordelen Hoeve Dorpzicht te verwijderen en verwijderd te houden van de site www.naartexel.nl zal worden afgewezen. Gebleken is dat de hoeve thans niet meer op deze site staat vermeld. Gedaagde sub 1 wordt veroordeeld de percelen per 1 juli 2010 te ontruimen en de voorzieningenrechter acht het voorshands niet aannemelijk dat Gedaagde sub 1 de hoeve - na ontruiming - opnieuw voor de verhuur op de site zal plaatsen.

Ten aanzien van vordering IV

4.7 Voorts heeft Staatsbosbeheer verzocht Gedaagde sub 1 te veroordelen alle gemaakte reserveringen met betrekking tot Hoeve Dorpzicht te annuleren. Zij heeft echter op geen enkele wijze geconcretiseerd dat Gedaagde sub 1 daadwerkelijk reserveringen heeft gemaakt in de (nabije) toekomst. Deze vordering zal daarom eveneens worden afgewezen.

Ten aanzien van vordering V

4.8 Tegen Gedaagde sub 2 is verstek verleend. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. De vordering ligt derhalve voor toewijzing gereed, behoudens het navolgende. Zoals reeds onder 4.5 is overwogen, is Hoeve Dorpzicht reeds van de site www.naartexel.nl verwijderd. De voorzieningenrechter zal de vordering daarom toewijzen in die in dat Gedaagde sub 2 zal worden veroordeeld iedere verwijzing naar Hoeve Dorpzicht op de site www.naartexel.nl verwijderd te houden op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter ziet voorts aanleiding de dwangsom te matigen en maximeren als na te melden.

Ten aanzien van vordering VI

4.9 Gedaagde sub 1 en Gedaagde sub 2 zullen als de (voornamelijk) in het ongelijk gestelde partijen, hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Staatsbosbeheer vordert voorts dat Gedaagde sub 1 en Gedaagde sub 2 worden veroordeeld om aan haar te voldoen de wettelijke rente over de proceskosten, te rekenen vanaf veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening. De voorzieningenrechter begrijpt deze vordering aldus dat gedaagden in verzuim komen indien niet tijdig aan de proceskostenveroordeling wordt voldaan. Deze vordering is toewijsbaar als na te melden.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- Veroordeelt Gedaagde sub 1 om

I

i) de percelen grond, huis, berging, schuur en verder toebehoren te Texel, nabij de Cocksdorp, plaatselijk bekend Stengweg 19, deels kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 4439, groot vierenveertig aren en zesenvijftig centiaren en deels uitmakende een gedeelte van het destijds kadastraal bekende perceel gemeente Texel, sectie A, nummer 4877, welk gedeeltelijk perceel thans kadastraal bekend is als de gemeente Texel, sectie A, nummer 5389, groot vier hectaren, vijftien aren en vijfenvijftig centiaren;

(ii) het perceel grond te Texel, nabij De Cocksdorp, aan de Hollandseweg, uitmakende een gedeelte van het destijds kadastraal bekende perceel gemeente Texel, sectie A, nummer 4067, welk gedeeltelijk perceel thans kadastraal bekend is als:

a. gemeente Texel, sectie A, nummer 5733, groot negen hectaren, twintig aren en tien centiaren;

b. gemeente Texel, sectie A, nummer 5734, groot drie hectaren, zevenentwintig aren en veertig centiaren;

c. gemeente Texel, sectie A, nummer 5735, groot twee hectaren, negenendertig aren en vijftien centiaren;

(iii) het perceel grond te Texel, nabij De Cocksdorp, aan de Postweg, uitmakende een gedeelte van het destijds kadastraal bekende perceel gemeente Texel, sectie A, nummer 4069, welk gedeeltelijk perceel thans kadastraal bekend is als gemeente Texel, sectie A, nummer 5713, groot zevenenzestig aren en vijfenzeventig centiaren;

(iv) het perceel grond te Texel, nabij De Cocksdorp, aan de Stengweg, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 4876, groot dertien hectaren, dertig aren en vijftig centiaren; en

(v) het perceel grond te Texel, nabij De Cocksdorp, aan de Hollandseweg en de Stengweg, deels destijds kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 4882, en deels uitmakende een gedeelte van het destijds kadastraal bekende perceel gemeente Texel, sectie A, nummer 4883, welke beide percelen tezamen thans kadastraal bekend zijn als de gemeente Texel, sectie A, nummer 5729, groot twintig hectaren, twaalf aren en tachtig centiaren;

te ontruimen en ontruimd te houden met al het zijne en de zijnen per 1 juli 2010, met machtiging van Staatsbosbeheer om dit vonnis, na betekening, ten uitvoer te doen leggen met behulp van de sterke arm, indien Gedaagde sub 1 niet aan deze veroordeling voldoet;

II

om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de naam "Staatsbosbeheer", alsmede iedere verwijzing naar een (gebruiks)relatie met Staatbosbeheer op de site www.sirrobert.nl of enige andere internetsite te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van euro 500,- per dag dat Gedaagde sub 1 hiermee in gebreke blijft met een maximum van euro 10.000,-;

- Veroordeelt Gedaagde sub 2 om Hoeve Dorpzicht, almede iedere verwijzing naar Hoeve Dorpzicht van de site www.naartexel.nl verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van euro 250,- per dag dat Gedaagde sub 2 hiermee in gebreke blijft met een maximum van euro 7.500,-;

- Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Staatsbosbeheer begroot op euro 336,89 aan verschotten en op euro 816,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW over deze bedragen vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Gewezen door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juni 2010 door mr. J.S. Reid in tegenwoordigheid van mr. L.E. Stroink, griffier.