Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2010:BL5634

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
25-02-2010
Datum publicatie
25-02-2010
Zaaknummer
116316
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Indicatie van de inhoud: Geschil over auteursrecht op vloerlampen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

FV/EvdM

KG nummer: 116316/KG ZA 09-497

datum: 25 februari 2010

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM EISERES IN CONVENTIE],

gevestigd te Arnhem en kantoor houdende te Duiven,

EISERES IN CONVENTIE IN KORT GEDING bij dagvaarding van 15 januari 2010,

VERWEERSTER IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE IN KORT GEDING,

advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM GEDAAGDE IN CONVENTIE],

gevestigd te Hoorn en kantoor houdende te Zwaag,

GEDAAGDE IN CONVENTIE IN KORT GEDING,

EISERES IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE IN KORT GEDING,

advocaat mr. V.C. Audiffred te Zaandam.

Partijen zullen verder worden genoemd "[Eisers in conventie]]" respectievelijk "[Gedaagde in conventie]".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 9 februari 2010 heeft [Eisers in conventie]] in conventie gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

[Gedaagde in conventie] heeft de vordering bestreden en een eis in reconventie ingesteld. [Eisers in conventie]] heeft tegen die vordering verweer gevoerd.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van [Eisers in conventie]] de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

in conventie en in reconventie

2.1 [Eisers in conventie]] houdt zich bezig met de groothandel in elektrotechnische artikelen, huishoudelijke artikelen en artikelen die daarmee verband houden. Zij verhandelt onder meer diverse soorten lampen, waaronder een drietal vloerlampen genaamd "La Vie", "Driade" en "Romeo". [Eisers in conventie]] levert deze lampen onder andere aan Trendhopper.

2.2 [Gedaagde in conventie] houdt zich bezig met het vervaardigen van en de groothandel in verlichtingsartikelen. Zij handelt onder meer in drie vloerlampen, genaamd "Schoof", "Nido" en "Appollo".

2.3 De onder 2.1. genoemde lampen van [Eisers in conventie]] zijn nagenoeg identiek aan de onder 2.2 genoemde lampen van [Gedaagde in conventie].

2.4 Op 20 november 2009 heeft [Gedaagde in conventie] via haar advocaat een brief gestuurd aan het hoofdkantoor van Trendhopper, alsmede aan de filialen van Trendhopper. De inhoud van deze brief luidt, voor zover in dit kort geding van belang, als volgt:

"(...)

2. Onlangs heeft cliënte moeten constateren dat u kennelijk via uw

fanchisegever een vloerlamp op de markt brengt onder de naam "La

Vie"(...), "Driade" (...) en "Romeo" (...), die respectievelijk een exacte

copie zijn van eerdergenoemde serie "Schoof", "Nido" en "Apollo"

(bijlage 2.)

3. Cliënte heeft voornoemde lampen reeds tijd geleden ontworpen en op de

markt gebracht en is derhalve auteursrechthebbende van het ontwerp.

4. Aangezien de lampen qua ontwerp nagenoeg geheel identiek zijn, moeten de

vloerlampen "La Vie", "Driade"en "Romeo" geacht worden onrechtmatig

te zijn ontleend aan het ontwerp van cliënte en maakt u door het op de

markt brengen c.q. verkopen van vloerlamp "La Vie", "Driade"en

"Romeo" inbreuk op het auteursrecht van cliënte. Bovendien pleegt u door

deze handelwijze jegens cliënte een onrechtmatige daad.

5. Gezien het bovenstaande verzoek en, voorzover nodig, sommeer ik u om mij

binnen veertien werkdagen na dagtekening van deze brief te bevestigen dat

u onverwijld het op de markt brengen van de vloerlampen "La Vie",

"Driade"en "Romeo" afkomstig van de firma [Eisers in conventie]] Licht staakt en

gestaakt te houden, daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten

zoals het verwijderen uit uw winkels van deze vloerlampen, wijziging van

uw reclamemateriaal en website etc. (...)"

2.5 Op 24 november 2009 heeft [Gedaagde in conventie] aan [Eisers in conventie]] een soortgelijke brief verzonden.

2.6 Trendhopper en [Eisers in conventie]] hebben niet aan de sommatie van [Gedaagde in conventie] voldaan.

2.7 Tussen partijen is een geschil ontstaan over de auteursrechten ten aanzien van meergenoemde lampen.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie en in reconventie

3.1 [Eisers in conventie]] vordert in conventie, verkort weergegeven,

I [Gedaagde in conventie] te bevelen om het doen van mededelingen aan derden waarmee

wordt gesuggereerd dat de lampen La Vie, Driade en/of Romeo inbreuk

zouden maken op enig (auteurs)recht op de ontwerpen van de lampen

Schoof, Nido en/of Appollo dan wel andere lampenontwerpen en/of dat

[Gedaagde in conventie] de maker van één of meer van die lampen zou zijn, te staken en

gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

[euro] 10.000,- per mededeling of per (gedeelte van een) dag dat in strijd met dit

bevel wordt gehandeld;

II [Gedaagde in conventie] te veroordelen om schriftelijk opgave te doen van de naam- en

adresgegevens van alle (rechts)personen aan wie een sommatiebrief van een

onder I bedoelde strekking is uitgegaan, waaronder in ieder geval de

gegevens van alle Trendhopper-filialen die door [Gedaagde in conventie] zijn

aangeschreven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 5.000,-

per (gedeelte van een) dag waarop [Gedaagde in conventie] in gebreke blijft aan deze

verplichting te voldoen;

III [Gedaagde in conventie] te veroordelen om alle onder II genoemde (rechts)personen,

waaronder begrepen het hoofdkantoor en alle filialen van Trendhopper, een

aangetekende brief te verzenden met uitsluitend de in het petitum van de

dagvaarding omschreven inhoud en zonder bijschrift, op straffe van een

dwangsom van [euro] 10.000,- per (gedeelte van een) dag dat [Gedaagde in conventie] in

gebreke blijft aan deze verplichting te voldoen;

IV [Gedaagde in conventie] te gebieden om aan [Eisers in conventie]] een bedrag van [euro] 15.000,-- te

betalen, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te

bepalen bedrag;

V [Gedaagde in conventie] te veroordelen in de kosten van het geding, bestaande uit de

volledige feitelijk door [Eisers in conventie]] gemaakte kosten van de salarissen en

verschotten van haar behandeld advocaten en de procesadvocaat;

VI de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes

maanden, te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis.

3.2 Onder de voorwaarde dat de vordering van [Eisers in conventie]] wordt afgewezen vordert [Gedaagde in conventie] in reconventie, samengevat,

primair

I [Eisers in conventie]] te veroordelen om, op straffe van een dwangsom van [euro] 10.000,-

per dag dat zij nalaat volledig aan de inhoud van het vonnis te voldoen,

- iedere inbreuk op de auteursrechten van [Gedaagde in conventie] of onrechtmatig

handelen jegens [Gedaagde in conventie] te staken en gestaakt te houden, door

staking van de in- en verkoop en levering van de lampen van het

model La Vie, Driade en Romeo;

- aan de advocaat van [Gedaagde in conventie] schriftelijk opgave te doen van de

namen en adressen aan wie [Eisers in conventie]] de lampen van voormelde

modellen heeft geleverd en per afnemer van elk model het aantal

geleverde lampen;

- aan de advocaat van [Gedaagde in conventie] schriftelijk opgave te doen van de

met de verkoop van de lampen van voornoemde modellen behaalde

omzet en bruto winst en die bruto winst af te dragen aan [Gedaagde in conventie];

- alle lampen van het model La Vie, Driade en Romeo die zij op

voorraad heeft te vernietigen en het bewijs daarvan aan de advocaat

van [Gedaagde in conventie] over te leggen;

subsidiair

II een in goede justitie te bepalen voorziening te treffen;

primair en subsidiair

III [Eisers in conventie]] te veroordelen in de door [Gedaagde in conventie] gemaakte kosten in

reconventie;

IV de termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure te bepalen

op zes maanden, te rekenen vanaf de dag na betekening van het vonnis.

3.3 Ter onderbouwing van haar vordering en als verweer tegen de vordering van [Gedaagde in conventie], voert [Eisers in conventie]] onder meer het volgende aan. De in de sommaties van [Gedaagde in conventie] neergelegde eisen zijn op onwaarheden gegrond. [Gedaagde in conventie] kan geen rechten op de ontwerpen van de lampen "Schoof", "Nido" en "Appollo" doen gelden. Zij is immers niet de auteursrechthebbende ten aanzien van de lampen "Schoof" en "Nido". De lamp "Appollo" is geen auteursrechtelijk beschermd werk. Daarnaast is van belang dat [Eisers in conventie]] de lampen "La Vie", "Driade" en "Romeo" verhandelt met toestemming van de auteursrechthebbende, zijnde David [naam 2]. [Gedaagde in conventie] moet geweten hebben, of behoorde te weten, dat de auteursrechtelijke pretenties waarop zij zich in de brieven van eind november 2009 heeft beroepen onjuist zijn of ten minste een duidelijk zeer discutabele basis hebben.

Door het doen van deze onware mededelingen heeft [Gedaagde in conventie] uiterst onzorgvuldig gehandeld en heeft zij [Eisers in conventie]] welbewust schade berokkend. Een en ander komt neer op onrechtmatig handelen jegens [Eisers in conventie]]. De onrechtmatigheid wordt versterkt door het feit dat [Gedaagde in conventie] niet alleen [Eisers in conventie]] heeft aangeschreven, maar ook en zelfs vóór [Eisers in conventie]] haar klant Trendhopper.

De schade die [Eisers in conventie]] lijdt bestaat onder meer uit reputatieschade. Tevens bestaat het gevaar dat de filialen van Trendhopper de producten zullen willen retourneren of bestellingen zullen willen stopzetten, alles aldus [Eisers in conventie]].

3.4 [Gedaagde in conventie] heeft als verweer tegen de vordering van [Eisers in conventie]] en ter onderbouwing van haar vordering onder meer het volgende naar voren gebracht. De lamp "Schoof" is ontworpen door David [naam 2] toen hij in loondienst was van CML en Urban. Gelet op de verklaring van de directeur van Urban van 13 januari 2010 lijkt het erop dat ook in China de rechten op een ontwerp dat in loondienst is gemaakt liggen bij de werkgever en niet bij de werknemer. Urban is dus de auteursrechthebbende ten aanzien van die lamp. [Gedaagde in conventie] heeft deze lampen bij Urban ingekocht en is met Urban overeengekomen dat [Gedaagde in conventie] de exclusieve rechten zou krijgen voor de verkoop van die lamp. Urban heeft [Gedaagde in conventie] nadien toestemming gegeven op te treden tegen inbreuken op haar auteursrechten.

De lamp "Nido" is door [Gedaagde in conventie] zelf ontworpen., bij een bezoek aan Baozhao in of omstreeks 24 oktober 2006. De heer [Gedaagde in conventie] heeft het ontwerp afgegeven aan [naam 2], die op dat moment bij M.I.D. werkzaam was. [naam 2] heeft er enkel voor zorg gedragen dat het ontwerp werd omgezet in een proefexemplaar. De auteursrechten ten aanzien van de lamp "Nido" berusten bij [Gedaagde in conventie].

De lamp "Appollo" is eveneens door [Gedaagde in conventie] ontworpen. Het bezwaar van [Gedaagde in conventie] richt zich vooral tegen de kopie van de hanglamp die zonder toestemming van [Gedaagde in conventie] door [Eisers in conventie]] wordt verkocht. Voor zover de hanglamp geen auteursrechtelijke bescherming geniet, handelt [Eisers in conventie]] onrechtmatig door een slaafse kopie van de lamp van [Gedaagde in conventie] te verkopen waardoor er bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan omtrent de herkomst van de lamp. Hoewel de wit glazen kap mogelijk weinig origineel is, bestaat de lamp uit meer dan alleen een kap.

Op 28 oktober 2009 heeft [Gedaagde in conventie] [Eisers in conventie]] op een beurs in Hong Kong aangesproken op de verkoop van de desbetreffende lampen aan Trendhopper. Na terugkomst van de beurs besloot [Gedaagde in conventie] om eerst de filialen van Trendhopper aan te schrijven, ten einde de verkoop van de lampen zo snel mogelijk te doen staken. Trendhopper heeft de verkoop van de lampen van [Eisers in conventie]] nimmer gestaakt. De door [Eisers in conventie]] gestelde reputatieschade is daardoor niet aannemelijk, alles aldus [Gedaagde in conventie].

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

in conventie

spoedeisend belang

4.1 [Gedaagde in conventie] heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat [Eisers in conventie]] geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering, nu de brieven van [Gedaagde in conventie] geen aanleiding voor Trendhopper zijn geweest om de verkoop van de desbetreffende lampen te staken.

Nu [Gedaagde in conventie] in voormelde brieven de auteursrechthebbende pretendeert te zijn ten aanzien van de nader in die brieven omschreven lampen en [Eisers in conventie]] in dit kort geding de juistheid van die mededelingen van haar concurrent aan de orde stelt, kan van een spoedeisend belang wel worden uitgegaan. Het verweer van [Gedaagde in conventie] faalt derhalve.

onrechtmatige daad

4.2 Ter beantwoording ligt de vraag voor of [Gedaagde in conventie] onrechtmatig jegens [Eisers in conventie]] heeft gehandeld, door verzending van de hiervoor onder 2.4. genoemde brieven aan het hoofdkantoor en de filialen van Trendhopper, een klant van [Eisers in conventie]]. In dit kader dient allereerst beoordeeld te worden of de door [Gedaagde in conventie] in de desbetreffende brieven geuite auteursrechtelijke pretenties terecht zijn. In het navolgende zullen de lampen ieder afzonderlijk aan de orde komen. Vooraf wordt opgemerkt dat niet in geschil is dat de door [Eisers in conventie]] en [Gedaagde in conventie] verhandelde lampen nagenoeg identiek zijn.

"La Vie"/ "Schoof"

4.3 [Eisers in conventie]] stelt dat zij de lamp "La Vie" geleverd heeft gekregen van Artdeco en dat de lamp is ontworpen door [naam ontwerper] (hierna: [naam 2]), een uit Taiwan afkomstige ontwerper. [naam 2] heeft de auteursrechten op dit ontwerp nimmer overgedragen en heeft dus nog altijd als auteursrechthebbende te gelden. De door [de ontwerper] ontworpen lamp is met diens toestemming door verschillende fabrikanten geproduceerd, zoals GOGO Lighting, CML (thans: Urban) Lighting, Artdeco, Baozhao Lighting en/of M.I.D. Lighting. Deze fabrikanten leveren ook aan [Gedaagde in conventie], alles aldus [Eisers in conventie]]. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft [Eisers in conventie]] een verklaring van

27 november 2009 van [naam 2] in het geding gebracht. Hierin verklaart [naam 2] onder meer dat hij de lamp "La Vie" in de winter van 2005 heeft ontworpen en dat een aantal van voormelde fabrikanten die lamp heeft geproduceerd.

4.4 [Gedaagde in conventie] voert als verweer aan dat ten aanzien van "La Vie"/ "Schoof" niet [naam 2] maar de voormalige werkgever van [naam 2] als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. [Gedaagde in conventie] verwijst hiertoe naar de door haar als productie 1 overgelegde verklaring van 13 januari 2010 van [naam 1], eigenaar van CML (Urban). [Eisers in conventie]] heeft echter een verklaring van 8 februari 2010 van [naam 2] overgelegd, waarin laatstgenoemde onder meer herhaalt de lampen ontworpen te hebben en verklaart nimmer in dienst van CML (Urban) geweest te zijn. [Gedaagde in conventie] heeft aangevoerd dat aan deze verklaring en de eerdere verklaring van [naam 2] geen waarde kan worden gehecht, omdat die verklaringen niet door [naam 2] maar door de advocaat van [Eisers in conventie]] zouden zijn opgesteld.

Wat van dit laatste ook zij, de verklaringen van [naam 1] en [naam 2] lopen dusdanig uiteen dat in dit kort geding niet kan worden vastgesteld wie van hen als auteursrechthebbende van de lamp "La Vie"/"Schoof moet worden aangemerkt. Wel valt uit het voorgaande af te leiden dat het in elk geval niet [Gedaagde in conventie] was, zoals zij wel in haar brieven van 20 en 24 november 2009 schrijft.

4.5 Dat [Gedaagde in conventie] de exclusieve rechten zou hebben op de verkoop van de lamp "Schoof" en dat zij door Urban gemachtigd zou zijn om op te treden tegen inbreuken op de auteursrechten van Urban, kan [Gedaagde in conventie] gelet op het slot van de laatste alinea niet baten. [Gedaagde in conventie] heeft bovendien nagelaten te onderbouwen per wanneer zij die exclusieve rechten zou hebben of met ingang van welke datum zij door Urban gemachtigd zou zijn. Of zij ten tijde van het verzenden van de brief aan Trendhopper over dergelijke rechten beschikte, kan op basis van de thans voorhanden zijnde informatie niet worden vastgesteld.

"Driade"/ "Nido"

4.6 [Eisers in conventie]] stelt dat zij ook de lamp "Driade" van Artdeco heeft afgenomen en dat [naam 2] de ontwerper en auteursrechthebbende ten aanzien van de lamp is. [Eisers in conventie]] verwijst hiertoe naar meergenoemde verklaringen van [naam 2]. In de verklaring van

8 februari 2010 vermeldt [naam 2] dat hij de lamp "Driade" in de winter van 2006 heeft ontworpen en dat Baozhao Ligthing, M.I.D. Lighting en Artdeco die lampen hebben gemaakt. In de showroom van Baozhao Lighting heeft [naam 2] het ontwerp van de eerste lamp in de serie (een hanglamp met diameter van 2 meter) getoond aan [naam 3]. Hij heeft weliswaar commentaar gegeven over de uitvoering van de lampen maar dat maakt hem nog niet tot auteursrechthebbende, aldus [Eisers in conventie]].

4.7 [Gedaagde in conventie] betoogt daarentegen dat [naam 3] de desbetreffende lamp heeft ontworpen, op of omstreeks 24 oktober 2006. Zij wijst daartoe naar de door haar als productie 12 overgelegde verklaring van 15 januari 2010 van [naam 3], alsmede naar de verklaring van 18 januari 2010 van [naam 4] en de verklaring van [naam 5] van 21 januari 2010.

Aan de verklaringen van [naam 3] en [naam 4] voornoemd, kan in het kader van dit kort geding onvoldoende betekenis worden toegekend. [Eisers in conventie]] heeft immers aangevoerd dat beide heren werkzaam zijn voor [Gedaagde in conventie], hetgeen [Gedaagde in conventie] onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden. Ook de verklaring van

[naam 5] kan [Gedaagde in conventie] thans niet baten. [naam 5] verklaart weliswaar dat hij

[naam 3] een tekening van de lamp heeft zien maken, maar dit sluit niet de mogelijkheid uit dat laatstgenoemde de lampen van commentaar heeft voorzien, zoals [Eisers in conventie]] stelt.

In het licht van het voorgaande kan niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld wie als auteursrechthebbende ten aanzien van de lamp "Driade"/ "Nido" moet worden aangemerkt.

"Romeo"/"Appollo"

4.8 [Eisers in conventie]] stelt dat de lamp "Appollo" niet als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt, omdat het model van die lamp het standaardmodel van een vloerlamp vormt en omdat het ontwerp het persoonlijk stempel van de maker ontbeert. Bovendien heeft [Gedaagde in conventie] die lamp niet zelf ontworpen maar net als [Eisers in conventie]] geleverd gekregen van Artdeco.

In haar brieven aan het hoofdkantoor van Trendhopper en de filialen van Trendhopper noemt [Gedaagde in conventie] de vloerlamp van deze serie. Dit valt niet te rijmen met het betoog van [Gedaagde in conventie] in dit kort geding dat het haar vooral te doen is om de hanglamp. Verder is van belang dat [Gedaagde in conventie] heeft verklaard dat de wit glazen kap van de lamp mogelijk weinig origineel is, maar dat de lamp uit meer dan alleen de kap bestaat. Op welke wijze de andere onderdelen van de lamp een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, heeft [Gedaagde in conventie] onvoldoende onderbouwd. Op grond hiervan is vooralsnog voldoende aannemelijk dat het hier wat de vloerlamp betreft inderdaad om het standaardmodel gaat. Niet valt in te zien dat dit model als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden beschouwd.

Slotsom

4.9 Het voorgaande brengt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat niet voldoende is komen vast te staan dat [Gedaagde in conventie] daadwerkelijk als auteursrechthebbende van de lampen is aan te merken. Door desondanks een klant van [Eisers in conventie]], Trendhopper, aan te schrijven en mede te delen dat met de verkoop van de lampen van [Eisers in conventie]] inbreuk op de auteursrechten van [Gedaagde in conventie] wordt gemaakt, heeft [Gedaagde in conventie] onrechtmatig jegens [Eisers in conventie]] gehandeld. Het voorgaande klemt te meer nu [Gedaagde in conventie] de klanten van [Eisers in conventie]] heeft aangeschreven zonder zich eerst tot [Eisers in conventie]] te wenden. [Gedaagde in conventie] betoogt weliswaar dat zij [Eisers in conventie]] op de beurs in Hong Kong heeft aangesproken op de verkoop van de lampen, maar gelet op de inhoud van de door [Eisers in conventie]] als productie 33 overgelegde verklaringen van [vennoot jr.] en [vennoot sr.] is de juistheid van het betoog van [Gedaagde in conventie] in dit kort geding niet komen vast te staan.

4.10 Met de constatering dat [Gedaagde in conventie] onrechtmatig jegens [Eisers in conventie]] heeft gehandeld, ligt het in conventie onder I gevorderde voor toewijzing gereed. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd. Gelet op de in het geding zijnde belangen, ligt ook de onder III in conventie gevorderde rectificatie voor toewijzing gereed. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen over de lampen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om aanpassingen aan te brengen in de tekst van rectificatie zoals door [Eisers in conventie]] is voorgedragen.

4.11 Er bestaat echter geen aanleiding om [Gedaagde in conventie] te veroordelen opgave te doen van de naam- en adresgegevens van de (rechts)personen die zij heeft aangeschreven. [Eisers in conventie]] heeft immers gesteld dat [Gedaagde in conventie] het hoofdkantoor van Trendhopper en de filialen van Trendhopper heeft aangeschreven. Niet aannemelijk is geworden dat [Gedaagde in conventie] ook andere klanten van [Eisers in conventie]] heeft aangeschreven. Bovendien heeft [Eisers in conventie]] als productie 25 een overzicht van de Trendhopper filialen in het geding gebracht en als productie 26 een overzicht van alle in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven filialen van Trendhopper. [Eisers in conventie]] wordt aldus geacht reeds over de door haar onder II gevorderde gegevens te beschikken. De vordering wordt derhalve wegens gebrek aan belang afgewezen.

4.12 [Eisers in conventie]] vordert tevens dat [Gedaagde in conventie] wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van [euro] 15.000,- uit hoofde van schadevergoeding. Vooropgesteld wordt dat voor toewijzing van een geldvordering in kort geding slechts plaats is indien het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is en daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is, terwijl in de afweging van belangen van partijen mede betrokken dient te worden het risico van onmogelijkheid tot terugbetaling.

[Eisers in conventie]] heeft nagelaten de hoogte van de door haar gevorderde vergoeding genoegzaam te onderbouwen. Zij heeft weliswaar gesteld dat zij onder meer reputatieschade heeft geleden en dat er als gevolg van de brief van 20 november 2009 van [Gedaagde in conventie] geen nieuwe bestellingen zijn geplaatst, maar zij heeft niet inzichtelijk gemaakt dat die schade het door haar gevorderde bedrag beloopt. Daarbij komt dat [Gedaagde in conventie] heeft bestreden dat het uitblijven van die bestellingen het rechtstreekse gevolg van haar brief zou zijn. Bovendien is [Eisers in conventie]] er niet in geslaagd voldoende aannemelijk te maken dat zij een spoedeisend belang heeft bij deze vordering. Daarom wordt dit onderdeel van haar vordering afgewezen.

proceskosten

4.13 [Eisers in conventie]] vordert dat [Gedaagde in conventie] veroordeeld wordt in de volledige proceskosten. [Gedaagde in conventie] betoogt dat voor een dergelijke veroordeling geen plaats is, nu de vordering van [Eisers in conventie]] gestoeld is op een onrechtmatige daad.

De mogelijkheid voor een volledige proceskostenveroordeling is neergelegd in artikel 1019 h Rv. Dit artikel is bedoeld voor procedures inzake intellectuele eigendomsrechten. Omdat het geschil tussen partijen zich hoofdzakelijk toespitst op de vraag naar de auteursrechten op de lampen, moet dit kort geding als een procedure inzake intellectuele eigendomsrechten worden aangemerkt. Daarom faalt het betoog van [Gedaagde in conventie].

4.14 Als productie 27 heeft [Eisers in conventie]] een specificatie van het honorarium van haar advocaat overgelegd. [Gedaagde in conventie] heeft de juistheid van die specificatie betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [Eisers in conventie]] voldoende aannemelijk gemaakt dat de discrepantie in het overzicht tussen de kolom 'Werkzaamheden' en de kolom 'Omschrijving' wordt veroorzaakt door het verspringen van een regel in eerstgenoemde kolom bij de werkzaamheden d.d. 2 december 2009.

4.15 Uit voormelde specificatie blijkt dat de totale door [Eisers in conventie]] gemaakte kosten neerkomen op een bedrag van [euro] 21.614,59 (excl. BTW). Omdat in dit kort geding niet enkel de vraag naar de auteursrechten op de lampen maar ook de vraag naar de rechtmatigheid van het in dit vonnis nader omschreven handelen van [Gedaagde in conventie] aan de orde is, is er sprake van een gemengde grondslag en ziet de voorzieningenrechter aanleiding om tot matiging van het bedrag over te gaan. Omdat het hier een relatief eenvoudige procedure betreft, komt de voorzieningenrechter een bedrag van [euro] 6.000,-- redelijk voor.

in (voorwaardelijke) reconventie

4.16 [Gedaagde in conventie] heeft de eis in reconventie ingesteld onder de voorwaarde dat de eis in conventie wordt afgewezen. Omdat de vordering van [Eisers in conventie]] deels is toegewezen, is niet voldaan aan deze voorwaarde. Daarom behoeft de vordering van [Gedaagde in conventie] geen nadere bespreking.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

in conventie

- beveelt [Gedaagde in conventie] om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het doen van mededelingen aan derden, waarmee op de een of andere wijze wordt gesuggereerd dat de in het lichaam van de dagvaarding omschreven lampen "La Vie", "Driade"en/of "Romeo", al dan niet afkomstig van [Eisers in conventie]], inbreuk zouden maken op enig (auteurs)recht op de ontwerpen van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven lampen "Schoof", "Nido" en/of "Appollo" dan wel andere lampenontwerpen en /of dat [Gedaagde in conventie] de maker van één of meer van deze lampen zou zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 1.000,- per mededeling, met een maximum van [euro] 50.000,-;

- veroordeelt [Gedaagde in conventie] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan het hoofdkantoor en alle filialen van Trendhopper een aangetekende brief te verzenden, met uitsluitend de volgende inhoud en zonder bijschrift:

"Geachte heer/mevrouw,

in een brief/e-mail van 20 november 2009 hebben wij/heeft onze advocaat aan u geschreven dat de door u verhandelde lampen genaamd "La Vie", "Driade" en "Romeo"afkomstig van [Eisers in conventie]] Licht Import B.V. inbreuk zou maken op onze auteursrechten.

Bij vonnis van 25 februari 2010 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar is echter in een kort geding tussen [Eisers in conventie]] Licht Import B.V. enerzijds en ons anderzijds ten aanzien van de lampen "La Vie" en "Driade" beslist dat vooralsnog onvoldoende vaststaat dat wij de auteursrechten ten aanzien van deze lampen hebben. Ten aanzien van de lamp "Romeo" werd geoordeeld dat niet aannemelijk is dat deze lamp auteursrechtelijk is beschermd.

Het spijt ons dat wij met onze brief een verkeerde indruk hebben gewekt en wij bieden u daarom graag onze excuses aan voor de onrust die wij hiermee hebben veroorzaakt.

Met vriendelijke groet,

[Gedaagde in conventie] Verlichting B.V.",

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 1.000,- per (gedeelte van een) dag waarop [Gedaagde in conventie] in gebreke blijft aan deze verplichting te voldoen, met een maximum van [euro] 50.000,-;

- veroordeelt [Gedaagde in conventie] in de volledige proceskosten, tot op heden aan de zijde van [Eisers in conventie]] begroot op [euro] 416,39 aan verschotten en op [euro] 6.000,- (excl. BTW) aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na betekening van dit vonnis;

- weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Gewezen door mr. E.J. van der Molen, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 februari 2010 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.