Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BK2195

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
16-09-2009
Datum publicatie
05-11-2009
Zaaknummer
97897 - HA ZA 07-767
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewust onjuist weergeven van de feiten. Schending art. 21 Rv. Rechtbank laat als sanctie partij niet toe tot het leveren van bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 206
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

ljs/jj

zaak- en rolnummer: 97897 / HA ZA 07-767

datum: 16 september 2009

Vonnis van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

de besloten vennootschap Elsan Holding B.V.,

statutair gevestigd in Volendam,

eiseres bij dagvaarding van 24 augustus 2007,

advocaat mr. M.A.Th. Klaver,

tegen:

1. de besloten vennootschap Altracom Beheer B.V.,

gevestigd en kantoor houdende in Aartswoud, gemeente Opmeer,

advocaat mr. E. Hoekstra,

2. de vennootschap naar buitenlands recht Elcoms Ltd,

gevestigd te Cyprus,

niet verschenen,

gedaagden.

Partijen zullen ook in dit vonnis verder worden genoemd "Elsan" respectievelijk "Altracom" en "Elcoms.

1. HET VERDERE VERLOOP VAN HET GEDING

1.1 De rechtbank heeft op 15 april 2009 in deze zaak een tussenvonnis (hierna: het tussenvonnis) gewezen. Voor het procesverloop tot die datum verwijst de rechtbank naar dat vonnis.

1.2 Ingevolge het tussenvonnis heeft Elsan een akte uitlating deskundige(n) genomen. Altracom heeft een akte uitlating deskundigenbericht genomen, waarbij zij een productie in het geding heeft gebracht. Daarop heeft Elsan ten slotte bij akte uitlating bewijslevering gereageerd.

1.3 Vervolgens is door partijen op opnieuw vonnis gevraagd.

2. DE VERDERE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

2.1 In het tussenvonnis heeft de rechtbank beslist dat de vordering onder I. van Elsan toewijsbaar is. Dat houdt in dat Altracom en Elcoms gehouden zijn tot overdracht van alle door hen gehouden aandelen in Jamé Coatings B.V. aan Elsan.

2.2 In voormeld vonnis is overwogen dat partijen het niet eens zijn over de waarde van de aandelen. Volgens Elsan is de waarde van de aandelen nihil en volgens Altracom zijn haar aandelen minstens [euro] 50.000,- waard. Het standpunt van Altracom was gebaseerd op haar stelling dat zij oorspronkelijk 30% van de aandelen bezat en dat zij 10% van de aandelen voor een bedrag van [euro] 25.000,- aan Elcoms heeft verkocht. De advocaat van Altracom verklaarde hierover ter zitting:

"Ik wijs erop dat de heer [naam 1] van Elcoms indertijd [euro] 25.000,- voor zijn aandelenpakket van 10% heeft betaald. De waarde van de aandelen van [naam 2] zou dan zeker op [euro] 50.000,- moeten worden gesteld."

Altracom bezit nu nog 20% van de aandelen.

De rechtbank overwoog vervolgens dat zij voor het bepalen van de waarde van de aandelen behoefte had aan voorlichting door een of meer deskundigen en dat daarom een deskundige zou moeten worden benoemd.

2.3 Als productie 1 bij de dagvaarding heeft Elsan een schriftelijke aandeelhoudersovereenkomst d.d. 22 december 2005 in het geding gebracht. Uit die overeenkomst blijkt dat Elsan aan Altracom toestemming geeft om 1/3 deel van de aandelen van Altracom in Jamé Coatings B.V. te verkopen aan Elcoms.

Bij haar akte uitlating deskundigenbericht heeft Altracom na voormeld tussenvonnis de notariële akte van levering van aandelen d.d. 22 december 2005 in het geding gebracht. Daarbij trad de heer [naam 2] als directeur van Altracom op. Altracom verkocht bij die akte 1/3 van haar aandelen in Jamé Coatings B.V. aan Elcoms.

Deze leveringsakte vermeldt onder meer het volgende:

"KOOPSOM.

a. De koop is geschied voor de totale koopsom van één euro ([euro] 1,-).

b. De koopsom is door koper rechtstreeks aan verkoper voldaan.

c. Verkoper verleent koper hierbij kwijting voor de betaling van de koopsom op

de hiervoor vermelde wijze."

Elsan heeft er in haar laatste akte op gewezen dat de stelling van Altracom dat zij 1/3 deel van haar aandelen voor [euro] 25.000,- aan Elcoms heeft verkocht dus onjuist is. De rechtbank deelt de visie van Elsan, wat leidt tot de volgende beslissing.

2.4 Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. De reden voor het in de wet vastleggen van deze verplichting is dat het van belang is dat duidelijk wordt gemaakt dat het ook in een civiele procedure niet aangaat dat partijen relevante feiten bewust achterhouden of onjuist weergeven. In een modern procesrecht is liegen niet aanvaardbaar. Vraagt men eenmaal op grond van een bepaalde samenstel van feiten aan de rechter een beslissing over een (onderdeel van een) geschil, dan gaat het volgens de wetgever niet aan om de rechter het nemen van een beslissing te bemoeilijken, door hem benodigde gegevens te onthouden.

Welnu, in de onderhavige zaak heeft Altracom dat gedaan. Terwijl zij wist dat zij een derde deel van haar aandelen voor [euro] 1,- aan Elcoms had verkocht, heeft zij desondanks in deze procedure het standpunt ingenomen dat zij die aandelen voor [euro] 25.000,- heeft verkocht.

De wetgever heeft, bij wege van sanctiemogelijkheid, in artikel 21 Rv bepaald dat als een van de partijen de rechter bewust op het verkeerde been zet, de rechter daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. Die sanctie is in dit geval dat het Altracom niet wordt toegestaan haar stelling omtrent de waarde van de aandelen te bewijzen, maar dat de rechtbank zal uitgaan van het door Elsan ingenomen standpunt en de waarde van de aandelen op nihil bepalen.

2.5 De vorderingen onder II tot en met V zijn daarom eveneens toewijsbaar. Altracom en Elcoms zullen als in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld.

3. DE BESLISSING

De rechtbank:

3.1 bepaalt dat Altracom en Elcoms zowel tezamen als ieder voor zich gehouden zijn jegens Elsan tot overdracht van alle door hen gehouden aandelen in Jamé Coatings B.V. aan Elsan;

3.2 bepaalt dat deze uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht;

3.3 bepaalt dat de waarde van de in 3.1 bedoelde aandelen nihil is;

3.4 bepaalt dat eventuele kosten van overdracht van de aandelen gelijkelijk over partijen worden verdeeld (ieder een derde);

3.5 veroordeelt Altracom en Elcoms hoofdelijk tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Elsan begroot op [euro] 321,85 aan verschotten ([euro] 251,- griffierecht en [euro] 70,85 dagvaarding) en [euro] 1.130,- voor salaris van de advocaat, te verhogen met de wettelijke rente over die bedragen vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis;

3.6 verklaart dit vonnis ten aanzien van onderdeel 3.5 uitvoerbaar bij voorraad;

3.7 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. L.J. Saarloos en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 16 september 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.