Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ7592

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
04-09-2009
Datum publicatie
14-09-2009
Zaaknummer
09/2077
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

geen schorsing van vergunning voor twee muziekevenementen op het strand van Luna te heerhugowaard

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Bestuursrecht

Zaaknummer: 09/2077 BESLU

Uitspraak van de voorzieningenrechter

in de zaak van:

[naam verzoeker 1] en [naam verzoeker 2],

wonende te Heerhugowaard,

verzoekers,

tegen

de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard,

verweerder.

Aan het geding heeft als partij deelgenomen “De Waerdse Tempel exploitatie B.V.”, vergunninghoudster.

Ontstaan en loop van de zaak

Bij besluit van 18 augustus 2009 heeft verweerder de Waerdse Tempel Exploitatie B.V. (hierna: de Waerdse Tempel) vergunning verleend als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerhugowaard (APV) voor het organiseren van het evenement Luna Beach voor maximaal 5.000 bezoekers op zaterdag 5 september 2009 van 14.00 tot 23.00 uur en het evenement de Sterren van Hollandia op zondag 6 september 2009 van 14.00 tot 22.00 uur op het evenementen-/buitenterrein van de Waerdse Tempel Strand van Luna 1 te Heerhugowaard.

Bij dat besluit is voorts toestemming verleend voor het plaatsen van maximaal twintig tijdelijke reclameborden in Heerhugowaard, in de periode van 26 augustus 2009 tot en met 6 september 2009 ten behoeve van de aankondiging van het evenement. Verder is melding gemaakt van het verlenen van ontheffing ingevolge de Drank- en Horecawet. Voorts zijn voorwaarden gesteld, onder andere ten aanzien van het plaatsen van een overkapping “Perfect Sky” de inrichting van het terrein en de geluidsinstallatie.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 25 augustus 2009 beroep ingesteld. Bij brief van gelijke datum hebben verzoekers de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 3 september 2009. Van verzoekers, daartoe ambtshalve opgeroepen, is [verzoeker 1] in persoon verschenen. Verweerder, daartoe eveneens ambtshalve opgeroepen, is verschenen bij gemachtigden J. Christiaans en

P. Scheltinga. Namens de Waerdse Tempel is verschenen R. Verheugd, productiemanager.

Motivering

1. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. Op grond van artikel 8:86 van de Awb heeft de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek een voorlopige voorziening te treffen de bevoegdheid om, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

Van die bevoegdheid zal de voorzieningenrechter in dit geval geen gebruik maken.

Ter zitting is gebleken dat, in verband met de weersverwachtingen voor vrijdag 4 en zaterdag 5 september 2009, de Waerdse Tempel heeft besloten tot aanpassing van het programma op zowel zaterdag 5 als zondag 6 september 2009. In verband met de weersomstandigheden is besloten de optredens voor een belangrijk deel naar binnen te verplaatsen. Wel zal er nog enige buitenactiviteit zijn, in die zin dat buiten uitgiftepunten voor eten en drinken aanwezig zijn, dat een videoscherm wordt opgesteld en dat een beperkt aantal DJ’s buiten zal optreden, met een aangepaste muziekinstallatie. Verweerder heeft ingestemd met de wijze waarop het evenement nader wordt ingericht.

Partijen hebben te kennen gegeven belang te hebben bij een beoordeling van de vergunning voor de buitenevenementen en wijze waarop die vergunning tot stand is gekomen, ook met het oog op vergunningverlening voor dergelijke evenementen in de toekomst. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de beoordeling thans te beperken tot het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.

3. De voorzieningenrechter stelt vast dat het verzoek en het beroep van verzoekers uitsluitend op de verleende evenementenvergunning ziet. Het geding dient zich dan ook uitdrukkelijk tot dat onderwerp, te weten de afgifte van de evenementenvergunning, te beperken. De gevraagde evenementenvergunning is verleend, omdat in de visie van verweerder het bepaalde in artikel 2.2.2, tweede lid, van de APV aan vergunningverlening niet in de weg staat.

4. Verzoekers stellen, zoals zij dat ook in de procedure 09/1347 BESLU, betreffende de evenementenvergunning voor het Luna Pop festival op 7 juni 2009 hebben gedaan, zich op het standpunt dat nu vergunninghoudster niet beschikt over een bouwvergunning en milieuvergunning terwijl deze wel zijn vereist, er voor de inrichting geen mogelijkheden zijn om buitenactiviteiten te ontplooien. De evenementenvergunning had om die reden niet verleend mogen worden. In dat verband stellen verzoekers dat de evenementenvergunning weliswaar is verleend op grond van de APV, maar dat hogere milieuwetgeving dient te worden gerespecteerd. Verzoekers stellen voorts dat verweerder in de brief over de structuurvisie HHW-Zuid heeft aangegeven dat evenementen met versterkte muziek niet meer zijn toegestaan in het gebied. Verweerder houdt zich ook niet aan de procedures, er is niet op tijd beslist en het evenement is minder dan een maand voor aanvang daarvan bekendgemaakt.

5. Ten aanzien van deze door verzoekers aangedragen argumenten met betrekking tot de bouw- en milieuvergunning, stelt de voorzieningenrechter voorop dat door opname van artikel 2.2.2 onder de noemer openbare orde en de bijplaatsing van enkele aanverwante weigeringsgronden, bij de beoordeling van de vraag of op grond van deze bepaling vergunning kon worden verleend de belangen als genoemd in artikel 2.2.2, tweede lid onder a tot en met d van de APV moeten worden betrokken, en dat bij afwezigheid van die belangen andersoortige belangen geen zelfstandige grond tot weigering kunnen opleveren.

De voorzieningenrechter overweegt in dit verband voorts dat het feit dat een bouwvergunning ontbreekt geen weigeringsgrond oplevert. Voor de beoordeling of het bepaalde in artikel 2.2.2 in de weg staat aan het verlenen van de gevraagde evenementenvergunning komt aan de vraag naar de milieuvergunningplicht van de Waerdse Tempel naar het oordeel van de rechtbank wel betekenis toe nu de Wet milieubeheer en artikel 2.2.2 van de APV bijvoorbeeld ten aanzien van geluid gelijksoortige belangen beogen te dienen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de inrichting evenwel niet milieuvergunningplichtig. De voorzieningenrechter baseert dit oordeel op de overwegingen zoals die in de uitspraak van 5 juni 2009 in de procedure 09/1347 BESLU daaraan zijn geweid.

6. Ten aanzien van gevolgde procedure overweegt de voorzieningenrechter dat Luna Beach en de Sterren van Hollandia terecht zijn aangemerkt als evenement omdat er sprake is van een incidenteel plaatsvindende activiteit die niet behoort tot de normale bedrijfsvoering van de Waerdse Tempel. De voorzieningenrechter stelt vast dat een aanvraag om een vergunning voor een groot evenement op grond van het evenementenbeleid van de gemeente Heerhugowaard, neergelegd in de notitie “Evenementen in goede harmonie” tenminste 12 weken voor aanvang daarvan bij verweerder dient te zijn ontvangen. Nu de aanvraag voor de beoogde evenementen van 5 en 6 september 2009 op 27 april 2009 is ontvangen en op 28 april 2009 is aangevuld, is aan die voorwaarde voldaan. Voorts is de aanvraag en het voornemen tot verlening van de gevraagde vergunning (welk voornemen is opgesteld als een conceptbeschikking) op 30 juni 2009 door verweerder gepubliceerd en met ingang van die dag voorts conform het evenementenbeleid voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Wel moet worden vastgesteld dat verweerder, nadat door verzoekers zienswijzen waren ingediend, niet binnen de in de procedureregels gestelde termijn van acht weken na de indiening van de aanvraag daarop heeft beslist. Nu echter niet is gesteld of gebleken dat verzoekers door deze termijnoverschrijding in hun procedurele belangen zijn geschaad, zal de voorzieningenrechter daaraan geen consequenties verbinden.

7. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat de inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en dat voor de inrichting de daarin neergelegde algemene regels gelden, waaronder de daarin gestelde geluidswaarden.

Ingevolge artikel 2.21, eerste lid, onder b, van het Activiteitenbesluit kan van die waarden worden afgeweken in verband met de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar. Ingevolge het tweede lid van voornoemd artikel kunnen bij of krachtens gemeentelijke verordening voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

Ingevolge artikel 174 van de Gemeentewet, in samenhang met de artikelen 1.4 en 2.2.2 van de APV is de burgemeester bevoegd voorwaarden te stellen aan de onderhavige evenementenvergunning ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist, waaronder het voorkomen van (geluids)overlast.

Verweerder hanteert op grond van zijn evenementenbeleid een maximumstelsel ten aanzien van evenemententerreinen, waaronder het onderhavige. In het beleid zijn standaard voorschriften (waaronder geluidsvoorschriften) gegeven die aan evenementenvergunningen moeten worden verbonden. De voorzieningenrechter ziet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het beleid kennelijk onredelijk is. Verweerder heeft aan de onderhavige evenementenvergunning in overeenstemming met het beleid voorwaarden gesteld, die onder meer zien op geluidsoverlast, afval, bodemverontreiniging en de staat waarin het terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan na afloop van het evenement zal moeten worden achtergelaten.

8. Verzoekers hebben aan de orde gesteld dat, anders dan verweerder heeft overwogen, op het strand van Luna in 2009 inmiddels vijf in plaats van drie evenementen hebben plaatsgevonden. Omdat het totaal aantal toegestane evenementen zes is, mocht voor beide evenementen geen vergunning worden verleend. Voorts stellen verzoekers dat het maximum van drie door de Waerdse Tempel te organiseren evenementen overschreden gaat worden.

In dit verband verschillen partijen van mening over de vraag of het KNVB Luna Beach Soccer toernooi op 13 en 14 juni 2009 al of niet als groot evenement als bedoeld in verweerders regeling “Evenementen in goede Harmonie” moet worden aangemerkt. Verweerder beschouwt dit toernooi als een klein evenement dat minder dan 500 bezoekers trekt en geen belasting vormt voor de leefomgeving. Verzoekers stellen dat sprake is van een als groot evenement te duiden activiteit, omdat het gaat om een sportevenement waarbij versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. In genoemde regeling is dat als voorbeeld van een groot evenement genoemd. Tegen de vergunningverlening is een bezwaarschrift ingediend waarop verweerder nog niet heeft beslist.

Ter zitting is toegelicht dat het Luna Beach Soccer toernooi al gedurende een aantal jaren op het strand van Luna wordt georganiseerd. Het voetbaltoernooi vindt overdag plaats. Gebruik wordt gemaakt van een omroepinstallatie om de wedstrijden aan te kondigen. Met die installatie wordt ook muziek ten gehore gebracht, waarvan het geluid niet boven “straatniveau” uitkomt. Het aantal bezoekers lag dit jaar tussen de 300 en 400.

De voorzieningenrechter acht, gelet op de aard van deze niet door de Waerdse Tempel maar door de stichting SKEVE georganiseerde activiteit, niet aannemelijk dat het als gevolg daarvan geproduceerde geluid een dusdanige belasting vormt voor de leefomgeving van de evenementenlocatie, dat, hoewel het aantal bezoekers minder dan 500 bedroeg, om die reden het Luna Beach Soccer toernooi als een groot evenement moet worden beschouwd. Niet is gesteld of gebleken dat het toernooi heeft geleid tot overlast. Voorshands ziet de voorzieningenrechter dan ook geen aanleiding om verweerders standpunt dat van een groot evenement geen sprake is, voor onjuist te houden.

Het volgens het beleid toegestane aantal evenementen wordt met vergunningverlening voor het onderhavige evenement dan ook niet overschreden.

9. Verzoekers hebben er geen vertrouwen in dat de geluidsoverlast binnen de gestelde normen zal blijven, nu bij eerdere gelegenheden diverse overtredingen van de geluidsnorm zijn voorgekomen. Verweerder en politie treden daar niet tegen op, aldus verzoekers. Ook het gegeven dat de belangrijkste activiteiten naar binnen zijn verplaatst, maakt dat volgens verzoeker [verzoeker 1] niet anders, omdat er nog steeds enige buitenactiviteiten zullen plaatsvinden en de deuren van de grote en de kleine zaal niet gesloten worden.

10. Wat verzoekers hebben gesteld ten aanzien van de door hen gevreesde geluidsoverlast is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zodanig dat de vergunning had moeten worden geweigerd. Daarbij heeft de voorzieningenrechter het volgende betrokken.

Uit de stukken blijkt en ter zitting is toegelicht dat naar aanleiding van de bevindingen met betrekking tot de ervaren geluidshinder bij de evenementen Latin House Fever op 26 juli 2008 en Luna Beach Party op 7 september 2008, met name ten aanzien van de bastonen maatregelen waren voorzien. Deze maatregelen bestaan uit het gebruik van een geavanceerd geluidsversterkingsysteem en de professionele plaatsing van die apparatuur.

De Waerdse Tempel beoogde dit weekend van 5 en 6 september 2009 ook proeven te nemen met deze apparatuur en opstelling. Gezocht wordt naar een situatie waarin de geluidsweergave op het evenemententerrein optimaal is, terwijl omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. Deze investering wordt ook gedaan met het oog op volgende evenementen. De voorzieningenrechter leidt hieruit af dat bij de Waerdse Tempel als vergunninghoudster de serieuze intentie bestaat om zich aan de voorwaarden te houden en zich in te spannen de overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Voorts is van belang dat door verzoekers ter zitting is erkend dat zij van het Luna Pop festival op 7 juni 2009 geen geluidsoverlast hebben ervaren, waarbij moet worden aangetekend dat de activiteiten toen ook met name binnen hebben plaatsgevonden.

Op 5 en 6 september 2009 zullen de geplande buitenactiviteiten voor een belangrijk deel geen doorgang kunnen vinden. Wel zullen de buitendeuren van de zalen open zijn en is er nog enige buitenactiviteit waarbij ook versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Deze activiteiten zijn echter dusdanig gelokaliseerd dat, beschouwd vanuit de woningen van verzoekers, de activiteiten voor een belangrijk deel worden afschermd door het gebouw van de Waerdse Tempel. Gelet daarop bestaat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op voorhand grond voor de veronderstelling dat de verleende vergunning zal worden overtreden. Gelet ook op de (beperktere) omvang van de buitenactiviteiten en de locatie daarvan, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat verzoekers van de festiviteiten ernstige overlast zullen ondervinden. Aldus is niet gebleken dat de belangen van verzoekers dusdanig worden getroffen dat deze zouden moeten prevaleren boven de belangen van de Waerdse Tempel als vergunninghoudster en de bezoekers van de festivals. Ten slotte is niet gebleken dat één van de in de regeling opgenomen weigeringsgronden zich voordoet.

10. Bij deze stand van zaken bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen aanleiding de gevraagde voorziening te treffen.

11. Bij deze beslissing is er geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. C.M. van Wechem, voor¬zieningen¬rechter, in tegen¬woordig¬heid van C.H. Kuiper, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2009.

griffier voorzieningenrechter

Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.