Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ7060

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
05-08-2009
Datum publicatie
07-09-2009
Zaaknummer
292372 \ CV EXPL 09-1215 LT
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Energiedirect vordert betaling voor geleverde energie. Onvoldoende onderbouwd dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Beroep op ongerechtvaardigde verrijking faalt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 292372 \ CV EXPL 09-1215 LT

Uitspraakdatum: 5 augustus 2009

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Energiedirect B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Waalre

eisende partij

verder ook te noemen: Energiedirect

gemachtigde: Van Arkel, gerechtsdeurwaarders te Leiden

tegen

[naam]

wonende te [adres] Heerhugowaard

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon..

Het procesverloop

- Energiedirect heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 19 februari 2009.

- [gedaagde] heeft bij antwoord verweer gevoerd.

- Vervolgens is gediend van repliek en dupliek.

- De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

- Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

1.1. Eergiedirect heeft met [gedaagde] een overeenkomst gesloten terzake de levering van gas en elektra tegen betaling van de op het moment van levering geldende tarieven. Van de Meer dient hiertoe maandelijks een voorschotnota te voldoen.

1.2. Eenmaal per jaar en/of bij beëindiging van de overeenkomst tot levering wordt het werkelijk verbruik van gas en/of electriciteit vastgesteld aan de hand van de meterstanden waarna Energiedirect aan [gedaagde] een eindafrekening verstrekt, waarbij de betaalde voorschotbedragen worden verrekend.

1.3. Met ingang van 29 november 2005 is de overeenkomst beëindigd.

Het geschil

2.1. Energiedirect vordert, na vermindering van eis bij repliek, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag ad € 824,24, rente en kosten rechtens.

2.2. Energiedirect stelt hiertoe, zakelijk samengevat, dat zij feitelijk tot levering van gas en elektra is overgegaan, doch dat [gedaagde] in gebreke is gebleven met betaling van de hiervoor verschuldigde eindnota. Ondanks sommatie is [gedaagde] in gebreke gebleven met betaling, waardoor Energiedirect genoodzaakt was de vordering uit handen te geven aan haar gemachtigde. Zij maakt derhalve aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten ad € 75,00. Energiedirect maakt tevens aanspraak op de wettelijke rente.

2.3. [gedaagde] heeft verweer gevoerd waarop, voor zover van belang, hierna zal worden teruggekomen.

De beoordeling

3.1. Primair stelt Energiedirect dat zij recht heeft op betaling van het gevorderde omdat zij met [gedaagde] een overeenkomst voor energielevering heeft gesloten. [gedaagde] heeft dit van meet af aan betwist. Het lag daarom op de weg van Energiedirect om nader te specificeren op welke wijze een overeenkomst tot stand is gekomen en daarvan bewijsstukken in het geding te brengen. Nu zij dit heeft nagelaten, heeft Energiedirect onvoldoende onderbouwd dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2. Subsidiair stelt Energiedirect dat [gedaagde] ongerechtvaardigd is verrijkt doordat Energiedirect in de periode van 12 mei 2005 tot en met 29 november 2005 elektriciteit en van 10 juni 2005 tot en met 29 november 2005 gas heeft geleverd aan het adres Omgang 40 te Wolvega. De openstaande hoofdssom zou € 749,24 bedragen, aldus Energiedirect.

3.3. Voor het bestaan van een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking is vereist dat [gedaagde] is verrijkt en Energiedirect daardoor is verarmt. Bovendien dient die verrijking ongerechtvaardigd te zijn. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Energiedirect om twee redenen onvoldoende gesteld om aan te nemen dat [gedaagde] door de levering van gas en elektriciteit ongerechtvaardigd is verrijkt.

3.4. In de eerste plaats heeft Energiedirect niet onderbouwd voor welk bedrag zij is verarmd c.q. schade heeft geleden. Daartoe overweegt de kantonrechter dat Energiedirect slechts inzicht heeft gegeven in het door haar gehanteerde tarief. Dat tarief kent echter een component kosten en een component winst. Aannemende dat er geen overeenkomst tot energielevering tussen partijen heeft bestaan, is de winst die Energiedirect op de levering van energie maakt niet te beschouwen als verarming/schade. Nagelaten heeft Energiedirect inzicht te geven in haar werkelijke kosten voor de onderhavige energielevering.

3.5. In de tweede plaats heeft Energiedirect onvoldoende onderbouwd waarom de verrijking van [gedaagde] ongerechtvaardigd is. Energiedirect heeft immers zelf bewerkstelligd dat zij energie aan [gedaagde] ging leveren. Dit terwijl er vanuit moet worden gegaan dat daaraan tussen partijen geen overeenkomst ten grondslag lag. Gelet op de wijze waarop Energiedirect met haar klanten communiceert, overwegend langs elektronische weg, valt bovendien bepaald niet uit te sluiten dat [gedaagde] lange tijd niets van die levering door Energiedirect heeft geweten. Onder die omstandigheden is het niet zonder meer ongerechtvaardigd dat [gedaagde] door Energiedirect’s energielevering is verrijkt.

3.6. De conclusie is dat het gevorderde wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Energiedirect de proceskosten te dragen.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Verwijst Energiedirect in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 5 augustus 2009 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter