Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BJ7056

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
10-08-2009
Datum publicatie
07-09-2009
Zaaknummer
290008 CV EXPL 09-535
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Slecht Werkgeverschap. Eiseres vordert betaling voor de door haar ter beschikk8ing gestelde werknemer(s) aan gedaagde. Gedaagde voert als verweer dat zij schade lijdt als gevolg van het ontijdig vertrek van de werknemer(s) die het gevolg is van het slecht werkgeverschap van eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0679
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 290008 CV EXPL 09-535

Uitspraakdatum: 10 augustus 2009

Vonnis in de zaak van:

[naam]

wonende te Zetten

gemachtigde mr. O.J. Ingwersen, advocaat te Arnhem

eisende partij, hierna te noemen: [eiseres]

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Potveer B.V., statutair

gevestigd West 49 A te 1633 JD Avenhorn

gemachtigde mr. G.M. Terlingen, advocaat te Hoorn

gedaagde partij, hierna te noemen: [gedaagde]

Het procesverloop

in conventie en in reconventie

[eiseres] heeft bij dagvaarding met producties van 11 februari 2009 in conventie een vordering ingesteld. [gedaagde] heeft in conventie bij antwoord verweer gevoerd en in reconventie een tegenvordering ingesteld met overgelegde producties. Vervolgens heeft [eiseres] van repliek in conventie gediend en in reconventie bij antwoord verweer gevoerd. Daarna is gediend van dupliek in conventie/repliek in reconventie en van dupliek in reconventie. De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast. Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

in conventie en in reconventie

-[eiseres] heeft, als uitzendorganisatie van buitenlandse arbeidskrachten, onder toepasselijkheid van de door haar gehanteerde voorwaarden, aan [gedaagde], een land- en tuinbouwmechanisatiebedrijf, achtereenvolgens ter beschikking gesteld de uitzen[uitzendkracht 1]hten [...], beiden van Poolse nationaliteit.

-De te verrichten werkzaamheden bestonden uit het assembleren van machines.

-Nadat [uitzendkracht 1] na een zeer korte periode vertrok, werd door [eiseres] de daartoe geselecteerde assemblagemedewerker [uitzendkracht 2] voor detachering bij [gedaagde] voorgedragen.

-Met betrekking tot [uitzendkracht 2] werd overeengekomen een detacheringsperiode van ongeveer 3 maanden, ingaande 18 augustus 2008.

-[uitzendkracht 2] verscheen echter vanaf 8 september 2008 zonder enig afbericht niet meer op het werk.

-[eiseres] heeft voor de detachering van [uitzendkracht 2] bij facturen d.d. 25 augustus 2008, 1 september 2008 en 8 september 2008 aan [gedaagde] in rekening gebracht in totaal € 2779,20.

-Deze facturen zijn onbetaald gebleven.

Het geschil

In conventie

[eiseres] vordert, na vermeerdering van eis bij repliek, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 3.222,01, te vermeerderen met rente en kosten.

[eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat zij, in ieder geval gedurende de weken 34, 35 en 36 van 2008, haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, zodat zij recht heeft op betaling, welke, ondanks sommatie uitblijft.

Met betrekking tot de vervolgperiode heeft [eiseres] aangeboden om een nieuwe arbeidskracht te selecteren, waarop [gedaagde] niet heeft gereageerd.

[gedaagde] voert verweer tegen de vordering.

Zij brengt naar voren dat de aard van haar productieproces met zich meebrengt dat nieuwe en onervaren medewerkers pas na een opleidings- en inwerkperiode volledig inzetbaar zijn. Nadat [uitzendkracht 1] voortijdig was verdwenen heeft [eiseres] de uitdrukkelijke toezegging gedaan dat, met het oog op de met het inwerken en de opleiding samenhangende inspanningen van [gedaagde], de uitzendmedewerkers voor een structurele periode gegarandeerd zouden worden.

Volgens [gedaagde] liggen de oorzaken van het ontijdig vertrek van eerst [uitzendkracht 1] en daarna [uitzendkracht 2] in het slechte werkgeverschap van [eiseres], zodat zij in de nakoming van haar verplichtingen uit de detacheringovereenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten.

[gedaagde] beroept zich op verrekening met de door haar geleden bedrijfsschade, bestaande uit de kosten welke waren gemoeid met de opleiding en begeleiding van [uitzendkracht 2], welke zij begroot op € 3.373,65 inclusief btw.

In reconventie

[gedaagde] vordert veroordeling van [eiseres] tot betaling van

primair: € 594,45, onder voorwaarde dat in conventie het beroep op verrekening zal worden gehonoreerd, en

subsidiair: € 3.373,65, voor het geval in conventie het beroep op verrekening zal worden afgewezen.

De beoordeling

In conventie

[gedaagde] baseert haar klacht dat het voortijdig vertrek van eerst [uitzendkracht 1] en daarna [uitzendkracht 2] te maken heeft met slecht werkgeverschap van [eiseres] onder meer op de door haar van [eiseres] ontvangen e-mail d.d. 20 augustus 2008, waarin [eiseres] de hoop uitspreekt dat de nieuwe man ([uitzendkracht 2]) zal bevallen. [eiseres] voegt daaraan toe : “ondanks dat het goede werkers zijn en ondanks onze en jullie goede zorgen zijn het toch “varkens”.

De kantonrechter concludeert hieruit dat [eiseres] kennelijk niet over de voor haar activiteiten vereiste professionele attitude beschikt. Zij bemiddelt immers in de werkkracht van mensen en niet in die van dieren.

Daarmee is het door [gedaagde] gestelde verband tussen het ontijdig vertrek van [uitzendkracht 2] en het slechte werkgeverschap van [eiseres] voldoende aannemelijk geworden, zodat reeds daarom het verweer van [gedaagde] dat [eiseres] toerekenbaar is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit de overeenkomst gegrond moet worden geoordeeld.

Ook zal het verrekeningsverweer betreffende de door haar gestelde en ook voldoende aannemelijk geworden schade, bestaande uit gederfde inwerk- en opleidingsinspanningen, worden gehonoreerd.

Dit brengt met zich mee dat de vordering van [eiseres] dient te worden afgewezen.

In reconventie

De kantonrechter acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de schade van [gedaagde] groter is dan de vordering van [eiseres], zodat de vordering in reconventie zal worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

[eiseres] zal als de voor het merendeel in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de gedingkosten, terwijl de proceskosten in reconventie wegens de nauwe samenhang van de zaak in conventie en die in reconventie worden vastgesteld op nihil.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

Wijst de vordering af.

in reconventie

Wijst de vordering af.

in conventie en in reconventie

Veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 350,00 voor salaris van de gemachtigde van [gedaagde], waarover [eiseres] geen btw verschuldigd is.

Verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van de Sande, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2009.

De griffier, De kantonrechter,