Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2009:BI9960

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
25-06-2009
Datum publicatie
25-06-2009
Zaaknummer
110949 / KG ZA 09-184
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Executiegeschil. Texelse Media dient na te komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/EJM

KG nummer: 110949/KG ZA 09-184

datum: 25 juni 2009

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEXELSE MEDIA B.V.,

gevestigd en kantoor houdende te Den Burg, gemeente Texel,

2. [EISER SUB 2],

wonende te De Koog, gemeente Texel,

EISERS IN KORT GEDING,

advocaat mr. G.E. Star Busmann te Ouderkerk aan de Amstel,

tegen:

1. de vennootschap onder firma

[BEDRIJFSNAAM] MAKELAARS EN TAXATEURS VOF,

ook wel h.o.d.n. TM VASTGOED VOF,

gevestigd en kantoor houdende te De Koog, gemeente Texel,

2. [GEDAAGDE SUB 2],

wonende te Oosterend, gemeente Texel,

3. [GEDAAGDE SUB 3],

wonende te Den Burg, gemeente Texel,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

advocaat mr. A. de Groot te Alkmaar.

Eisers zullen verder worden genoemd "Texelse Media" en gedaagden (in enkelvoud)

"TM Vastgoed".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 15 juni 2009 heeft Texelse Media gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

TM Vastgoed heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Texelse Media de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Op 14 mei 2009 is tussen TM Vastgoed als eiseres en Texelse Media als gedaagde een vonnis in kort geding gewezen. De in dat vonnis vermelde uitgangspunten dienen als hier herhaald en ingelast beschouwd te worden.

2.2 Texelse Media is er niet in geslaagd voor de maand juni 2009, overeenkomstig haar verplichting uit genoemd vonnis, de Woonkrant 'oude stijl' uit te geven.

2.3 Genoemd vonnis is op 20 mei 2009 aan Texelse Media betekend.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Texelse Media vordert - kort samengevat - dat de executie van genoemd vonnis van 14 mei 2009 zal worden geschorst tot in de aan te spannen bodemprocedure omtrent het geschil tussen partijen bij gewijsde zal zijn beslist, voor zover genoemde executie ziet op de veroordeling om de Woonkrant uit te geven in de vorm zoals deze bestond vóór maart 2009, onder de bepaling dat Texelse Media aan haar verplichtingen uit genoemd vonnis heeft voldaan en geen dwangsommen heeft verbeurd door voor de maand juni 2009 de Woonkrant 'nieuwe stijl' uit te geven en vanaf juli 2009 elf maanden deze Woonkrant 'nieuw stijl' in losse vorm zal verspreiden op de wijze als in het verleden gebruikelijk was, een en ander met veroordeling van TM Vastgoed in de kosten van deze procedure.

3.2 Texelse Media legt hieraan ten grondslag dat TM Vastgoed misbruik maakt van haar recht van executie door vast te houden aan stipte nakoming van het vonnis van 14 mei 2009. Zij voert hierbij aan dat zij door onvoorziene omstandigheden niet in staat is geweest tijdig de Woonkrant 'oude stijl' uit te brengen voor de maand juni 2009, omdat de drukkerij waar die versie van de Woonkrant altijd werd gedrukt in staat van faillissement is verklaard op 26 mei 2009. Daarbij verklaart zij dat zij daarna wel offertes opgevraagd heeft bij andere drukkerijen, maar dat deze een bepaalde voorbereidingstijd nodig hadden, omdat Texelse Media een nieuwe klant zou zijn, waardoor de uitgave voor juni 2009 niet tijdig gereed kon zijn. Voorts stelt Texelse Media dat zij, met de door haar voorgestelde verspreiding van de Woonkrant 'nieuwe stijl' gedurende een maand via de uitgiftepunten waar ook de Woonkrant 'oude stijl' werd verspreid en nog een aantal extra uitgiftepunten, voldoende tegemoet komt aan de belangen van TM Vastgoed. Op die wijze zou immers tegemoet gekomen worden aan het bezwaar van TM Vastgoed, dat de Woonkrant 'nieuwe stijl' door het invoegen in de krant 'Texel dit weekend' minder lang beschikbaar zou zijn en er derhalve minder publiciteit voor de in de Woonkrant vermelde onroerende zaken zou zijn, aldus Texelse Media.

3.3 TM Vastgoed heeft verweer gevoerd. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat er een vonnis ligt van de voorzieningenrechter waartegen geen hoger beroep is ingesteld door Texelse Media, zodat dit vonnis onverkort nagekomen dient te worden. Daarbij heeft zij aangevoerd dat hetgeen Texelse Media heeft gesteld onvoldoende grond vormt om de gevraagde schorsing toe te wijzen. Een executiegeschil mag immers niet gebruikt worden voor een verkapt hoger beroep, aldus TM Vastgoed. In dat verband heeft zij er op gewezen dat de vorm van de uit te geven krant ook in eerdere procedure uitgebreid aan de orde is geweest.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 In de onderhavige zaak staat de volgende beslissing van de voorzieningenrechter in het vonnis van 14 mei 2009 ter discussie:

"veroordeelt gedaagden tot nakoming van de gesloten overeenkomsten aangaande de TM pakketten, voor zover het betreft de uitgave van Woonkrant Texel in de vorm zoals deze bestond vóór maart 2009 en voor de duur van één jaar, en bepaalt dat gedaagden een dwangsom van [euro] 5.000,-- verbeuren per keer dat zij na betekening van dit vonnis in de nakoming tekortschieten, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van [euro] 35.000,00"

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Tegen het vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

4.2 De onderhavige zaak betreft een executiegeschil met betrekking tot de tenuitvoerlegging van voornoemde beslissing. De schorsing van de tenuitvoerlegging van dit vonnis kan slechts worden bevolen indien TM Vastgoed geen in redelijkheid te respecteren belang heeft om tot tenuitvoerlegging van het vonnis over te gaan. Dit is slechts het geval indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de executie op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van Texelse Media een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor onverwijlde tenuitvoerlegging van het vonnis niet kan worden aanvaard.

4.3 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoet de onderhavige zaak niet aan deze criteria. Niet is gesteld of gebleken dat er sprake is van een feitelijke of juridische misslag in genoemd vonnis. Verder is niet gesteld of gebleken dat er sprake is van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten, die klaarblijkelijk aan de zijde van Texelse Media een noodtoestand zullen doen ontstaan, waardoor onverwijlde tenuitvoerlegging van het vonnis niet kan worden aanvaard. Door Texelse Media is weliswaar aangevoerd dat het voor haar niet mogelijk was de Woonkrant 'oude stijl' tijdig uit te brengen omdat er tot 20 mei 2009 schikkingonderhandelingen hadden plaatsgevonden tussen partijen en haar vervolgens op 26 mei 2009 bleek dat de drukkerij die altijd de Woonkrant maakte in staat van faillissement was verklaard, waarna de tijd om een nieuwe drukker te zoeken te kort was geworden, maar deze stelling kan haar niet baten. Het staat partijen uiteraard vrij naar aanleiding van een beslissing in een vonnis alsnog met elkaar in onderhandeling te treden over een andere oplossing, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter had het op de weg van Texelse Media gelegen, gelet op de discussie ter zitting van 4 mei 2009 over de vorm van de uit te geven krant en de beslissing in het vonnis van 14 mei 2009, alvast voorbereidingen te treffen om zonodig alsnog tijdig aan haar verplichtingen uit dat vonnis te kunnen voldoen. Dat zij dit heeft nagelaten, is een omstandigheid die voor haar rekening en risico dient te blijven en die zij niet aan TM Vastgoed kan tegenwerpen. Het is in ieder geval niet aan Texelse Media om, in afwijking van de verplichtingen uit het vonnis, eenzijdig haar eigen invulling te willen geven aan wat als correcte nakoming van het vonnis beschouwd kan worden. Nu TM Vastgoed niet met de door Texelse Media voorgestelde wijziging aangaande de vorm van de uit te geven Woonkrant wenst in te stemmen, dient Texelse Media het vonnis van 14 mei 2009 onverkort na te komen.

4.4 Weliswaar is door Texelse Media ook nog aangevoerd dat het financieel niet verantwoord is om de Woonkrant 'oude stijl' te blijven uitgeven, maar voor zover deze stelling opgevat moet worden als een beroep op het ontstaan van een noodtoestand aan de zijde van Texelse Media, waardoor onverwijlde tenuitvoerlegging van het vonnis niet kan worden aanvaard, heeft zij deze stelling in het geheel niet nader onderbouwd. Aan deze stelling van Texelse Media zal derhalve voorbij gegaan worden.

4.5 De vordering van Texelse Media zal dan ook worden afgewezen. Texelse Media zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;

- veroordeelt Texelse Media in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van TM Vastgoed begroot op [euro] 262,-- aan verschotten en op [euro] 816,- aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

Gewezen door mr. E.J. van der Molen, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 juni 2009 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.