Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:BG8370

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
27-11-2008
Datum publicatie
29-12-2008
Zaaknummer
277891 \ 08-1115
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4405, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Art 1:444 en 1:445 BW

Bewindvoerder schiet tekort in haar taken (fraude). Naar aanleiding van de eindrekening en verantwoordingna het overlijden van de rechthebbende vordert executeur schadevergoeding. Kantonrechter veroordeelt bij tussenbeschikking bewindvoerder in de schade die zij heeft veroorzaakt aan het vermogen van de rechthebbende, te weten EUR 40.810,26.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/repnr.: 277891 \ BW VERZ 08-1115 (H.K.)

BM 4446

Uitspraakdatum: 27 november 2008

Beschikking inzake eindrekening en verantwoording in meerderjarigenbewind

in de procedure tussen:

[naam], wonende te [adres]

executeur in de nalatenschap van rechthebbende [naam]

hierna ook te noemen: de executeur

met als gemachtigde: mr. R.H.J. van Gulick, advocaat te Alkmaar

tegen

[naam], wonende en gevestigd te [adres]

hierna ook te noemen: de bewindvoerder

1. Het procesverloop

Bij beschikking van 7 maart 2006 zijn de goederen, toebehorende aan [naam] [hierna te noemen: rechthebbende], onder meerderjarigenbewind gesteld; als tijdelijk bewindvoerder is benoemd [naam];

Bij beschikking van 18 oktober 2006 is de tijdelijke bewindvoerder definitief benoemd;

Op 19 oktober 2007 is rechthebbende overleden waardoor een einde aan het bewind is gekomen;

Op 22 april 2008 is de eindrekening en verantwoording van de bewindvoerder ter griffie ontvangen;

Namens de executeur is bij brief van 5 juni 2008 (definitief) bezwaar gemaakt tegen deze eindrekening en verantwoording;

Op of omstreeks 3 juli 2008 is bij de bewindvoerder door de rechter-commissaris huiszoeking verricht en zijn alle dossiers in beslag genomen;

In de week daarna heeft de bewindvoerder in een gesprek met de kantonrechter toegegeven dat zij heeft gefraudeerd in de onderhavige zaak;

Bij brief van 24 september 2008 is namens de executeur aan de kantonrechter verzocht om ambtshalve de schade vast te stellen en de bewindvoeder veroordelen tot vergoeding daarvan;

Op 18 november 2008 is een reactie ingekomen van de bewindvoeder.

2. Het geschil en de beoordeling

2.1 Namens de executeur wordt gesteld, dat de bewindvoerder in haar taken tekort is geschoten. Daarom wordt verzocht de bewindvoerder (op grond van de artikelen. 1:444 en 1:445 juncto 1:362 van het Burgerlijk Wetboek) te veroordelen in de schade die zij heeft veroorzaakt aan het vermogen van rechthebbende, in dit geval de boedel van rechthebbende.

2.2 De kantonrechter heeft naar aanleiding van de inhoudelijke bezwaren van de executeur de eindrekening en verantwoording, alsmede de bijlagen, bezien. Uit die bijlagen volgt dat de bewindvoerder zonder toestemming van de kantonrechter bij rechthebbende een zeer hoog honorarium in rekening heeft gebracht en geïncasseerd. Daarnaast is gebleken dat de bewindvoerder rekeningen van een advocaat, die zij stelt te hebben geraadpleegd in het dossier van rechthebbende, heeft doorbelast aan rechthebbende. Die advocaat (mr. P. v.d. Kraats van Advocaten kantoor VAN DEN KRAATS te Sint Maarten, Postbus 55, 1744 KG Sint Maarten, tel. 0646264764) blijkt niet te bestaan. De betreffende facturen hebben dezelfde lay-out en opzet als de facturen van de bewindvoerder. Hiermee geconfronteerd, heeft de bewindvoerder toegegeven dat zij in dit opzicht heeft gefraudeerd. Dit is aanleiding geweest om de bewindvoerder (op eigen verzoek) in alle zaken te ontslaan.

2.3 De executeur maakt aanspraak op terugbetaling van het door de bewindvoerder geïncasseerde loon en kosten van [EUR] 32.098,26.

De bewindvoerder heeft aangevoerd dat zij met rechthebbende is overeengekomen dat zij dit loon mocht vragen. Nog afgezien van het feit dat voor dat standpunt geen enkele onderbouwing is, mag een door de kantonrechter aangestelde professionele bewindvoeder slechts het zogeheten LOK-tarief in rekening brengen. Indien dit onder omstandigheden niet voldoende blijkt, omdat er veel meer uren gemaakt worden, kan een gemotiveerd verzoek aan de kantonrechter worden gericht teneinde die extra uren in rekening te mogen brengen. Dit is in het onderhavige geval niet gebeurd. De bewindvoerder is van de LOK- tarieven en de regels hieromtrent op de hoogte. Het wordt er dan ook voor gehouden dat de bewindvoerder zonder recht of titel gelden van de rechthebbende naar haar eigen rekening heeft overgemaakt.

De bewindvoerder zal worden veroordeeld tot terugbetaling – aan de boedel – van al hetgeen door haar als loon is geïncasseerd ([EUR] 32.098,26). In dit bedrag is begrepen de som van [EUR] 5.875,58, welke volgens de bewindvoeder betrekking zou hebben op de door haar ingeschakelde advocaat. Hierboven is reeds overwogen dat deze advocaat niet bestaat en dat de facturen gefingeerd zijn. Gelet op de door haar gepleegde fraude, alsmede het slecht gevoerde bewind, komt de bewindvoerder over de gehele periode van het bewind geen beloning toe.

Gebleken is voorts dat de kantonrechter niet de beschikking heeft over de facturen van de bewindvoerder ([naam]) met de factuurnummers 3, 10 en 20. Onduidelijk is derhalve of de bewindvoerder nog meer in rekening heeft gebracht. De bewindvoerder en de executeur worden in de gelegenheid gesteld de kantonrechter hieromtrent te berichten. Dit punt zal worden aangehouden.

2.4 Verder is door de executeur bezwaar gemaakt tegen de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag van [EUR] 4.046,-- ter zake van aan [naam] in opslag gegeven boedel. Deze factuur is gebaseerd op een maandbedrag van [EUR] 200,--. De executeur heeft met name ook twijfel over de hoogte van het bedrag, omdat [naam] het bedrijf van de partner van de bewindvoerder is. De bewindvoeder heeft tegenover dit gemotiveerde

standpunt slechts naar voren gebracht dat opslag noodzakelijk was. De twijfel van de executeur wordt door de kantonrechter gedeeld. Uitgaande van een reële prijs voor de opslag van een gemiddelde inboedel, zijnde ongeveer [EUR] 100,-- per maand, zal de bewindvoerder de helft van het door haar geïncasseerde bedrag dienen terug te betalen aan de boedel, zijnde [EUR] 2.023--.

2.5 Voorts maakt de executeur aanspraak op een bedrag van [EUR] 3.023,50 ter zake van door PriceWaterhouseCoopers in rekening gebrachte kosten voor het alsnog verzorgen van de aangiftes IB 2005 en 2006. De bewindvoeder heeft erkend dat zij een en ander te laat dan wel niet heeft verzorgd of aangeleverd. Met de bewindvoeder kan worden toegegeven dat zij ingewikkelde belastingaangiftes mag uitbesteden op kosten van de rechthebbende. Dat in het onderhavige geval geen sprake was van een eenvoudige aangifte staat voldoende vast. Echter de extra kosten die de accountant heeft moeten maken vanwege het verzuim van de bewindvoeder vallen daar niet onder. Uit de overgelegde specificaties volgt dat een deel van de factuur betrekking heeft op het herstellen van dat verzuim. De kantonrechter zal de schade met betrekking tot deze post dan ook begroten op [EUR] 1.000,--.

2.6 Namens de executeur wordt verder als schadepost genoemd de advocaatkosten ad [EUR] 3.689,-- die zij heeft moeten maken om de zaak weer recht te zetten en de onderhavige zaak onder de aandacht van de kantonrechter te brengen. De bewindvoerder heeft hiertegen geen verweer gevoerd. Gelet op de overgelegde facturen en de periode waarop ze zien is alleszins aannemelijk dat deze kosten betrekking hebben op de behandeling van de onderhavige zaak. Dit is derhalve schade die de (boedel van de) rechthebbende heeft geleden als gevolg van slecht bewindvoerderschap. De bewindvoerder dient deze kosten te vergoeden.

2.7 Door de bewindvoerder is na het einde van het bewind (kennelijk) een rekening ad [EUR] 1.080,44 voldaan aan het zorgkantoor. Dit betreft een factuur waarin ook rente en incassokosten zijn begrepen. Op zichzelf genomen is de bewindvoeder verplicht na het einde van bewind al datgene te doen wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende achterwege kan blijven. Ook het betalen van een rekening kan daar onder omstandigheden toe worden gerekend. Echter onvoldoende is komen vast te staan wat de hoofdsom is en hoe het komt dat er rente en incassokosten verschuldigd zijn. De bewindvoerder mag zich hierover nog uitlaten.

2.8 Ten slotte maakt de executeur nog aanspraak op vergoeding van renteverlies, renten, boetes en nadere werkzaamheden door de accountant. Dit wordt door de kanontrechter in redelijkheid begroot op [EUR] 2.000,--.

2.9 Gelet op het vorenoverwogene zal aan schade worden toegewezen aan de boedel van rechthebbende een bedrag van [EUR] 40.810,26, te vermeerderen met de wettelijke rente over [EUR] 38.810,26, te rekenen vanaf 27 november 2008 tot de dag der voldoening.

2.10 Voor het overige wordt de zaak aangehouden voor het nemen van een akte aan de zijde van de bewindvoerder, waarover de executeur zich nadien bij antwoordakte mag uitlaten.

3. De beslissing

De kantonrechter:

Stelt vast dat de bewindvoerder in de zorg van een goed bewindvoerder is tekortgeschoten.

Stelt de schade die de boedel van rechthebbende door tekortkomingen in de bewindvoering heeft geleden, over de periode dat [naam] bewindvoerder is geweest, vast op een bedrag van (in ieder geval) [EUR] 40.810,26.

Veroordeelt de bewindvoerder, [naam], mitsdien om aan de boedel van rechthebbende ([naam]) te betalen een bedrag van [EUR] 40.810,26, te vermeerderen met de wettelijke rente over [EUR] 38.810,26, te rekenen vanaf 27 november 2008 tot de dag der voldoening.

Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Stelt de bewindvoerder in de gelegenheid om zich vóór 25 december 2008 bij akte uit te laten (zoveel mogelijk onder overlegging van stukken) over:

?de ontbrekende facturen van [naam] met de factuurnummers 3, 10

en 20 (zoals hiervoor onder § 2.3 vermeld);

?de samenstelling van de rekening ad [EUR] 1.080,44 die (kennelijk) aan het zorgkantoor is voldaan (zoals hiervoor onder § 2.7 vermeld).

Deze beschikking is gegeven door mr. L. van der Heijden, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 27 november 2008 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter

Verzonden d.d.:

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak (dit dient te geschieden door een advocaat).