Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:BG0902

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
06-10-2008
Datum publicatie
20-10-2008
Zaaknummer
268379 \ CV EXPL 08-1989
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Schuldeiserverzuim. Eiseres heeft twee maal geprobeerd het via internet bestelde apparaat af te leveren bij gedaagde. Gedaagde was beide tijdstippen niet aanwezig, waarna de zending beschikbaar is gesteld op het postkantoor. Gedaagde heeft niet afgehaald om haar moverende redenen. Door dit schuldeiserverzuim is gedaagde gehouden de aankoopprijs te voldoen. Indien zij nog aanspraak wenst te maken op haar recht op aflevering dienen de extra verzendkosten voor haar rekening te komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 268379 \ CV EXPL 08-1989

Uitspraakdatum: 6 oktober 2008

Vonnis in de zaak van:

[eiseres] gevestigd te De Lutte

eisende partij

verder ook te noemen: eiseres

gemachtigde: mr. R.A. Plug, werkzaam bij Webcasso B.V. te Barendrecht

tegen

[naam], wonende [adres] Zwaag

gedaagde partij

verder ook te noemen: gedaagde

verschenen in persoon

Het procesverloop

Eiseres heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 30 mei 2008.

Gedaagde heeft onder overlegging van producties bij mondeling antwoord verweer gevoerd.

Vervolgens is onder overlegging van producties gediend van repliek en dupliek.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

-Gedaagde heeft op 24 januari 2008 een apparaat besteld via de website van eiseres.

-Eiseres heeft dit apparaat onder rembours aan gedaagde toegezonden.

-Op 6 februari 2008 vond een eerste afleverpoging plaats aan het adres van gedaagde, gevolgd door een tweede poging op 7 februari 2008. Gedaagde was op beide tijdstippen niet aanwezig.

-De zending is vervolgens beschikbaar gesteld op een postkantoor, alwaar gedaagde dit niet heeft afgehaald. Op 29 februari 2008 is de zending door TNT Post aan eiseres geretourneerd.

-Bij factuur d.d. 1 maart 2008 (productie 1 bij repliek) heeft eiseres aan gedaagde in rekening gebracht EUR 105,75 (inclusief verzend- en administratiekosten).

Het geschil

Eiseres vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling van een hoofdsom ad EUR 122,90, de tot dagvaarding vervallen rente ad EUR 2,66 en EUR 37,00 voor buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding en met de proceskosten.

Eiseres stelt hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende.

Gedaagde heeft nagelaten het door haar bestelde apparaat in ontvangst te nemen. Het betreft bovendien een exclusief maatwerkartikel zodat conform artikel 11 van de toepasselijke algemene voorwaarden (productie 2 bij repliek) geen recht van retour bestaat. Ondanks herhaalde aanmaning en sommatie door (de incassogemachtigde van) eiseres heeft gedaagde de factuur onbetaald gelaten zodat zij tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd is.

Gedaagde concludeert tot afwijzing van de vordering van eiseres en voert hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende aan.

Gedaagde erkent het product op 24 januari 2008 besteld en gewild te hebben. Het heeft echter (te) lang geduurd voordat zij het apparaat op het postkantoor kon afhalen. Op dat moment kon zij het niet meer betalen zodat zij besloot het niet af te halen. Gedaagde meent niet tot betaling gehouden te zijn omdat zij het apparaat niet thuis heeft gehad. Bovendien had zij het kunnen retourneren wanneer zij er ontevreden over geweest zou zijn.

Daarbij komt dat volgens gedaagde in het geheel geen sprake is van een exclusief voor haar gemaakt artikel. Ter onderbouwing van dit standpunt legt gedaagde bij dupliek prints van internetpagina’s over.

Verder voert gedaagde aan dat haar aanvankelijk EUR 87,90 in rekening werd gebracht en onverklaarbaar is waarom thans een hoofdsom van EUR 122,90 wordt gevorderd.

De beoordeling

Als door gedaagde erkend staat vast dat zij het onderhavige apparaat op 24 januari 2008 bij eiseres heeft besteld. Daarbij is onbetwist gebleven dat gedaagde de algemene voorwaarden van eiseres heeft geaccepteerd op de wijze als door eiseres in punt 7 bij repliek uiteengezet, zodat de toepasselijkheid daarvan wordt aangenomen.

Bij antwoord heeft gedaagde overgelegd een aan haar gerichte e-mail d.d. 6 februari 2008 waarin eiseres melding maakt van het feit dat TNT post in eerste instantie abusievelijk de postcode van eiseres als leveradres had gebruikt, hetgeen vertraging heeft opgeleverd. Eiseres spreekt daarbij de hoop uit dat gedaagde de zending inmiddels ontvangen heeft en zegt toe gedaagde ter compensatie nog een verrassing te zullen toesturen.

Gedaagde betwist niet dat de eerste afleverpoging op 6 februari 2008, zijnde 13 dagen na bestelling, heeft plaatsgevonden. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in artikel 7 van de algemene voorwaarden heeft eiseres naar het oordeel van de kantonrechter gedaan hetgeen redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden om aan haar afleveringsverplichting te voldoen.

Het is gedaagde geweest die nakoming van deze afleveringsverplichting van eiseres heeft verhinderd doordat zij haar daartoe noodzakelijke medewerking niet heeft verleend. Gedaagde heeft welbewust besloten het door haar bestelde artikel om haar bij nader inzien moverende redenen niet af te halen. Er is op dit punt sprake van schuldeisersverzuim aan de zijde van gedaagde. Een en ander ligt binnen de risicosfeer van gedaagde.

Niet in geschil is dat het pakket uiteindelijk door TNT post retour afzender is gezonden zodat van een retourzending door gedaagde geen sprake is geweest. Het verweer van gedaagde dienaangaande is daarom niet ter zake doende en ook de vraag of het apparaat een maatwerkartikel betrof kan buiten bespreking blijven.

Gelet op het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat gedaagde gehouden is de aankoopprijs van het door haar bestelde apparaat aan eiseres te voldoen, evenals de door eiseres gemaakte verzendkosten. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat haar aanvankelijk EUR 87,90 inclusief verzendkosten in rekening is gebracht. Dit correspondeert met het betoog van eiseres in de conclusie van repliek onder 2 en bijbehorende productie 1. Eiseres heeft in het deugdelijk gemotiveerde verweer van gedaagde geen aanleiding gezien toe te lichten waarom thans een hoofdsom van EUR 122,90 wordt gevorderd. Het verweer van gedaagde op dit punt slaagt derhalve, zodat van de gevorderde hoofdsom slechts een gedeelte van EUR 87,90 zal worden toegewezen.

Daarbij overweegt de kantonrechter dat indien gedaagde alsnog aanspraak wenst te maken op haar recht op aflevering van het apparaat de daartoe te maken extra verzendkosten voor haar eigen rekening komen.

Gedaagde heeft geen verweer gevoerd tegen de medegevorderde rente en buitengerechtelijke kosten zodat deze zullen worden toegewezen zoals hierna vermeld.

Gedaagde dient als de merendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen een bedrag van EUR 127,56, te vermeerderen met de wettelijke rente over EUR 87,90 vanaf 30 mei 2008 tot de dag van betaling.

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, die tot heden voor eiseres worden vastgesteld op een bedrag van € 228,80, waaronder begrepen een bedrag van EUR 60,00 voor salaris van de gemachtigde van eiseres [waarover gedaagde geen BTW verschuldigd is].

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 6 oktober 2008 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter