Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:BD3165

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
16-04-2008
Datum publicatie
04-06-2008
Zaaknummer
99129 / FA RK 07-1066
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een grootvader vraagt om een eerder door de rechter ten laste van de vader vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van een bij hem wonend minderjarig kind van zijn dochter te verhogen. De vader is belast met het gezag. Op grond van artikel 392 en artikel 406 van Boek 1 BW wordt de grootvader niet-ontvankelijk verklaard, nu hij niet is aan te merken als andere ouder dan wel voogd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

BB

zaak- en rekestnummer: 99129 / FA RK 07-1066

datum: 16 april 2008

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[NAAM GROOTVADER],

wonende te Oudkarspel, gemeente Langedijk,

verzoekende partij,

procureur: aanvankelijk mr. P.J. van der Gaast-de Geus, thans mr. M.E. Mewe-Boerwinkel,

tegen:

[NAAM VADER],

wonende te Heemskerk,

gerekwestreerde.

niet verschenen.

Partijen zullen verder ook worden aangeduid als de grootvader en de vader.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter griffie van deze rechtbank is op 6 december 2007 een verzoekschrift van de grootvader ingekomen waarin wordt verzocht de bij beschikking van de (destijds arrondissements) rechtbank te Alkmaar van 25 mei 1993 vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige [NAAM], geboren in de gemeente [NAAM] op [GEBOORTEDATUM] te verhogen tot [EURO] 400,-- per maand met ingang van de datum waarop het verzoek zal zijn ingediend, althans te stellen op een door de rechtbank te bepalen ingangsdatum.

Bij brief van 27 maart 2008 heeft de procureur van de grootvader nadere informatie verstrekt.

Er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

De grootvader voert als gronden voor het verzoek het volgende aan.

De minderjarige is geboren uit een relatie tussen de dochter van de grootvader, [NAAM DOCHTER], wonende te [PLAATSNAAM], gemeente [NAAM] (verder: de moeder) en de vader. Uit de geboorteakte blijkt dat de vader de minderjarige op 20 februari 1992 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Uitgeest heeft erkend. In de beschikking van 25 mei 1993 is bepaald dat de vader met ingang van 1 februari 1993 aan de moeder een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding dient te betalen van [EURO] 113,45 ([GULDEN] 250,--) per maand. Geïndexeerd bedroeg die bijdrage ten tijde van de indiening van het verzoekschrift [EURO] 156,77 per maand. Bij beschikking van deze rechtbank, sector kanton, locatie Alkmaar van 14 december 2004 is het gezag over de minderjarige gewijzigd in die zin dat in plaats van de moeder de vader met het gezag over de minderjarige is belast. De minderjarige woont, met instemming van de moeder en de vader sedert 3 september 2004 bij zijn grootouders. De grootvader meent dat de verzorging en opvoeding van de minderjarige meer kosten met zich meebrengt dan de bijdrage die hij nu ontvangt van de vader. De vader betaalt maandelijks een bijdrage van [EURO] 165,--. Daarnaast heeft de vader dit jaar de ouderbijdrage ([EURO] 22,--) en het boeken- en leermiddelenfonds([EURO] 409,--) betaald. De grootvader meent dat de huidige bijdrage niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven, dan wel dat zich een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan aan zijn zijde. Immers ten tijde van de vaststelling van de bijdrage woonde de minderjarige nog bij zijn moeder en was toen nog maar één jaar oud. De minderjarige woont nu ruim 3 jaar bij zijn grootouders en is op 1 april 2008 16 jaar geworden. De wijziging betreft de omstandigheid dat de verzorging en opvoeding van een kind van ruim 15 jaar aanzienlijk meer kosten met zich meebrengt dan een kind van één jaar. De vader heeft weliswaar te kennen gegeven dat hij op verzoek zal bijbetalen als de kosten voor de minderjarige niet worden gedekt door de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en de kinderbijslag, maar dat is voor de grootvader niet aanvaardbaar, omdat hij dan in voorkomende gevallen en dus per geval de vader moet benaderen.

De rechtbank overweegt het volgende.

Artikel 392 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de ouders op grond van bloedverwantschap gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen.

Artikel 406 lid 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien een ouder of stiefouder zijn verplichting tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding niet of niet behoorlijk nakomt, de andere ouder of de voogd de rechtbank kan verzoeken het bedrag te bepalen dat deze ouder of stiefouder ten behoeve van het kind zal moeten uitkeren.

Gelet op de omstandigheid dat de grootvader is aan te merken als noch de andere ouder noch de voogd, zal de rechtbank de grootvader niet-ontvankelijk verklaren in het verzoek.

DE BESLISSING

De rechtbank :

Verklaart de grootvader niet-ontvankelijk in het verzoek tot wijziging van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige [NAAM], geboren in de gemeente [NAAM] op [GEBOORTEDATUM].

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M. van Weely, lid van gemelde kamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 april 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.