Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:BD1542

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
08-05-2008
Datum publicatie
14-05-2008
Zaaknummer
101374 / KG ZA 08-86
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Totstandkoming vaststellingsovereenkomst. De inhoud van de fax van de toenmalige advocaat van gedaagde heeft eiser redelijkerwijs mogen opvatten als een onvoorwaardelijke aanvaarding van zijn aanbod. Gedaagde kan geen beroep doen op het ontbreken van een daarmee overeenstemmende wil.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0317
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / HW

KG nummer: 101374 / KG ZA 08-86

datum: 8 mei 2008

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

[EISER],

wonende te Hoorn,

EISER IN KORT GEDING bij dagvaarding van 10 april 2008,

procureur mr. A.M. Koopman,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEIAARD GROEP NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Hoorn,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

verschenen bij de heer R.M.M. Knol.

Partijen zullen verder worden genoemd "[eiser]" respectievelijk "Beiaard".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 28 april 2008 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Beiaard heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van [eiser] de originele dagvaarding en pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 [eiser] is krachtens een schriftelijke arbeidsovereenkomst werkzaam geweest bij Beiaard. Nadat [eiser] twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, heeft Beiaard de arbeidsovereenkomst met toestemming van het CWI opgezegd.

2.2 [eiser] heeft vervolgens aanspraak gemaakt op betaling van een schadevergoeding door Beiaard wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst. Partijen hebben hierover onderhandelingen gevoerd, waarbij [eiser] werd bijgestaan door mr. Koopman voornoemd en Beiaard door mr. [naam advocaat}, advocaat te Purmerend.

2.3 Bij faxbericht van 19 februari 2008 heeft de advocaat van [eiser] aan de (toenmalige) advocaat van Beiaard onder meer het volgende geschreven:

"Cliënt wenst met de vergoeding van [euro] 12.500,- akkoord te gaan, doch enkel voor zover zij niet tevens een afkoop van de reïntegratieverplichting van uw cliënte betreft. Zoals ik al eerder aangaf is uw cliënte naar alle waarschijnlijkheid ook verzekerd voor deze reïntegratiebegeleiding, zodat ik het belang van afkoop voor uw cliënte niet zie. (...)

Voor de goede orde merk ik nog op dat de vergoeding dient te worden uitgekeerd op een door cliënt nader te bepalen fiscale wijze, en een bedrag ad [euro] 5.000,00 ten titel van 'juridische kosten'.

Graag hoor ik van u of wij de dossiers kunnen sluiten."

2.4 Nadat de advocaat van [eiser] mr. [naam advocaat} bij fax van 11 maart 2008 nogmaals om een reactie op voornoemd voorstel had gevraagd, heeft mr. [naam advocaat} bij fax van 12 maart 2008 onder meer het volgende aan de advocaat van [eiser] bericht:

"Onder verwijzing naar uw faxbrief van 11 maart 2008 bericht ik u in bovenvermelde aangelegenheid dat cliënte instemt met het door uw cliënt gedane voorstel zoals vervat in uw faxbrief van 19 februari 2008."

2.5 Bij faxbericht van diezelfde dag heeft mr. [naam advocaat} - voor zover in deze procedure van belang - het volgende aan de advocaat van [eiser] geschreven:

"Het akkoord met het voorstel, als verwoord in uw faxbrief d.d. 19 februari 2008 was voorbarig. Mijn secretaresse heeft hierover eerder telefonisch met u gesproken dat dit als niet verzonden moet worden beschouwd.

Het misverstand kan worden verklaard door het feit dat ik cliënte ten aanzien van uw voorstel positief had geadviseerd. In afwachting van haar definitieve bevestiging, had ik evenwel al een faxbericht van die strekking gereed liggen om te versturen. Deze definitieve bevestiging is echter nog niet ontvangen en ik spreek cliënte hierover morgen. (...)"

2.6 Ondanks verzoeken daartoe van de zijde van [eiser], weigert Beiaard over te gaan tot betaling van voornoemd bedrag van [euro] 12.500,- aan [eiser].

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [eiser] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar op de minuut en op alle dagen en uren:

I. Beiaard te veroordelen tot nakoming van de overeenkomst van 12 maart 2008 en wel binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis, dan wel binnen een termijn door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen, in die zin dat [eiser] het overeengekomen bedrag ad [euro] 12.500,- binnen veertien dagen op zijn bankrekening krijgt gestort;

II. Beiaard te veroordelen tot betaling van de kosten die [eiser] heeft moeten maken als gevolg van het handelen en de opstelling van Beiaard, ad [euro] 3.019,97 (inclusief btw) ten titel van juridische kosten, tevens binnen een termijn van veertien dagen na het wijzen van dit vonnis, dan wel binnen een termijn door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen;

III. Beiaard te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2 [eiser] stelt hiertoe, kort gezegd en onder verwijzing naar de uitgangspunten, dat partijen op 12 maart 2008 overeenstemming hebben bereikt over de door Beiaard aan [eiser] te betalen vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, zodat Beiaard deze overeenkomst dient na te komen.

3.3 Beiaard heeft verweer gevoerd. Hierop wordt bij de gronden van de beslissing, voor zover van belang, ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 [eiser] vordert nakoming van een volgens hem tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, in die zin dat Beiaard een bedrag van [euro] 12.500,- aan [eiser] betaalt. De vordering van [eiser] komt dus in feite neer op een geldvordering. Uitgangspunt is dat voor toewijzing van een geldvordering in kort geding slechts plaats is indien het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is en daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is, terwijl in de afweging van belangen van partijen mede betrokken dient te worden het risico van onmogelijkheid tot terugbetaling.

4.2 Beiaard heeft aangevoerd dat [eiser] geen spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorziening, omdat deze zaak al zo lang sleept. Dit verweer wordt verworpen. Een vordering wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst verjaart na zes maanden en [eiser] heeft onweersproken gesteld deze termijn bijna verlopen is. Dit betekent dat [eiser] er belang bij heeft om op korte termijn een oordeel van de rechter te verkrijgen over de vraag of tussen partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. [eiser] heeft daarom voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening.

4.3 Aan de orde is de vraag of tussen partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen op basis waarvan Beiaard aan [eiser] een schadevergoeding van

[euro] 12.500,- dient te betalen wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst.

4.4 [eiser] heeft bij faxbericht van 19 februari 2008 van zijn advocaat een aanbod aan Beiaard gedaan. Bij faxbericht van 12 maart 2008 heeft mr. [naam advocaat} dit aanbod namens Beiaard aanvaard. Beiaard heeft weliswaar aangevoerd dat zij helemaal niet akkoord was met de inhoud van het aanbod van [eiser], maar dit kan haar in deze procedure niet baten. Vast staat dat Beiaard tijdens het gehele onderhandelingstraject is vertegenwoordigd door mr. [naam advocaat}. Nu Beiaard geen feiten en / of omstandigheden naar voren heeft gebracht op grond waarvan moet worden aangenomen dat mr. [naam advocaat} niet over een toereikende volmacht beschikte, heeft [eiser] mogen aannemen dat mr. [naam advocaat} bevoegd was om namens Beiaard een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Beiaard heeft evenmin feiten en / of omstandigheden gesteld op basis waarvan moet worden aangenomen dat [eiser] zou hebben moeten begrijpen dat zij - anders dan mr. [naam advocaat} had geschreven - het aanbod niet had willen aanvaarden. [eiser] heeft de inhoud van het faxbericht van mr. [naam advocaat} dan ook redelijkerwijs mogen opvatten als een onvoorwaardelijke aanvaarding door Beiaard van zijn aanbod. Op grond van artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek kan door Beiaard derhalve geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met de inhoud van voornoemd faxbericht overeenstemmende wil. Indien mr. [naam advocaat} het faxbericht ten onrechte aan de advocaat van [eiser] heeft gezonden, zoals Beiaard aanvoert, dient Beiaard mr. [naam advocaat} voor de gevolgen daarvan aan te spreken.

4.5 Gelet op het vorenstaande is voldoende aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, op basis waarvan Beiaard een bedrag van [euro] 12.500,- aan [eiser] dient te betalen als vergoeding voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Nu gesteld noch gebleken is dat sprake is van een restitutierisico, is voldaan aan alle voorwaarden voor toewijzing van een geldvordering in kort geding. De vordering tot nakoming van de overeenkomst is derhalve toewijsbaar, zoals hierna te melden.

4.6 Beiaard heeft de verschuldigdheid van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Deze kosten zullen echter worden gematigd overeenkomstig de aanbevelingen van het rapport Voorwerk II en wel tot een bedrag van [euro] 904,-, omdat de daarin gehanteerde tarieven in zijn algemeenheid redelijk worden geacht en [eiser] in het onderhavige geval onvoldoende feiten heeft gesteld die een hogere vergoeding

- dan in het forfaitaire tarief besloten ligt - rechtvaardigen.

4.7 De vordering om dit vonnis uitvoerbaar te verklaren op alle dagen en uren wordt afgewezen, nu [eiser] hiertoe onvoldoende gesteld heeft.

4.8 Beiaard wordt als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij veroordeeld in de proceskosten, tot op heden voor [eiser] begroot op:

Explootkosten [euro] 85,44

Vastrecht [euro] 340,00

Salaris procureur [euro] 816,00

--------------------

Totaal [euro] 1.241,44.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- veroordeelt Beiaard om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de overeenkomst van 12 maart 2008 na te komen, in die zin dat [eiser] het overeengekomen bedrag ad [euro] 12.500,00 op zijn bankrekening krijgt gestort;

- veroordeelt Beiaard om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van [euro] 904,- ter zake van buitengerechtelijke incassokosten aan [eiser] te betalen;

- veroordeelt Beiaard in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op [euro] 1.241,44;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Gewezen door mr. H. Warnink, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 mei 2008 in tegenwoordigheid van

mr. N. Boots, griffier.