Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:BC2045

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
17-01-2008
Datum publicatie
17-01-2008
Zaaknummer
99472
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Krakerszaak. Na ontruiming feitelijk alleen nog geschil over verbod tot herkraak en proceskostenveroordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/EH

KG nummer: 99472/KG ZA 07-416

datum: 17 januari 2008

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

statutair gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES IN KORT GEDING,

procureur mr. P. van Lingen,

advocaat aanvankelijk mr. M.H. Rijntjes te Amsterdam,

thans mr. J.M. de Bruin te Amsterdam,

tegen:

1. [gedaagde sub 1], onrechtmatig verblijvende in de gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) gelegen te [adres]

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

verschenen in persoon,

2. [gedaagde sub 2], wonende te [woonplaats], tevens onrechtmatig verblijvende in de gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) gelegen te [adres],

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

procureur mr. A.J. van der Veen,

advocaat mr. H.G.R. Meulmeester te Amsterdam,

3. [gedaagde sub 3], wonende te [woonplaats], tevens onrechtmatig verblijvende in de gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) gelegen te [adres],

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

verschenen in persoon,

4. [gedaagde sub 4], onrechtmatig verblijvende in de gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) gelegen te [adres],

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

procureur mr. A.J. van der Veen,

advocaat mr. H.G.R. Meulmeester te Amsterdam,

5. zij die onrechtmatig verblijven in de gebouwde onroerende zaak (of gedeelte daarvan) gelegen te [adres],

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

niet verschenen.

Partijen zullen verder worden genoemd [eiseres] en gedaagden ieder afzonderlijk [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2], [gedaagde sub 3] [gedaagde sub 4] en "gedaagden sub 5" dan wel gezamenlijk "de krakers".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 8 januari 2008 heeft Eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding en daarbij haar eis verminderd.

Gedaagden 1 t/m 4 hebben ieder voor zich verweer gevoerd tegen de gewijzigde vordering.

Van de zijde van gedaagden sub 5 is niemand verschenen. Tegen hen is verstek verleend.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Eiseres de originele dagvaarding en een pleitnotitie, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Eiseres is eigenares van het pand aan het adres [adres].

2.2 Dit pand is op of omstreeks 15 augustus 2007 zonder toestemming van Eiseres gekraakt door onder andere Gedaagde sub 1.

2.3 Eiseres heeft de krakers onmiddellijk gesommeerd het pand te verlaten.

2.4 Vervolgens hebben de krakers (bij monde van Gedaagde sub 1) contact opgenomen met Eiseres en verzocht of zij het pand, dat zij als ontmoetingsruimte gebruikten, mochten blijven gebruiken in afwachting van de sloop van het pand. Hierbij hebben zij toegezegd het pand vrijwillig te zullen verlaten zodra Eiseres tot de sloop van het pand wenst over te gaan.

2.5 Eiseres heeft de krakers laten weten dat zij onder voorwaarden bereid was de krakers het pand tijdelijk te laten gebruiken.

2.6 Vervolgens is tussen Eiseres en Gedaagde sub 1 gesproken over het sluiten van een gebruiksovereenkomst voor het pand, maar hierover is tussen partijen uiteindelijk geen overeenstemming bereikt.

2.7 Aangezien geen gebruiksovereenkomst tot stand gekomen was, heeft Eiseres de krakers bij deurwaardersexploot van 28 september 2007 opnieuw gesommeerd het pand te verlaten. Hieraan is door de krakers geen gevolg gegeven.

2.8 Op 19 oktober 2007 is door de gemeente [] de bouwvergunning verleend ten behoeve van het te realiseren project [].

2.9 Op 20 december 2007 is namens/door Eiseres de opdracht tot slopen van onder meer het pand aan de [adres] gegeven aan [sloper] te [woonplaats]. Hierbij is opgedragen dat de sloopwerkzaamheden uiterlijk op 1 februari 2008 dienen aan te vangen.

2.10 Op 7 januari 2008, derhalve een dag voor de terechtzitting, heeft Gedaagde sub 1 de sleutels van het pand [adres] ingeleverd bij Eiseres. Tevens heeft hij daarbij bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat hij opdracht heeft gegeven de nutsvoorzieningen op genoemd adres stop te zetten. Deze bewijsstukken heeft hij eveneens aan de rechtbank doen toekomen.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Eiseres vordert na vermindering van eis - kort samengevat - dat het gedaagden verboden zal worden het pand opnieuw te kraken en dat hen zal worden opgedragen een aanvraag tot stopzetting van de nutsleveringen op het adres [adres] te doen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met een hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.

3.2 Eiseres heeft hieraan ten grondslag gelegd dat zij nog altijd belang heeft bij haar vorderingen hoewel het pand inmiddels ontruimd is, omdat zij er (ondanks de toezegging daartoe van Gedaagde sub 1) geen vertrouwen in heeft dat het pand niet opnieuw gekraakt zal gaan worden en dat het voor haar niet te controleren is of niet een ander dan Gedaagde sub 1 een aanvraag voor nutsleveringen aan het pand had ingediend. Voorts heeft Eiseres gesteld dat, doordat gedaagden pas zo kort voor de terechtzitting het pand hebben ontruimd, zij door gedaagden op kosten is gejaagd en dat zij om die reden in ieder geval belang heeft bij een proceskostenveroordeling in de onderhavige zaak.

3.3 Gedaagde sub 1 heeft aangevoerd dat hij de totale verantwoording voor het kraken van het pand op zich neemt en dat gedaagden sub 2, 3 en 4 niets met de kraakactie van doen gehad hebben. Hij heeft aangevoerd dat het altijd zijn bedoeling is geweest het pand te verlaten zodra bekend zou zijn wanneer er gesloopt zou gaan worden maar dat hij pas door de inhoud van de dagvaarding ermee bekend is geworden dat het slopen van het pand uiterlijk 1 februari 2008 zal aanvangen. Hij heeft voorts aangevoerd dat hij vanaf het moment dat hij met deze informatie bekend is geworden ervoor gezorgd heeft dat zijn spullen uit het pand gehaald werden en dat de nutsvoorzieningen werden opgezegd, waarna hij vervolgens de sleutels van het pand bij Eiseres heeft ingeleverd, zodat hij hiermee feitelijk aan de vorderingen van Eiseres heeft voldaan.

3.4 Gedaagde sub 2 heeft betwist dat hij ooit als kraker bij de actie betrokken is geweest. Hij heeft erkend dat hij het pand wel regelmatig heeft bezocht om daar zijn vrienden te ontmoeten en dat hij bij die gelegenheden foto's heeft gemaakt, die hij op internet heeft geplaatst zodat ook zijn vrienden de foto's op die manier konden bekijken.

3.5 Gedaagde sub 4 heeft aangevoerd dat zij het pand wel eens bezocht heeft en dat zij uitsluitend eenmaal haar e-mailadres aan Gedaagde sub 1 ter beschikking heeft gesteld voor het door Eiseres toesturen van de concept-gebruiksovereenkomst voor het pand, maar dat zij op geen enkele wijze betrokken is geweest bij het kraken van het pand.

3.6 Gedaagde sub 3 heeft eveneens betwist dat hij bij het kraken van het pand betrokken is geweest. Hij heeft wel erkend dat hij het pand regelmatig bezocht heeft. Ook heeft hij erkend dat hij eenmaal contact heeft gezocht met Eiseres teneinde te proberen te bemiddelen in het conflict dat dreigde te ontstaan rond de concept-gebruiksovereenkomst.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Vaststaat dat aan het onrechtmatig verblijf door de krakers in het pand inmiddels een eind is gekomen. Immers, na het inleveren van de sleutels door Gedaagde sub 1, heeft Eiseres op de ochtend van 8 januari 2008 het pand geïnspecteerd en toen is gebleken dat het pand, op enige losse inboedelgoederen na, was ontruimd.

4.2 Ten aanzien van de vorderingen ingesteld tegen Gedaagde sub 2, Gedaagde sub 3 en Gedaagde sub 4 overweegt de voorzieningenrechter, dat Eiseres in het licht van de gemotiveerde betwistingen door deze gedaagden dat zij bij het kraken van het pand betrokken zijn geweest, ter zitting onvoldoende feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan het vooralsnog aannemelijk is geworden of geacht zou kunnen of moeten worden, dat genoemde gedaagden inderdaad tot de krakers gerekend moeten worden. Om die reden worden de vorderingen ingesteld tegen deze gedaagden afgewezen. Eiseres zal ten aanzien van deze gedaagden worden veroordeeld in de kosten van het geding.

4.3 Vervolgens resteren de vorderingen ingesteld tegen Gedaagde sub 1 en tegen gedaagden sub 5. Ten aanzien van de gevorderde veroordeling om gedaagden te gebieden een aanvraag te doen tot het stopzetten van de nutsleveringen aan het pand wordt overwogen dat Gedaagde sub 1 voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij schriftelijk opdracht heeft gegeven aan de nutsbedrijven om de door hem op het adres [adres] aangevraagde nutsleveringen stop te zetten. In het licht van dit gemotiveerde verweer had het op de weg van Eiseres gelegen om aannemelijk te maken dat er nog andere leveringen van nutsvoorzieningen aan genoemd pand plaatsvinden, doch Eiseres is daar niet in geslaagd, zodat deze vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt.

4.4 Ten aanzien van het gevorderde verbod tot 'herkraak' wordt overwogen dat dit kan worden toegewezen. Weliswaar is door Gedaagde sub 1 aangevoerd dat hij in het geheel niet voornemens is tot herkraak van het pand over te gaan, maar Eiseres heeft gemotiveerd gesteld dat en waarom zij er onvoldoende vertrouwen in heeft dat inderdaad niet tot herkraak van het pand zal worden overgegaan. Voorzover Gedaagde sub 1 zijn toezegging dat hij niet tot herkraak zal overgaan nakomt, zal hij van een veroordeling op dit punt ook geen hinder ondervinden. Ook ten aanzien van de niet verschenen gedaagden sub 5 komt deze vordering de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. De vordering is derhalve toewijsbaar. Ook de gevorderde dwangsom kan worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet de dwangsom te matigen en te maximeren, op de wijze als hierna vermeld.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- verbiedt gedaagde sub 1 en gedaagden sub 5 de onroerende zaak, plaatselijk bekend aan de [adres], opnieuw te kraken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van euro 2.500,-- voor elke keer dat gedaagden dit verbod overtreden, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van euro 10.000,--;

- veroordeelt gedaagde sub 1 en gedaagden sub 5 hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Eiseres begroot op euro 322,80 aan verschotten en op euro 816,- aan salaris procureur;

- veroordeelt Eiseres in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van gedaagden sub 2 en 4 begroot op euro 251,-- aan verschotten en op euro 816,- aan salaris procureur;

- veroordeelt Eiseres in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van gedaagde sub 3 begroot op euro 251,-- aan verschotten en op nihil aan salaris procureur;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorzieningen;

Gewezen door mr. J.H.A.C. Everaerts, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2008 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.