Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:BC1122

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
03-01-2008
Datum publicatie
03-01-2008
Zaaknummer
99190 / KG ZA 07-397
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot ontruiming van een kraakpand is in kort geding alleen toewijsbaar als eiseres daarbij een spoedeisend belang heeft. Eiseres heeft het pand als zakenpand verhuurd aan derden. Tussen partijen is in geschil of voor dit voorgenomen gebruik en de geplande verbouwing van het pand een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan alsmede het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenwet vereist is, en daarmee of het pand wel op korte termijn door de huurders in gebruik genomen kan worden. Eiseres dient hieromtrent nadere inlichtingen met documentatie van de gemeente te verstrekken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

RH / HW

KG nummer: 99190 / KG ZA 07-397

datum: 3 januari 2008

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEDEBEHOUD B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

EISERES IN KORT GEDING,

procureur mr. F.P. Klaver,

tegen:

1. [GEDAAGDE SUB 1],

wonende te Alkmaar,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

advocaat mr. E.Th. Hummels te Zeist,

2. Zij die verblijven in de onroerende zaak of in een gedeelte daarvan staande en gelegen aan het [adres] te Alkmaar,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

niet verschenen.

Partijen zullen verder worden genoemd "Stedebehoud", "[gedaagde sub 1]" respectievelijk "gedaagden sub 2".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 18 december 2007 heeft Stedebehoud gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

[gedaagde sub 1] heeft de vordering bestreden.

Van de zijde van gedaagden sub 2 is behoudens gedaagde sub 1 niemand verschenen.

Tegen hen is verstek verleend.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Stedebehoud de dagvaarding en van de zijde van de krakers een pleitnota, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Stedebehoud is eigenares van het bedrijfspand aan het adres [adres] te Alkmaar.

2.2 Dit bedrijfspand is op 9 of 10 september 2007 zonder toestemming van Stedebehoud gekraakt door onder andere [gedaagde sub 1].

2.3 Stedebehoud heeft bij schriftelijke huurovereenkomst van 27 november 2007 de begane grond van het bedrijfspand per 16 januari 2008 aan een ontwerpbureau verhuurd voor de duur van 5 jaren. De eerste en tweede verdieping van het bedrijfspand zijn bij schriftelijke huurovereenkomst van 27 november 2007 eveneens met ingang van 16 januari 2008 voor de duur van 2 jaren verhuurd aan een architectenbureau.

2.4 Het gelijkluidende artikel 10 lid 1 in beide huurovereenkomsten, luidt, voor zover thans van belang:

Het is huurder bekend dat verhuurder de gehele liftinstallatie zal verwijderen en de entreepartij op alle verdiepingen c.q. het trappenhuis zal verbouwen en/of wijzigen.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Stedebehoud vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

I. [gedaagde sub 1] en gedaagden sub 2 veroordeelt tot ontruiming van de onroerende zaak [adres] te Alkmaar, met machtiging aan Stedebehoud zulks zelf te bewerkstelligen, zonodig met behulp van politie en justitie;

II. bepaalt dat het hierbij te wijzen ontruimingsvonnis tot een jaar na de dag waarop het vonnis is uitgesproken ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer zich dat voordoet;

III. [gedaagde sub 1] en gedaagden sub 2 veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2 Stedebehoud legt aan haar vordering ten grondslag dat zij eigenares is van de onroerende zaak en derhalve recht en belang heeft de ontruiming daarvan te vorderen. [gedaagde sub 1] en gedaagden sub 2 verblijven daar zonder recht of titel. Er is geen sprake meer van ongerechtvaardigde leegstand, nu de onroerende zaak per 16 januari 2008 is verhuurd aan derden, waarmee een mogelijke rechtvaardiging van de kraak wordt opgeheven. Stedebehoud dient het gehuurde vrij van gebruik door derden ter beschikking te stellen aan de huurders, aldus Stedebehoud.

3.3 [gedaagde sub 1] heeft verweer gevoerd op gronden die, voor zover nodig voor de beslissing, hierna aan de orde komen.

3.4 Van de zijde van gedaagden sub 2 is niemand verschenen en is derhalve geen verweer gevoerd.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Stedebehoud heeft onweersproken gesteld dat [gedaagde sub 1] zonder recht of titel verblijft in haar bedrijfspand dat is gelegen te Alkmaar aan het [adres]. De vordering tot ontruiming ligt daarom in beginsel voor toewijzing gereed ligt, tenzij het spoedeisend belang aan de zijde van Stedebehoud ontbreekt.

4.2 [gedaagde sub 1] heeft aangevoerd dat het voorgenomen gebruik in strijd is met het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het bedrijfspand. Het bedrijfspand valt onder 'woondoeleinden III' als bedoeld in het bestemmingsplan. Er zou zijdens Stedebehoud een aanvraag zijn ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen, welke aanvraag tot op heden niet is ingewilligd, aldus [gedaagde sub 1]. Ten bewijze hiervan heeft [gedaagde sub 1] een ongedateerd, handgeschreven briefje van de heer [naam 1], ambtenaar aan de balie van de gemeente Alkmaar, overgelegd. Dit briefje houdt onder meer in dat er op 6 juli 2007 een vergunning is aangevraagd, maar nog niet is verleend.

4.3 [gedaagde sub 1] heeft verder aangevoerd dat voor elke verbouwing van het bedrijfspand een vergunning op grond van artikel 37 van de Monumentenwet 1988 is vereist. Een behandeling van een aanvraag daartoe neemt ongeveer 15 weken in beslag, aldus [gedaagde sub 1].

4.4 Stedebehoud heeft ter terechtzitting ontkend ooit enige aanvraag te hebben ingediend. Evenmin zouden de nieuwe huurders dit hebben gedaan. Verder heeft Stedebehoud aangegeven de heer [naam 1] niet te kennen en alleen met de heer [naam 2] te hebben gesproken over een vergunning met betrekking tot de Monumentenwet. Stedebehoud overweegt tot slot, ingeval de verbouwing in strijd zou komen met het bestemmingsplan, van deze verbouwing af te zien.

4.5 De discussie tussen partijen spitst zich aldus toe op de vraag of de verbouwing en het voorgenomen gebruik van het bedrijfspand, gelet op eventueel vereiste vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan alsmede het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenwet daartoe, doorgang zal vinden en daarbij of het bedrijfspand per medio januari 2008, althans op korte termijn, daadwerkelijk in gebruik zal worden genomen. Is dit niet het geval, dan ontbreekt het spoedeisend belang van Stedebehoud bij de gevorderde voorzieningen.

4.6 Om hiervoor een deugdelijk oordeel te kunnen geven, dient Stedebehoud nadere inlichtingen met documentatie van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar te verstrekken over de volgende vraagpunten:

a. is het nodig dat aan Stedebehoud een vrijstelling (of wijziging) van het bestemmingsplan voor het voorgenomen gebruik van het bedrijfspand aan het [adres] te Alkmaar als zakenpand wordt verleend en zo ja, zal een aanvraag hiertoe naar verwachting worden verkregen?

b. is het nodig dat Stedebehoud voor het uitvoeren van de voorgenomen verbouwing een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 verkrijgt en zo ja, zal deze vergunning naar verwachting worden verkregen?

c. op welke termijn kunnen eventueel vereiste vergunningen, zo die worden verleend, worden verwacht?

Verder dient Stedebehoud, indien de onder b. vermelde vraag ontkennend wordt beantwoord en Stedebehoud van de verbouwing af wenst te zien, een schriftelijke verklaring van de huurders in het geding te brengen waaruit blijkt dat zij hiermee akkoord gaan en de gesloten huurovereenkomsten gestand zullen doen.

4.7 Met het oog hierop zal de voorzieningenrechter een nadere zitting bepalen. Aan Stedebehoud wordt gevraagd om uiterlijk 24 uur voor die zitting aan de voorzieningenrechter (en [gedaagde sub 1]) de gevraagde inlichtingen toe te zenden.

4.8 De voorzieningenrechter zal iedere verdere beslissing aanhouden.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- bepaalt dat de terechtzitting wordt voortgezet op maandag 28 januari 2008 te

10.30 uur en dat Stedebehoud uiterlijk 24 uur voor de terechtzitting de in rechtsoverweging 4.6 gevraagde stukken dient te overleggen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Gewezen door mr. H. Warnink, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 januari 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.