Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2008:2421

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
13-08-2008
Datum publicatie
22-10-2015
Zaaknummer
252346 CV EXPL 07-5134
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

VvE-zaak. Geen beroep op een opschortingsrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 252346 \ CV EXPL 07-5134 \CP

Uitspraakdatum: 13 augustus 2008

Vonnis in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging “Vereniging van Eigenaars [naam]

” te [plaats]

eisende partij in conventie / gedaagde partij in reconventie

verder ook te noemen: de VvE

gemachtigde: mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, advocaat te Arnhem

tegen

[x] te [plaats]

gedaagde partij in conventie / eisende partij in reconventie

verder ook te noemen: [X]

procederende in persoon.

Het procesverloop

in conventie en in reconventie

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 12 november 2007 met producties;

- conclusie van antwoord in conventie / eis in reconventie met producties;

- conclusie van repliek in conventie / conclusie van antwoord in reconventie met
productie;

- de conclusie van dupliek in conventie / conclusie van repliek in reconventie met

producties;

- de conclusie van dupliek in reconventie tevens akte houdende vermeerdering van eis.

- de antwoordakte met producties.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

in conventie en in reconventie

1. [X] is eigenaar van een appartement aan de [adres] te [plaats] en

als zodanig (van rechtswege) lid van de VvE.

2. [X] is maandelijks een (voorschot-)bijdrage verschuldigd in de kosten van beheer en

onderhoud van het betreffende appartementencomplex.

De geschillen

in conventie

3. De VvE vordert -kort gezegd- betaling van [X] van (na wijzigingen van eis) een be-

drag van € 2.646,56, rente en kosten rechtens, op de grondslag dat [X] ondanks aan-

maningen in gebreke is gebleven om de maandelijkse (voorschot-)bijdragen te voldoen tot de

maand april 2008 van in totaal € 2.265,79. De VvE vordert mede € 23,77 aan vervallen wet-

telijke rente en € 357,- aan buitengerechtelijke incassokosten, waarmee het verschuldigde

voor [X] komt op totaal € 2.646,56.

in reconventie

4. [X] vordert -kort gezegd- betaling van de VvE van € 6.000,- , rente en kosten rech-

tens. Hij baseert zijn vordering erop dat de VvE over de jaren 2002 tot en met 2007 een ver-

goeding verschuldigd is voor het gebruik van het privéterras van [X] van € 1 .000,- per

jaar.

in conventie en in reconventie

5. Partijen hebben elkaars vorderingen betwist, op welke verweren - voor zover van belang -

bij de beoordeling van de geschillen nader zal worden ingegaan.

De beoordeling van de geschillen

in conventie en in reconventie

6. Nu de tegeneis voortvloeit uit het verweer in conventie en de vorderingen in nauw verband

tot elkaar staan, worden deze hierna gezamenlijk behandeld.

7. [X] heeft de door de VvE gestelde en gaandeweg de procedure telkens verhoogde

achterstand in de maandelijkse (voorschot-)bij dragen van ten laatste € 2.265,79 op zichzelf

niet betwist, zodat dit bedrag daarmee vaststaat.

8. Voor zover [X] zich verweert tegen de hoogte/breukdeel van de door hem te betalen

maandelijkse (voorschot-)bijdragen dan kan zulks in deze procedure niet worden beoordeeld.

Indien [X] het niet eens was met één of meerdere besluiten van de VvE dienaangaande

dan had hij als lid van de VvE de weg van art. 5:130 BW moeten volgen (i.c. verzoek vernie-

tiging besluit van de VvE). Daarvan is niet gebleken, zodat daarom de besluit(en) onaantast-

baar zijn geworden, en mitsdien zijn verschuldigdheid van de hem in deze door de VvE ge-

vorderde achterstand ad € 2.265,79.

9. Mocht [X] met de door hem opgeworpen klachten (onnodige aanleg waterleiding,

financieel debacle feest, strippen brievenbus e.d.) bedoeld hebben een beroep te willen doen

op een opschortingrecht ten aanzien van zijn verplichting tot betaling van bedoelde bijdra-

gen, dan kan hem dit beroep op dezelfde grond (eigen rechtsgang van titel 9 van boek 5 3W)

niet baten.

10. Aan zijn reconventionele eis legt [X] ten grondslag het gebruik door de VvE van

zijn privéterras voor onderhoudsdoeleinden aan het appartementencomplex. Daartegenover

heeft de VvE echter onvoldoende betwist gesteld dat [X] op grond van art. 18 lid 3 van

het modelreglement verplicht is toestemming en medewerking te verlenen tot de toegang en

het gebruik van het terras, welk gebruik in de visie van VvE, mede uit oogpunt van kostenbe-

sparing, noodzakelijk is om onderhoud te kunnen plegen aan het appartementengebouw(glas-

bewassing, schilderwerk e.d.). Het gebruik van hoogwerkers, als door [X] geopperd,

brengt naar het oordeel van VvE te hoge kosten met zich mee, nog afgezien of e.e.a. prak-

tisch mogelijk is. Hiertegenover heeft [X] onvoldoende gesteld. De dienaangaande

door [X] bij zijn laatste akte ingebrachte stukken zullen buiten beschouwing worden

gelaten nu VvE zich daarover niet heeft kunnen uitlaten.

11. Het vorenoverwogene heeft tot gevolg dat de conventionele vordering integraal zal wor-

den toegewezen, met afwijzing van de reconventionele vordering. De proceskosten komen

voor rekening van [X] als de in het ongelijk gestelde partij, terwijl de proceskosten in

reconventie wegens de nauwe samenhang van de zaak in conventie en die in reconventie op

nihil worden vastgesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

Veroordeelt [X] om aan de VvE tegen kwijting te betalen € 2.646,56, te vermeerderen

met de wettelijke rente over € 1.431,71 vanaf 12 november 2007, over € 2.055,94 vanaf 6 fe-

bruari 2008 en over € 2.265,79 vanaf 2 april 2008, telkens tot de dag van betaling.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

in reconventie

Wijst de vordering af.

in conventie en in reconventie

Veroordeelt [X] in de proceskosten, die tot heden voor de VvE worden vastgesteld op

een bedrag van € 758,31 [inclusief btw, indien en voor zover door [X] verschuldigd],

waaronder begrepen een bedrag van € 475,- voor salaris van de gemachtigde van de VvE

[waarover [X] geen btw verschuldigd is].

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. van der Heijden, kantonrechter, bijgestaan door de grif- fier en op 13 augustus 2008 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter