Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BC3172

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
24-10-2007
Datum publicatie
31-01-2008
Zaaknummer
231843 EJ VERZ 07-232
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Schadevergoeding door gewezen bewindvoerder wegens slecht bewind te betalen ex. art. 1:444 en 1:445 juncto 1:362 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/repnr.: 231.843 / 07-232 (H.K.)

Uitspraakdatum: 24 oktober 2007

BM.nr. 1525

Beschikking inzake eindrekening en verantwoording in meerderjarigenbewind

1. Het procesverloop

1.1 Op 5 februari en 8 maart 2007 is door de huidige bewindvoerder [..] te Enkhuizen schriftelijk bezwaar ingediend namens [rechthebbende], wonende [te Alkmaar][hierna te noemen: rechthebbende],

tegen de op 29 december 2006 ingekomen eindrekening en verantwoording over de goederen en gelden van rechthebbende, opgemaakt door bewindvoerder [Xx] te Alkmaar.

1.2. De kantonrechter heeft vervolgens een zitting bepaald, die heeft plaatsgevonden op 3 april 2007, in aanwezigheid van [Xx] (de oude bewindvoerder) en [de nieuwe bewindvoerder].

Ter zitting hebben partijen hun standpunten toegelicht.

1.3 Op 10 april 2007 heeft de griffier namens de kantonrechter aan [de nieuwe bewindvoerder] gevraagd of zij haar klacht handhaaft, gelet op de informatie die de kantonrechter bij gerechtsdeurwaarderkantoor Van der Meer & Philipsen had ingewonnen.

1.4 Bij brief van 27 april 2007 heeft de bewindvoerder aan de kantonrechter laten weten haar bezwaar te handhaven en heeft dit nader onderbouwd.

1.5 Bij brief van 11 juni 2007 heeft [rechthebbende] hier ten slotte op gereageerd.

2. De standpunten van partijen

2.1 Namens rechthebbende wordt gesteld dat [Xx], in haar taak als bewindvoerder tekort is geschoten, zodat zij moet worden veroordeeld in de schade die rechthebbende heeft geleden wegens slecht bewind.

Deze schade bestaat met name uit de proceskosten ad € 341,97 waarin rechthebbende is veroordeeld bij vonnis van de kantonrechter te Alkmaar d.d. 21 februari 2007 in een procedure tussen Univé Zorgverzekeraar als eiser en rechthebbende als gedaagde.

Volgens rechthebbende was deze procedure niet nodig geweest als de ziekenfondspremie tijdig was voldaan. Hiervan treft [Xx] een verwijt.

2.2 [Xx] heeft verweer gevoerd tegen het verzoek van rechthebbende, op welk verweer voor zover nodig bij de beoordeling zal worden ingegaan.

3. De beoordeling

3.1 Het bezwaar tegen de eindrekening en verantwoording vat de kantonrechter op als een verzoek de schade vast te stellen die rechthebbende stelt te hebben geleden en om de gewezen bewindvoerder tot vergoeding daarvan te veroordelen (artt. 1:444 en 1:445 juncto 1:362 BW).

3.2 Bij beschikking d.d. 1 december 2004 van de kantonrechter te Alkmaar is een bewind ingesteld over de goederen van rechthebbende waarbij [Xx] is benoemd tot bewindvoerder. Bij beschikking van 28 november 2006 is zij op eigen verzoek ontslagen als bewindvoerder en is [de nieuwe bewindvoerder] tot nieuwe bewindvoerder benoemd.

3.3 Ofschoon bij brief van 10 januari 2007 namens de kantonrechter aan [Xx] is bericht dat de eindrekening geen bemerkingen heeft opgeleverd, is de kantonrechter van oordeel dat [de nieuwe bewindvoerder] namens rechthebbende ontvankelijk is in haar klacht, nu zich een situatie voordoet als genoemd in art. 1:445, lid 2 BW, te weten het nogmaals vragen van rekening en verantwoording over dezelfde periode voor zover dit niet onredelijk is.

De kantonrechter overweegt in dit verband, dat op 10 januari 2007 nog geen rekening kon worden gehouden met het vonnis van 21 februari 2007 waar [de nieuwe bewindvoerder] een beroep op doet.

3.4 Namens rechthebbende wordt - onder meer - gesteld dat door nalatigheid van [Xx] Univé deze civiele procedure tegen rechthebbende heeft gevoerd.

De kantonrechter honoreert dit bezwaar.

Weliswaar heeft [Xx] tot verweer aangevoerd, dat zij niet tijdig op de hoogte was van deze procedure omdat de dagvaarding en de eerdere stukken niet aan haar maar aan rechthebbende zelf waren gezonden, maar dit neemt niet weg dat de procedure bij een juist gevoerd bewind niet nodig was geweest.

Uit de dagvaarding in de betreffende civiele zaak (onder rolnr. 228.546 / 06-6237) blijkt namelijk dat de vordering van Univé betrekking heeft op niet betaalde ziekenfondspremie over de periode van juli 2004 t/m januari 2006. In januari 2006 was [Xx] reeds een jaar bewindvoerder. Bij haar eerste vermogensopgave (ingekomen 22 april 2005) heeft [Xx] aangegeven dat aan ziekenfondspremie € 28,90 per maand verschuldigd is. Zij was dus op de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag en het was dan ook haar verantwoordelijkheid om deze premie tijdig te voldoen, althans in ieder geval te signaleren dat dit niet gebeurde en actie te ondernemen.

Door zulks na te laten is [Xx] verantwoordelijk voor de proceskosten ad € 341,97 die het gevolg zijn geweest van deze civiele procedure en waarin rechthebbende bij voormeld vonnis van 21 februari 2007 is veroordeeld.

Dit bedrag zal dan ook als schade worden toegewezen aan rechthebbende.

4. De beslissing

Stelt vast dat [Xx] in de zorg van een goed bewindvoerder tekort is geschoten.

Stelt de schade die rechthebbende door slecht bewind heeft geleden vast op een bedrag van € 341,97 en veroordeelt bewindvoerder [Xx] om dit bedrag tegen kwijting aan rechthebbende te vergoeden, welk bedrag dient te worden voldaan aan [de nieuwe bewindvoerder], h.o.d.n. [Yy] te Enkhuizen.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. van der Heijden, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2007.