Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BB2691

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
03-09-2007
Datum publicatie
03-09-2007
Zaaknummer
96809 KG ZA 07-250
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot ontruiming van een woning in kort geding afgewezen, omdat de verhuurder niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de huurder de woning niet zelf bewoont, maar aan derden in gebruik heeft gegeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / JB

KG nummer: 96809 / KG ZA 07-250

datum: 3 september 2007

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de stichting STICHTING WOONSCHAKEL WESTFRIESLAND,

gevestigd te Medemblik,

EISERES IN KORT GEDING bij dagvaarding van 10 augustus 2007,

procureur mr. J.J. de Boer,

tegen:

1. [GEDAAGDE 1],

wonende te Bovenkarspel, gemeente Stede Broec,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

in persoon verschenen,

en

2. ZIJ DIE VERBLIJVEN IN HET PAND TE BOVENKARSPEL, GEMEENTE STEDE BROEC, AAN DE [STRAATNAAM EN NUMMER],

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

niet verschenen.

Eiseres zal verder worden genoemd "Woonschakel" en gedaagde sub 1 "[gedaagde 1]".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 20 augustus 2007 heeft Woonschakel gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

[gedaagde 1] heeft de vordering bestreden.

Van de zijde van gedaagde sub 2 is niemand verschenen. Tegen hen is verstek verleend.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Woonschakel de originele dagvaarding en pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 [gedaagde 1] huurt sinds 29 mei 1997 krachtens schriftelijke huurovereenkomst voor onbepaalde tijd van Woonschakel de woning, staande en gelegen aan de [straatnaam en nummer] te Bovenkarspel, gemeente Stede Broec.

2.2 In de huurovereenkomst is onder meer het volgende bepaald:

1.1 Het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte door huurder en leden van zijn huishouding. (...).

6. Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. Tevens zal de huurder het gehuurde geheel noch gedeeltelijk kosteloos noch tegen betaling in huur of gebruik afstaan aan personen, die niet tot zijn gezinshuishouding behoren.

12. Aan kosten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming van enige bepaling van deze huurovereenkomst of bijbehorende bepalingen door huurder, zijn voor rekening van de huurder. (...).

2.3 Bij brief van 26 april 2005 heeft Woonschakel aan [gedaagde 1] geschreven dat haar is gebleken dat hij de gehuurde woning niet meer zelf bewoont, maar in gebruik heeft gegeven aan een aantal Oost-Europeanen. Woonschakel heeft [gedaagde 1] verzocht een einde te maken aan deze situatie en zelf weer gebruik te gaan maken van de woning.

2.4 Woonschakel heeft bij brief van 18 april 2007 het volgende - voor zover hier van belang - aan [gedaagde 1] bericht:

"De Woonschakel heeft uit verschillende bronnen signalen gekregen dat u naar Egypte bent vertrokken. (...) Medewerkers van De Woonschakel hebben diverse malen 's avonds en in het weekend mensen met een Poolse auto in en uit uw woning zien lopen.

Wij stellen u in de gelegenheid om deze signalen 26 april 2007 om 19.00 uur bij u thuis, tegenover de heer Bloemendaal van De Woonschakel te weerleggen.

Indien u niet aanwezig bent gaan wij ervan uit dat de signalen kloppen. De Woonschakel ziet zich dan genoodzaakt een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst te starten. (...)."

2.5 Op 26 april 2007 heeft de heer Bloemendaal de huurwoning van [gedaagde 1] bezocht. Naar aanleiding hiervan heeft Woonschakel bij brief van diezelfde datum het volgende - voor zover van belang weergegeven - aan [gedaagde 1] bericht:

"Tijdens het huisbezoek werd de heer Bloemendaal bij de voordeur te woord gestaan door een meneer afkomstig uit Polen in de woning verbleef tenminste nog 1 Pool. Zij vertelden niet te weten waar u was of hoe lang u wegbleef. Zij hadden geen telefoonnummer van u.

De Woonschakel maakt hieruit op dat uw eerdere verhalen in 2006 over vrienden die komen logeren niet aannemelijk zijn. Er blijven hardnekkige geruchten van omwonenden en instanties over onderhuur en nu uit eindelijk van uw vertrek naar Egypte binnenkomen.

Wij sommeren u de onderhuur per direct te beëindigen en de huur van de woning te beëindigen."

2.6 Bij brief van 11 juli 2007 heeft Woonschakel aan [gedaagde 1] meegedeeld dat zij een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst zal opstarten.

2.7 [gedaagde 1] is van maart 2007 tot ongeveer half augustus 2007 in Egypte geweest.

2.8 Tegen [gedaagde 1] is (nog) geen procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst gestart.

2.9 Er zijn geen achterstanden in het voldoen van de huurtermijnen.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Woonschakel vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden te veroordelen om de woning aan de [straatnaam en nummer] te Bovenkarspel, gemeente Stede Broec, te ontruimen, met bepaling dat dit vonnis binnen 1 jaar ook ten uitvoer gelegd zou kunnen worden tegen een ieder die zich daar bevindt, met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

3.2 Hieraan legt Woonschakel, zakelijk weergegeven, ten grondslag dat [gedaagde 1] het gehuurde in strijd met de huurovereenkomst en de wet niet zelf bewoont, maar zonder toestemming van Woonschakel aan derden in gebruik geeft. [gedaagde 1] komt derhalve tekort in de nakoming van de huurovereenkomst, hetgeen ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Daarnaast verblijven gedaagden sub 2 zonder recht of titel in de woning. Omdat Woonschakel deze illegale situatie wenst te beëindigen en er vele woningzoekenden op de wachtlijst staan, heeft Woonschakel een spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening. Ten aanzien van de gevorderde proceskosten merkt Woonschakel nog op dat partijen, in afwijking van artikel 237 Rv, zijn overeengekomen dat alle kosten die voor Woonschakel voortvloeien uit de niet-nakoming van de huurovereenkomst integraal voor rekening komen van de huurder.

3.3 [gedaagde 1] betwist dat hij de huurwoning niet zelf bewoont en in gebruik geeft of heeft gegeven aan derden. Wel komt er af en toe een Pool bij [gedaagde 1]. Deze helpt [gedaagde 1] bij het onderhouden van de tuin, het schoonmaken van de woning en doet ook boodschappen voor [gedaagde 1].

3.4 Gedaagde sub 2 is niet verschenen en heeft derhalve geen verweer gevoerd.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Woonschakel legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde 1] de door hem gehuurde woning niet zelf bewoont, maar aan derden in gebruik heeft gegeven. Om deze reden is ontruiming van het gehuurde op korte termijn gerechtvaardigd, aldus Woonschakel.

4.2 Als uitgangspunt heeft te gelden dat een dergelijke verstrekkende vordering in kort geding in beginsel alleen kan worden toegewezen indien in voldoende mate komt vast te staan dat deze ook in de bodemprocedure zal worden toegewezen.

4.3 Woonschakel stelt ter onderbouwing van haar vordering dat buurtbewoners verklaren dat [gedaagde 1] de woning al gedurende tien jaar onderverhuurt, dat de heer Bloemendaal, die als woonconsulent werkzaam is bij Woonschakel, tijdens een bezoek aan de woning op 26 april 2007 te woord is gestaan door een Poolse man, en dat Bloemendaal diverse malen Poolse auto's in de straat waar de huurwoning is gelegen heeft gesignaleerd. Volgens Woonschakel vormt het feit dat [gedaagde 1] de afgelopen jaren niet heeft gereageerd op diverse aanschrijvingen van de zijde van Woonschakel eveneens een aanwijzing dat [gedaagde 1] de woning niet zelf bewoont. Ten slotte wijst Woonschakel op een brief van de Politie Noord-Holland-Noord, waaruit blijkt dat in 2005 het stoffelijk overschot van een man uit de Oekraïne in het gehuurde is aangetroffen en dat in 2006 een Oekraïense vrouw in het gehuurde is aangehouden.

4.4 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Woonschakel, tegenover de betwisting van [gedaagde 1], voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij de woning niet zelf bewoont maar deze aan derden in gebruik geeft of heeft gegeven. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

4.5 Woonschakel beroept zich weliswaar op uitlatingen van buurtbewoners, maar zij heeft nagelaten deze stelling deugdelijk te onderbouwen met bijvoorbeeld schriftelijke verklaringen van de betreffende personen. Daardoor kan niet worden beoordeeld wat de buurtbewoners precies hebben geconstateerd. Aan de stelling van Woonschakel kan in deze procedure, die zich niet leent voor het verrichten van nader feitenonderzoek, dan ook geen waarde gehecht worden.

4.6 Dat Bloemendaal op 26 april 2007 heeft gesproken met een Poolse man die in de woning van [gedaagde 1] aanwezig was roept wellicht vragen op, maar betekent nog niet dat deze man daar ook woont. Ook het feit dat Bloemendaal auto's met een Pools kenteken in de straat heeft gezien, kan niet tot de conclusie leiden dat [gedaagde 1] de woning aan Poolse mensen in gebruik heeft gegeven. Bloemendaal heeft ter terechtzitting immers verklaard dat het vermoeden bestaat, dat de buurman van [gedaagde 1] Poolse mensen huisvest, zodat niet kan worden uitgesloten dat de auto's aan hen toebehoren.

4.7 Vast staat dat Woonschakel [gedaagde 1] in de afgelopen jaren diverse malen heeft aangeschreven dat hij zijn tuin dient te onderhouden en dat hij niet thuis was toen een firma aan de deur stond om de jaarlijkse controle aan de verwarmingsketel uit te voeren. Uit het enkele feit dat [gedaagde 1] de tuin niet naar behoren heeft onderhouden en dat hij niet thuis was ten tijde van de controle, volgt echter nog niet dat hij de woning niet zelf bewoont. Ter zitting heeft [gedaagde 1] immers onweersproken aangevoerd dat hij van 's morgens 11.00 uur tot 's avonds 01.00 uur in de horeca werkzaam is. Bovendien is ter zitting vast komen te staan dat [gedaagde 1] in reactie op die brieven de tuin heeft opgeknapt.

4.8 Ook op grond van het feit dat [gedaagde 1] niet heeft gereageerd op de hiervoor weergegeven brieven van 18 en 26 april 2007 en 11 juli 2007 kan niet worden vastgesteld dat hij de woning niet zelf bewoont, maar derden daartoe de gelegenheid biedt. [gedaagde 1] heeft immers onweersproken aangevoerd dat hij in die periode in Egypte verbleef.

4.9 Ten slotte overweegt de voorzieningenrechter dat de overgelegde brief van de Politie Noord-Holland-Noord de stellingen van Woonschakel evenmin ondersteunt. Uit die brief blijkt weliswaar dat in het gehuurde twee maal een persoon van Oekraïense komaf is aangetroffen, maar niet blijkt dat deze personen in de woning woonachtig waren.

4.10 Gelet op het vorenstaande is in dit geding niet voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde 1] het gehuurde niet zelf bewoont en / of aan derden in gebruik geeft of heeft gegeven. Derhalve kan niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat de bodemrechter een vordering tot ontruiming van het gehuurde zal toewijzen. De gevorderde voorziening wordt daarom, zowel ten aanzien van [gedaagde 1] als tegen gedaagde sub 2, geweigerd.

4.11 Woonschakel betoogt dat de proceskosten op grond van de huurovereenkomst integraal voor rekening van [gedaagde 1] dienen te komen, ook als de voorziening wordt geweigerd. In dit betoog wordt zij niet gevolgd. Gelet op het vorenstaande is niet komen vast te staan dat [gedaagde 1] tekort is gekomen in de nakoming van de huurovereenkomst, zodat de proceskosten om die reden niet ten laste van hem kunnen worden gebracht.

4.12 Woonschakel wordt, als de in het ongelijk te stellen partij, veroordeeld in de proceskosten.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;

- veroordeelt Woonschakel in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagde 1] begroot op euro 251,- aan verschotten en aan de zijde van gedaagde sub 2 begroot op nihil.

Gewezen door mr. J. Blokland, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 september 2007 in tegenwoordigheid van mr. N. Boots, griffier.