Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BB2212

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
23-08-2007
Datum publicatie
23-08-2007
Zaaknummer
96772 KG ZA 07-239
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot wedertewerkstelling van zowel werknemer (algemeen directeur) als van diens vennootschap (als bestuurder) afgewezen. Werkgever heeft inmiddels een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter. Voorts staat op korte termijn het ontslag van de vennootschap van de werknemer op de agenda van de bestuursvergadering. Gelet op de verstoorde verhouding tussen partijen hoeft de werkgever de werknemer (algemeen directeur) in afwachting van de uitkomsten daarvan niet tot het werk toe te laten. De voorzieningenrechter heeft geen oordeel geveld over de verwijten die aan de werknemer zijn gemaakt, dat is aan de kantonrechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / HW

KG nummer: 96772 / KG ZA 07-239

datum: 23 augustus 2007

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

1.EISER 1,

wonende te Nieuwe Niedorp,

2. de besloten vennootschap RODI JH B.V.

gevestigd te Winkel,

EISERS IN KORT GEDING bij dagvaarding van 3 augustus 2007,

procureur mr. R. van der Hooft,

tegen:

1.GEDAAGDE 1,

wonende te Egmond aan Zee,

2. de stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RODI BEHEER EN MANAGEMENT, met als statutaire zetel Winkel,

3. de besloten vennootschap TIJA MEDIA BEHEER B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

4. de besloten vennootschap RODI MEDIA B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

procureur mr. M.A.J.N. Schuurman.

Eisers zullen verder samen worden genoemd "Eiser 1 c.s."en ieder afzonderlijk "Eiser 1" respectievelijk "Rodi JH". Gedaagden zullen verder samen worden genoemd "Gedaagde 1 c.s." en ieder afzonderlijk "Gedaagde 1", "STAK", "Tija", en "Rodi Media".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 14 augustus 2007 heeft Eiser 1 c.s. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde 1 c.s. heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Eiser 1 c.s. de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Gedaagde 1 heeft drie bedrijven opgericht, te weten Rodi Media, een uitgeverij van kranten, Rodi Rotatiedruk B.V. [hierna: Rodi Rotatiedruk], een drukkerij van kranten, en Rodi Verspreidingsorganisatie B.V, [hierna: Rodi Verspreidingsorganisatie], de organisatie die de kranten verspreidt. Deze drie bedrijven vormen samen de Rodigroep. Rodi Holding B.V. [hierna: Rodi Holding] is de bestuurder van de drie bedrijven die tot de Rodigroep behoren.

2.2 Eiser 1, de schoonzoon van Gedaagde 1, is op 1 mei 1987 op basis van een arbeidsovereenkomst bij Rodi Media in dienst getreden.

2.3 In de loop van 2005 heeft Gedaagde 1 besloten de onderneming te verkopen. De verkoop is geschied via een zogenaamde STAK-constructie. In het kader hiervan heeft Eiser 1 Rodi JH opgericht. Voorts is opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodi Beheer en Management B.V. [hierna: Rodi Beheer en Management]. Rodi JH is statutair bestuurder van Rodi Beheer en Management. Gedaagde 1 heeft 100% van de aandelen in Rodi Holding aan Rodi Beheer en Management verkocht en geleverd. Laatstgenoemde heeft vijf aandeelhouders (een participatiemaatschappij van Gedaagde 1, Rodi JH en drie vennootschappen van de drie kinderen van Gedaagde 1), die de aandelen hebben doorgeleverd aan STAK. De vijf aandeelhouders hebben hiervoor niet royeerbare certificaten ontvangen van STAK. De zeggenschap van de Rodigroep ligt bij STAK, waarvan Gedaagde 1, Eiser 1 en Medebestuurder de bestuurders zijn.

2.4 Rodi Holding heeft twee statutaire bestuurders: Rodi Management en Beheer en Tija, die een holding van Gedaagde 1 is.

2.5 Eiser 1 is sinds januari 2006 (titulair) algemeen directeur van Rodi Media, in welke functie hij de dagelijkse leiding heeft over de drie bedrijven die tot de Rodigroep behoren.

2.6 Uit de notulen van de bestuursvergadering van STAK van 3 november 2006 blijkt dat gesproken is over het functioneren van Eiser 1 als algemeen directeur.

2.7 In mei 2007 hebben Eiser 1 en de dochter van Gedaagde 1 huwelijksproblemen gehad.

2.8 Op 28 mei 2007 hebben Eiser 1, zijn echtgenote, Gedaagde 1 en Medebestuurder een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring staat dat partijen overeenstemming hebben bereikt over het overdragen van het gehele volgestorte en geplaatste aandelenkapitaal van Rodi JH en Rodi JR B.V. (de vennootschap van de echtgenote van Eiser 1) aan Tija.

2.9 Op 8 juni 2007 hebben Eiser 1 en zijn echtgenote geweigerd medewerking te verlenen aan levering van de aandelen. Diezelfde dag is Eiser 1 door Gedaagde 1 op non-actief gesteld.

2.10 Bij brief van 20 juni 2007 van de advocaat van Eiser 1 hebben Eiser 1 en zijn echtgenote de hiervoor genoemde koopovereenkomst vernietigd.

2.11 Tijdens de bestuursvergadering van 21 juni 2007 van STAK, waarbij ook de advocaat van Eiser 1 aanwezig was, is gesproken over de positie van Eiser 1. Naar aanleiding hiervan heeft de advocaat van Eiser 1 bij brief van 25 juni 2007 aangegeven dat Eiser 1 de op hem geuite kritiek heeft verstaan en dat hij gehoor geeft aan het verzoek van Gedaagde 1 om ontslag te nemen als bestuurder van STAK.

2.12 Rodi Media heeft op 10 augustus 2007 een verzoekschrift ingediend bij de sector kanton van deze rechtbank, strekkende tot ontbinding van de tussen Rodi Media en Eiser 1 bestaande arbeidsovereenkomst.

2.13 Op 19 september 2007 zal een buitengewone vergadering van aandeelhouders van Rodi Beheer en Management worden gehouden. Op de agenda staat (onder meer) het ontslag van Rodi JH als statutair bestuurder van Rodi Beheer en Management.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Eiser 1 c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. Gedaagde 1 c.s. (subsidiair Rodi Media) op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen tot het meewerken aan het door Eiser 1 hervatten van zijn werkzaamheden als algemeen directeur van Rodi Media;

B. Gedaagde 1, STAK en Tija op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen tot het meewerken aan het door Eiser 1 c.s. (subsidiair Rodi JH) verrichten van de werkzaamheden als bestuurder van Rodi Beheer en Management en het via deze verrichten van de werkzaamheden als bestuurder van Rodi Holding en het via deze verrichten van de werkzaamheden als bestuurder van Rodi Media, Rodi Verspreidingsorganisatie en Rodi Rotatiedruk;

C. Gedaagde 1 c.s. te veroordelen in de proceskosten.

3.2 Eiser 1 c.s. stelt hiertoe, kort samengevat, dat Gedaagde 1 Eiser 1 zonder deugdelijke grondslag op non-actief heeft gesteld. Gedaagde 1 heeft Eiser 1 naar aanleiding van de huwelijksproblemen tussen Eiser 1 en de dochter van Gedaagde 1 niet meer toegelaten tot het werk. Nadat de problemen tussen Eiser 1 en de dochter van Gedaagde 1 waren opgelost, heeft Eiser 1 getracht de relatie met Gedaagde 1 te herstellen. Tijdens de bestuursvergadering van 21 juni 2007 is besproken dat als Eiser 1 zou terugtreden als bestuurder, hij weer aan het werk zou gaan. In weerwil van deze afspraak weigert Gedaagde 1 echter om Eiser 1 in staat te stellen zijn werkzaamheden te hervatten. Er bestaat ook geen enkele zakelijk grond om Eiser 1 te weren, terwijl het in het belang van (de continuïteit van) de onderneming is dat Eiser 1 zijn werkzaamheden hervat. Eiser 1 heeft er juist voor gezorgd dat de onderneming floreert. Voorts is er geen rechtsgeldig besluit genomen om over te gaan tot het op non-actief stellen van Rodi JH als bestuurder, aldus Eiser 1 c.s.

3.3 Gedaagde 1 c.s. concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Eiser 1 c.s. in de proceskosten. Hiertoe voert Gedaagde 1 c.s. het volgende aan. Anders dan Eiser 1 stelt, is hij niet op non-actief gesteld wegens de huwelijksperikelen die heeft (gehad) met de dochter van Gedaagde 1. De relatie tussen Gedaagde 1 en Eiser 1 is definitief verstoord geraakt om zakelijke redenen. Er kwamen signalen vanuit het bedrijf over de functioneren van Eiser 1, naar aanleiding waarvan hij tijdens de bestuursvergadering van 3 november 2006 is gewaarschuwd. Ondanks deze waarschuwing heeft Gedaagde 1 hem tijdens de vergadering van 29 mei 2007 nogmaals moeten aanspreken op het gebruik van bankpasjes en kasbonnen met een priv├ękarakter en voor het ondernemen van (buitengewone) buitenlandse reizen. Omdat de ongerustheid over het functioneren van Eiser 1 steeds groter werd, heeft Gedaagde 1 hem op 8 juni 2007 op non-actief gesteld. Op 21 juni 2007 is de positie van Eiser 1 besproken, en de uitkomst van dat gesprek was dat hij tot september 2007 geen werkzaamheden zou verrichten, waarna zou worden bezien of hij aan de Rodigroep verbonden kon blijven en zo ja op welke wijze. Gedaagde 1 c.s. wijst er voorts op dat Eiser 1 na die bespreking verbouwingswerkzaamheden ten behoeve van zijn nieuwe huis op rekening van het bedrijf heeft laten zetten. Gelet op het vorenstaande heeft Gedaagde 1 ieder vertrouwen in vruchtbare voortzetting van de samenwerking met Eiser 1 verloren. Een terugkeer van Eiser 1 zal de gang van zaken binnen het bedrijf ernstig verstoren, aldus Gedaagde 1 c.s.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Rodi Media heeft inmiddels een verzoekschrift ingediend bij de sector kanton van deze rechtbank, strekkende tot ontbinding van de tussen haar en Eiser 1 bestaande arbeidsovereenkomst. In het kader van die procedure zal de kantonrechter op redelijk korte termijn beoordelen of de verwijten die Gedaagde 1 aan Eiser 1 maakt en waarop hij (naar eigen zeggen) de non-activiteit heeft gegrond, op juistheid berusten en welke gevolgen daaraan moeten worden verbonden. Daarom zal de voorzieningenrechter in deze zaak geen oordeel vellen over die aantijgingen.

4.2 Uit de inhoud van de processtukken en hetgeen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling naar voren is gekomen, blijkt dat de verhouding tussen Gedaagde 1 en Eiser 1 ernstig is verstoord. Aannemelijk is dan ook dat de kantonrechter om deze reden de arbeidsovereenkomst - mogelijk tegen een aanzienlijke vergoeding - zal ontbinden. In afwachting van de uitspraak van de kantonrechter hoeft Rodi Media Eiser 1, die een cruciale positie binnen de Rodigroep vervult, niet weder te werk te stellen. Het belang van Eiser 1 om de werkzaamheden te hervatten in afwachting van de uitkomst van de ontbindingsprocedure weegt naar het oordeel van de voorzieningenrechter namelijk minder zwaarder dan het belang van Rodi Media om de rust op de werkvloer te bewaren.

4.3 Op 19 september a.s. staat het ontslag van Rodi JH als bestuurder van Rodi Beheer en Management op de vergaderagenda. In afwachting van de uitkomst van die vergadering hoeven Eiser 1 en Rodi JH evenmin in staat te worden gesteld om de werkzaamheden als bestuurder te hervatten. Hieraan staat de verstoorde verstandhouding tussen Eiser 1 en Gedaagde 1 in de weg, omdat dit het op behoorlijke wijze uitoefenen van de bestuurstaak ernstig bemoeilijkt.

4.4 Gelet op het vorenstaande worden de gevorderde voorzieningen geweigerd. Eiser 1 c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorzieningen;

- veroordeelt Eiser 1 c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Gedaagde 1 c.s. begroot op euro 251,- aan verschotten en op euro 816,- aan salaris procureur.

Gewezen door mr. H. Warnink, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 augustus 2007 in tegenwoordigheid van mr. N. Boots, griffier.