Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BA6619

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
07-06-2007
Datum publicatie
07-06-2007
Zaaknummer
KG nummer: 94951 / KG ZA 07-146
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Exploitant van een camping heeft de huurovereenkomst (voor bepaalde tijd) voor een vaste standplaats met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat de huurder in strijd met de kampeerregels de schuur naast zijn stacaravan niet heeft verwijderd. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze tekortkoming niet zo zwaar weegt, dat de exploitant de huurovereenkomst kan opzeggen. De exploitant moet de huurder weer tot het kampeerterrein toelaten. De huurder moet de schuur verwijderen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / HV

KG nummer: 94951 / KG ZA 07-146

datum: 7 juni 2007

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

[huurder],

wonende te Amsterdam,

eiser in conventie in kort geding bij dagvaarding van 23 mei 2007,

verweerder in reconventie in kort geding,

procureur mr. H.R.M. Jenné,

advocaat mr. B.P. van Overeem te Haarlem,

tegen:

de stichting STICHTING TEXELCAMPINGS,

gevestigd te De Koog, gemeente Texel,

gedaagde in conventie in kort geding,

eiseres in reconventie in kort geding,

procureur mr. G.E. Helder,

advocaat mr. P. van den Berg te Utrecht.

Partijen zullen verder worden genoemd "[huurder]" respectievelijk "Texelcampings".

1. Het verloop van het geding

Ter terechtzitting van 29 mei 2007 heeft [huurder] in conventie gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Texelcampings heeft de vordering bestreden en een eis in reconventie ingesteld.

[huurder] heeft tegen die vordering verweer gevoerd.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van [huurder] de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De uitgangspunten

in conventie en in reconventie

2.1 Texelcampings exploiteert onder de naam Recreatiestichting Texel een viertal campings op Texel, waaronder duinkampeerterrein Loodsmansduin te Den Hoorn, gemeente Texel [hierna te noemen: Loodsmansduin].

2.2 [Huurder] huurt sinds 2001, laatstelijk op basis van een schriftelijke huurovereenkomst d.d. 28 november 2006 voor de bepaalde tijd van 31 maart 2007 tot en met 15 maart 2008, de standplaats voor een stacaravan met nummer [nummer] op Loodsmansduin. Op deze huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden vaste plaatsen "Loodsmansduin", de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen voor verplaatsbare kampeermiddelen, en de geldende kampeerregels.

2.3 [Huurder] heeft in 2001 een schuur op de door hem gehuurde standplaats laten plaatsen.

2.4 Bij brief van 22 maart 2005 heeft Texelcampings aan haar huurders, waaronder [huurder], onder meer bericht dat schuurtjes vóór 31 december 2006 moeten worden verwijderd.

2.5 Bij brief van 2 december 2005 heeft Texelcampings aan haar vaste huurders, waaronder [huurder], onder meer het volgende bericht.

Schuurtjes

Wat betreft schuurtjes dient er vanaf 1 januari 2007 gekozen te worden voor een standaardschuurtje van 3 meter bij 2 meter met een schuin dak, nokhoogte 2.20 meter. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde kopschuurtjes, die destijds in overleg met ons zijn geplaatst op de kopzijde van de caravan. Dergelijke schuurtjes mogen blijven staan. Voorwaarde hierbij is wel dat de oppervlakte maximaal 6m² mag bedragen. Er dient voor gezorgd te worden dat de afstand tot de meest nabij staande caravan minimaal 5 meter bedraagt.

Huisdieren

(...) Tevens geldt dat de huisdieren permanent aangelijnd moeten zijn ook op de eigen kampeerplaats. Als huisdieren worden door ons beschouwd honden en katten.

2.6 Bij brief van 29 juni 2006 heeft Texelcampings nogmaals aan haar huurders bericht dat er na 1 januari 2007 geen schuurtjes meer toegestaan zijn, behoudens de zogenaamde kopschuurtjes.

2.7 Bij brief van 14 december 2006 heeft Texelcampings aan haar huurders onder meer het volgende meegedeeld.

Met ingang van het seizoen 2007 zijn alleen nog toegestaan:

Schuurtjes

(...)

- een zogenaamde kopschuur mits deze zich op de kop van een caravan bevindt en hiervoor door ons schriftelijke toestemming is verleend. In het verleden verstrekte mondelinge toestemming is niet langer geldig. (...)

Dit betekent tevens in een aantal gevallen dat de bestaande schuren, welke niet voldoen aan de criteria, die nog niet verwijderd zijn, vóór 1 januari a.s. moeten verdwijnen. (...)

2.8 Bij brief van 18 januari 2007 heeft Texelcampings aan [huurder] geschreven dat zijn schuur nog moest worden verwijderd en heeft zij hem hiervoor tot 15 april 2007 de tijd gegeven. [Huurder] heeft hierop bij brief van 21 februari 2007 gereageerd en het standpunt ingenomen dat zijn schuur als kopschuur moet worden aangemerkt, zodat deze mag blijven staan. Vervolgens heeft Texelcampings [huurder] bij brief van 27 februari 2007 gesommeerd om de schuur voor 15 april 2007 af te breken.

2.9 Omdat [huurder] niet aan voornoemde sommatie heeft voldaan, heeft Texelcampings de huurovereenkomst met [huurder] met onmiddellijke ingang opgezegd en hem tot 25 mei 2007 de tijd gegeven om het kampeermiddel te verwijderen en de standplaats te ontruimen. Ook heeft Texelcampings de elektriciteitstoevoer tot de standplaats van [huurder] afgesloten.

2.10 [Huurder] heeft het geschil met betrekking tot de huuropzegging en de schuur op 15 mei 2007 aan de Geschillencommissie Recreatie voorgelegd.

3. De vorderingen en de standpunten van partijen

in conventie en in reconventie

3.1 [Huurder] vordert in conventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, - verkort weergegeven - Texelcampings op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen om (I) aan [huurder] vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot Loodsmansduin en de standplaats [nummer] die [huurder] huurt, en (II) over te gaan tot herstel van de elektriciteitsvoorziening naar de standplaats [nummer], met veroordeling van Texelcampings in de proceskosten.

3.2 In reconventie vordert Texelcampings bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

- verkort weergegeven - om [huurder] op straffe van verbeurte van een dwangsom

(I) te gebieden om te verwijderen en verwijderd te houden de aan hem toebehorende stacaravan op standplaats [nummer] op Loodsmansduin, alsmede de daarop aanwezige houten schuur, en voorts al hetgeen zich daar bevindt aan zaken en deze standplaats leeg en ontruimd ter vrije beschikking van Texelcampings te stellen, en

(II) voorwaardelijk, voor het geval de vordering in conventie wordt toegewezen, te verbieden eventueel tot zijn gezelschap behorende huisdieren los te laten lopen c.q. vrij te laten bewegen op en over Loodsmansduin, in beide gevallen met veroordeling van [huurder] in de proceskosten.

3.3 [Huurder] heeft - zakelijk samengevat - het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd en als verweer tegen de vorderingen van Texelcampings aangevoerd. [huurder] heeft in 2001 met toestemming van [bedrijfsleider], bedrijfsleider van Loodsmansduin, een schuur bij zijn caravan laten plaatsen zodat [huurder] deze reeds om deze reden niet hoeft te verwijderen. De schuur moet bovendien worden aangemerkt als een kopschuur als bedoeld in de brief van 2 december 2005, en is dus bij wijze van uitzondering toegestaan. [Huurder] stelt zich dan ook op het standpunt dat hij niet is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst of anderszins onrechtmatig jegens Texelcampings handelt door de schuur niet te verwijderen. Mocht dit al anders zijn, dan volgt uit artikel 12 lid 1 van de Recron-voorwaarden dat onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst alleen aan de orde is indien sprake is van een zodanige tekortkoming, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet. Hiervan is echter geen sprake, aldus [huurder]. Volgens [huurder] valt dan ook niet in te zien waarom Texelcampings de vergaande maatregel van verwijdering heeft genomen, en niet de uitkomst van de procedure bij de geschillencommissie en eventueel de burgerlijke rechter heeft afgewacht.

Gelet op het vorenstaande heeft [huurder] een recht en een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen en dient de tegenvordering van Texelcampings die in punt 3.2 onder I is geformuleerd te worden afgewezen.

Ten aanzien van de door Texelcampings ingestelde vordering om [huurder] te verbieden zijn huisdieren los te laten lopen, voert [huurder] aan dat hij zijn poesjes in de caravan houdt en dat deze slechts incidenteel zijn ontsnapt. Ten slotte merkt [huurder] op dat de door Texelcampings gevorderde dwangsom buitenproportioneel is.

3.4 Als verweer tegen de vorderingen van [huurder] en als grondslag voor haar tegenvorderingen heeft Texelcampings het volgende - zakelijk weergegeven - aangevoerd. Texelcampings betwist dat zij - bij monde van de heer [bedrijfsleider] noch schriftelijk - toestemming aan [huurder] heeft verleend om de schuur te plaatsen. Texelcampings heeft het beleid met betrekking tot de schuurtjes de afgelopen jaren aangescherpt, en [huurder] is hiervan ook op de hoogte. Bij brief van 2 december 2005 is uitdrukkelijk medegedeeld dat de schuurtjes verwijderd moesten worden, en deze brief maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst, die [huurder] zonder protest heeft ondertekend. De schuur van [huurder] is geen kopschuur, hetgeen is te zien op de in het geding gebrachte foto's, zodat deze verwijderd dient te worden. Omdat [huurder] dit ondanks sommatie niet heeft gedaan, is hij tekortgeschoten in de nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, op grond waarvan Texelcampings, die belang heeft bij strikte naleving van de regels, de huurovereenkomst terecht met onmiddellijke ingang heeft opgezegd. Daar komt nog bij dat de aanwezigheid van [huurder] storend en sfeerverziekend is, omdat hij zich (onder meer) via de media afzet tegen het beleid van Texelcampings en kritiek uit op het functioneren van haar directeur, de heer [directeur]. Texelcampings heeft derhalve recht en belang bij de vordering tot ontruiming van de standplaats.

Nu [huurder] het onderhavige geschil ook aan de geschillencommissie heeft voorgelegd, wordt hem op grond van artikel 12 lid 6 van de Recron-voorwaarden verboden om vanaf het moment van opzegging tot de uitspraak van de geschillencommissie gebruik te maken van de standplaats. Ook hierom moet de vordering in conventie volgens Texelcampings worden afgewezen

Mocht de vordering in conventie toch worden toegewezen, dan dient [huurder] wel zijn schuur te verwijderen. Ook dient [huurder], die zijn katten in strijd met de regels laat loslopen op het kampeerterrein, verboden te worden zijn katten nog langer los te lopen, alles aldus Texelcampings.

4. De gronden van de beslissing

in conventie en in reconventie

4.1 Het meest verstrekkende verweer van Texelcampings tegen de vordering in conventie is dat [huurder] op grond van artikel 12 lid 6 van Recron-voorwaarden hangende de procedure bij de geschillencommissie geen gebruik mag maken van de standplaats, zodat hij de voorzieningenrechter niet gelijktijdig om een uitspraak kan vragen. Dit verweer wordt verworpen. Dat [huurder] het geschil ook aan de geschillencommissie kan voorleggen laat de bevoegdheid van de burgerlijke rechter namelijk onverlet, zoals ook in artikel 17 lid 1 van de Recron-voorwaarden is bepaald.

4.2 Partijen verschillen van mening over de vraag of [huurder] gerechtigd is zijn schuur op de door hem gehuurde standplaats te laten staan, en zo nee of Texelcampings om deze reden terecht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang heeft opgezegd.

4.3 [Huurder] heeft aangevoerd dat hij de schuur met toestemming van Texelcampings, bij monde van de heer [bedrijfsleider], bedrijfsleider van Loodsmansduin, heeft doen plaatsen. Texelcampings heeft dit gemotiveerd bestreden onder verwijzing naar de door haar overgelegde verklaring van de heer [bedrijfsleider]. [Bedrijfsleider] verklaart dat hij [huurder] nimmer toestemming heeft verleend en dat hij tegen de heer [naam], die de schuur heeft geplaatst, heeft gezegd dat deze binnen een paar jaar zou moeten worden afgebroken. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Texelcampings, kan er in dit geding, dat zich niet leent voor het verrichten van nader feitenonderzoek, niet van worden uitgegaan dat [huurder] de door hem gestelde toestemming heeft verkregen. Daar komt bij dat ook als hij wel toestemming zou hebben verkregen, het binnen de beleidsvrijheid van Texelcampings valt dat zij haar regels op dit punt wijzigt.

4.4 Uit de brief van 22 maart 2005 blijkt dat Texelcampings [huurder] heeft geïnformeerd dat de schuur vóór 31 december 2006 verwijderd moest worden. Dit is nog eens bevestigd bij brief van 2 december 2005, waarin tevens is vermeld dat deze regel niet geldt voor kopschuurtjes. Deze brief maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst, hetgeen [huurder] blijkens onderdeel 1 van de dagvaarding ook erkent, zodat [huurder] zich bij ondertekening daarvan heeft verbonden aan nakoming van de daarin gestelde regels.

4.5 [Huurder] betoogt dat zijn schuur moet worden aangemerkt als een kopschuur, zodat deze mag blijven staan. In dit betoog wordt [huurder] niet gevolgd. Op de overgelegde foto's is namelijk te zien dat de schuur niet op de kop van de stacaravan staat, maar daarnaast. Derhalve kan niet gesproken worden van een kopschuur als bedoeld in meergenoemde brief van 2 december 2005. Dat Texelcampings haar beleid op dit punt willekeurig toepast, zoals [huurder] aanvoert, is tegenover de gemotiveerde betwisting door Texelcampings niet aannemelijk geworden.

4.6 Gelet op het voorgaande moet geoordeeld worden dat de schuur in strijd met de op de huurovereenkomst toepasselijke regels op de standplaats van [huurder] staat. Hiermee is de vraag aan de orde of Texelcampings op grond hiervan terecht is overgegaan tot onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst.

4.7 Uitgangspunt is dat ingevolge het bepaalde in artikel 12 lid 1 van de Recron-voorwaarden opzegging met onmiddellijke ingang alleen gerechtvaardigd is, indien [huurder] de regels in zodanige mate niet heeft nageleefd, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Texelcampings niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt voortgezet. Anders dan Texelcampings aanvoert, wordt geoordeeld dat de tekortkoming - het niet verwijderen van de schuur - niet dusdanig zwaar weegt dat van Texelcampings niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt voortgezet. Texelcampings heeft ter terechtzitting voorts nog betoogd dat de wijze waarop [huurder] zich in de pers en jegens andere huurders tegen het beleid en de directeur van Loodsmansduin afzet de sfeer verpest, op grond waarvan evenzeer niet van Texelcampings kan worden verlangd dat zij de huurovereenkomst voortzet. Wat daar ook van zij, Texelcampings heeft dit in haar brief van 19 april 2007 niet (voldoende duidelijk) aan haar opzegging ten grondslag gelegd, zodat het niet aangaat zich hierop in deze procedure alsnog te beroepen.

4.8 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Texelcampings [huurder] weer toegang dient te verlenen tot het kampeerterrein. De vordering die is weergegeven in punt 3.1 onder I wordt derhalve toegewezen en de reconventionele vordering tot verwijdering van de stacaravan afgewezen. Tegen de vordering tot het herstellen van de elektriciteitsvoorziening heeft Texelcampings geen afzonderlijk verweer gevoerd, zodat deze eveneens toewijsbaar is. De gevorderde dwangsommen worden echter gematigd en gemaximeerd zoals hierna te melden.

4.9 Texelcampings heeft ter terechtzitting de rechtsgronden van haar reconventionele vordering in die zin aangevuld, dat de vordering die is weergegeven in punt 3.2 onder I aldus moet worden begrepen dat [huurder] ook bij toewijzing van de vordering in conventie moet worden geboden de schuur van de standplaats te verwijderen en verwijderd te houden. Het verweer van [huurder] dat Texelcampings hierbij geen spoedeisend belang heeft wordt verworpen. Texelcampings heeft er immers belang bij dat alle huurders de geldende regels strikt naleven, waarbij zij de huurders gelijk dient te behandelen. Daarom heeft Texelcampings er spoedeisend belang bij dat de schuur van [huurder] wordt verwijderd. Deze vordering wordt, gelet op hetgeen hiervoor in de rechtsoverwegingen 4.3 tot en met 4.6 is overwogen, dan ook toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd zoals hierna te melden.

4.10 [Huurder] heeft niet bestreden dat zijn katten weleens loslopen over het kampeerterrein. Hij heeft weliswaar aangevoerd dat dit komt doordat zij ontsnappen, maar het is aan [huurder] om dusdanige maatregelen te treffen dat dit niet (meer) gebeurt. Texelcampings heeft er recht en belang bij dat haar regels met betrekking tot het loslopen van huisdieren, waaronder katten, worden nageleefd, zodat het onderdeel van de vordering dat hier betrekking op heeft ook wordt toegewezen. Er is echter geen aanleiding om deze veroordeling met een dwangsom te versterken.

4.11 Omdat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten in conventie en in reconventie gecompenseerd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

Veroordeelt Texelcampings om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan [huurder] vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot het duinkampeerterrein Loodsmansduin te Den Hoorn, gemeente Texel en de standplaats [nummer] die [huurder] op dit terrein huurt, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor iedere dag dat Texelcampings na betekening van dit vonnis in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 7.500,-.

Veroordeelt Texelcampings om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis tot herstel van de elektriciteitsvoorziening naar de standplaats [nummer] over te gaan, zulks op straffe van een dwangsom van € 250,- voor iedere dag dat Texelcampings na betekening van dit vonnis in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 7.500,-.

in reconventie

Gebiedt [huurder] om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis de op standplaats [nummer] op duinkampeerterrein Loodsmansduin te Den Hoorn, gemeente Texel aanwezige schuur te verwijderen en verwijderd te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 250,- voor iedere dag dat [huurder] hiermee na tien dagen na betekening van dit vonnis in gebreke blijft, met een maximum van € 7.500,-.

Verbiedt [huurder] om eventueel tot zijn gezelschap behorende huisdieren los te laten lopen c.q. vrij te laten bewegen op en over duinkampeerterrein Loodsmansduin te Den Hoorn, gemeente Texel.

in conventie en in reconventie

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Weigert de meer of anders gevorderde voorzieningen.

Gewezen door mr. J.M. Vrakking, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 2007 in tegenwoordigheid van mr. N. Boots, griffier.