Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2007:BA1605

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
29-03-2007
Datum publicatie
29-03-2007
Zaaknummer
KG nummer: 93748 / KG ZA 07-75
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Makelaar handelt onrechtmatig tegen beroepsorganisatie VBO en de stichting SCVM door in een nieuwsbrief te schrijven dat de eigen certificering van de VBO onvoldoende waarborgen biedt en dat de certificering van de VBO-ers en de permanente educatie van het VBO in tegenstelling tot bij VastgoedCert.nl (LVM, NVM) weinig voorstellen. Vordering tot rectificatie wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

NB / HV[ 1]

KG nummer: 93748 / KG ZA 07-75

datum: 29 maart 2007

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

1. de stichting Stichting Certificering VBO makelaars SCVM,

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed,

beiden statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoor houdende te Rijswijk,

eiseressen in kort geding,

procureur mr. A.M. Koopman,

advocaat mr. J.A.M. van de Sande te Rotterdam,

tegen:

[Gedaagde], h.o.d.n. Doehetzelfmakelaar, [Gedaagde] Beheer, Goedkopetaxatie, Flexmakelaar, Flexadviseur, Woningintermediair en Ekmoz,

wonende en zaakdoende te Alkmaar,

gedaagde in kort geding,

in persoon verschenen.

Partijen zullen verder worden genoemd "SCVM", "VBO" en "[gedaagde]".

1. Het verloop van het geding

Ter terechtzitting van 19 maart 2007 hebben SCVM en VBO gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

[Gedaagde] heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van SCVM en VBO de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De uitgangspunten

2.1 VBO is een beroepsorganisatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken, die de belangen van haar leden behartigt.

2.2 SCVM is een stichting die is opgericht nadat op 1 maart 2001 de wettelijk geregelde vakbekwaamheid en beëdiging van makelaars en/of taxateurs in onroerende zaken is afgeschaft. Zij beheert het door haar ontworpen register van gecertificeerde makelaars en taxateurs, dat door de Raad van Accreditatie is erkend.

2.3 [Gedaagde] exploiteert een makelaarskantoor onder diverse handelsnamen en via diverse internetsites, waaronder GoedkopeTaxatie.nl. Hij is lid van de beroepsorganisatie LVM en staat ingeschreven in het register van gecertificeerde makelaars en taxateurs dat wordt beheerd door de stichting VastgoedCert.

2.4 [Gedaagde] brengt periodiek een nieuwsbrief uit, die per email wordt verspreid onder de belangstellenden die zich daartoe hebben geabonneerd. In een (ongedateerde) nieuwsbrief heeft hij (voor zover van belang) het volgende geschreven:

"GoedkopeTaxatie.nl maakt geen gebruik meer van VBO-taxateurs

GoedkopeTaxatie.nl is van mening dat er veel VBO-taxateurs kundig en integer zijn maar dat de eigen certificering van de VBO onvoldoende waarborgen biedt. [gedaagde] "de certificering van de VBO-ers en de permanente educatie van het VBO stellen in tegenstelling tot bij VastgoedCert.nl ( LMV, NVM ) weinig voor" Het besluit is des te opvallender omdat geldverstrekkers veelal geen problemen hebben met VBO-makelaars en VBO-makelaars veelal erg concurrerend taxeren. GoedkopeTaxatie.nl " wij hebben dus een strengere norm dan de geldverstrekkers"

2.5 Bij brief van 1 maart 2007 heeft de advocaat van SCVM en VBO [gedaagde] (onder meer) gesommeerd om aan alle ontvangers van voornoemde nieuwsbrief een rectificatie te zenden. [Gedaagde] heeft niet aan deze sommatie voldaan.

3. De vordering en de standpunten van partijen

3.1 SCVM en VBO vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, - samengevat - [gedaagde] op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen om de hierboven onder punt 2.4 weergegeven passage uit de nieuwsbrief te verwijderen en/of deze niet (langer) te publiceren, aan SCVM en VBO een volledige lijst te verstrekken met de geadresseerden van de door [gedaagde] verspreide nieuwsbrief, alsmede een rectificatie met de in de dagvaarding vermelde tekst te verzenden aan alle geadresseerden van de nieuwsbrief, dit alles met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2 SCVM en VBO stellen hiertoe, zakelijk samengevat, dat de gewraakte passage in de nieuwsbrief van [gedaagde] mededelingen bevat die volstrekt onjuist, nodeloos grievend en kleinerend zijn jegens SCVM en VBO, en een vals beeld geven van de kwaliteitseisen waaraan de gecertificeerde makelaars/taxateurs voldoen en van de positie van SCVM en VBO in de markt. [Gedaagde] heeft derhalve op ongeoorloofde wijze vergelijkende reclame gemaakt, hetgeen onrechtmatig is jegens SCVM en VBO. Gelet op de (reputatie)schade die SCVM en VBO hierdoor lijden, hebben zij een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

3.3 [Gedaagde] heeft als verweer aangevoerd dat zijn uitlatingen, die hij weloverwogen en doordacht heeft gedaan, onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Voor de juistheid van de door hem gedane uitlatingen wijst [gedaagde] op het door hem overgelegde overzicht, waarop de verschillen staan weergegeven tussen SCVM (waarbij VBO-makelaars zijn aangesloten) en VastgoedCert (waarbij [gedaagde] is aangesloten). Zo zijn onder meer de toetredingseisen die VBO stelt eenvoudiger dan die van VastgoedCert, hetgeen onder meer blijkt uit het hoge slagingspercentage voor het toetredingsexamen bij VBO (98%) ten opzichte van VastgoedCert (15%). Voorts wordt er bij VastgoedCert getoetst op regionale kennis door een commissie van regionale deskundigen, terwijl bij SCVM een landelijke, meer eenvoudige toets plaatsvindt. [Gedaagde] is dan ook van mening dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens SCVM en VBO.

4. De gronden van de beslissing

4.1 Aan de orde is de vraag of [gedaagde] door het publiceren van de passage in de nieuwsbrief, zoals hierboven weergegeven onder punt 2.4, onrechtmatig heeft gehandeld jegens SCVM en VBO.

4.2 [Gedaagde] brengt periodiek nieuwsbrieven uit om (potentiële) klanten en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van de diensten en producten die hij aanbiedt. Aldus maakt hij reclame via deze nieuwsbrieven. In de nieuwsbrief waar het in deze zaak om gaat, heeft [gedaagde] geschreven dat "de eigen certificering van de VBO onvoldoende waarborgen biedt", dat "de certificering van de VBO-ers en de permanente educatie van het VBO in tegenstelling tot bij VastgoedCert.nl ( LMV, NVM ) weinig voorstellen ", en dat "GoedkopeTaxatie.nl een strengere norm hanteert dan de geldverstrekkers". Met deze uitlatingen heeft [gedaagde] de kwaliteit van zijn diensten vergeleken met die van de makelaars die zijn aangesloten bij de VBO.

4.3 [Gedaagde] heeft weliswaar recht op vrije meningsuiting, maar op dit recht kan hij zich niet zonder meer beroepen bij het maken van handelsreclame. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek is het maken van vergelijkende reclame namelijk alleen toegestaan op de voorwaarde dat deze (onder meer) niet misleidend is, de vergelijking op een objectieve wijze plaatsvindt, en niet de goede naam schaadt van of zich kleinerend uitlaat over een concurrent.

4.4 [Gedaagde] baseert zijn stellingen in de gewraakte passage op zijn bevindingen die hij heeft weergegeven op het door hem overgelegde verschillenoverzicht. SCVM en VBO hebben de door [gedaagde] gesignaleerde verschillen ter zitting gemotiveerd weersproken, terwijl [gedaagde], hoewel dat op zijn weg lag, de juistheid daarvan op geen enkele wijze heeft onderbouwd met bewijsstukken. [Gedaagde] heeft de voorzieningenrechter nog gevraagd ambtshalve een onderzoek hiernaar in te stellen, maar aan dit verzoek kan niet worden voldaan. Het is namelijk aan partijen om hun stellingen te onderbouwen en aannemelijk te maken. Derhalve moet worden geoordeeld dat de vergelijking die [gedaagde] over de certificering en permanente educatie heeft gemaakt niet op objectief verifieerbare wijze tot stand is gekomen. De gewraakte uitlatingen, die suggereren dat de diensten van [gedaagde] van hogere kwaliteit zijn dan die van makelaars en / of taxateurs die bij de VBO zijn aangesloten, zijn dan ook misleidend voor de consument en schaden de eer en goede naam van SCVM en VBO.

4.5 Gelet op het vorenstaande moet de betreffende passage in de nieuwsbrief als onrechtmatig jegens SCVM en VBO worden aangemerkt. De vorderingen worden derhalve toegewezen, met dien verstande dat de daaraan te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd, en voorts zoals hierna te melden.

4.6 [Gedaagde] wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding aan de zijde van SCVM en VBO.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

a. Veroordeelt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de onder punt 2.4 van dit vonnis weergegeven passage uit de nieuwsbrief te verwijderen en deze niet (langer) te publiceren.

b. Veroordeelt [gedaagde] om binnen vier dagen na betekening van dit vonnis aan SCVM en VBO een volledige lijst te verstrekken waarop de geadresseerden zijn vermeld van de door hem verspreide (ongedateerde) nieuwsbrief.

c. Veroordeelt [gedaagde] om binnen vier dagen na betekening van dit vonnis de volgende rectificatie, op het briefpapier van [gedaagde], te verzenden aan alle geadresseerden van de nieuwsbrief:

"RECTIFICATIE

Geachte abonnee,

Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar bij vonnis van 29 maart 2007 wordt het volgende medegedeeld:

In de meest recente nieuwsbrief is een passage opgenomen onder de kop:

"GoedkopeTaxatie.nl maakt geen gebruik meer van VBO-taxateurs"

In deze passage is naar het oordeel van de voorzieningenrechter ten onrechte vermeld dat de eigen certificering van de VBO onvoldoende waarborgen biedt en tevens is daarbij ten onrechte verklaard door de heer [gedaagde] dat de certificering van de VBO-er's en de permanente educatie van het VBO in tegenstelling tot VastgoedCert.nl weinig voorstellen.

De voormelde passage is onwaar en misleidend en jegens stichting SCVM en de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) onrechtmatig. Hierbij wordt deze passage om deze reden gerectificeerd.

Ik vertrouw er op u hiermede voldoende en op een zorgvuldige wijze te hebben geïnformeerd.

GoedkopeTaxatie.nl

E. [gedaagde]"

d. Bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom van € 500,- aan SCVM en VBO verbeurt voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan de hiervoor genoemde veroordelingen onder a, b en c te voldoen, met een maximum van € 25.000,-.

e. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van SVCM en VBO begroot op € 335,31 aan verschotten en op € 816,- aan salaris procureur.

f. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

g. Weigert de meer of anders gevorderde voorzieningen.

Gewezen door mr. J.M. Vrakking, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2007 in tegenwoordigheid van

mr. N. Boots, griffier.

[ 2]

[ 1]Initialen concipient

[ 2]Initialen concipient