Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1607

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
08-05-2006
Datum publicatie
07-11-2006
Zaaknummer
195216 CV EXPL 05-3031
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres exploiteert erotische websites. Gedaagde heeft een proefabonnement afgesloten en dit zogeheten Try-out Membership niet binnen de in de algemene voorwaarden vervatte termijn van 10 dagen opgezegd. Het proefabonnement is vervolgens automatisch omgezet in een verlengd membership (het zogeheten Gold Membership). Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde terecht een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van voornoemd beding in de algemene voorwaarden omdat dit beding onredelijk bezwarend is. Het zogeheten Try-out Membership wordt uitdrukkelijk gepresenteerd als een korte, gratis proefperiode. Bij een dergelijk abonnement hoeft de geïnteresseerde in het algemeen niet erop bedacht te zijn dat wanneer niet binnen de looptijd van dit proefabonnement wordt opgezegd een vast doch niet kosteloos abonnement wordt aangegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 195216 CV EXPL 05-3031

Uitspraakdatum: 8 mei 2006

Vonnis in de zaak van:

De besloten vennootschap LIS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Emmen

eisende partij

verder ook te noemen: Lis

gemachtigde: mr. G.F.M.G. Heutink, advocaat te Apeldoorn

tegen

[gedaagde], wonende te [adres] Zwaag, gemeente Hoorn

gedaagde partij

verder ook te noemen: [gedaagde]

verschenen in persoon.

Het tussenvonnis en het verdere procesverloop

1. In deze zaak is op 2 januari 2006 een tussenvonnis gewezen.

2. De kantonrechter blijft bij hetgeen in dit tussenvonnis is gesteld en overwogen.

3. Bij genoemd tussenvonnis is Lis toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat [gedaagde] de websites van Lis heeft bezocht en zo doende een (proef)abonnement en een verlengd membership met Lis is aangegaan.

4. Ter voldoening aan dit tussenvonnis heeft Lis ter zake van de haar gegeven bewijsopdracht [getuige] als getuige doen horen. [Gedaagde] heeft afgezien van contra-enquête.

5. De inhoud van de processtukken, waaronder het van het getuigenverhoor opgemaakte proces-verbaal, geldt als hier ingelast.

6. Tenslotte is heden opnieuw vonnis bepaald.

De verdere beoordeling van het geschil

7. Allereerst ligt ter beoordeling het antwoord op de vraag of Lis geslaagd is in haar bij tussenvonnis gegeven bewijsopdracht. Dienaangaande overweegt de kantonrechter het volgende.

8. Ten aanzien van de bewijsopdracht heeft Lis [getuige] doen horen en gegeven diens verklaring en in aanmerking genomen dat [gedaagde] heeft afgezien van het leveren van tegenbewijs acht de kantonrechter door Lis bewezen dat [gedaagde] (een of meerdere) websites van Lis heeft bezocht en een zogeheten proefabonnement is aangegaan.

9. Vast staat dat [gedaagde] dit proefabonnement niet binnen de in de algemene voorwaarden vervatte termijn van 10 dagen bij aangetekend schrijven heeft opgezegd zodat dit proefabonnement vervolgens door Lis automatisch ingevolge artikel 2.11 in samenhang met artikel 2.1 van de door haar gehanteerde algemene voorwaarden is omgezet in een verlengd membership.

10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of [gedaagde] door Lis gehouden kan worden aan zijn betalingsverplichtingen uit dit verlengde membership. Deze vraag beantwoordt de kantonrechter ontkennend.

11. Hetgeen [gedaagde] in zijn conclusie van dupliek ter verweer heeft gesteld - onder meer dat hij nooit een contract heeft ondertekend en dat hij daarmee ook nooit zou hebben ingestemd - zal de kantonrechter in die zin opvatten dat [gedaagde] zich er niet mee kan verenigen dat een proefabonnement van 10 dagen automatisch zal overgaan in een verlengd membership.

12. Dit verweer dient naar het oordeel van de kantonrechter juridisch te worden vertaald in een door [gedaagde] gedaan beroep op het bepaalde in artikel 6:233 aanhef en onder a BW ingevolge waarvan een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

13. De kantonrechter is van oordeel dat dit verweer doel treft. Daartoe wordt in de eerste plaats overwogen dat het proefabonnement (het zogeheten Try-out Membership) uitdrukkelijk wordt gepresenteerd als een korte gratis proefperiode. De door Lis beschreven aanmeldingsprocedure ziet ook op dit proefabonnement. Bij een dergelijk abonnement behoeft een geïnteresseerde in het algemeen niet erop bedacht te zijn dat wanneer niet binnen de looptijd van dit proefabonnement wordt opgezegd automatisch een vast doch niet kosteloos abonnement wordt aangegaan. Dit klemt te meer nu de opzegging van het gratis abonnement bij aangetekend schrijven dient te geschieden en derhalve voor de geïnteresseerde een extra inspanning vereist alsmede de nodige kosten met zich brengt.

14. Een dergelijk beding acht de kantonrechter dan ook voor de wederpartij - in casu [gedaagde] - onredelijk bezwarend, te meer nu gesteld noch gebleken is dat Lis reeds vooruitlopend op een omzetting van het overeengekomen proefabonnement in een verlengd betaald membership aanzienlijke bedragen dient te investeren, zodat het financiële belang van Lis bij een dergelijk beding - los van het mislopen van het verschuldigde abonnementsgeld - gering geacht kan worden. Dat [gedaagde] zich - gelijk door Lis is gesteld - akkoord zou hebben verklaard met de algemene voorwaarden, doet aan het vorenstaande niet af en kan Lis mitsdien niet baten.

15. Het beding zal derhalve worden vernietigd zodat Lis niet zal worden gevolgd in haar stelling dat [gedaagde] na ommekomst van het proefabonnement met Lis een verlengd membership is aangegaan. Uit dien hoofde is [gedaagde] dan ook niets aan Lis verschuldigd zodat de onderhavige vordering zal worden afgewezen.

16. Lis zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Verwijst Lis in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 8 mei 2006 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter