Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AY1410

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
23-06-2006
Datum publicatie
06-07-2006
Zaaknummer
KG nummer: 06-217
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5826, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Het door Makelaarsland gevorderde bevel om de executie van het vonnis van 16 mei 2006 te staken wordt afgewezen. De aangepaste commercial valt binnen het bereik van het dictum van dat vonnis, omdat Makelaarsland onvoldoende afstand neemt van de oorspronkelijke commercial. Bovendien komt in de gewijzigde voice-over het beperkte karakter van de door Makelaarsland aangeboden diensten, in het licht van de gekozen formulering en gebruikte bewoording in die voice-over, onvoldoende duidelijk naar voren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2006, 525
IER 2006, 80
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

FV

KG nummer: 06-217

datum: 23 juni 2006

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap MAKELAARSLAND B.V.,

gevestigd en kantoor houdende te Alkmaar,

EISERES IN KORT GEDING,

procureur mr. E. Hoekstra,

advocaat mr. H.J.M. Boukema te 's-Gravenhage,

tegen:

1. [gedaagde 1],

wonende te Barendrecht,

2. [gedaagde 2],

wonende te Bergen op Zoom,

3. [gedaagde 3],

wonende te Dordrecht,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

procureur mr. G. Kramer,

advocaat mrs. H.J.M. Harmeling en C.E. Schillemans, beiden te Amsterdam.

Partijen zullen verder ook worden genoemd "Makelaarsland" respectievelijk "[gedaagden]".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 20 juni 2006 heeft Makelaarsland gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

[Gedaagden] hebben de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Makelaarsland de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Bij vonnis van 16 mei 2006 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is Makelaarsland onder meer bevolen om, samengevat, de verdere uitzending of publicatie van een door haar tot dan toe uitgezonden commercial te staken, alsmede iedere andere vorm van misleidende reclame ten aanzien van de door haar aangeboden diensten, waaronder in het bijzonder het vermelden van een bedrag van € 795,- aan courtage zonder toelichting omtrent het beperkte karakter van haar diensten. In het vonnis is tevens bepaald dat Makelaarsland een dwangsom van € 50.000,- verbeurt voor iedere keer dat de desbetreffende commercial alsnog wordt uitgezonden, met een maximum van € 500.000,-. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

2.2 [Gedaagden] hebben het vonnis aan Makelaarsland betekend.

2.3 Makelaarsland is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

2.4 Makelaarsland is voornemens om de desbetreffende commercial in gewijzigde vorm op televisie uit te zenden. De gebruikte beelden blijven hetzelfde maar de begeleidende gesproken tekst (voice-over) is veranderd. Die tekst luidt in concept als volgt:

"Er is een nieuwe makelaar in Nederland. Daarbij doet u bij de verkoop van uw huis wat u prima zelf kan doen. U maakt een foto van uw huis met begeleidend tekstje en doet de rondleidingen. Er komt een taxateur bij u langs om uw huis te waarderen. Makelaarsland adviseert over waarde en vraagprijs, verzorgt de presentatie op Funda en begeleidt het hele verkoopproces. En dat alles voor maar 795 euro. Kortom, Makelaarsland neemt afscheid van de klassieke makelaardij. Dus ga snel naar makelaarsland.nl, de nieuwe makelaar van Nederland."

2.5 Makelaarsland heeft, alvorens tot uitzending van de gewijzigde commercial over te gaan, voormelde tekst aan [gedaagden] voorgelegd met het verzoek schriftelijk te bevestigen dat zij geen executiemaatregelen zullen nemen indien de gewijzigde commercial wordt uitgezonden.

2.6 [Gedaagden] hebben daarop schriftelijk te kennen gegeven dat zij bezwaar hebben tegen de nieuwe commercial.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

1.1 Makelaarsland vordert, kort gezegd, om [gedaagden] te bevelen om met onmiddellijke ingang af te zien van de executie van het vonnis van 16 mei 2006, althans de executie te staken en gestaakt te houden, indien Makelaarsland de beeldcommercial ongewijzigd uitzendt onder begeleiding en toevoeging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven voice-over, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- per dag of gedeelte daarvan dat [gedaagden] niet aan dit bevel voldoet, met veroordeling van [gedaagden] in de kosten van het geding.

1.2 Makelaarsland legt aan haar vordering ten grondslag dat zij er belang bij heeft om op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of de gewijzigde commercial in strijd is met het vonnis van 16 mei jl. en dat [gedaagden] bevolen wordt om af te zien van executiemaatregelen indien de gewijzigde commercial op televisie wordt uitgezonden. Makelaarsland stelt zich verder op het standpunt dat de nieuwe commercial niet vergelijkend, niet misleidend en niet onrechtmatig is. Zo wordt er geen vergelijking meer gemaakt met [gedaagden] en andere makelaars en wordt er bovendien uitgelegd wat de consument zelf moet doen en wat Makelaarsland doet, aldus Makelaarsland. Makelaarsland stelt verder dat [gedaagden] de executie van het vonnis reeds zijn begonnen, omdat zij verklaren bezwaar te hebben tegen de gewijzigde commercial. Dit staat op één lijn met dreigende executie van het vonnis, aldus Makelaarsland.

1.3 [gedaagden] voeren tegen de vordering aan dat deze een feitelijke grondslag ontbeert, omdat er geen sprake is van dreigende executie van het vonnis. Daarnaast betogen [gedaagden] dat de gewijzigde commercial wel onder het vonnis van

16 mei 2006 valt, aangezien in de nieuwe commercial nog altijd een toelichting omtrent het beperkte karakter van de aangeboden dienst ontbreekt.

1.4 Partijen hebben hun wederzijdse standpunten nader uiteengezet, onder meer aan de hand van de overgelegde pleitnotities. Voor zover nodig voor de beslissing zal daarop hierna afzonderlijk en uitdrukkelijk worden ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 [Gedaagden] hebben als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat de vordering een feitelijke grondslag ontbeert. Dit verweer faalt. Dat er sprake is van dreiging van executie van het vonnis van 16 mei jl., zoals Makelaarsland stelt, is voldoende aannemelijk geworden. [Gedaagden] hebben het desbetreffende vonnis immers aan Makelaarsland betekend en bovendien hebben zij gemotiveerd betoogd dat zij van mening zijn dat de gewijzigde commercial in strijd is met voormeld vonnis. Onder deze omstandigheden valt geenszins uit te sluiten dat [gedaagden] tot daadwerkelijke executie van het vonnis over zullen gaan indien de gewijzigde commercial wordt uitgezonden. Dit brengt mee dat Makelaarsland belang heeft bij het verkrijgen van een uitspraak over de gewijzigde commercial.

4.2 Ter beantwoording ligt dan ook thans de vraag voor of de gewijzigde commercial valt binnen het bereik van het dictum van het vonnis van 16 mei 2006. Makelaarsland heeft gesteld dat dit niet het geval is. Dit betoog faalt en daartoe strekt het volgende. Makelaarsland heeft de commercial in die zin gewijzigd dat de beelden hetzelfde zijn gebleven maar dat de voice-over anders luidt dan bij de vorige versie van de commercial. Het enkele wijzigen van de voice-over is echter onvoldoende om de gewijzigde commercial als rechtmatig aan te kunnen merken. Bij commercials die op televisie worden uitgezonden, gaat het om de totaalindruk, waarbij de visuele aspecten een grote rol spelen. Vast staat dat de beelden door Makelaarsland niet gewijzigd zijn, waardoor de visuele indruk die bij het publiek ontstaat ook ongewijzigd blijft. Makelaarsland neemt daarmee onvoldoende afstand van de eerdere commercial. Dit brengt mee dat er sprake zal zijn van nawerking van de oude commercial, waarbij Makelaarsland profiteert van de totaalindruk en de boodschap die de oude commercial bij het publiek heeft achtergelaten. Het enkel wijzigen van de tekst is van dusdanig beperkte invloed dat dit niet kan afdoen aan de totaalindruk en de nawerking.

4.3 Bovendien wordt in de gewijzigde tekst weliswaar een toelichting gegeven over de diensten die Makelaarsland biedt, maar komt het beperkte karakter van die diensten daarin, in het licht van de gekozen formulering en gebruikte bewoording in de voice-over, onvoldoende duidelijk naar voren. Zo laat Makelaarsland na om te vermelden dat zij gedurende het onderhandelingsproces uitsluitend contact heeft met de verkoper en niet met de potentiële koper. Bovendien blijkt uit de nieuwe voice-over niet dat Makelaarsland doorgaans afwezig is bij het daadwerkelijk ondertekenen van de koopovereenkomst. Beide onderdelen moeten als een belangrijke fase in het verkoopproces worden aangemerkt. De bewering van Makelaarsland in de nieuwe voice-over dat zij het hele verkoopproces begeleidt, kan onder deze omstandigheden nog altijd bij de consument de onjuiste indruk wekken dat Makelaarsland wat dat betreft dezelfde diensten als andere makelaars aanbiedt.

4.4 Op grond van het voorgaande wordt de gevorderde voorziening geweigerd. Makelaarsland wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;

- veroordeelt Makelaarsland in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagden] begroot op € 248,- aan verschotten en op € 816,- aan salaris procureur;

- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. H. Warnink, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken door mr. J.H. Gisolf ter openbare terechtzitting van 23 juni 2006 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.