Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AX9118

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
21-06-2006
Datum publicatie
21-06-2006
Zaaknummer
85134/FA RK 06-24
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptieverzoek van een in Ethiopië geboren kind. Er is een geboorteakte uit Ethiopië, waarop de geboortedatum en geboorteplaats vermeld staan. Adoptanten verzoeken om een andere geboortedatum vast te stellen dan de in de geboorteakte voorkomende geboortedatum, zulks op grond van de omstandigheid dat uit een medisch rapport uit Ethiopië zou blijken dat de minderjarige ongeveer zes maanden jonger zou zijn dan op de geboorteakte staat vermeld. Voorts hebben adoptanten in dat kader een verklaring van hun huisarts overgelegd. De rechtbank heeft dit verzoek van adoptanten toegewezen, nu adoptanten voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de op de geboorteakte voorkomende geboortedatum van de minderjarige niet overeenkomt met de biologische werkelijkheid. Overleg met de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage heeft geleid tot de conclusie dat, hoewel een situatie als de onderhavige niet in de wet is geregeld, een dergelijke wijziging van de geboorteakte mogelijk wordt geacht op grond van artikel 25b van Boek 1 BW, zijnde een aanvulling op de in de geboorteakte voorkomende gegevens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2014/57.6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

zaak- en rekestnummer: 85134 / FA RK 06-24

datum: 21 juni 2006

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[adoptant sub 1],

geboren in de gemeente Hoorn op 3 mei 1962,

en

[adoptante sub 2],

geboren in de gemeente Hoorn op 3 mei 1961,

echtelieden,

beiden wonende te Hoorn,

procureur: mr. M. Koomen,

Verzoekers zullen verder worden aangeduid als de adoptanten.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter griffie van deze rechtbank is op 23 december 2005 het verzoekschrift ingekomen strekkende tot:

1. het uitspreken van de adoptie door adoptanten van de minderjarige van het mannelijk geslacht: [naam geadopteerde], oorspronkelijk genaamd Abraham;

2. het vaststellen dat de pupil werd geboren op 17 september 2001 [plaats] Ethiopië;

3. het verstaan dat de naam Abraham als voornaam van de pupil kan worden aangemerkt en voorts het gelasten dat de voornaam Aram daaraan zal worden toegevoegd alsmede het verstaan dat verzoekers hebben verklaard dat de pupil de geslachtsnaam van adoptant zal dragen, opdat de volledige namen van de pupil zullen luiden: Aram Abraham [ACHTERNAAM ADOPTANT SUB 1].

Bij de stukken bevinden zich gewaarmerkte afschriften van de akten van geboorte, waaruit blijkt dat uit het huwelijk van adoptanten zijn geboren Mick [ACHTERNAAM ADOPTANT SUB 1], geboren in de gemeente [plaats en datum], Demi [ACHTERNAAM ADOPTANT SUB 1], geboren in de gemeente [plaats en datum] en Lieke [ACHTERNAAM ADOPTANT SUB 1], geboren in de gemeente [plaats en datum]. Voorts bevindt zich bij de stukken een gewaarmerkt afschrift van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage, waaruit blijkt dat adoptanten reeds eerder een minderjarige hebben geadopteerd, te weten: Nala Meheret [ACHTERNAAM ADOPTANT SUB 1], geboren te [plaats], Ethiopië op [datum].

Bij brief met bijlage van 11 mei 2006 heeft de procureur van adoptanten een nadere onderbouwing gegeven met betrekking tot het verzoek om een andere geboortedatum vast te stellen dan de in de geboorteakte opgenomen geboortedatum.

Er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

Het ingediende verzoekschrift met overgelegde bescheiden voldoet aan de voorschriften vervat in artikel 799 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Blijkens het stuk Contract of Adoption van 19 september 2003 en het stuk Judgement van The Federal First Instance Court van The Federal Democratic Republic of Ethiopia van 22 oktober 2003 (Co. Fi. No. 10839) is de minderjarige naar het recht van Ethiopië door de adoptanten geadopteerd.

Het ten name van de minderjarige overgelegde paspoort houdt een voldoende bevestiging in van het feit dat in Ethiopië geen bezwaar bestaat tegen de uitreis van de adoptanten en de minderjarige.

De identiteit van de ouders van de minderjarige is niet bekend.

Nu bovendien is gebleken dat de minderjarige in Ethiopië reeds door de adoptanten is geadopteerd, kan oproeping van de ouders van de minderjarige achterwege blijven.

Uit de stukken blijkt dat aan de in artikel 228 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gestelde voorwaarden is voldaan, zodat het verzoek kan worden toegewezen.

De adoptie is in het kennelijk belang van de minderjarige.

Op grond van artikel 25g van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zal de rechtbank, met inachtneming van hetgeen hieronder wordt overwogen, de inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage bevelen van de zich bij de stukken bevindende geboorteakte Birth Certificate No. 045022 van 3 november 2003.

Ten aanzien van de geboortedatum van de minderjarige overweegt de rechtbank als volgt.

Adoptanten hebben gesteld dat de in de geboorteakte vermelde geboortedatum niet voor juist mag worden gehouden nu, blijkens een verklaring van C. Bolt (huisarts in opleiding) mede namens de huisarts F.W. Harmse te Hoorn, op grond van een onderzoek op 11 april 2005 een skeletleeftijd bij de minderjarige paste van 3 jaar en 6 maanden. Voorts hebben adoptanten onder overlegging van een medisch rapport van 6 januari 2004 uit Ethiopië aangegeven dat de minderjarige ongeveer zes maanden jonger zou zijn dan op de geboorteakte staat vermeld. Uitgaande van de omstandigheid dat de minderjarige ongeveer zes maanden jonger is dan de op de geboorteakte voorkomende geboortedatum van 19 maart 2001, zou de geboortedatum van de minderjarige uitkomen op 19 september 2001. Adoptanten zijn op de 17e met de minderjarige in Nederland aangekomen. Die dag was voor de familie van grote emotionele waarde. Sindsdien wordt de verjaardag van de minderjarige ook steeds op 17 september gevierd. Adoptanten wensen op grond van het vorenstaande dat 17 september 2001 als geboortedatum wordt vastgesteld. Als zou worden uitgegaan van de verklaring van de huisarts zou men uitkomen op 11 oktober 2001 als geboortedatum. Aangezien dat echter een schatting betreft, is naar de mening van adoptanten een kleine afwijking daarvan mogelijk.

De rechtbank is van oordeel dat adoptanten, met bewijsstukken onderbouwd, voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de geboortedatum op de geboorteakte van de minderjarige niet overeenkomt met de biologische werkelijkheid. De rechtbank zal op grond van artikel 1:25b BW, in aanvulling op de op de geboorteakte voorkomende geboortedatum, vaststellen dat de minderjarige is geboren op 17 september 2001. Naar het oordeel van de rechtbank wordt geen rechtens te respecteren belang, daaronder begrepen de openbare orde voor wat betreft de registers van de burgerlijke stand, geschaad bij toewijzing van het verzoek van adoptanten op dit onderdeel.

Op grond van artikel 25g lid 2 Boek 1 BW zal de rechtbank de toevoeging gelasten van een latere vermelding van de adoptie aan de geboorteakte in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.

Het verzoek tot wijziging van de voornamen van de minderjarige is geoorloofd naar de maatstaven van artikel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en zal derhalve worden toegewezen.

Nu uit het huwelijk van adoptanten inmiddels reeds drie minderjarigen zijn geboren, terwijl adoptanten daarnaast reeds eerder een minderjarige adopteerden, ligt de geslachtsnaam "[achternaam adoptant sub 1]" voor de thans te adopteren minderjarige vast.

DE BESLISSING

De rechtbank:

Stelt in aanvulling op de gegevens van de hiervoor genoemde geboorteakte vast dat de minderjarige is geboren op 17 september 2001.

Wijst het verzoek tot adoptie toe.

Spreekt uit de adoptie van de minderjarige van het mannelijk geslacht: [naam geadopteerde], oorspronkelijk genaamd Abraham, geboren te [geboorteplaats], Ethiopië op 17 september 2001 door adoptanten voornoemd.

Beveelt de inschrijving van voormelde geboorteakte van de minderjarige en de aanvulling daarop in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.

Gelast de toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de geboorteakte van de minderjarige in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.

Gelast de wijziging van de voornaam van [naam geadopteerde], geboren te [geboorteplaats], Ethiopië op 17 september 2001 zodat de voornamen thans komen te luiden: Aram Abraham.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.F.G.H. Beckers, lid van gemelde kamer, tevens kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 juni 2006, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier.