Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AX4009

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
22-03-2006
Datum publicatie
23-05-2006
Zaaknummer
189813-05-2953 WG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres heeft zich verbonden om gedurende vijf jaar, met ingang van 20 april 2001, voor gedaagde reclame-uitingen te verzorgen in het Autotron te Rosmalen en wel via een monitor in het restaurant van zowel het museumgedeelte als het evenementengedeelte. Vanaf oktober 2003 is het automuseum gesloten. Dit levert naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel een tekortkoming in de nakoming op van eiseres, tenzij zij een alternatief heeft geboden dat in redelijkheid en met inachtneming van de belangen van gedaagde gelijkwaardig is aan wat oorspronkelijk is overeengekomen. Het is aan eiseres om dat te stellen en aannemelijk te maken, doch zij is daarin niet geslaagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 189813-05-2953 WG

Uitspraakdatum: 22 maart 2006

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap S.M.G. Nederland B.V.

mede h.o.d.n. [bedrijfsnaam] & Co, voorheen h.o.d.n. E. de Ridder van 's-Gravenhage, vennote van de inmiddels ontbonden v.o.f. de Ridder van 's-Gravenhage, gevestigd te Bergen

eisende partij in conventie / gedaagde partij in reconventie

verder ook te noemen: S.M.G.

gemachtigde: H.J. Jansen, gerechtsdeurwaarder te Purmerend

tegen

1. de besloten vennootschap Duel B.V., rechtsopvolgster van de vennootschap onder firma Dutch Engine Laboratories, te Heerhugowaard

2. [gedaagde 2], wonende te Alkmaar, vennoot van de toenmalige vennootschap onder firma Dutch Engine Laboratories

3. [gedaagde 3], wonende te Amsterdam, vennoot van de toenmalige vennootschap onder firma Dutch Engine Laboratories

gedaagde partijen in conventie / eisende partijen in reconventie

verder ook enkelvoudig te noemen: Duel

gemachtigde: mr. P.M. Klinckhamers, advocaat te Amsterdam.

Het procesverloop

in conventie en in reconventie

S.M.G. heeft bij dagvaardingen van respectievelijk 2, 3 en 6 juni 2005 in conventie een vordering ingesteld.

Duel heeft in conventie bij antwoord verweer gevoerd en in reconventie een tegenvordering ingesteld.

Na beraad heeft de kantonrechter een comparitie gelast, die is gehouden op 20 februari 2006, in aanwezigheid van namens S.M.G. de heer [naam] en de gemachtigde L. van Dijk, gerechtsdeurwaarder, die H.J. Jansen verving, alsmede namens Duel [gedaagde 2] en de gemachtigde.

S.M.G. heeft voorafgaand aan de comparitie nog een aantal bescheiden in het geding gebracht.

Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

In conventie en in reconventie

Partijen hebben met elkaar op 6 maart 2001 een overeenkomst gesloten waarbij S.M.G. zich onder meer heeft verbonden om tegen een jaarlijkse vergoeding gedurende 5 jaar, met ingang van 20 april 2001, ten behoeve van (de rechtsvoorganger van) Duel reclame-uitingen te verzorgen in het Autotron te Rosmalen en wel via een monitor in het restaurant van het museumgedeelte en een monitor in het restaurant van het evenementengedeelte.

Vanaf (in elk geval) oktober 2003 is het automuseum gesloten en het is sindsdien niet meer toegankelijk voor bezoekers. Na een verbouwing is de opzet van het Autotron gewijzigd en richt dit bedrijf zich vooral op (bedrijfs)evenementen van allerlei aard, die niet specifiek uitsluitend met auto's te maken hebben.

Duel heeft de laatste twee termijnen onbetaald gelaten. Bij brief van 9 juli 2004 aan S.M.G. heeft zij meegedeeld dat zij van menig is dat deze tekort is geschoten in haar verplichtingen en dat zij de overeenkomst buiten rechte ontbindt.

Het geschil

In conventie vordert S.M.G., kort gezegd, betaling van deze termijnen, in totaal € 3.264,80, vermeerderd met buitengerechtelijke (incasso) kosten en rente. Duel stelt dat zij geen betaling verschuldigd is omdat ze de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden wegens tekortkoming in de nakoming daarvan door S.M.G. als gevolg van de sluiting van het museum. Zij heeft schade geleden omdat zij de termijn van 2003/2004 ad € 1.607,40 reeds voldaan had, terwijl het museum toen al dicht was. Verder heeft zij vervaardigingkosten betaald met het oog op een reclameperiode van vijf jaar terwijl de uiting maar twee jaar effectief is geweest, hetgeen een schadepost van 3/5x € 452,00 = € 271,20 oplevert. In reconventie vordert Duel het totaal van deze bedragen van S.M.G.

Deze laatste heeft hiertegenover aangevoerd dat de sluiting van het museum voor Duel niet ongunstig is geweest en dat deze juist profiteert van de vernieuwde opzet van het Autotron, waarbij de bezoekersaantallen flink zijn toegenomen en nog steeds veel aandacht aan (klassieke) auto's wordt gegeven.

De beoordeling

In conventie

Vast staat dat S.M.G. in elk geval vanaf oktober 2003 geen reclame-uiting in het restaurant van het automuseum heeft verzorgd, dan wel dat een dergelijke uiting vanaf dat moment niet meer voor het publiek zichtbaar was omdat het museum toen permanent is gesloten. Dit levert in beginsel een tekortkoming op aan de zijde van S.M.G., nu deze zich uitdrukkelijk heeft verbonden om juist op die plaats een reclame-uiting te verzorgen, tenzij zij een alternatief heeft geboden dat in redelijkheid en met inachtneming van de belangen van Duel gelijkwaardig is te beschouwen aan wat oorspronkelijk overeengekomen is. Het is aan S.M.G. om dat te stellen en aannemelijk te maken. Daarin is ze evenwel niet geslaagd. Duel is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het renoveren van klassieke Porsches. Zij richt zich, zo heeft ze onbetwist gesteld, op publiek dat geïnteresseerd is in oldtimers en met name in het segment waartoe Porsche (race)auto's behoren. Om die reden wenste zij via reclame de aandacht op zich te vestigen in een automuseum, dat dagelijks geopend is en een vaste collectie oldtimers bevat, waaronder Porsches. Sinds de sluiting van het automuseum organiseert het Autotron weliswaar veelvuldig evenementen, doch slechts een aantal daarvan hebben betrekking op auto's, laat staan klassieke oude auto's. Bovendien zijn die evenementen of beurzen niet permanent toegankelijk. Van een vergelijkbare, laat staan gelijkwaardige situatie is dus geen sprake. Daaraan doet niet af dat het totale bezoekersaantal sedert de gewijzigde bedrijfsvoering is gestegen. De kantonrechter acht aannemelijk dat de aanwezigheid van het automuseum voor Duel doorslaggevend is geweest om de reclame-uitingen in het Autotron door S.M.G. te laten verzorgen - dat volgt ook uit de expliciete omschrijving "project: museum" in de akte - en door de sluiting van het museum heeft zij haar belang daarbij voor een belangrijk deel verloren. De omstandigheid dat een van de monitoren wellicht (partijen verschillen hierover van mening) onveranderd in het restaurant van het evenementengedeelte aanwezig is gebleven doet aan de tekortkoming in haar geheel niet af. Deze rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, waartoe Duel voorts bevoegd was nu S.M.G. in elk geval op 19 juli 2004 in verzuim verkeerde. Daartoe was geen ingebrekestelling nodig, aangezien de tekortkoming (als gevolg van de sluiting van het automuseum) niet meer ongedaan gemaakt kon worden. Door de ontbinding is de betalingsverplichting met betrekking tot de resterende termijnen vervallen, zodat de vordering dient te worden afgewezen, met veroordeling van S.M.G. in de kosten van het geding.

In reconventie

Gelet op het in conventie overwogene, kan ervan worden uitgegaan dat S.M.G. reeds vanaf oktober 2003 niet behoorlijk en volledig de reclame-uitingen heeft verzorgd. Duel heeft dus 6 maanden geen, althans aanzienlijk minder profijt gehad van de door hem betaalde bijdrage over de termijn april 2003-april 2004. De kantonrechter begroot de schade die Duel daardoor heeft geleden op de helft van het in reconventie gevorderde (dat uitgaat van 12 maanden), derhalve € 939,30. De vordering is tot dat bedrag toewijsbaar.

Er zijn termen aanwezig de proceskosten te compenseren zoals hierna vermeld.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

Wijst de vordering af.

Veroordeelt S.M.G. in de proceskosten, die tot heden voor Duel worden vastgesteld op een bedrag van € 400,00 voor salaris van de gemachtigde van Duel, waarover S.M.G. geen BTW verschuldigd is.

in reconventie

Veroordeelt S.M.G. om aan Duel tegen kwijting te betalen een bedrag van € 1.074,90, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 27 juli 2005 tot de dag van betaling.

Compenseert de kosten van het geding in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Schlingemann, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 22 maart 2006 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter