Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2006:AV0789

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
26-01-2006
Datum publicatie
01-02-2006
Zaaknummer
83214/ES RK 05-1004
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek van de man om echtscheiding uit te spreken, primair naar Marokkaans recht en subsidiair naar Nederlands recht. Toepasselijk is het Marokkaanse recht als het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van partijen. Op grond van de sinds 5 februari 2004 geldende artikelen 94 en 97 van het Marokkaanse Wetboek van Familierecht (Mudawwana) kan een huwelijk worden ontbonden nadat de echtgenoot of echtgenoten een huwelijksgeschil, welk geschil aanleiding geeft tot duurzame ontwrichting, aan de rechter heeft/hebben voorgelegd en, nadat deze alles in het werk heeft gesteld om een verzoening te bewerkstelligen, de rechter heeft vastgesteld dat een verzoening niet tot de mogelijkheden behoort. Uit de onderbouwing van het primaire verzoek is voldoende komen vast te staan dat partijen niet zijn te verzoenen. De rechtbank is van oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 94 en 97 van de Mudawwana (duurzame ontwrichting en het mislukken van een verzoening), zodat het primaire verzoek van de man kan worden toegewezen. Het subsidiaire verzoek behoeft daarmee geen verdere bespreking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2006, 214
EB 2006, 31
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

zaak- en rekestnummer: 83214 / ES RK 05-1004

datum: 26 januari 2006

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

[de man], blijkens het door de gemeente Alkmaar afgegeven uittreksel uit de basisadministratie aldaar ingeschreven als [de man],

wonende te Alkmaar,

verzoekende partij,

procureur mr. J.J. Wedemeijer,

tegen:

[de vrouw],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Nederland,

verblijvende te Hay Salam, secteur: 6 nummer 369, Salé (Marokko),

gerekwestreerde,

niet verschenen.

Partijen zullen verder ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter griffie van deze rechtbank is op 29 september 2005 het inleidende verzoekschrift van de man ingekomen waarin wordt verzocht tussen partijen:

primair: op grond van de artikelen 94 en 97 van de Mudawwana naar Marokkaans recht de echtscheiding uit te spreken;

subsidiair: naar Nederlands recht de echtscheiding uit te spreken.

De vrouw heeft binnen de daarvoor gestelde termijn geen verweerschrift ingediend.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

Het ingediende verzoekschrift met overgelegde bescheiden voldoet aan de in artikel 815 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vermelde voorschriften.

De rechtbank heeft de in de beschikking vermelde voornamen en geslachtsnamen van partijen en de datum en plaats van de huwelijksvoltrekking overgenomen uit het desbetreffende bescheid.

Door de omstandigheid dat partijen de Marokkaanse nationaliteit bezitten, terwijl de man eveneens de Nederlandse nationaliteit heeft, draagt de onderhavige zaak een internationaal karakter zodat eerst de vraag dient te worden beantwoord of de Nederlandse rechter in deze zaak rechtsmacht toekomt.

Deze vraag kan ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding in bevestigende zin worden beantwoord, nu uit de overgelegde stukken is gebleken dat de man tenminste zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

Vervolgens komt aan de orde welk rechtsstelsel op het verzoek tot echtscheiding van toepassing is.

Op grond van artikel 1 lid 1 onder a van de Wet Conflictenrecht Echtscheiding is op het verzoek in beginsel het Marokkaanse recht van toepassing als het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van partijen.

Op 5 februari 2004 is het nieuwe Marokkaanse wetboek van familierecht, Mudawwana, in werking getreden. Het nieuwe Marokkaanse wetboek van familierecht kent geen overgangsrecht. Een en ander heeft tot gevolg dat niet alleen familierechtelijke relaties die na inwerkingtreding zijn ontstaan, maar ook reeds bestaande relaties onder omstandigheden door de bepalingen van het nieuwe wetboek worden beheerst.

Vóór inwerkingtreding van het nieuwe Marokkaanse familierecht was het Marokkaanse echtscheidingsrecht strijdig met de Nederlandse openbare orde en werd daarom het Nederlandse echtscheidingsrecht toegepast. Het thans geldende Marokkaanse echtscheidingsrecht biedt in artikel 94 één of beide echtgenoten de mogelijkheid zich tot de rechter te wenden. Dit artikel geeft de rechter de mogelijkheid een huwelijk te ontbinden, nadat de echtgenoot of echtgenoten de bemiddeling van de rechter in een huwelijksgeschil hebben ingeroepen en een verzoeningspoging mislukt is.

Ter onderbouwing van zijn primaire verzoek heeft de man gesteld dat partijen op 4 februari 2004 zijn getrouwd. De man heeft toen onmiddellijk een visum voor lang verblijf (MVV) aangevraagd voor de vrouw, welke medio mei 2005 is verleend. De vrouw is daarop naar Nederland gereisd. Al vrij snel kregen partijen allerlei hoogoplopende ruzies. Het bleek ook dat de vrouw spijt had van het huwelijk. De vrouw heeft zelf gekozen om op 20 juni 2004 terug te gaan naar Marokko. Vanuit Marokko heeft de man nog een telefoontje gekregen waarbij de vrouw heeft aangegeven dat de breuk definitief was. Daarna is door de vrouw elk contact geweigerd en is elke verzoeningspoging aan de zijde van de man genegeerd. Nu partijen sinds 20 juni 2004 geen contact meer met elkaar hebben en de vrouw elk contact afwijst moet - naar de mening van de man - worden geconcludeerd dat het huwelijk duurzaam is ontwricht als bedoeld in de artikelen 94 en 97 van de Mudawwana.

Uit het vorenstaande is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat partijen niet te verzoenen zijn. De rechtbank is van oordeel dat op grond van de artikelen 94 en 97 van het nieuwe Marokkaanse wetboek van familierecht de echtscheiding tussen partijen naar Marokkaans recht kan worden uitgesproken op grond van duurzame ontwrichting. Het primaire verzoek van de man kan derhalve worden toegewezen.

Nu het primaire verzoek van de man kan worden toegewezen, behoeft het subsidiaire verzoek geen verdere bespreking.

DE BESLISSING

De rechtbank :

Spreekt tussen partijen, op 4 februari 2004 te Salé, Marokko gehuwd, ECHTSCHEIDING uit.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Gisolf, lid van gemelde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van DONDERDAG 26 januari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.