Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2005:AV1135

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
17-10-2005
Datum publicatie
06-02-2006
Zaaknummer
189227 CV EXPL 05-1910
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen hebben een relatiebeding gesloten waarin is opgenomen dat het gedaagde verboden was gedurende de relatie met eiseres en ook 12 maanden na de beëindiging van die relatie direct dan wel indirect zaken te doen met klanten van eiseres waarvoor projecten zijn verricht via eiseres, op straffe van een boete van € 2.000,00 per overtreding. Naar het oordeel van de kantonrechter is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid te achten dat het relatiebeding (ook) op het hervatten van reeds bestaande contacten tussen gedaagde en een klant van eiseres zou zien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 189227 CV EXPL 05-1910

Uitspraakdatum: 17 oktober 2005

Vonnis in de zaak van:

de vennootschap Over firma Studio Zij aan Zij, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [namen], gevestigd te Hoorn

eisende partij

verder ook te noemen: Studio Zij aan Zij

gemachtigde: P. van Horik, werkzaam bij Rijnmond Incasso & Advies te Rotterdam

tegen

de besloten vennootschap Drukkerij Over de Linden Posthuma B.V., gevestigd Voorland 4 te 1601 EZ Enkhuizen

gedaagde partij

verder ook te noemen: Drukkerij Over de Linden

gemachtigde: W.S. de Jong, directeur van Drukkerij Over de Linden

Het procesverloop

Studio Zij aan Zij heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 10 juni 2005 met producties.

Drukkerij Over de Linden heeft bij mondeling antwoord verweer gevoerd, waarbij producties in het geding zijn gebracht.

Vervolgens is gediend van repliek (met producties) en dupliek.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

Als gesteld, erkend dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken is het navolgende als vaststaand tot uitgangspunten aan te nemen.

Een relatie van Drukkerij Over de Linden, Statusfeer, heeft op enig moment een opdracht inzake een brochure verstrekt aan Studio Zij aan Zij. Het drukwerk voor deze brochure is verricht door Drukkerij Over de Linden.

Op 8 mei 2004 heeft Studio Zij aan Zij met Drukkerij Over de Linden een relatiebeding gesloten.

Het geschil

Studio Zij aan Zij stelt dat Drukkerij Over de Linden in strijd met het tussen partijen op 8 mei 2004 gesloten relatiebeding rechtstreeks contact heeft gezocht met Statusfeer, een klant van Studio Zij aan Zij.

In verband met deze overtreding van het beding maakt Studio Zij aan Zij aanspraak op een bedrag van € 1.290,00 aan hoofdsom. Daarnaast zijn administratiekosten, rente en buitengerechtelijke incassokosten met BTW gevorderd.

Drukkerij Over de Linden heeft verweer gevoerd.

Aangevoerd is dat Statusfeer voorafgaand aan de contacten tussen Studio Zij aan Zij en Statusfeer al jaren een goede relatie van Drukkerij Over de Linden was. Nadat de brochure voor Statusfeer uitbesteed was aan Studio Zij aan Zij en nadat Drukkerij Over de Linden voor die brochure het drukwerk had verricht, heeft Statusfeer weer (net als eerder gedurende de relatie) enveloppen besteld bij Drukkerij Over de Linden.

Benadrukt wordt dat Statusfeer zelf contact opgenomen heeft met Drukkerij Over de Linden. Bovendien wordt gesteld dat Drukkerij Over de Linden Studio Zij aan Zij steeds op de hoogte heeft gehouden van de contacten (van na het aangaan van het relatiebeding) en dat Studio Zij aan Zij het uiteindelijk “okay” gevonden heeft.

Ten slotte is subsidiair betoogd dat de claim niet aan de redelijkheids- en billijkheidsvereisten voldoet.

In reactie op het verweer is meegedeeld dat Studio Zij aan Zij gewaarschuwd was dat Drukkerij over de Linden vaker klanten rechtstreeks benaderde en dat om die reden tot een relatiebeding besloten is.

Nader is aangegeven dat de latere contacten tussen Drukkerij Over de Linden naast het herdrukken van enveloppen ook het produceren van de Statusfeer Prijslijst heeft betroffen.

Uitdrukkelijk is gesteld dat geen akkoord is gegeven. Volgens Studio Zij aan Zij is er door Drukkerij Over de Linden middels het relatiebeding maar ook mondeling uitdrukkelijk in toegestemd dat het contact met Statusfeer en de orders via Studio Zij aan Zij zouden lopen.

Ontkend is dat men juist en tijdig ingelicht zou zijn.

Bij dupliek is nog nader aangegeven dat Statusfeer na de brochure geen zin meer had om met Studio Zij aan Zij te werken.

De stellingen inzake contact over de kwestie en het akkoord zijn gehandhaafd.

Terzake de werkzaamheden voor de prijslijst is gesteld dat dit slechts het wijzigen van een puntje en een kommaatje en het technisch optimaliseren van het bestand betrof en dat daarvoor slechts een paar tientjes is gerekend.

De beoordeling

Vooropgesteld wordt dat blijkens de stukken de naam van de drukkerij “Drukkerij over de Linden Posthuma” is. Gebleken is dat partijen echter steeds in genoegzame mate bekend waren met de gedagvaarde B.V., zodat geen misverstanden zijn ontstaan naar aanleiding van het dagvaarden van Drukkerij Onder de Linden Posthuma.

In dit vonnis (en met verbetering in zoverre van dossierstukken van de kant van de sector kanton van de rechtbank Alkmaar) is thans derhalve als wederpartij van Studio Zij aan Zij Drukkerij Over de Linden door de kantonrechter aanvaard.

Partijen zijn op dit formele aspect in het geheel niet ingegaan.

De kantonrechter stelt vast dat het relatiebeding als tussen partijen overeengekomen op 8 mei 2004 kan worden gekwalificeerd als een boetebeding in de zin van artikel 6:91 BW.

Partijen zijn overeengekomen dat het Drukkerij Over de Linden verboden was om gedurende de relatie met Studio Zij aan Zij en ook tot twaalf maanden na beëindiging van die relatie, direct dan wel indirect, zaken te doen met klanten van Studio zij aan Zij, waarvoor projecten zijn verricht via Studio Zij aan Zij.

Vast is komen te staan dat Drukkerij Over de Linden, nadat het project inzake de brochure was verricht, waarbij Studio Zij aan Zij voor Statusfeer de brochure had gemaakt en Drukkerij Over de Linden het drukwerk voor die brochure had verzorgd, binnen twaalf maanden (weer) zaken heeft gedaan met Statusfeer.

In zoverre heeft Drukkerij Over de Linden het verbod van het relatiebeding overtreden.

Het aangedragen aspect van initiatief tot dat zaken doen van de kant van Statusfeer, doet hieraan niet af.

Het zaken doen heeft enerzijds het herdrukken van enveloppen voor Statusfeer betroffen.

Voldoende is komen vast te staan dat dergelijke werkzaamheden door Drukkerij Over de Linden ook al ruim voor het project inzake de brochure voor Statusfeer werden verricht.

Naar het oordeel van de kantonrechter is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid te achten dat het relatiebeding (ook) op het hervatten van dergelijke reeds bestaande contacten tussen Drukkerij Over de Linden en Statusfeer zou zien.

Uit de inhoud van bijlage 2 bij dagvaarding (in het bijzonder de vetgedrukte woorden : “STATUSFEER Prijslijst) maakt de kantonrechter ook op dat het ook niet de bedoeling is geweest van Studio Zij aan Zij om terzake de herdruk van enveloppen aanspraak te maken op de boete.

Vast is komen te staan dat het zaken doen van Drukkerij Over de Linden met Statusfeer anderzijds werkzaamheden met betrekking tot een prijslijst heeft betroffen.

Omdat noch gesteld noch gebleken is dat drukkerij Over de Linden dergelijke werkzaamheden ooit eerder voor Statusfeer had verricht, gaat de kantonrechter er van uit dat die activiteit onder het verbod valt.

Op grond van de inhoud van het relatiebeding staat op overtreding van het verbod een boete van € 2.000,00.

Studio Zij aan Zij heeft haar vordering beperkt tot een bedrag van € 1.290,00, omdat gebleken was dat Drukkerij Over de Linden dat bedrag aan Statusfeer heeft gefactureerd terzake de herdruk van enveloppen.

Gelet op al het bovenstaande is er voor de kantonrechter aanleiding tot matiging van de bedongen boete.

Naar het oordeel van de kantonrechter dient in onderhavige zaak een op te leggen boete wegens overtreding van het relatiebeding door Drukkerij Over de Linden door het verrichten van werkzaamheden inzake een prijslijst voor Statusfeer te worden gerelateerd aan de opbrengst voor enkel die werkzaamheden.

Studio Zij aan Zij heeft gesteld dat het bij de werkzaamheden voor de prijslijst ‘niet om een eenvoudig herdrukje ging maar om een zwartwit prijslijst, waar ook het nodige opmaakwerk door de studio van Drukkerij Over de Linden aan was verricht’.

Drukkerij Zij aan Zij heeft daarentegen aangegeven ‘dat de dtp werkzaamheden van het prijslijstje slechts het wijzigen van een puntje en een kommaatje en het technisch optimaliseren van het bestand waar we amper een paar tientjes voor hebben gerekend’, betrof.

Nu de kantonrechter van oordeel is dat, gelet op de concrete omstandigheden van het geval, de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de boete zal worden gematigd tot een bedrag van € 400,00.

Bij het in redelijkheid en billijkheid bepalen van dit bedrag heeft de kantonrechter rekening gehouden met de hierboven weergegeven uiteenlopende visies van partijen op de aard van de werkzaamheden, de inhoud van bijlage 3 bij repliek en de wettelijke bepalingen inzake schadevergoeding bij wanprestatie.

De hoofdsom acht de kantonrechter op grond van al het bovenstaande toewijsbaar tot een bedrag van € 400,00.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen gerelateerd aan voornoemde € 400,00 overeenkomstig rapport Voorwerk II worden toegewezen tot een bedrag van € 75,00. De gevorderde BTW over de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden afgewezen, nu niet is gesteld dat de BTW geen verrekenpost is. Ook de gevorderde administratiekosten zullen worden afgewezen, daar deze worden geacht te zijn begrepen in de buitengerechtelijke incassokosten.

Drukkerij Over de Linden zal worden veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt Drukkerij Over de Linden om aan Studio Zij aan Zij tegen kwijting te betalen een bedrag van € 475,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 400,00 vanaf 30 maart 2005 tot de dag van betaling.

Veroordeelt Drukkerij Over de Linden in de proceskosten, die tot heden voor Studio Zij aan Zij worden vastgesteld op een bedrag van € 337,93 [inclusief BTW indien en voorzover door Drukkerij Over de Linden verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 120,00 voor salaris van de gemachtigde van Studio Zij aan Zij [waarover Drukkerij Over de Linden geen BTW verschuldigd is].

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.P. van Vollenhoven, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 17 oktober 2005 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter