Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2005:AV1131

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
19-10-2005
Datum publicatie
06-02-2006
Zaaknummer
187072-05-2280 WG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een annuleringsbeding dat bepaalt dat de koper bij annulering een vergoeding van 30% van de koopprijs is verschuldigd is onredelijk bezwarend. De kantonrechter overweegt hiertoe dat de koopovereenkomst vrijwel direct (na 3 dagen) is geannuleerd en dat van een daadwerkelijke uitvoering van de order in het geheel nog geen sprake kan zijn geweest, zodat niet gebleken is van geleden verlies of gederfde winst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2006, 40
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 187072-05-2280 WG

Uitspraakdatum: 19 oktober 2005

Vonnis in de zaak van:

De besloten vennootschap Tuijp’s Tegels Sanitair en Keukens B.V. te Volendam

eisende partij

verder ook te noemen: Tuijp’s

gemachtigde: mr. J.C.I. Veerman, advocaat te Volendam

tegen

1. [gedaagde 1] te Heerhugowaard

2. [gedaagde 2] te Heerhugowaard

gedaagde partijen

verder ook enkelvoudig te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. J.W.A. Niejenhuis, werkzaam ten kantore van de Utrechtse Juristen Groep te Utrecht.

Het procesverloop

Tuijp’s heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 10 mei 2005.

[gedaagde] heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Vervolgens is gediend van repliek en dupliek.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vordering

1. Tuijp’s vordert dat de kantonrechter [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.250,74 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 december 2004 tot aan de dag der algehele voldoening en een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten, dit alles met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

2. Tuijp’s heeft de onderhavige vordering - kort en zakelijk samengevat - gebaseerd op het volgende. [Gedaagde] is op 21 februari 2004 met Tuijp’s een overeenkomst aangegaan tot levering van diverse sanitaire artikelen en tegels voor een totaalprijs van € 4.169,14. [gedaagde] heeft deze overeenkomst op 24 februari 2004 geannuleerd ten gevolge waarvan [gedaagde] overeenkomstig artikel 10 lid 1 van de door Tuijp’s gehanteerde algemene voorwaarden 30% van het factuurbedrag als schadevergoeding aan Tuijp’s verschuldigd is geworden.

Het verweer

3. [Gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal hierna bij de beoordeling van het geschil - voor zover nodig - nader worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

4. Partijen zijn in de eerste plaats verdeeld over het rechtskarakter van hetgeen tussen partijen is afgesproken. Tuijp’s is van mening dat tussen partijen op 21 februari 2004 een koopovereenkomst tot stand is gekomen welke op die dag is vastgelegd in een door beide partijen ondertekend formulier. Deze overeenkomst is door [gedaagde] geannuleerd en om die reden worden in deze procedure de annuleringskosten gevorderd. [gedaagde] daarentegen stelt zich primair op het standpunt dat van een overeenkomst nog geen sprake is geweest, maar dat aan [gedaagde] op 21 februari een offerte is uitgebracht welke door [gedaagde] uiteindelijk 3 dagen later niet is geaccepteerd.

5. De kantonrechter zal vorenstaand geschilpunt in verband met het navolgende buiten verdere bespreking laten en er veronderstellenderwijze vanuit gaan dat Tuijp’s in dezen het gelijk aan haar zijde heeft. De kantonrechter neemt dan ook aan dat [gedaagde] met Tuijp’s als consument heeft gecontracteerd en dat hij vervolgens de koopovereenkomst heeft geannuleerd. In de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden is opgenomen dat [gedaagde] alsdan een annuleringskostenvergoeding van 30% verschuldigd is.

6. [Gedaagde] is van mening dat dit annuleringsbeding in het onderhavige geval onredelijk bezwarend geacht moet worden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 6:237 onder i BW en wordt mitsdien vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het is dan aan Tuijp’s om dit vermoeden te weerleggen door tegenbewijs te leveren.

7. Mede onder verwijzing naar het arrest van het Hof Den Haag d.d. 31 maart 2005 (Prg 2005/109) stelt de kantonrechter voorop dat dient te worden bezien of de onderhavige annuleringsvergoeding in dit geval een redelijke vergoeding is voor door Tuijp’s geleden verlies of gederfde winst. Dienaangaande overweegt de kantonrechter het volgende.

8. De kantonrechter stelt vast dat de koopovereenkomst vrijwel direct is geannuleerd. Van een daadwerkelijke uitvoering van de order kan dan ook in het geheel nog geen sprake zijn geweest, te minder nu in het door partijen ondertekende formulier voor de levering een termijn van een jaar gold en - gelijk blijkt uit het door partijen ondertekende formulier - door [gedaagde] nog wijzigingen konden worden aangebracht in de koopovereenkomst. Gesteld noch gebleken is mitsdien dat Tuijp’s in het onderhavige geval meer werk heeft verricht dan in de branche gebruikelijk is bij het opmaken van een in het algemeen gratis uitgebrachte offerte.

9. Onder deze omstandigheden kan de annuleringsvergoeding niet als een redelijke vergoeding in de zin van artikel 6:237 onder i BW worden aangemerkt. Naar het oordeel van de kantonrechter is Tuijp’s er niet in geslaagd het tegendeel aan te tonen dan wel aannemelijk te maken. Aan het alleen in algemene termen geformuleerde bewijsaanbod van Tuijp’s gaat de kantonrechter voorbij.

10. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat het annuleringsbeding van artikel 10 van de door Tuijp’s gehanteerde algemene voorwaarden voor [gedaagde] onredelijk bezwarend is en dat [gedaagde] zich terecht op de vernietigbaarheid heeft beroepen.

11. De vordering van Tuijp’s komt mitsdien niet voor toewijzing in aanmerking.

12. Tuijp’s wordt in deze procedure in het ongelijk gesteld en zal daarom met de proceskosten worden belast.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Tuijp’s in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 300,00 voor salaris van de gemachtigde van [gedaagde], waarover Tuijp’s geen BTW verschuldigd is.

Dit vonnis is gewezen door mr.drs. J.H.A.C. Everaerts, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 19 oktober 2005 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter