Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2005:AU0613

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
20-07-2005
Datum publicatie
08-08-2005
Zaaknummer
173196\04-4701 (CP)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde heeft eiseres de opdracht verstrekt modefoto’s te maken. Zij vond de kwaliteit onvoldoende en heeft slechts aangeboden een getuige/deskundige naar voren te brengen, die zou kunnen verklaren over de kwaliteit van de foto’s. De kantonrechter komt daar echter niet aan toe. Zelfs indien moet worden aangenomen dat de kwaliteit van de foto’s niet voldoet, dan geldt dat gedaagde eiser conform de voorwaarden in de gelegenheid had moeten stellen het werk over te doen. De door eiser in dat kader geboden oplossing komt de kantonrechter daarbij niet onredelijk voor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 185
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Alkmaar

Sector kanton - locatie Alkmaar

Vonnis

in de zaak van:

1. de vennootschap onder firma Another Day in Paradise V.O.F.

en de vennoten:

2. [naam 1]

3. [naam 2]

allen te Egmond aan Zee

eisende partijen in conventie / gedaagde partijen in reconventie

verder ook enkelvoudig te noemen: ADiP

gemachtigde: mr. L. Verkoren te Den Haag

- tegen -

[Opdrachtgeefster] te Bergen (NH)

h.o.d.n. MG Design

gedaagde partij in conventie / eisende partij in reconventie

verder ook te noemen: [opdrachtgeefster]

gemachtigde: mr. P.J. van der Gaast-de Geus, advocaat te Bergen (NH).

Het procesverloop

in conventie en in reconventie

ADiP heeft bij dagvaarding van 19 oktober 2004 in conventie een vordering ingesteld en bij akte van depot een viertal groepen documenten, gemerkt A t/m D, in het geding gebracht.

[Opdrachtgeefster] heeft in conventie bij antwoord verweer gevoerd en in reconventie een tegenvordering ingesteld.

Vervolgens heeft ADiP van repliek in conventie gediend en in reconventie bij antwoord verweer gevoerd.

Daarna is gediend van dupliek in conventie/repliek in reconventie en van dupliek in reconventie.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

in conventie en in reconventie

1. [Opdrachtgeefster] heeft ADiP de opdracht verstrekt tot het maken in kleur van modefoto's (6) en een foto (1) van het winkelpand van [opdrachtgeefster], conform haar -door [opdrachtgeefster] geaccepteerde - offerte van 11 februari 2004.

Conform afspraak heeft de fotosessie voor de modefoto's plaatsgevonden op 28 februari 2004.

2. Tussen partijen zijn de algemene voorwaarden van ADiP overeengekomen, behoudens het gestelde in art. 14 van genoemde voorwaarden (kort gezegd: geen beperkingen op het gebruik van de aan [opdrachtgeefster] geleverde foto's).

3. De prijs voor de werkzaamheden is vastgesteld op € 1.533,91 inclusief BTW. Door [opdrachtgeefster] is een bedrag ad € 300,- ten titel van voorschot voldaan aan ADiP.

De geschillen

in conventie

4. ADiP vordert veroordeling van [opdrachtgeefster] tot betaling van € 1.316,70, rente en kosten rechtens.

in reconventie

5. [Opdrachtgeefster] vordert ontbinding van de onderhavige overeenkomst en veroordeling van ADiP tot betaling van € 300,-.

Nu de tegeneis voortvloeit uit het verweer in conventie en de vorderingen in nauw verband tot elkaar staan, worden deze hierna gezamenlijk behandeld.

6. ADiP baseert haar vordering -zakelijk weergegeven - op de overeenkomst met [opdrachtgeefster] tot het maken van foto's, als hiervoor weergegeven onder de feiten.

[Opdrachtgeefster] heeft - uiteindelijk - geen foto's afgenomen en de opdracht voor het maken van de foto van het pand geannuleerd. [Opdrachtgeefster] beklaagde zich over de kwaliteit van de foto's, maar heeft een aanbod tot het vervangen c.q. overmaken van de foto's afgewezen, in strijd met de algemene voorwaarden. Ten onrechte voert [opdrachtgeefster] aan dat ADiP de opdracht niet juist heeft begrepen, niet professioneel is en te laat aan de opdracht is begonnen.

7. Ten verwere voert [opdrachtgeefster] - zakelijk weergegeven - aan dat ADiP niet gedaan heeft waartoe zij zich verbonden heeft. De opdracht hield in het maken van een foto van het pand, foto zijde/moeder van de bruid, foto leer/lange mantel/hoed. De foto's moesten begin maart 2004 in verband met een uitgave van een modebijlage, geleverd worden. Van de 98 modefoto's bleken maar vier acceptabel, maar die hadden niets van doen met de opdracht. Die vier foto's zijn [opdrachtgeefster] ongevraagd toegestuurd, drie weken later. De oplossing die ADiP bood, hield in dat [opdrachtgeefster] voor een mannequin moest zorgen en zelf de styling op zich moest nemen. Uiteindelijk heeft [opdrachtgeefster] de foto's maar zelf genomen. Derhalve verzoekt zij de overeenkomst met ADiP te ontbinden, alsmede haar een schadevergoeding toe te kennen ter grootte van het door haar als voorschot betaalde bedrag ad € 300,-.

De beoordeling van de geschillen

in conventie en in reconventie

8. Zowel in conventie als in reconventie beroept [opdrachtgeefster] zich op toerekenbare tekortkoming zijdens ADiP.

In beide gevallen heeft [opdrachtgeefster] de stelplicht en de bewijslast.

[Opdrachtgeefster] stelt weliswaar dat ADiP niet heeft voldaan aan de opdracht, maar de invulling die zij daaraan geeft (zie hiervoor onder 7.), blijkt - bij betwisting door AdiP - in ieder geval niet uit de door [opdrachtgeefster] geaccepteerde offerte, die als uitgangspunt dient voor de beoordeling van de onderhavige zaak. Evenmin blijkt uit die offerte dat er een bepaalde tijdslimiet afgesproken was voor het afleveren van de foto's, zoals ADiP ook betwist. In de offerte is uitdrukkelijk ten behoeve van [opdrachtgeefster] een afwijking van de algemene voorwaarden van ADiP opgenomen, op grond waarvan de kantonrechter het aannemelijk acht dat [opdrachtgeefster] kennis heeft genomen van die voorwaarden voordat zij de offerte heeft geaccepteerd.

9. [Opdrachtgeefster] heeft weliswaar diverse stellingen betrokken, maar daarvoor geen specifiek bewijsaanbod gedaan. Zij heeft slechts aangeboden een getuige/deskundige naar voren te brengen, die zou kunnen verklaren over de kwaliteit van de foto's. De kantonrechter komt daar echter niet aan toe. Zelfs indien moet worden aangenomen dat de foto's niet voldoen aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam fotograaf verwacht mag worden, dan geldt dat [opdrachtgeefster] ADiP conform de voorwaarden in de gelegenheid had moeten stellen het werk over te doen. De door ADiP in dat kader geboden oplossing komt de kantonrechter daarbij niet onredelijk voor. Uit de door [opdrachtgeefster] overgelegde offerte van een andere fotograaf, blijkt dat ook deze uitgaat van een door [opdrachtgeefster] verzorgd fotomodel en gelet op de discussie over de styling van de foto's had het voor de hand gelegen dat [opdrachtgeefster] bij de fotosessie aanwezig was geweest. Aldus heeft [opdrachtgeefster] zelf de behoorlijke nakoming van de prestaties verhinderd, zodat haar verweer gepasseerd wordt als onbewezen c.q. ongegrond.

10. Het vorenstaande betekent dat de vordering in conventie zal worden toegewezen en die in reconventie zal worden afgewezen.

11. De proceskosten komen voor rekening van [opdrachtgeefster] als de in het ongelijk gestelde partij, terwijl de proceskosten in reconventie wegens de nauwe samenhang van de zaak in conventie en die in reconventie worden vastgesteld op nihil.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

Veroordeelt [opdrachtgeefster] om aan ADiP tegen kwijting te betalen € 1.316,70, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.144,95 vanaf 19 oktober 2004 tot de dag van betaling.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

in reconventie

Wijst de vordering af.

in conventie en in reconventie

Veroordeelt [opdrachtgeefster] in de proceskosten, die tot heden voor ADiP worden vastgesteld op een bedrag van € 484,40 [inclusief BTW indien en voorzover door [opdrachtgeefster] verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 270,-- voor salaris van de gemachtigde van ADiP [waarover [opdrachtgeefster] geen BTW verschuldigd is].

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.S. Friedberg, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op woensdag 20 juli 2005.

De griffier

De kantonrechter

Rolnummer: 173196\04-4701 (CP)

Uitspraakdatum: 20 juli 2005