Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2005:AS5697

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
10-02-2005
Datum publicatie
10-02-2005
Zaaknummer
14/2005
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering van eiser tot rectificatie van een door gedaagde op internet gepubliceerde tekst afgewezen. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde met de tekst de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

FV

KG nummer: 14/2005

datum: 10 februari 2005

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

[Eiser], h.o.d.n. Fit op Maat,

gevestigd te Zaltbommel,

EISER IN KORT GEDING,

procureur mr. H.R.M. Jenné,

advocaat mr. E.P. Vroegh te Hoofddorp,

tegen:

1. de vennootschap onder firma HEALTH SOFTWARE,

gevestigd te Egmond aan Zee,

2. [gedaagde 2],

wonende te Egmond aan Zee,

3. [gedaagde 3],

wonende te Ruurlo,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING.

Partijen zullen verder ook worden genoemd "[eiser]" respectievelijk "Health Software".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 4 februari 2005 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Health Software heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van [eiser] een kopie van de originele dagvaarding en van de zijde van Health Software een 'pleitschrift', overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 [eiser] exploiteert een bedrijf, genaamd Fit op Maat, dat zich toelegt op de ontwikkeling van software voor de professionele sport- en gezondheidssector.

2.2 In het najaar van 2003 is Fit op Maat tijdens de Fitnessvakdagen te Houten genomineerd voor de zogenaamde Innovatie Award 2003. Fit op Maat heeft deze prijs uiteindelijk niet gewonnen.

2.3 Op de voorkant van brochures van Fit op Maat staat de volgende tekst: "De software van Fit-op-Maat is bekroond met een Innovatie Award voor het beste fitnessproduct".

2.4 Health Software heeft een tekst op internet gepubliceerd over hobbysoftware. In deze tekst maakt Health Software bovendien melding van Innovatie Award 2003.

2.5 [Eiser] heeft Health Software onder meer bij brief van 15 november 2004 gesommeerd de desbetreffende tekst van het internet te verwijderen omdat hij "zich persoonlijk aangesproken" voelt door de uitlatingen van Health Software.

2.6 Health Software heeft aan deze sommatie tot op heden geen gehoor gegeven.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [eiser] vordert, zakelijk weergegeven, veroordeling van Health Software (1) om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de gewraakte publicaties te beëindigen en beëindigd te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 10.000,- euro per dag of een gedeelte daarvan, (2) om binnen voormelde termijn op haar website en in het brancheblad een rectificatie van de desbetreffende tekst te plaatsen, (3) tot betaling van een voorschot op de door [eiser] geleden en nog te lijden schade ad 10.000,- euro,

(4) tot betaling van een bedrag van 4.000,- euro in verband met door [eiser] gemaakte kosten wegens juridische bijstand en (5) in de kosten van het geding.

3.2 [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat de door Health Software gepubliceerde tekst jegens hem onrechtmatig is, aangezien Health Software [eiser] in die tekst beschuldigd van het op de markt brengen van hobbysoftware, Health Software beweert dat [eiser] misleidende verkooppraatjes houdt en omdat Health Software beweert dat de Innovatie Award 2003 is geflopt. De uitlatingen van Health Software ontberen enige (toereikende) feitelijke grondslag zodat vast staat dat het kennelijke doel van Health Software het beschadigen van de naam van [eiser] is, aldus [eiser]. Verder stelt [eiser] zich op het standpunt dat zijn bedrijfsnaam en reputatie als gevolg van de desbetreffende tekst op onrechtmatige wijze zwaar beschadigd wordt.

3.3 Health Software voert tegen de vorderingen aan dat de tekst niet de naam van [eiser] of Fit op Maat bevat. Daar komt bij dat het doel van publicatie niet is om [eiser] schade te berokkenen maar wel om objectieve informatie te verstrekken aan het publiek over op de markt gebrachte zogenaamde hobbysoftware, aldus Health Software. Verder betoogt Health Software dat [eiser] ten onrechte beweert de Innovatie Award 2003 te hebben gewonnen, terwijl zijn nominatie zelfs is ingetrokken en de desbetreffende juryleden uit de jury van die Award zijn gestapt.

3.4 Health Software heeft voor het overige verweer gevoerd aan de hand van een ter zitting overgelegd 'pleitschrift'. Voor zover nodig voor de beslissing zal daarop hierna uitdrukkelijk worden ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Ter beantwoording ligt de vraag of [eiser] met de publicatie van de tekst de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op ontoelaatbare wijze heeft overschreden.

4.2 [eiser] heeft ter zitting enkele brochures overgelegd waarop vermeld staat, kort gezegd, dat Fit op Maat bekroond is met een Innovatie Award. Dat dit een verschrijving zou zijn heeft [eiser] onvoldoende aannemelijk gemaakt, nu eveneens is gebleken dat [eiser] onlangs op een beurs een mailing met een soortgelijke tekst heeft doen rondgaan. Vast staat echter dat Fit op Maat weliswaar genomineerd is voor die prijs, maar dat Fit op Maat die prijs niet heeft gewonnen. Daarmee is komen vast te staan dat [eiser] onjuiste informatie verschaft. Er moet van worden uitgegaan dat de vermeende bekroning van het product met die prijs in de sport- en gezondheidsbranche een aantrekkende werking heeft. Onder deze omstandigheden moet het ervoor gehouden worden dat [eiser] door voormelde onjuiste vermelding zich ten opzichte van de concurrenten, waartoe Health Software gerekend moet worden, een onrechtmatige voorsprong op de markt verschaft. Bovendien heeft [eiser], de stelling van Health Software, inhoudende dat de Innovatie Award bedoeld is voor innovatieve producten die sedert een jaar of korter op de markt heeft gebracht, onvoldoende gemotiveerd weersproken. Voldoende is komen vast te staan dat Fit op Maat ten tijde van de nominatie voor de Innovatie Award 2003 reeds langer dan een jaar op de markt werd gebracht, zodat Fit op Maat destijds ten onrechte voor die prijs is genomineerd, danwel kritiek op die nominatie te billijken valt. Dit alles brengt mee dat [eiser] zelf een situatie heeft gecreëerd waarin het niet onwaarschijnlijk is dat anderen hem en derden op niet mis te verstane wijze op de onjuistheid van zijn mededelingen wijzen. De uitingen van Health Software moeten in dit perspectief beoordeeld worden.

4.3 Van belang is dat in de desbetreffende tekst de naam van [eiser] of zijn bedrijf niet letterlijk worden genoemd. De enige connectie tussen [eiser] en de tekst is gelegen in het feit dat het laatste gedeelte van de tekst verwijst naar de Innovatie Award 2003. Het verband tussen de tekst en [eiser] kan derhalve uitsluitend op indirecte wijze worden gelegd. Dat dit verband wordt gelegd is het gevolg van de door [eiser] gemaakte keuze om zich te profileren via de Innovatie Award 2003, aan welke profilering die hiervoor beschreven bedenkelijke kanten kleven. Voorts betreft het een internetpublicatie, die niet specifiek gericht is op de potentiële klanten van [eiser]. Ook hierdoor is nauwelijks sprake van vergelijking van het product van Health Software met dat van [eiser], zodat de enigszins denigrerend gebruikte kwalificatie 'hobbysoftware' niet de zwaarte krijgt van een onnodig grievende uitlating over een concurrend product.

4.4 In het licht van al hetgeen hiervoor is overwogen, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands niet voldoende aannemelijk geworden dat Health Software de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden. Derhalve is niet gebleken van enig onrechtmatig handelen van Health Software jegens [eiser] en dienen de vorderingen onder (1) en (2) te worden afgewezen.

4.5 Dit laatste geldt tevens voor het onder (3) en (4) gevorderde nu enerzijds niet gebleken is van onrechtmatig handelen door Health Software jegens [eiser] en die vorderingen anderzijds onvoldoende onderbouwd zijn.

4.6 [eiser] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;

- veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Health Software begroot op 244,- euro aan verschotten;

- verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. L.J.L. Koster, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 februari 2005 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.