Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2004:AR3857

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
14-10-2004
Datum publicatie
14-10-2004
Zaaknummer
356/2004
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kern van het geschil is de vraag aan wie van partijen de rechten met betrekking tot het Arti Collection Kunstvademecum toekomen. Vordering van eiser afgewezen nu ter zake een uitgebreid nader onderzoek naar de feiten noodzakelijk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

DE RECHTBANK TE ALKMAAR

KG nummer: 356/2004 FV

Uitspraak: 14 oktober 2004

De voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, rechtdoende in kort geding, heeft het volgende vonnis gewezen in de zaak van:

[eiser], h.o.d.n. Promotie Advies B.V. i.o.,

gevestigd te Dronten,

EISER IN KORT GEDING,

procureur mr. C.H. Boll,

advocaat mrs. J.M. Neefe en S. Palm te Amersfoort,

tegen:

[gedaagde], h.o.d.n. Uitgeverij Arti,

gevestigd te Alkmaar,

GEDAAGDE IN KORT GEDING.

Partijen worden hierna ook genoemd Promotie Advies en Uitgeverij Arti.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 5 oktober 2004 heeft Promotie Advies gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Vervolgens heeft Promotie Advies de eis gewijzigd.

Mr. H.S.M. Kruijer, werkzaam bij De Raadgevers te Amsterdam, heeft namens Uitgeverij Arti ter zitting het woord gevoerd. Uitgeverij Arti heeft de vordering zoals gewijzigd bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Promotie Advies de originele dagvaarding en pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

1. De uitgangspunten

1.1. Promotie Advies houdt zich bezig met promotionele activiteiten ten behoeve van het bedrijfsleven.

1.2. Op 28 mei 1999 heeft de directeur van Promotie Advies, R. [eiser], bij de Kamer van Koophandel een concept voor 'Arti-Collection' geregistreerd. 'Arti-Collection' heeft als oogmerk 'het op de markt brengen van kunstboeken van actieve kunstenaars voor een betaalbare prijs'.

1.3. Uitgeverij Arti is een uitgeverij die zich onder meer bezig houdt met het uitgeven van het tweemaandelijkse schilder- en tekenkunsttijdschrift Palet.

1.4. Vanaf medio 2003 hebben partijen de mogelijkheid besproken om gezamenlijk een kunstvademecum uit te geven. Voormelde samenwerking is tot op heden niet tot stand gekomen.

1.5. Medio 2004 heeft Promotie Advies zelf vorenbedoeld kunstvademecum uitgegeven, onder de naam Arti Collection Kunstvademecum 2004.

1.6. Bij brief van 30 augustus 2004 heeft Uitgeverij Arti de adverteerders en kunstenaars schriftelijk bericht dat zij het oneens is met het feit dat Promotie Advies zelf het kunstvademecum 2004 heeft uitgegeven. Verder schrijft zij in die brief dat zij haar onkosten vergoed wenst te zien en dat, indien de geadresseerde wenst te betalen aan Uitgeverij Arti, zij die betaling zal verrekenen met Promotie Advies. Vóór het verzenden van deze brief heeft Uitgeverij Arti alle betrokken ter zake reeds telefonisch benaderd.

1.7. Bij brief van 26 augustus 2004 heeft Promotie Advies Uitgeverij Arti gesommeerd de door laatstgenoemde gebezigde handelwijze te staken en Uitgeverij Arti aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en eventueel nog te lijden schade.

1.8. Op 27 augustus 2004 is Uitgeverij Arti overgegaan tot deponering van de term "Arti-Collection" bij het Benelux Merkenbureau.

1.9. Op 2 september 2004 bericht Uitgeverij Arti aan Promotie Advies dat zij aanspraak maakt op alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de term Arti-Collection en dat zij Promotie Advies verbiedt die titel in de toekomst te gebruiken voor een kunstvademecum.

1.10. Op een kunstbeurs in oktober 2004 heeft Uitgeverij Arti een nieuwsbrief verspreid, waarin zij aankondigt in 2005 een Arti Collection Kunstvademecum uit te geven.

1.11. Partijen verschillen thans van mening aan wie van hen de rechten met betrekking tot de term Arti Collection toekomt.

2. De vorderingen en de standpunten van partijen

2.1. Promotie Advies vordert, kort gezegd en zoals gewijzigd, (1) Uitgeverij Arti te gebieden over te gaan tot doorhaling van het depot van de merknaam "Arti-Collection" met depotnummer 0753217, (2) een verbod tegen Uitgeverij Arti om uitlatingen te doen met betrekking tot de Arti Collection Kunstvademecum 2004, Promotie Advies danwel haar medewerkers, (3) een verbod tegen Uitgeverij Arti om een Arti Collection Kunstvademecum uit te geven en veroordeling van haar om ten aanzien van haar nieuwsbrief van oktober 2004 een rectificatie te plaatsen in het blad BK-Informatie, (4) veroordeling van Uitgeverij Arti mee ter werken aan rectificatie door middel van toezending van een brief aan alle betrokkenen, (5) veroordeling van Uitgeverij Arti tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van Euro 10.000,-, alsmede (6) veroordeling van Uitgeverij Arti in de kosten van het geding te vermeerderen met Euro 5.000,- aan buitengerechtelijke kosten.

2.2. Promotie Advies legt aan haar vorderingen ten grondslag dat aan haar alle rechten omtrent de term Arti-Collection toekomen, omdat zij het concept van het kunstvademecum reeds in 1999 gedeponeerd heeft en omdat Uitgeverij Arti geen enkele bijdrage heeft geleverd aan het Kunstvademecum 2004, zodat alleen Promotie Advies aan te merken is als de maker van het vademecum in de zin van de Auteurswet.

2.3. Daarnaast stelt Promotie Advies zich op het standpunt dat het depot van de term 'Arti-Collection' op

27 augustus 2004 door Uitgeverij Arti nietig is, aangezien laatstgenoemde ervan op de hoogte was dat Promotie Advies de term reeds in 1999 geregistreerd heeft en bovendien voornemens was een kunstvademecum met die naam uit te geven. Op grond hiervan is het depot te kwader trouw geschied.

2.4. Verder betoogt Promotie Advies dat zij als gevolg van de handelwijze van Uitgeverij Arti schade lijdt, onder meer nu verschillende bedrijven de door hen afgenomen exemplaren van het Kunstvademecum 2004 hebben geretourneerd, verschillende adverteerders de door hen gekochte advertentieruimte voor het jaar 2005 hebben afgezegd en een aantal kunstenaars en adverteerders in verband met de ontstane verwarring de facturen voor het Kunstvademecum 2004 niet wensen te betalen.

2.5. Uitgeverij Arti voert tegen de vorderingen aan dat het idee van een kunstvademecum van haar afkomstig is en dat zij Promotie Advies benaderd heeft met het oog op een mogelijke samenwerking. Verder betoogt zij dat zij omtrent die samenwerking verschillende voorstellen jegens Promotie Advies heeft gedaan, maar dat Promotie Advies daarop niet reageerde. Omdat partijen nog in onderhandeling waren, had Promotie Advies niet buiten medeweten van Uitgeverij Arti om het Arti Collection Kunstvademecum 2004 mogen uitgeven, aldus Uitgeverij Arti. Bovendien bestrijdt Uitgeverij Arti dat zij ter zake van het desbetreffende vademecum geen kosten heeft gemaakt, omdat zij onder meer de adressen van geïnteresseerde kunstenaars aan Promotie Advies heeft doorgegeven. Daarnaast betoogt Uitgeverij Arti dat haar reputatie binnen de kunstwereld wordt geschonden, aangezien het door Promotie Advies uitgegeven werk van minderwaardige kwaliteit is terwijl haar naam wel in het vademecum genoemd wordt.

3. De gronden van de beslissing

3.1. Kern van het geschil is de vraag aan wie van partijen de rechten met betrekking tot het Arti Collection Kunstvademecum toekomen.

3.2. Het door partijen ter zake over en weer gestelde loopt dusdanig uiteen dat voormelde vraag in de onderhavige procedure niet beantwoord kan worden. Zo stelt Promotie Advies dat het idee voor een kunstvademecum van haar afkomstig is, terwijl Uitgeverij Arti het tegenovergestelde betoogt. Bovendien is onduidelijk gebleven welke partij de ander voor het eerst benaderd heeft voor een mogelijke samenwerking en wat in de gesprekken aan de orde is geweest. Onder deze omstandigheden kan niet worden vastgesteld of de rechten van het onderhavige concept aan Promotie Advies danwel aan Uitgeverij Arti toekomen.

3.3. Verder valt niet uit te sluiten dat Uitgeverij Arti een bijdrage heeft geleverd aan het door Promotie Advies uitgegeven vademecum en ter zake kosten heeft gemaakt, zodat thans niet kan worden vastgesteld of uitsluitend Promotie Advies aanspraak kan maken op de opbrengst van het vademecum en of de betrokkenen aan Uitgeverij Arti bevrijdend kunnen betalen.

3.4. Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen, is een uitgebreid nader onderzoek naar de feiten noodzakelijk, voor welk onderzoek dit kort geding zich niet leent.

3.5. Promotie Advies wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding.

DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorziening;

- veroordeelt Promotie Advies in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Uitgeverij Arti begroot op Euro 241,- aan verschotten;

- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. J.M. Vrakking, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 oktober 2004 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.