Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALK:2004:AO5859

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
18-03-2004
Datum publicatie
18-03-2004
Zaaknummer
71/2004 FV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde exploiteert een onderneming waarin hij tweedehands auto's aan- en verkoopt. Eiser heeft van gedaagde een auto gekocht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

DE RECHTBANK TE ALKMAAR

KG nummer: 71/2004 FV

Uitspraak: 18 maart 2004

De voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, rechtdoende in kort geding, heeft het volgende vonnis gewezen in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

EISER IN KORT GEDING,

procureur mr. C.H.P. de Boer,

advocaat mr. M.C.V. Dornstedt te Hellevoetsluis,

tegen:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

gemachtigde mr. M.E. de Haan.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 5 maart 2004 heeft eiser gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van eiser de originele dagvaarding en van de zijde van gedaagde pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

1. De uitgangspunten

1.1. Gedaagde exploiteert een onderneming waarin hij tweedehands auto’s aan- en verkoopt.

1.2. Op 1 februari 2004 heeft eiser van gedaagde een auto gekocht, merk Peugeot, type 106, met kenteken [kenteken], hierna ook te noemen de auto. De koopsom bedroeg

€ 4.000,-.

1.3. Eiser had de auto vóór de koop gezien op het internet. Op de website –Autotrader- stond bij het bouwjaar van de auto het jaar 1996 vermeld. In deze advertentie was de kilometerstand van de auto niet opgenomen.

1.4. Op de kopie van de koopovereenkomst staat vermeld dat het bouwjaar van de auto 1995 is. Verder is daarin, voor zover voor de onderhavige zaak van belang, het volgende opgenomen: “km stand onlogisch km teller vervangen.

1.5. In het garantiebewijs d.d. 1 februari 2004 behorende bij de auto, voor zover terzake relevant, verklaart de verkoper (gedaagde) “in beginsel helaas niet te kunnen instaan voor de al of niet juistheid van de cijferstand van de kilometerstand.”

1.6. Uit het APK-keuringsbewijs d.d. 23 september 2003 blijkt dat de daadwerkelijke kilometerstand van de auto 187.487 kilometer is. Bij aankoop van de auto door eiser op 1 februari 2004 gaf de kilometerteller een kilometerstand van 121.780 aan.

1.7. Bij brief van 4 oktober 2004 heeft eiser ontbinding van de koopovereenkomst d.d. 1 februari 2004 ingeroepen. Hierbij heeft eiser tevens gedaagde gesommeerd de koopsom terug te betalen aan hem.

1.8. Eiser heeft de auto thans onder zich, terwijl de auto op naam van gedaagde staat.

2. De vorderingen en de standpunten van partijen

1.1. Eiser vordert thans, kort gezegd, veroordeling van gedaagde (1) om aan hem de koopsom van € 4.000,- terug te betalen en (2) tot het in ontvangst nemen van de auto, met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding.

2.2. Eiser stelt zich primair op het standpunt dat er sprake is van non-conformiteit en dat gedaagde daarmee tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Op grond van het vorenstaande heeft eiser de overeenkomst terecht ontbonden en is gedaagde gehouden om mee te werken aan het feitelijk ongedaan maken van de overeenkomst, aldus eiser. Subsidiair stelt eiser dat er sprake is van bedrog.

2.3. In het bijzonder voert eiser aan dat hij de koopovereenkomst is aangegaan onder de voorwaarden dat het bouwjaar van de auto 1996 was en de kilometerstand ongeveer 120.000. Eiser stelt vóór het sluiten van de overeenkomst (herhaaldelijk) uitdrukkelijk naar voornoemde gegevens gevraagd te hebben en dat hij voor zijn eerste bezoek aan gedaagde (telefonisch) van een medewerker van gedaagde te horen had gekregen dat het bouwjaar 1996 was en dat de kilometerstand 121.000 km bedroeg. Verder betoogt eiser dat hij vóór de aankoop niet op de hoogte is gesteld van het daadwerkelijke bouwjaar en de echte kilometerstand. Een verkoopmedewerker van gedaagde heeft hem weliswaar het APK-keuringsbewijs getoond, maar dat is op dusdanige wijze geschiedt dat hij niet dat deel van het papier heeft kunnen zien waarop de kilometerstand vermeld werd. Eerst na aankoop heeft gedaagde hem het keuringsbewijs daadwerkelijk overhandigd en pas daarna werd hem de echte kilometerstand bekend, alles aldus eiser. Ten aanzien van de door gedaagde overgelegde kopie van de koopovereenkomst stelt eiser zich op het standpunt dat dat niet de overeenkomst is die hij getekend heeft, maar dat gedaagde naderhand buiten medeweten van eiser om op de overeenkomst genoteerd heeft dat het bouwjaar 1995 is en dat de kilometerteller een onlogische kilometerstand vertoont.

2.4. Gedaagde voert primair als verweer dat eiser geen spoedeisend belang heeft bij zijn vordering, nu niet gebleken is dat er aan de zijde van eiser een financiële noodsituatie bestaat. Verder voert gedaagde aan dat er sprake is van een restititutierisico.

2.5. Voorts betwist gedaagde dat eiser pas na aankoop van de auto ontdekte dat zowel het bouwjaar als de kilometerstand anders waren dan hij dacht. Gedaagde stelt dat de printplaat van de oorspronkelijke kilometerteller stuk was en dat hij die daarom heeft moeten vervangen. De kilometerstand van de nieuwe teller is 121.780, aldus gedaagde. In aanvulling daarop voert gedaagde aan dat hij eiser vóór het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte heeft gesteld van de daadwerkelijke kilometerstand en van het echte bouwjaar, waarbij hij eiser tevens het APK-keuringsbewijs en het kentekenbewijs deel 1 heeft overhandigd waaruit de juiste gegevens eiser kenbaar hadden kunnen zijn. Bovendien heeft gedaagde ingestemd met een lagere verkoopprijs, in verband met het onjuiste bouwjaar, aldus gedaagde. Ten slotte bestrijdt gedaagde dat hij de koopovereenkomst achteraf gewijzigd zou hebben, evenals het feit dat er sprake zou zijn van non-conformiteit.

3. De gronden van de beslissing

3.1. Van een spoedeisend belang bij de vordering kan wel worden uitgegaan nu ter terechtzitting is geconstateerd dat beide partijen belang hebben bij een spoedige afwikkeling van deze zaak, in verband met mogelijke daling van de waarde van de auto in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure. Een financiële noodsituatie aan de zijde van eiser is niet het enige criterium op grond waarvan spoedeisendheid kan worden aangenomen.

3.2. In dit geding gaat het om de vraag of eiser een auto heeft gekocht met eigenschappen die hij mocht verwachten, waarbij opgemerkt zij dat de verwachtingen van de koper door mededelingen van de verkoper beïnvloed kunnen worden. De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij de aanschaf van een tweedehandsauto het bouwjaar en de kilometerstand van wezenlijk belang zijn en dat de koper van een dergelijke auto er in beginsel van uit mag gaan dat de kilometerstand ten tijde van verkoop in overeenstemming is met de werkelijkheid.

3.3. Als niet voldoende weersproken staat vast dat eiser voorafgaand aan zijn eerste bezoek aan gedaagde in aanvulling op de internetadvertentie, waarin het bouwjaar 1996 van de auto stond vermeld, te horen had gekregen dat de kilometerstand van de auto 121.000 km bedroeg. Voorts heeft gedaagde ter zitting foto’s van de kilometerstand getoond, waarop een stand te zien was die begon met 121 duizend.

3.4. In dit geding heeft gedaagde evenwel aangevoerd dat zijn verkoper vóór het sluiten van de koopovereenkomst eiser heeft medegedeeld dat het bouwjaar van de auto 1995 was en heeft uitgelegd dat de daadwerkelijke kilometerstand 187.484 bedroeg, maar dat de oude (defecte) kilometerteller is vervangen door een goed functionerende kilometerteller, welke teller op een stand stond van 121.780 kilometer. Gedaagd heeft in dit verband gesteld dat de koop vervolgens schriftelijk is vastgelegd in een koopovereenkomst van 1 februari 2004, welke overeenkomst in het bijzijn van eiser hardop is voorgelezen en vervolgens is ondertekend.

3.5. Dit verweer komt de voorzieningenrechter weinig aannemelijk voor. Immers, indien juist zou zijn dat de verkoper vlak voor het sluiten van de overeenkomst voormelde uitleg omtrent de kilometerstand had gegeven, dan had het voor de hand gelegen dat de juiste kilometerstand expliciet in de overeenkomst, zoals die volgens gedaagde is gesloten, zou zijn opgenomen. Dat is evenwel niet gebeurd. Ook de enkele vermelding in de door gedaagde gestelde koopovereenkomst dat de kilometerstand onlogisch is biedt geen steun aan het standpunt van gedaagde dat eiser vóór de koop van de juiste kilometerstand op de hoogte was.

3.6. Daar komt nog bij dat door gedaagde ter zitting niet is bestreden dat vóór het sluiten van de koopovereenkomst het APK- keuringsbewijs aan eiser op dusdanige wijze is getoond dat hij op dat moment niet dat deel van het papier kon zien waarop de daadwerkelijke kilometerstand stond vermeld. Een beroep op het bepaalde in het garantiebewijs zoals hiervoor weergegeven onder 1.5 komt gedaagde onder de geschetste omstandigheden dan ook niet toe.

1.7. Het voorgaande brengt mee dat de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat eiser ten tijde van de koop van de auto geen reden had te twijfelen aan de juistheid van kilometerstand van 121.780. De door gedaagde nog aangevoerde stelling dat eiser voorafgaand aan de koop onderzoek had kunnen doen naar de staat van de auto is door gedaagde op geen enkele wijze nader onderbouwd zodat op die stelling geen acht wordt geslagen. Nu na de koop de werkelijke kilometerstand 187.487 bleek te zijn is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter een zodanig belangrijk verschil dat er sprake is van wezenlijk gebrek. Gezegd kan derhalve worden dat eiser niet een auto heeft gekocht met de eigenschappen die hij mocht verwachten. Het standpunt van eiser komt dan ook aannemelijk voor. Dat gedaagde ter bestrijding van de non–conformiteit van de auto nog heeft aangevoerd dat de auto voor een lager bedrag is verkocht (€ 4.000) dan waarvoor de auto te koop stond (€ 4.800) nu het bouwjaar niet 1996 maar 1995 bleek te zijn, kan aan het voorgaande voorshandse oordeel niet afdoen.

3.8. In het licht van al het voorgaande is de vordering op de primaire grondslag voor toewijzing vatbaar nu vooralsnog te verwachten valt dat een vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst van 1 februari 2004 wegens non-conformiteit van de litigieuze auto in een bodemprocedure toegewezen zal worden. Dat gedaagde niet in verzuim zou zijn vermag de voorzieningenrechter niet in te zien. Eiser heeft genoegzaam aangetoond dat hij uit de mededelingen en gedragingen van gedaagde mocht afleiden dat deze niet zou nakomen.

3.9. Een mogelijk restitutierisico is in deze niet aan de orde, omdat eiser naast terugbetaling van de koopsom gevorderd heeft dat gedaagde de auto terugneemt. Hierbij wordt overwogen dat op voorhand niet gebleken is dat de auto in de periode tussen de aankoop en de onderhavige procedure in waarde is gedaald.

3.10. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en aan het totaal der te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden gesteld zoals hierna te melden.

3.11. Gedaagde wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding.

DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- veroordeelt gedaagde om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan eiser (terug) te betalen de koopsom/ een bedrag ad € 4.000,- (vierduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente berekend vanaf 5 februari 2004 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt gedaagde tot het in ontvangst nemen van de in deze kwestie bedoelde auto merk Peugeot, type 106, kenteken [kenteken] en te doen of na te laten al hetgeen daartoe nodig danwel bevorderlijk is en/of zal zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord, zulks op straffe van een dwangsom ad € 500,- voor iedere dag dat gedaagde daarmee in gebreke blijft, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 8.000,-;

- veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van eiser begroot op € 324,78 aan verschotten en op € 704,- aan salaris van de procureur;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. J. Blokland, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 maart 2004 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.