Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2019:50

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
22-01-2019
Datum publicatie
13-03-2019
Zaaknummer
18/00997
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:345
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Conclusie AG. Beslag ex art. 94a Sv op goederen onder klager ter zake van verdenking van witwassen. Beklag ex art. 552a Sv. Het proces-verbaal van de behandeling door de raadkamer houdt niet in dat de behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden conform art. 552a lid 7 Sv, noch dat toepassing is gegeven aan art. 22 lid 2 of 3 Sv, zodat het ervoor moet worden gehouden dat dit niet is gebeurd en daarmee een wezenlijk voorschrift is geschonden. Het advies aan de Hoge Raad is de beschikking te vernietigen en de zaak terug te wijzen. Ten overvloede geeft de AG de Hoge Raad in overweging op grond van art. 83 RO nadere inlichtingen in te winnen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, of de behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden en zo ja, of is verzuimd dit in het proces-verbaal op te nemen, nu de AG is gebleken dat deze rechtbank vaker beschikkingen uitspreekt, terwijl de processen-verbaal niet inhouden dat de behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden. Samenhang met 18/00996 B, 18/01004 B en 18/01360 B.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 18/00997 B

Zitting: 22 januari 2019

Mr. T.N.B.M. Spronken

Conclusie inzake:

[klager]

  1. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, heeft bij beschikking van 2 maart 2018 het klaagschrift van de klager ex art. 552a Sv, strekkende tot opheffing van het onder hem gelegde beslag en teruggave van de in beslag genomen goederen, ongegrond verklaard.

  2. Er bestaat samenhang met de zaken 18/00996, 18/01004 en 18/01360. In deze zaken zal ik vandaag ook concluderen.

  3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de klager en mr. J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te Breda, heeft één middel van cassatie voorgesteld.

  4. Het middel bevat de klacht dat de behandeling in raadkamer op 2 februari 2018 niet in het openbaar heeft plaatsgevonden.

  5. Het is juist dat het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer op 2 februari 2018 niet vermeldt dat die behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden, zodat het ervoor gehouden moet worden dat dit niet is gebeurd. Evenmin blijkt dat door de rechtbank toepassing is gegeven aan art. 22 lid 2 en 3 Sv. Dit verzuim geeft op grond van art. 552a lid 7 Sv aanleiding tot nietigheid.1

6. Het middel is gegrond.

7. Ambtshalve merk ik op dat mij is gebleken dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, vaker beschikkingen uitspreekt, terwijl de processen-verbaal niet inhouden dat de behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden. Deze vier samenhangende zaken zijn daarvan een voorbeeld. Wellicht is de omstandigheid dat er mogelijk sprake is van een meer structureel probleem bij het opmaken van processen-verbaal van raadkamerzittingen, voor de Hoge Raad aanleiding om op grond van art. 83 RO over te gaan tot het inwinnen van nadere inlichtingen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, of de behandelingen in het openbaar hebben plaatsgevonden en zo ja, of dan is verzuimd dit in het proces-verbaal op te nemen. De Hoge Raad heeft dit eerder gedaan in een vergelijkbaar geval waarbij er echter in de betreffende zaak aanknopingspunten waren te vinden dat er sprake was van een omissie.2 Dergelijke aanknopingspunten heb ik in de onderhavige zaken niet kunnen vinden.

8. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de zaak naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, teneinde op het bestaande klaagschrift opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Vgl. HR 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2237; in de beschikking staat abusievelijk dat het om het zesde lid van art. 552a Sv gaat, dit moet het zevende lid zijn nu per 1 december 2016 het nieuwe zesde lid betreffende het digitaal indienen is ingevoegd, zie Stb. 2016, 432.

2 Vgl. HR 4 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0207, waarin de Hoge Raad in de omstandigheid dat er voorafgaand aan de beschikking twee behandelingen in raadkamer hadden plaatsgevonden, waarvan slechts één proces-verbaal niet inhield dat deze in het openbaar had plaatsgevonden, een aanknopingspunt zag voor het inwinnen van nadere inlichtingen en het proces-verbaal naar aanleiding daarvan met verbetering van de misslag las.