Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2018:589

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
12-06-2018
Datum publicatie
13-06-2018
Zaaknummer
16/05420
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:1540
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Conclusie AG over opzet invoer cocaïne in Nederland en voorbereiding daartoe. De AG geeft op dit punt de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 16/05420

Zitting: 12 juni 2018

Mr. E.J. Hofstee

Conclusie inzake:

[verdachte]

  1. De verdachte is bij arrest van 2 november 2016 door het gerechtshof Den Haag wegens 1. “medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod” en 2. “medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, door zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen en door voorwerpen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, met aftrek van voorarrest.

  2. Er bestaat samenhang met de zaak 17/04687. Ook in die zaak zal ik vandaag concluderen.

  3. Namens de verdachte heeft mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Rotterdam, twee middelen van cassatie voorgesteld.

  4. Het eerste middel klaagt dat uit de bewijsmiddelen niet (zonder meer) kan volgen dat de verdachte opzet heeft gehad op de bewezenverklaarde feiten.

  5. Ten aanzien van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1.

hij in de periode van 6 oktober 2012 tot en met 9 oktober 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht (in een container), cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

2.

hij in de periode van 1 juni 2012 tot en met 9 oktober 2012 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van ongeveer 8000 kilogram cocaïne, zijnde cocaïne, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en te bevorderen:

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van die feiten heeft trachten te verschaffen en

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en zijn mededader(s) wisten dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

immers hebben hij, verdachte, en zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, toen en daar opzettelijk:

- de vracht (bak)bananen waarin voornoemde hoeveelheid cocaïne was verstopt besteld en

- één of meer (aan)betalingen gedaan ten behoeve van het importeren en/of het vervoeren van de vracht (bak)bananen en/of de container waarin die cocaïne verborgen was en

- zorg gedragen voor het transport per vrachtwagen van de container waarin die cocaïne verborgen was van de haven van Antwerpen naar de Groothandelsmarkt in Rotterdam en

- (telefonisch) contact onderhouden met en/of instructies en/of inlichtingen gegeven aan de chauffeur van de vrachtwagen waarmee de container waarin die cocaïne verborgen zou zijn werd vervoerd en

- telefoongesprekken gevoerd en pingberichten verstuurd en ontvangen met betrekking tot (het tijdstip en de locatie voor) het afleveren en het uitladen van de vracht (bak)bananen en de container waarin die cocaïne verborgen zou zijn en

- Blackberrytelefoons ter beschikking gesteld aan andere personen en/of ontvangen.”

6. Deze bewezenverklaringen steunen, voor zover voor de beoordeling van het eerste middel van belang, op de volgende in de aanvulling op het verkorte arrest opgenomen bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen:

1. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van vaststelling van de Federale Overheidsdienst Financiën te Antwerpen, d.d. 10 oktober 2012 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 66 t/m 69). Het houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

Van de Federale Gerechten Politie te Antwerpen ontvangen wij de informatie dat in container GESU95O247/3 een partij verdovende middelen zou kunnen verborgen zijn. Zij vragen om deze container te controleren.

Deze container GESU950247/3 is geladen op het ms CSAV LEBU. Het ms CSAV LEBU was op 08.10.2012 om 00.23 uur toegekomen te Antwerpen via de Berendrechtsluis en gemeerd aan kaai 730. De lossing van containers begon om 02:00 uur. De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen wordt hiervan op de hoogte gesteld. Zij vragen om de container te controleren.

De container GESU950247/3 staat vermeld op BIL nr. CONBEANR110 die de volgende gegevens vermeldt:

[…]

De containers zijn geladen met bananen "plantain". Vervolgens transporteren wij omstreeks 09:15 uur container GESU9502473 naar de douanescan. Op de scanbeelden zijn vanaf de tweede helft van de container duidelijke afwijkingen zichtbaar. Wij besluiten de container naar een door ons gekende plaats te transporteren om hem daar fysiek te controleren.

Omstreeks 10:45 uur zijn wij met het transport ter plaatse, verbreken wij de zegels en openen wij de deuren van de container. Wij stelden vast dat de container GESU95 02473 geladen is met bananen in kartonnen dozen op paletten. Vanaf het pallet op de vijfde rij stellen wij vast dat in alle dozen van dit pallet onder de bananen in de twee doorschijnende plastiek zakken rechthoekige pakken verborgen zijn. Een van de pakken werd geopend. Wij stellen vast dat dit een wit poeder bevat. De uitgevoerde test was positief voor wat betreft de aanwezigheid van cocaïne. Vanaf de vijfde rij zijn de volgende 10 pallets (5 rijen) positief voor wat betreft de aanwezigheid van pakken cocaïne.

Na lossing tellen wij in totaal 6.985 pakken met cocaïne. Het gemiddelde gewicht per pak is gelijk aan 1,15 kg. Het totale gewicht van de partij bedraagt: 6.985 pakken x 1,15 kg/pak = 8.032,75 kg.

Op vraag van de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen steken wij ongeveer 100 gram cocaïne in de doos die bovenaan links op de rechtse pallet vlak achter de deur staat. Op 09.10.20 12 omstreeks 06.30 uur sluiten wij de container GESU950473 en wordt de originele blokverzegeling terug aangebracht op de container.

2. Een proces-verbaal Forensische opsporing d.d. 21 november 2012 van de Dienst Nationale Recherche met nr. PL2675/12- 100902 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 341 t/m 343). Dit proces—verbaal houdt onder meer in —zakelijk weergegeven—:

Op 8 oktober 2012, omstreeks 20.30 uur, kreeg ik ( [verbalisant] ) het verzoek om te gaan naar de locatie Kempenstraat te Antwerpen. In een douaneloods aldaar was in het onderzoek Dazzler een container geplaatst, waarin een forensisch technisch sporenonderzoek verricht moest worden.

Na onderzoek door de Belgische douane bleek dat tussen de lading bananen, aangegeven op de vrachtbrief, ook bananendozen stonden met daarin pakketten gewikkeld in aluminiumfolie. De container was inmiddels door de Belgische douane gelost en de lading bananendozen met daarin de pakketten waren apart gezet. Het verzoek was om de partij pakketten te bemonsteren en ca. 100 gram afkomstig uit een willekeurig parket terug te plaatsen.

Na telling bleek mij dat er 350 bananendozen met pakketten uit de container waren gelost. De door mij onderzochte bananendozen bleken elk voorzien te zijn van 20 pakketten, elk pakket bevatte een blok wit poeder. Uit deze gehele van 350 dozen heb ik willekeurig 50 bananendozen geselecteerd waarna ik uit één van de pakketten een monster van elk ca. 5 gram heb genomen.

Ik zag dat alle pakketten qua uiterlijke kenmerken (lees verpakking, kleur en afmeting) nagenoeg hetzelfde waren.

Hierna heb ik van een willekeurig blok wit poeder, ca. 100 gram afgewogen voor terugplaatsing in voornoemde container en deze voorzien van STN AAD04814NL. Alle monsters werden door mij gewogen en voorzien van een Sporen identificatie Nummer (SIN). Het gewicht en betreffende SIN staan in het sporenoverzicht vermeld. De 50 veiliggestelde monsters heb ik getest met de indicatieve MMC cocaïne tester. Alle monsters reageerde positief op cocaïne, zijnde een stof voorkomende op lijst 1 van de Opiumwet. Na overleg met de teamleider in het onderzoek Dazzler werden er 21 monsters bij het Nederlands forensisch Instituut te Den Haag aangeboden voor identificatie in relatie tot de Opiumwet en de Wet voorkoming misbruik chemicaliën.

Sporen overzicht:

[…].

3. Een deskundigenverslag van het Nederlands Forensisch Instituut, nr. 2012.11.05.016 (aanvraag 001), d.d. 12 november 2012, opgemaakt en ondertekend door de deskundige ing. A.G.A. Spong. Dit rapport houdt onder meer in —zakelijk weergegeven—:

als relaas van deze deskundige:

Resultaten en conclusie

[…].

4. Een geschrift, zijnde een Foto Bijlage met bijbehorende verklarende tekst, als bijlage gevoegd bij het proces—verbaal Forensische opsporing van de Dienst Nationale Recherche d.d. 21 november 2012 (p. 345 en 353), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven-:

(345)

Foto: 1

Te zien zijn twee doorzichtige zakjes met stickers met daarop de code AADO4813NL en AADO4814NL

Begeleidende tekst:

AADO4813NL Monstername uit AADO4814 NL

AADO4814 NL 100 gram teruggeplaatst in container

(353)

SIN Veiligsteller Soort Spoor Item beschrijving

AADO4813NL [verbalisant] Monsters Wit poeder

AADO4814NL [verbalisant] Monsters Wit poeder

Plaats aantreffenBijzonderheden

Container Antwerpen ref monster van product uit container

3,88 gram

Container Antwerpen teruggeplaatst 100 gram tbv bewijs

5. Een proces-verbaal d. d. 1 november. 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-179308 (zaaksdossier, ZD01, ordner 6, p. 90 en 91). Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven-:

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 8 oktober 2012 werd een opsporingsonderzoek gestart onder de werknaam Dazzler. Het opsporingsonderzoek richt zich op de opsporing en aanhouding van de verdachte(n) die een container met daarin 8.000 kilo cocaïne vanuit Ecuador per boot naar de haven van Antwerpen (B) hebben verscheept, met als bestemming het bedrijf [A] te Zoetermeer, Nederland.

Op 9 oktober 2012 vond een gecontroleerde aflevering van deze container plaats. Middels observatie werd vastgesteld dat de container omstreeks 18.00 uur werd gelost bij een bedrijfspand, gelegen aan de [b-straat 1] te Rotterdam. In de container waren diverse technische voorzieningen aanwezig waaronder de apparatuur voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC). Er werd het volgende gehoord. De container werd op 9 oktober 2012 omstreeks 18:03 uur geopend.

18:03:40 Er is te horen dat een van de deuren open gaat en vervolgens de andere deur.

18:03:58 Twee mannen praten in het Turks met elkaar.

Kort daarna werden 4 personen in de directe omgeving van de container aangehouden.

6. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 31 oktober 2013 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 461443 (Proces-verbaal van 4e aanvulling, p. 18 034 t/m 18 036). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 31 oktober 2013 afgelegde verklaring van de verdachte:

V: We willen het nu hebben over de gebeurtenissen op 9 oktober 2012. Beschrijf eens wat je die dag gedaan hebt?

A: Ik was die dag bij [C] . Mijn auto, de Volvo, stond voor [C] geparkeerd. Naast mijn auto stond de auto van [betrokkene 1] . Verderop ligt het bedrijf van [betrokkene 2] , die ik ook al 20 jaar ken. Het bedrijf van [betrokkene 2] heet iets van [B] . Het was rond 17.00 uur. Toen de vrachtwagen met de container bij het bedrijf van [betrokkene 2] stond, ben ik vanuit [C] naar de chauffeur gelopen. Volgens mij waren ze begonnen met het lossen van de container. Ik vroeg aan hem of de andere containers vandaag ook nog kwamen. De chauffeur zei van niet. Hierna ben ik terug naar [C] gelopen. Ik zag toen auto's vanuit de ingang naar het bedrijf van [betrokkene 2] rijden. Ik ben in mijn Volvo gestapt en ben weggereden.

Ik ben twee of drie dagen later naar Turkije gegaan met een vlucht vanuit Brussel.

7. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 31 oktober 2013 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-463026 (proces-verbaal van 4e aanvulling, p. 17 804 t/m 17 807). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 31 oktober 2013 afgelegde verklaring van de verdachte:

V: Hoe wist je dat er op 9 oktober 2012 bakbananen bij [B] gelost zouden worden?

A: Daarover heb ik met [medeverdachte] gesproken en die heeft mij dat verteld. Dat was misschien 4 of 5 dagen daarvoor. [medeverdachte] zei tegen mij dat er op die dag meerdere containers zouden komen. Op die dag in de middag, ik weet het tijdstip niet meer, heeft [medeverdachte] via de Ping aan mij laten weten dat de containers mogelijk niet allemaal zouden komen. [medeverdachte] heeft mij de prijs laten weten en ik heb dat aan [betrokkene 2] doorgegeven.

[medeverdachte] heeft mij door middel van een Pingbericht laten weten dat de container over 15 minuten aan zou komen bij [B] .

Ik weet niet meer hoe laat ik dat bericht gekregen heb, maar ik denk rond vijf uur.

V: Wat is de relatie tussen [B] en [C] ?

A: Deze bedrijven kennen elkaar al 15 jaar. Het zijn concurrenten die ook op de Groothandelsmarkt werken.

V: Heb jij dat emailadres van [B] doorgegeven aan [medeverdachte] ?

A: Dat zou best kunnen.

V:. Je hebt net verklaard dat je met [medeverdachte] gepingd hebt. Met wat voor een telefoon heb je dat gedaan?

A: Dat was een BlackBerry.

V: Gisteren heb je verklaard over een Nokia telefoon?

A: Dat was mijn telefoon en die BlackBerry telefoon was ook van mij, maar die had ik van [medeverdachte] gehad.

V: Wat kun je over het nummer 06- [001] vertellen?

V: Dit nummer stond in de telefoon van [betrokkene 2] onder de naam [verdachte] Muz. Wat is je reactie daarop?

A: Mijn naam is [verdachte] en Muz betekent banaan.

V: Is dat jouw nummer geweest?

A: Dat zou kunnen.

V: Volgens een analyse van dat telefoonnummer blijkt dat dat nummer van jou is.

V: Op 8 en 9 oktober 2012 is er met het nummer 06- [001] telefonisch contact geweest met [betrokkene 2] van [B] en [medeverdachte] . Heb jij op 8 en 9 oktober 2012 telefonisch contact gehad met [betrokkene 2] en [medeverdachte] ?

A: Dat zal ik vast gedaan hebben, want ik had met hen dagelijks contact

V: Weet je de telefoonnummers van [betrokkene 2] en [medeverdachte] ?

A: Die weet ik niet uit mijn hoofd.

V: Stonden die in je telefoon?

A: Dat was vast wel.

V: Onder welke namen stonden die in je telefoon?

A: [medeverdachte] en [betrokkene 2] . [betrokkene 2] noemde ik [betrokkene 2] . Waarschijnlijk heb ik in mijn telefoon gewoon [betrokkene 2] staan.

V: De Nederlander van [A] BV, die jij [betrokkene 3] of [betrokkene 3] noemde, noemde jou [verdachte] . Wat is je reactie hierop?

A: Dat zou best kunnen, want ik kende hem ook niet bij naam. Het kan zijn dat hij mij [verdachte] noemde.

8. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 31 oktober 2013 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-463028 (Proces-verbaal 4e aanvulling, p. 17 809 t/m 17 816).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 31 oktober 2013 afgelegde verklaring van de verdachte:

[medeverdachte] heeft voor mij de BlackBerry ingesteld. In de BlackBerry die ik van [medeverdachte] kreeg stonden de volgende namen in: [medeverdachte] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] . Die namen had [medeverdachte] in de telefoon gezet. Ik heb die BlackBerry zo kant en klaar van [medeverdachte] overgenomen. Ik heb met [medeverdachte] en [betrokkene 4] met die BlackBerry berichten in de Turkse taal uitgewisseld. Ik kan verder geen andere talen schrijven

V: Met wie heb je contact gehad met die BlackBerry?

A: Verder met niemand.

V: Wat is er met de BlackBerry gebeurd?

A: Die heb ik meegenomen naar Turkije, maar die heb ik niet meer gebruikt.

V: Heb je nog namen aan de BlackBerry toegevoegd?

A: Nee.

V: Wie is [betrokkene 4] ?

A: Ik heb hem enkele keren bij [A] gezien. Ik ken hem niet zo goed.

V: Wat is zijn achternaam?

A: Dat weet ik niet

V: Werkte hij bij [A] ?

A: Dat weet ik niet. Onze berichten gingen wel over fruithandel, maar niet specifiek over de containers met bananen. Ik weet niet wat zijn achtergrond is, maar uit zijn berichten kon ik wel opmaken dat hij een handelaar was. Deze [betrokkene 4] is langer dan ik. Ik ben 1.65 meter. Hij was kaal. Hij was ouder dan ik en ik ben 41 jaar. Hij had een Koerdisch accent. Ik noemde hem wel eens in het Turks: Kale. Maar niet als hij erbij was.

Ik ken geen andere namen van [betrokkene 4] . Mogelijk dat andere mensen hem wel eens Haci noemden. Het kan zijn dat [medeverdachte] hem zo noemde. (Opmerking verbalisanten: De tolk legt uit dat een gelovige die naar Mekka geweest is Haci genoemd wordt. Het is een Turks woord voor pelgrim).

9. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 31 oktober 2013 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 463031 (Proces-verbaal 4e aanvulling, p. 17 813 t/m 17 -817).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 31 oktober 2013 afgelegde verklaring van de verdachte:

V: Heb jij op die dag van de aanhoudingen op de Groothandelsmarkt met [medeverdachte] gepingd?

A: Ja.

V: Waar gingen die berichten over?

A: Het ging over hoe laat de containers met bananen zouden komen.

V: Wij laten je nu een aantal foto's zien van schermafdrukken van ping berichten. Wat is je reactie daarop? Deze berichten komen uit de inbeslaggenomen BlackBerry van [medeverdachte] . Onze vraag is of dit de pingberichten zijn tussen jouw en [medeverdachte] ?

A: Ik weet niet precies wat het allemaal is. Ik heb wel zo'n soort gesprek met [medeverdachte] gehad via de ping. Zulke soort berichten zijn er wel geweest tussen ons. Ik denk dat het voor 90% om onze berichten gaat. Het is mogelijk dat ik het emailadres van [B] doorgebeld heb aan [medeverdachte] .

V: Wat is een CMR?

A: Een CMR is een afkorting van een document dat in de transport wordt gebruikt. Een deel daarvan blijft achter bij de verzender en een deel bij de ontvanger.

V: Heb jij van [medeverdachte] dan ook de CMR gekregen?

A: Nee. De originele CMR heeft de chauffeur. Ik weet ook niet of ik die ping over de CMR gestuurd heb. Over de CMR heb ik tegen [medeverdachte] gezegd dat hij de CMR, de factuur en de afleveringsbon, ik bedoel daarmee alle papieren die belangrijk waren, nog naar [betrokkene 2] moest sturen. U laat mij een deel van het pingbericht lezen waarin ik tegen [medeverdachte] zeg dat de derde persoon terug moest komen.

V: Wie is dat?

A: Ik denk dat ik daar [betrokkene 3] of [betrokkene 3] mee bedoelde. Ik wilde dat hij terugkwam om de papieren voor [betrokkene 2] in orde te laten maken. [medeverdachte] zei dat hij [betrokkene 3] of [betrokkene 3] naar het park zou laten komen.

V: Kunt u de zin uitleggen waarom [betrokkene 3] of [betrokkene 3] er persé bij moet zijn?

A: Ik bedoelde daarmee dat [betrokkene 3] of [betrokkene 3] de papieren in orde moet maken.

V: Ken je de Zuiderbegraafplaats aan de SIinge in Rotterdam?

V: Heb je daar wel eens ontmoetingen gehad met [betrokkene 3] of [betrokkene 3] , [medeverdachte] en de persoon die jij [betrokkene 4] noemt?

A: Ja, 2 of 3 keer. Met [betrokkene 3] / [betrokkene 3] en [betrokkene 4] niet zo vaak. Met [medeverdachte] had ik vaker ontmoetingen.

V: Na de aanhoudingen op de Groothandelsmarkt, heeft [medeverdachte] nog pingberichten naar je gestuurd. Maar daar heb je niet op geantwoord.

V: Wanneer heb je de Black Berry voor het laatst in Nederland gebruikt?

A: Dat was op de dag van de aanhoudingen op de Groothandelsmarkt.

V: Heb je nog geïnformeerd waarom die grote auto's de Groothandelsmarkt opreden?

A: Die dag niet meer. De volgende dag heb ik van [betrokkene 5] gehoord dat bij [betrokkene 2] cocaïne gepakt is. Ik heb [medeverdachte] sindsdien niet meer gesproken. Met [betrokkene 4] heb ik niet echt pingcontact gehad. Soms zond hij mij een pingbericht en ik vond het niet netjes om dat onbeantwoord te laten.

V: Ging dat over de bananen die bij [B] gelost moesten worden?

A: Dat ging over 8 of 10 containers die die week zouden aankomen.

V: Heb je op de dag dat de container aankwam met [betrokkene 4] gepingd?

A; Ja. Ik denk dat het ging over hoe laat de container aankwam. Ik denk dat hij dezelfde vragen stelde als [medeverdachte] .

10. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 11 oktober 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-162639 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 418. t/m 17 420).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

Als de op 10 oktober 2012 afgelegde verklaring van [medeverdachte] :

Ik werk voor [A] en ik werk op basis van bestellingen. [A] is een bedrijf van [betrokkene 6] en is gevestigd aan de [a-straat 1] in Zoetermeer. Ik ben daar nu meer dan twee maanden werkzaam als algemeen medewerker. Het bedrijf bestaat al vijf jaar maar er is een wijziging geweest in de naam. Ik weet niet hoe het voorheen heette maar nu heet het [A] . Ik doe eigenlijk alles wel bij [A] .

Het bedrijf importeert en exporteert fruit. Ik e-mail en heb contact met klanten. Ik weet dat ik de chauffeur van de vrachtwagen heb gesproken en dat hij mij vertelde dat de wagen te licht was. Ik weet nog dat ik toen tegen hem verteld heb dat wij slechts 70% hadden betaald aan de leverancier en dat wij de resterende 30% niet zouden betalen als er te weinig geleverd zou zijn.

Ik had de chauffeur gesproken. Er waren drie containers vrijgekomen in de haven van Antwerpen met bakbananen erin. Gisteren rond 14.00 uur had ik de pincodes en containernummers, die ik weer had ontvangen van de handlings agent Port Made, doorgemaild naar de chauffeur zodat die de containers kon ophalen. Ik heb telefonisch contact gehad met de chauffeur. Ik weet niet precies hoe laat de container door de chauffeur is opgehaald. Ik weet wel dat hij heeft gebeld dat hij onderweg was. Toen vertelde hij mij ook dat de wagen licht was. De chauffeur moest de bananen naar [B] brengen op de Groothandelsmarkt in Rotterdam. Ik ga overigens niet over de verkoop, dat is [verdachte] van het bedrijf [C] . Ik heb contact gehad met [verdachte] dat de vrachtwagen in een kwartier bij [B] zou zijn. Met een collega genaamd [betrokkene 3] ben ik bij een café in de wijk de Esch geweest, dat is in de buurt van het Kralingse bos. Toen zijn we vervolgens, ieder met eigen auto, weggereden. Mijn vriend reed voorop en ik ben gevolgd. We hadden weer afgesproken met een andere vriend. Ik ben even gestopt vlak voordat ik ben aangehouden bij een park omdat we een gesprekje zouden hebben met de afnemer van de bakbananen. Ik ben aangehouden ergens bij een park in de buurt van IJsselmonde.

11. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 21 november 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 195897 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 421 t/m 17 428).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven –:

als de op 21 november 2012 afgelegde verklaring van [medeverdachte] :

V: [medeverdachte] het klopt dus dat de aangetroffen BlackBerry van jou is.

A: Ja, die is van mij.

12. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 8 november 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 184292 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 552 t/m 17 556).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 21 november 2012 afgelegde verklaring [betrokkene 3] :

[medeverdachte] heeft mij in de zomer van 2012 gevraagd te werken voor een bedrijf dat handelde in groente en fruit. Hij vroeg mij tevens of ik daarvoor een ruimte zou kunnen zoeken. Dat zou voor een periode van twee maanden zijn. Voor [A] BV heb ik het pand aan de [a-straat 1] in Zoetermeer gevonden. Dit pand werd casco opgeleverd en [medeverdachte] vertelde mij dat het pand opgeknapt en netjes ingericht moest worden. Het was de bedoeling dat er meerdere mensen een werkplek zouden krijgen. U vraagt wie er allemaal werkzaam waren binnen het bedrijf [A] in de [a-straat 1] te Zoetermeer. Ik zelf heb bij [A] gezeten. Ik heb email correspondentie gevoerd en ervoor gezorgd dat het pand bedrijfsklaar was. [medeverdachte] heeft daar gewerkt. Hij schreef e-mails en had contacten met transporteurs en met afnemers van het bestelde fruit.

Dan was er nog een directeur aandeelhouder, [betrokkene 6] , een jonge man van rond de 30 jaar. Verder is er af en toe een man binnen geweest die volgens mij ook [medeverdachte] heette.

Ik denk dat deze man een veertiger was, een getraind postuur en zonder gezichtsbeharing. Hij heeft een kaal hoofd. Deze man spreekt matig Nederlands. Dit is dezelfde persoon die bij de ontmoeting op 9 oktober 2012 op de begraafplaats was. Ik noem hem verder [betrokkene 4] . Verder was er nog een kleine man van wie de voornaam [verdachte] of [verdachte] was; Die deed eigenlijk de verkoop van de fruitproducten binnen het bedrijf en kwam geregeld binnen. Als zij bij elkaar zaten werd er Turks gesproken. Vanaf september 2012 werd door [medeverdachte] van wie ik de achternaam niet weet en [verdachte] duidelijk gemaakt dat het bedrijf continu bemand moest worden tijdens kantooruren voor het beantwoorden van e-mails en telefoontjes.

V: Wie deelde de lakens uit binnen [A] ?

A: Ik heb zowel van [medeverdachte] als van [betrokkene 4] geld ontvangen maar [medeverdachte] was niet de baas binnen het bedrijf. De betaalde gelden kwamen eigenlijk altijd van [betrokkene 4] af. Ik denk dat [betrokkene 4] de besluiten nam binnen [A] .

V: Wie maakte er geld over binnen [A] ?

A: Dat deed [medeverdachte] . Hij deed dat middels internetbankieren. Binnen [A] heb ik zelf nooit betalingen verricht. Ik heb aangekaart dat er te weinig winst werd gemaakt. Er werd te hoog ingekocht en te laag verkocht, onder meer aan ene [betrokkene 2] die het op zijn beurt weer met winst verkocht. Ik had wel ideeën om meer winst te maken en zowel kleine als [betrokkene 4] hadden daar wel oren naar. Uiteindelijk heeft [verdachte] dat afgekapt, ik mocht mij niet bezig houden met de verkoop. Ook [medeverdachte] mocht zich daar niet mee bezig houden.

13. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 13 november 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 187564 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 557 t/m 17 560).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 13 november 2012 afgelegde verklaring [betrokkene 3] :

De bestellingen van het fruit werden door mij en [medeverdachte] gedaan. Ik heb de meeste bestellingen gedaan vanwege mijn kennis van de Engelse taal. Het e-mail verkeer gebeurde namelijk in het Engels. De opdrachten voor de bestellingen kreeg ik van [medeverdachte] en [betrokkene 4] . Alle bestellingen kwamen aan in Antwerpen. Er zijn door het bedrijf [A] maar twee bestellingen gedaan naar mijn weten. [medeverdachte] gaf opdracht waar de containers dan naartoe gebracht moesten worden. U houdt voor dat op 9 oktober 2012 tijdens een doorzoeking in de [a-straat 1] te Zoetermeer een laptop is gevonden en in beslag is genomen. Dat moet volgens mij het gehele e-mail verkeer zijn van het bedrijf [A] . Tevens stond er ook de administratie van het bedrijf op. Ik moest dit ook bijhouden. Dit is de computer waar ik eerder over verklaard heb dat daar ook [medeverdachte] gebruik van maakte. U houdt voor dat u enkele e-mails op de laptop heeft aangetroffen die in het Nederlands opgesteld waren en waar de naam [betrokkene 6] onder staat. Dat waren alle e-mails die betrekking hebben op het bedrijf [A] . Alle e-mails werden ondertekend met die naam. Deze e-mails werden door mij of [medeverdachte] opgesteld en verstuurd. Ik ken [betrokkene 6] vanaf begin september. Hij kwam toen bijna iedere ochtend. Hij was er nooit lang.

U toont mij meerdere foto's en vraagt of ik deze persoon kent en waarvan.

foto 5.

Dit is de man die ik [medeverdachte] noem.

foto 6.

Dit is de man die ik [betrokkene 4] noem.

foto 9.

Dit is de man die ik [verdachte] heb genoemd. Hij kwam bij de [a-straat 1] .

14. Een geschrift, zijnde een Bijlage Fotomap onderzoek Dazzler met nr. 30-187564 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 561). Dit geschrift houdt onder meer in:

FOTONUMMER

NAAM

GEBOORTEDATUM

Foto 5

[medeverdachte]

[geboortedatum] -1982

Foto 6

[betrokkene 4]

[geboortedatum] -1967

Foto 9

[verdachte]

[geboortedatum] -1972

15. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 22 oktober 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 195556 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 573 t/m 17 576). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 22 oktober 2012 afgelegde verklaring [betrokkene 3] :

V: Op 9 oktober 2012 moest u meekomen van [medeverdachte] naar de begraafplaats in Rotterdam. Wat waren andere eerdere ontmoetingsplaatsen dan wel vergaderplaatsen?

A: Maanden daarvoor ben ik ook al op die begraafplaats geweest. Ik was toen meegereden met [medeverdachte] .

Wij zouden daar bij de begraafplaats een aantal personen ontmoeten om te praten over fruithandel. Ik werd daar gevraagd te zoeken naar locaties voor de bedrijven [D] en [E] en [A] . Bij deze ontmoeting waren [medeverdachte] , [betrokkene 4] en [verdachte] .

Op 9 oktober 2012 kwam [medeverdachte] en hij zei mij dat ik mee moest komen. Dat het dringend was bleek uit zijn houding. Ik wist nog niet waar we heen zouden gaan maar dat vertelde hij mij toen ik begreep dat ik niet met hem mee kon rijden maar met eigen auto moest. Toen ik het park in kwam was [medeverdachte] er al. Bij de uitgang van het park stonden kleine en [betrokkene 4] samen. [medeverdachte] zei iets in opgewonden vorm tegen [betrokkene 4] maar wat dat was weet ik niet meer. Ik geloof dat ik [betrokkene 4] heb horen zeggen ik krijg geen contact met chauffeur.

16. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 december 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-207107 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 577). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven:

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 22 november 2012 werd door mij, verbalisant, een verklaring opgenomen van verdachte [betrokkene 3] . Deze verklaring is voorzien van nummer 30-195556. In deze verklaring staat abusievelijk de datum 22 oktober 2012 vermeld. Dit moet 22 november 2012 zijn.

17. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 30 november 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 202097(zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 578 t/m 17 583). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 30 november 2012 afgelegde verklaring [betrokkene 3] :

In juni 2012 toen ik nog bij [D] en [E] werkzaam was, heeft, ik meen [betrokkene 4] gezegd dat er een andere vennootschap was. Dit was [A] .

Voorheen had deze vennootschap geloof ik een andere naam maar welke naam dat was weet ik niet. Ik moest een pand gaan zoeken voor [A] . Ik weet niet zeker meer wie mij die opdracht heeft gegeven maar ik denk dat dat [betrokkene 4] en [verdachte] zijn geweest. Ik ben namelijk eerst naar de door mij gevonden panden gaan kijken met [medeverdachte] en vervolgens kwam [betrokkene 4] en [verdachte] ook bezichtigen.

Daarna werd pas de keus gemaakt voor welk pand werd gekozen. [medeverdachte] besloot dit soort dingen niet. [betrokkene 6] was er vanaf het begin van [A] al op papier, niet in levende lijve. Pas begin september 2012 kwam [betrokkene 6] daadwerkelijk dagelijks op kantoor in de [a-straat 1] . De eerste keer dat ik hem op kantoor zag heeft [medeverdachte] mij verteld, dit is [betrokkene 6] .

V: Van wie heeft u de BlackBerry bij [A] ontvangen?

A: Van [medeverdachte] . Ik heb de BlackBerry uit zijn handen gekregen. Er is mij door [medeverdachte] verteld dat ik die BlackBerry kreeg voor de communicatie binnen [A] , voor kleine berichtjes. [medeverdachte] heeft de BlackBerry gebruiksklaar gemaakt. Er stonden in de Blackberry een aantal namen, ik denk bijnamen. [medeverdachte] heeft mij toegelicht wie gekoppeld was aan die namen. Ik weet nog dat [betrokkene 4] als bijnaam [betrokkene 4] had, [verdachte] geloof ik D.

Ik kon alleen de Ping berichten lezen die aan mij waren verstuurd. [medeverdachte] zei mij dat ik altijd bereikbaar moest zijn.

18. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 november 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-176805 (Procesdossier ordner 2, p. 08 034 t/m 08 037). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

Als de op 1 november 2012 afgelegde verklaring [betrokkene 5] :

V: Hoe komt het dat je kwaad op ons wordt terwijl [betrokkene 1] [A] op naam van zijn broertje gezet heeft en via dit bedrijf de partij cocaïne binnen gebracht werd:

A: [medeverdachte] was failliet gegaan en zocht een bedrijf.

Hij vertelde tegen [betrokkene 6] (hof: [betrokkene 6] ) dat hij hiermee 2000 tot 3000 euro per maand kon bij verdienen, zo is het begonnen. Het was een leeg bedrijf.

19. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 april 2013 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-296946 (Proces-verbaal van 2de aanvulling op het einddossier, p. 04 057 t/m 04 061). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 4 april 2013 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

V: Wanneer en waarom heeft u besloten tot een naamswijziging van [F] in [A] ?

A: Ik heb niet beslist in deze naamswijziging. In 2011 wilde ik uit de fruithandel. Toen heb ik besloten [F] en [C] te verkopen. Alleen [C] BV wilde ik houden omdat ik daarin een supermarkt had gekocht, Super de Boer. Dat heb ik met [betrokkene 5] gedaan. Dat was denk ik september 2011. Toen heeft [C] BV een naamswijziging ondergaan in [G] . Ik wilde begin 2012, ik denk rond mei juni, van [F] af. [betrokkene 6] , de broer van [betrokkene 5] , wilde de aandelen van mijn Holding overnemen.

Hij was van plan om samen met [medeverdachte] een fruithandel op te zetten. Dat hoorde ik van mijn vriend [betrokkene 5] . [betrokkene 5] vertelde mij dat [betrokkene 6] 2000 tot 3000 euro kon verdienen met deze nieuwe handel. Alleen [medeverdachte] kon geen BV op zijn eigen naam zetten vanwege een eerder faillissement, dat heeft [betrokkene 5] mij althans verteld. Daarom moest [betrokkene 6] de BV op naam zetten voor [medeverdachte] en hij zou daar geld voor krijgen. Ik ben vervolgens in mei juni 2012 samen gekomen met [medeverdachte] en [betrokkene 5] . Wij zijn toen tot een akkoord gekomen van verkoop van de aandelen voor ongeveer 1000 euro. Dat is allemaal mondeling gedaan. [medeverdachte] wilde zo snel mogelijk een naamswijziging; hij wilde de naam wijzigen in [A] BV. Ik heb dat toen geregeld bij de notaris en heb de naam [F] om laten zetten in

[A] BV. Ik denk dat ongeveer een maand later de aandelen daadwerkelijk zijn overgedragen bij de notaris. Ik heb die 1000 euro nooit ontvangen, Ik ben daar ook niet achteraan gegaan aangezien [betrokkene 6] het broertje is van mijn goede vriend [betrokkene 5] .

20. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 oktober 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30- 168991 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 491 t/m 17 493).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als de op 19 oktober 2012 afgelegde verklaring van [betrokkene 2]

Op de dag van aanhouding, dinsdag 9 oktober, kwam rond een uur of vier 's middags bezoek op mijn bedrijf [B] te Rotterdam. Het was [verdachte] , zijn achternaam is volgens mij [verdachte] . Volgens mij is [verdachte] momenteel werkzaam bij het bedrijf [C] gevestigd aan de Groothandelsmarkt in Rotterdam. Ik ken [verdachte] al 15 jaar.

Normaal gesproken doe ik nooit zaken met [verdachte] maar die dinsdag kwam [verdachte] bij mij langs en zei dat hij gehoord heeft dat ik bananen binnen zou krijgen. [verdachte] zei tegen mij dat hij ongeveer 10 pallets van die bananen wilde hebben. [verdachte] zei tegen mij dat ik hem maar moest bellen zodra de bananen binnen zouden zijn. Hij is daarna vertrokken. Vervolgens heeft [verdachte] mij ongeveer 10 minuten voordat de vrachtwagen met bananen binnenkwam gebeld om mij te vertellen dat de vrachtwagen met bananen er in 10 minuten zou zijn. Vervolgens is de vrachtwagen gekomen en ik ben begonnen met lossen. Toen ik op de heftruck zat zag ik [verdachte] en ik ben op de heftruck naar [verdachte] toegereden om te vertellen dat ik de bananen binnen had. Het leek of [verdachte] haast had en liep weg richting het bedrijf [C] , dus richting de slagbomen van de Groothandelsmarkt.

Op het moment dat ik met mijn vorkheftruck de tweede pallet wilde pakken werd ik aangehouden door de politie.

21. Het proces-verbaal van bevindingen, nummer 30-171762, pagina's 128 t/m 133 in het zaaksdossier onderzoek Dazzler (ordner 6), van Korps Landelijke Politiediensten, unit Zuid- Nederland. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 9 oktober 2012 om 18:54 uur werd [medeverdachte] aangehouden in Rotterdam, als bestuurder van een BMW 3 serie met het kenteken [AA-00-BB] . De BMW van verdachte [medeverdachte] werd doorzocht en op de bijrijder stoel werd onder andere een BlackBerry Curve aangetroffen. Het toestel stond uit en werd in beslag genomen. Op 19 oktober 2012 werd de BlackBerry onderzocht en werden de gegevens veiliggesteld. Het telefoonnummer behorende bij deze BlackBerry is 06- [002] .

Op 22 oktober 2012 zijn alle "Ping" berichten ter beschikking gesteld aan de Turkse tolk 242 en zijn deze door hem vertaald. Uit de "Ping" berichten blijkt dat de gebruiker contact had met 3 andere personen die in bezit zijn/waren van een BlackBerry. De gebruiker van de in beslag genomen BlackBerry had via de "Ping" contact in de Turkse taal met 2 personen. Iemand waarbij de naam " [betrokkene 4] " stond en met iemand waarbij de naam "D1" stond. In de Nederlandse taal had de gebruiker van de in beslaggenomen BlackBerry contact met iemand die " [P] " werd genoemd. Hieronder de "Ping" berichten van de in beslaggenomen BlackBerry. Waar bij afzender [medeverdachte] staat is er van uit gegaan dat [medeverdachte] de gebruiker is geweest van de in beslaggenomen BlackBerry Curve.

Tijdstip op BB

9-10-2012

Afzender

Tekst

13:34 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Dayi (aanspreektitel, oom van moederszijde) PING!!! Betaal het geld, het zijn de facturen die ik net liet zien, ze zeggen dat het vrij is

13:34 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Zegt het maar...

13:35 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Het is kennelijk geregeld

13:35 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Is goed mijn Yegen (aanspreektitel, neef) ik kom er meteen aan

13:35 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is goed Dayi

13:36 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Moet het dus opgehaald worden?

13:36 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ja

13:37 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Is er verder nog een probleem?

13:37 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Er is geen enkel probleem

13:38 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Wordt er een pincode afgegeven?

13:38 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Zonet is er een mail gekomen dat de buslijn gereed is. Ja, als we betalen krijgen we de pincode’s

13:38 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Is goed, is goed mijn Yegen, ik kom er meteen aan

13:39 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is goed Dayi. Dayi ben je in de buurt?

13:40

[medeverdachte] aan D1

Ok maken jullie je maar gereed, het transport is geregeld. Vergeet het e-mailadres niet. PING!!! PING!!!

13:44 uur

D1 aan [medeverdachte]

He [emailadres] @gmail.com

13:44 uur

[medeverdachte] aan D1

Ok

13:45 uur

D1 aan [medeverdachte]

Luister eens, stuur die aflevrinsbon. Hallooo?

13:45 uur

[medeverdachte] aan D1

Ik laat de CMR geven, kan dat niet

13:45 uur

D1 aan [medeverdachte]

Ok

13:45 uur

[medeverdachte] aan D1

Ok

14:01 uur

D1 aan [medeverdachte]

Schrij mij onmiddellijk zodra je een antwoord hebt

14:01 uur

[medeverdachte] aan D1

Ok

14:12 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Ja

14:12 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is goed Dayi

14:16 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ben je al onderweg terug

14:21 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ben er over 10 min

14:21 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ok

14:50 uur

[P] aan [medeverdachte]

Sta er. Waar ben je nu?

16:17 uur

D1 aan [medeverdachte]

Hallo. En? Niemand laat iets van zich horen. Hallooo? Hallooo? Halloo. Hallooo? Hoe is het?

16:17 uur

[medeverdachte] aan D1

Goed. Hoe is het met jou. De vriend is rond 6 uur daar

16:17 uur

D1 aan [medeverdachte]

Goed. Hoe gaan de zaken?

16:18 uur

[medeverdachte] aan D1

Alles in orde

16:18 uur

D1 aan [medeverdachte]

Het is zeker toch?

16:18 uur

[medeverdachte] aan D1

Het is zeker

16:18 uur

D1 aan [medeverdachte]

Is het vrijgegeven/is hij vertrokken

16:18 uur

[medeverdachte] aan D1

Rond 4:30 wordt het vrijgegeven/gaat hij vertrekken. Ik zal het je laten weten als het is vrijgegeven/hij is vertrokken. Hij is 10 minuten geleden vertrokken/het is 10 min geleden vrijgegeven.

16:36 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Mijn neef is “S” al vertrokken, bel hem eens. PING!!! PING!!! PING!!! PING!!!

16:36 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ik heb het net gevraagd oom, hij was het aan het ophalen. Ik vraag het over 10 minuten wel weer.

16:37 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Bel nu even

16:37 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ok

16:38 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Heb je gebeld

16:38 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ik heb gebeld oom, hij is onderweg. Hij zegt dat het net leeg lijkt. Hij zegt dat er kennelijk niet veel lading is.

16:39 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

He! Hoe kan dat. Zeg (tegen hem) ‘je Hoca belt’ Hij moet de telefoon van Hoca opnemen.

16:40 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is goed. Onze “D” toch?

16:41 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Bel S en vertel het aan S. S weet het wel.

16:42 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ok

16:43 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Heb je het gezegd?

16:43 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ik heb het gezegd. Hij zei Ok.

16:43 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Hij zei Ok. Mijn Yegen, wat is er gebeurd. Bel even “D” wat er is gebeurd mijn Yegen. PING!!! PING!!! PING!!!

16:49 uur

D1 aan [medeverdachte]

Ok. Geen problemen toch?

16:50 uur

[medeverdachte] aan D1

Nee

17:14 uur

D1 aan [medeverdachte]

Jongen is alles in orde?

17:14 uur

[medeverdachte] aan D1

Alles is in orde

17:15 uur

D1 aan [medeverdachte]

Ok

17:15 uur

[medeverdachte] aan D1

Ok. Ik zal met 15 min weer bellen waar hij is het zit

17:15 uur

D1 aan [medeverdachte]

Ok

17:16 uur

[medeverdachte] aan D1

Ok

17:17 uur

D1 aan [medeverdachte]

Die persoon die bij je was, is hij/zij daar?

17:17 uur

[medeverdachte] aan D1

Nee die is weggegaan

17:18 uur

D1 aan [medeverdachte]

Waarom heb je hem laten gaan? Roep hem, laat hem werken. Zeg dat je iets te doen hebt.

17:18 uur

[medeverdachte] aan D1

Ik laat hem naar het park/de parkeerplaats komen

17:19 uur

D1 aan [medeverdachte]

Wanneer is hij gegaan

17:19 uur

[medeverdachte] aan D1

Zo’n 10 min geleden

17:19 uur

D1 aan [medeverdachte]

Hij moet pertinent bij je zijn

17:19 uur

[medeverdachte] aan [P]

Waar ben je. PING!!!

17:19 uur

[P] aan [medeverdachte]

PING!!! Bijna thuis

17:20 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ok kom naar S. Ik ga nu uit kantoor

17:20 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ok

17:20 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ok

17:20 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ok

17:21 uur

[medeverdachte] aan D1

Ik ga naar hem toe. Hij zou over 20 minuten thuis zijn

17:22 uur

D1 aan [medeverdachte]

Ok

17:32 uur

[medeverdachte] aan D1

Hij is met 15 min daar. Hij zegt dat het verkeer wat druk is

17:32 uur

D1 aan [medeverdachte]

Goed. Ok

17:51 uur

[medeverdachte] aan [P]

Hier zit vast. Ik ben bij jouw. By dat rotonde

17:51 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ik ben opweg naar S

17:51 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ok

17:52 uur

[P] aan [medeverdachte]

Rij daar naar toe

17:52 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ok

18:01 uur

[P] aan [medeverdachte]

Zit ook in de file1. Ik ben er nu en zit

18:01 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ik ben onderweg

18:02 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ok. Ik ben binnen

18:12 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is goed Dayi.

18:13 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Sluit het kantoor af, neem de computers mee en ga daar meteen weg mijn Yegen PING!!!

18:14 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ok Dayi. Ik heb de computers echter niet meegenomen

18:14 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Heb je “D” gebeld? Neem het wel mee, neem het mee

18:14 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is er iets gebeurd Dayi?

18:15 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Bel “D” nu even

18:15 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ok

18:16 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Heb je gebeld?

18:17 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ik heb gebeld hij zegt kom naar de plek van “D”

18:17 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Is er iets negatiefs?

18:17 uur

[medeverdachte] aan [P]

Kom naar buite

18:17 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ok

18:17 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Hij zei niets

18:18 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Joh zegt dat die gek zijn ping aanzet. Joh broeder wat is er gebeurd met die man? Hij is daar meteen weggevlucht

18:18 uur

[medeverdachte] aan D1

PING!!! Is alles goed?

18:19 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Dayi, zijn bb doet het niet

18:19 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

God verdoeme hem

18:20 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Hij zal kom naar zijn plek

18:20 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Bel [betrokkene 7] . Heb je het nummer van [betrokkene 7] ?

18:20 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Heb ik

18:20 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Schrijf het naar mij

18:24 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

[003] Dayi heb je hem gesproken, wat is de situatie?

18:25 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Hij zegt dat de deur is opgengegaan. Hij is daarom daar gevlucht

18:25 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is er op dit moment iets negatiefs?

18:26 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Tja mij Yegen, er is helemaal geen bericht. Als jij nou eens “F” belt.

18:26 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Van hem ik geen nr. Als er iets zou zijn, dan had daar niemand uit kunnen komen

18:27 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Waar zit jij momenteel mijn Yegen?

18:27 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ik ga naar het park/de parkeerplaats van ‘D’

18:28 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Binnen hoeveel minuten ben je daar?

18:28 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

20 min. 15 min

18:29 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Ok. Bel D even op

18:29 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ok hij zit daar op ons te wachten

18:29 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Ok

18:30 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Dayi, hij zegt dat wij niet moeten komen. Laten wij elkaar bij het graf treffen

18:31/18:32 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Waarom, wat is er gebeurd, laat hem iets zeggen. Godeverdomme Joh laat hem iets zeggen PING!!! PING!!! PING!!!

18:32 uur

[medeverdachte] aan [P]

We gaan tog naar de begraafplaats. PING!!!

18:32 uur

[P] aan [medeverdachte]

Ok

18:32 uur

[medeverdachte] aan [P]

Ok

18:32 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Dayi kom naar het graf. Wij roepen hem wel daarheen

18:33 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Komt hij ook? Mijn Yegen, er is toch geen gevaar he? Komen julli maar. Geef het (n)ummer van D eens

18:33 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Wij komen naar het graf

18:33 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Komt hij ook?

18:33 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Hij komt niet

18:34 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Komen jullie maar naar de snelweg

18:34 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Hij zei we zien/spreken elkar later

18:34 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Waarom komt hij niet? Geef zijn nummer maar

18:34 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Ok

18:34 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Wat is er aan de hand, vertelt hij dat niet?

18:35 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

[001]

18:36 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Hij heeft het uitgezet mij Yegen

18:36 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

He!? Wat zegt S dan?

18:36 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Waarom doet hij zo? Ook S nam niet op

18:36 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

FOTO: Bi Bilsem VERTALING: Als ik dat eens kon weten

18:41 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Mijn Yegen, ben je er al?

18:41 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Bijna Dayi

18:42 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Je zult nog wel zien wat met die [verdachte] ga doen

18:42 uur

[medeverdachte] aan [betrokkene 4]

Is hij gek geworden of zo. Kon hij daar eruit komen als er iets aan de hand zou zijn?

18:44 uur

[betrokkene 4] aan [medeverdachte]

Mijn Yegen, zet je ping uit en kom naar het park/de parkeerplaats. Ik ben over 3 min daar

Op 9 oktober 2012 kort na de aanhouding van verdachte [medeverdachte] , werd er door de collega's van Rotterdam een Audi A4 met draaiende motor aangetroffen in de Cartesiusstraat te Rotterdam. In de auto troffen zij onder ander een geldbedrag van 31.500 euro aan en 3 gsm's, waarvan 2 Nokia's en 1 BlackBerry Curve. Het telefoonnummer behorende bij de BlackBerry Curve is 06- [004] .

Ook troffen de collega's een "bewijs van verlies" aan, afgegeven door de gemeente Rotterdam op naam van [betrokkene 4] , geb. [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats] . Ook stond er een mobiel telefoonnummer op dit bewijs 06- [005] . Dit is door de collega's gebeld en ging 1 van de 2 aangetroffen Nokia gsm's af. De Cartesiusstraat is in de directe omgeving van de Karl Marxstraat waar verdachte [medeverdachte] is aangehouden.

Op vrijdag 26 oktober 2012 zijn de 2 Nokia's en de BlackBerry Curve ter beschikking gesteld aan het onderzoeksteam Dazzler.

Dezelfde collega van de digitale opsporingseenheid heeft de mobiele telefoons veiliggesteld. De "Ping" berichten van de BlackBerry Curve zijn ter beschikking gesteld aan de Turkse Tolk 242 verbonden aan het onderzoek Dazzler. Deze zijn op maandag 29 oktober 2012 door hem vertaald.

Te zien is dat de gebruiker van deze BlackBerry Curve contact had via de "Ping" met 2 andere gebruikers van een BlackBerry. Alle aangetroffen "Ping" berichten waren in de Turkse taal. De berichten in de Turkse taal werden verstuurd aan/ontvangen van gebruikers met de naam "D1" en " [medeverdachte] ". Zelf werd er gebruik gemaakt van de naam [betrokkene 4] . De naam [P] stond ook onder de lijst van "Ping" gebruikers alleen zijn hier geen "Ping" berichten van aangetroffen. De Turkse berichten verstuurd aan en ontvangen van " [medeverdachte] " zijn dezelfde berichten die aangetroffen zijn op de BlackBerry Curve in gebruik, bij verdachte [medeverdachte] .

Hieronder de Ping" berichten van [betrokkene 4] aan D1 en ontvangen van D1 op de BlackBerry Curve die is aangetroffen in de achtergelaten Audi A4. Eerdere "Ping" berichten werden niet op deze BlackBerry aangetroffen.

Tijdstip op BB

9-10-2012

Afzender

Tekst

18:00 uur

D1 aan [betrokkene 4]

Het is gearriveerd abi

18:00 uur

D1 aan [betrokkene 4]

Hallo

18:01 uur

[betrokkene 4] aan D1

Broeder open het en kijk meteen naar het nummer

18:01 uur

D1 aan [betrokkene 4]

Ok

18:03 uur

[betrokkene 4] aan D1

Heb je het geopend?

18:04 uur

[betrokkene 4] aan D1

Ping Ping

18:04 uur

D1 aan [betrokkene 4]

Het is open geweest

18:06 uur

[betrokkene 4] aan D1

Komt het nummer niet overeen?

18:07 uur

[betrokkene 4] aan D1

Is het leeg?

18:09 uur

D1 aan [betrokkene 4]

Kom naar het park/de parkeerplaats

18:09 uur

[betrokkene 4] aan D1

Wat is er gebeurd?

18:09 uur

[betrokkene 4] aan D1

Schrijf iets broeder

18:10 uur

[betrokkene 4] aan D1

Ping

Na het laatste "Ping" bericht verstuurd aan D1 omstreeks 18:10 uur, zijn er geen berichten meer binnen gekomen van D1. De volgende "Ping" berichten op dit toestel zijn allemaal naar " [medeverdachte] " verstuurd of ontvangen en beginnen vanaf 18:11 uur. De "Ping" berichten verstuurd aan en ontvangen van " [medeverdachte] " zijn al verwerkt in de eerste tabel en betreffen de berichten tussen [betrokkene 4] en [medeverdachte] .

22. Een algemeen proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 december 2012 van het Korps landelijke politiediensten (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 14 t/m 17 25. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

(Pagina 14)

9 oktober 2012, 11.30 uur,

[medeverdachte] wordt gebeld door een onbekende man, met telefoonnummer 0032- [003] .

Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

NNman: Tja ik kom richting de haven., wat moet ik anders..

[medeverdachte] : Tja er is nog niets vrijgekomen., maar het kan elk ogenblik vrijkomen.

NNman: Is dat zo?

[medeverdachte] : Ja.. Dus alle formaliteiten zijn in orde.. er is enkel nog een probleem.. wij zijn bezig dat op te lossen. Zodra dat achter de rug is zal ik je meteen bellen.

NNman: Het komt vandaag wel vrij zeg je dus.

[medeverdachte] : Ja..

Uit de verklaring van verdachte [betrokkene 7] blijkt later dat hij de hiervoor genoemde Nnman is. In de volgende gesprekken wordt hij derhalve [betrokkene 7] genoemd.

9 oktober 2012, 12.14-12.18 uur. De telefoon van [verdachte] heeft 2x een uitgaand gesprek naar de telefoon van [medeverdachte] .

9 oktober 2012, 13.06 uur,

[medeverdachte] belt naar [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

[betrokkene 7] : Laten we maar zeggen dat het goed is.. We zijn aan het werk maar de zaken gaan niet goed.. We zijn met lege handen aan het rondtoeren..

[medeverdachte] : Oké, je moet gereed staan hé.. dat van ons kan elk ogenblik vrijkomen..

[betrokkene 7] : Oke, ik sta al gereed.. Zodra je belt.. Ik ben op kantoor..

[medeverdachte] : Ja oke maar je kan er toch wel stuk of 2 a 3 brengen of niet., als ik je de adressen geef..

[betrokkene 7] : Ehh... tja dat is afhankelijk van de situatie [medeverdachte] ... [hij lacht ].. afhankelijk van de situatie..

[medeverdachte] : Oke sta jij maar gereed te wachten.. ik zal je bellen.

[betrokkene 7] : Ik sta gereed.. dat is zeker!

[medeverdachte] : Oke.

[betrokkene 7] : Ehhh.. ik zal wel kijken hoeveel wagens er vrij zijn.. En we zullen zoveel mogelijk proberen te brengen.

[medeverdachte] : Ja, oké, ik zal je bellen abi.. Kijk maar, er staan er 2a 3 klaar te wachten.

9 oktober 2012, 13.34 uur, pingberichten uit Blackberry [medeverdachte] .

[medeverdachte] stuurt een pinbericht aan vermoedelijk [betrokkene 4] schermnaam [betrokkene 4] : "PING!!! Betaal het geld, het zijn de facturen die ik net liet zien, ze zeggen dat het vrij is." [betrokkene 4] vraagt of het opgehaald moet worden. Ja, pingt [medeverdachte] , Is er verder nog een probleem, vraagt [betrokkene 4] .

[medeverdachte] antwoordt dat er geen enkel probleem is.

9 oktober 2012, 13.40 uur, pingberichten uit Blackberry [medeverdachte] . [medeverdachte] stuurt een pingbericht aan vermoedelijk [verdachte] (werkzaam bij [C] , schermnaam D1): "Ok maken jullie je maar gereed, het transport is geregeld. Vergeet het e-mailadres niet. PING!!! PING!!!" [verdachte] pingt terug: [emailadres] @gmail.com. (Opmerking verbalisant: [B] BV betreft het bedrijf van verdachte [betrokkene 2] aan de [b-straat 1] te Rotterdam)

9 oktober 2012, 14.02 uur

[medeverdachte] wordt gebeld door [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

[medeverdachte] : Tja, we moeten momenteel enkel nog een betaling verrichte., dat gaan wij nu doen en daarna zullen wij de pincodes verkrijgen dus. Vandaag is zeker dus.

[betrokkene 7] : Tja ik weet het niet. Als het laat wordt, dan haal ik het werk van morgen niet op tijd hé!

[medeverdachte] : Nee, het zal niet erg laat worden.. ik denk het niet...

[betrokkene 7] : Moeten jullie de betaling nog doen of hebben jullie dat al gedaan?

[medeverdachte] : Nee, zodra wij nu de betaling hebben verricht en de betalingsbewijs hebben gestuurd, krijgen wij de pincodes. Wij zullen jou binnen een halfuur.. wij zullen de pincodes binnen een halfuur a drie kwartier in handen hebben.

[betrokkene 7] : Tja hopelijk.. Want als het laat gaat worden, dan kan ik de lading ook niet lossen, weet je.. dan zal ik moeten overnachten en dan komt mijn werk in de knoei!

[medeverdachte] : Ik begrijp het., nee, het zal niet erg laat worden, maak je geen zorgen...

[betrokkene 7] : Oké, dan wacht ik het af..

[medeverdachte] : Oké, is goed.

(pagina 16)

9 oktober 2012, 15.40 uur.

[medeverdachte] belt naar [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

[medeverdachte] : Hoe laat zal je ongeveer hier zijn.. hoe laat zal ik aan de klant doorgeven?

[betrokkene 7] : Tja ik ga nu naar binnen., het is afhankelijk van wat er binnen gaat gebeuren.. als ik tegen half vijf eruit kan komen, dan wordt het wel 6 uur.

[medeverdachte] : Oke, is duidelijk, ik zal het doorgeven..

[betrokkene 7] : Oké, is goed.. Ik weet niet of zij zullen gaan lossen of niet... Kijk maar..

[medeverdachte] : Neeer zal daar wel personeel zijn.. ze zullen het wel lossen joh..

[betrokkene 7] : Hmm.. en als ze het niet lossen ga ik er wel overnachten joh.. wat anders..

(pagina 17)

9 oktober 2012, 16.17 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [verdachte] (schermnaam D1) pingt naar [medeverdachte] : "Hallo. En? Niemand laat iets van zich horen. Hallooo? Hallooo? Hallo. Hallooo? Hoe is het?' [medeverdachte] pingt terug: "..De vriend is rond 6 uur daar." [verdachte] informeert hoe de zaken staan. "Alles is in orde" zegt [medeverdachte] . [verdachte] vraagt nog 'of het zeker is'. Het is zeker, pingt [medeverdachte] terug

Belgisch Observatieteam d.d. 9 oktober 2012, 16.21 uur:

Een trekker, merk Scania, voorzien van het Belgische kenteken [CC-00-DD] met daaraan gekoppeld een oplegger, kleur wit, voorzien van de letters " [...] ' en het Belgische kenteken [EE-00-FF] rijdt over het Laageind te Stabroek (België).

9 oktober 2012 , 16.21 uur

[medeverdachte] wordt gebeld door [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

[betrokkene 7] : Wat is het gewicht van deze lading.. ik moet het gewicht in het CMR (fon) invullen namelijk..

[medeverdachte] : Ehh. ik ga even kijken abi.. een momentje..

[betrokkene 7] : Volgens mij is dit niet zwaar..

[medeverdachte] : Het zal eigenlijk allemaal in het Release staat aangegeven die ik je heb gestuurd..

[betrokkene 7] : Daar staat dat het totaal 76 ton is.

[medeverdachte] : Ja inderdaad.. 76 ton gedeeld door 3 is..

[betrokkene 7] : 100 ehh..

[medeverdachte] : 25.. 25,531. .

[betrokkene 7] : Zoveel weegt dit niet joh., lijkt erg licht!

[betrokkene 7] : Echt. Het is erg licht..

[medeverdachte] : Hoeveel is het dan? Wordt het daar afgewogen?

[betrokkene 7] : Nee, het wordt niet gewogen.. ik zeg enkel wat ik schat.. Het is niet erg zwaar.

[medeverdachte] : Oké joh.. maakt niet uit.. laat het maar eerst komen..

[betrokkene 7] : Nou ja we zullen wel kijken..

[medeverdachte] : Je weet het toch.. er is dus ehhh.. niets aan de hand?

[betrokkene 7] : Nee.. nee!

[medeverdachte] : Is goed dan.

9 oktober 2012, 16.36 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [betrokkene 4] pingt naar [medeverdachte] : "Mijn neef is "S" al vertrokken, bel hem eens. PING!!! PING!!!

PING!!! PING!!!

9 oktober 2012, 16.37 uur,

[medeverdachte] belt naar [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

[betrokkene 7] : Ja, ik ben vertrokken maar deze lading lijkt mij erg licht hoor!

[medeverdachte] : Ja, oké joh we kijken wel.. Ik heb sowieso maar 70% betaald.. ik ga de 30% niet betalen als zij onvolledig hebben gestuurd..

[betrokkene 7] : Tja, ik weet het niet maar het lijkt te onvolledig., want de wagen rijdt alsof het leeg is..

[medeverdachte] : Oké, kom maar gewoon eerst, dan kijken we wel hoe het zit..

[betrokkene 7] : Ja., want ehh.. ik weet het niet joh.. Volgens mij is het niet normaal!

[medeverdachte] : Oké, is goed..

[betrokkene 7] : Oké, is goed..

9 oktober 2012, 16.42 uur, [medeverdachte] belt naar [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt:

[medeverdachte] zegt: 'Abi, mijn Hoca (imam, meester, docent) is jou aan het bellen. Je moet de telefoon opnemen'. [betrokkene 7] zegt dat het goed is.

9 oktober 2012, 17.31 uur

[medeverdachte] belt naar [betrokkene 7] . Het gesprek werd in het Turks gevoerd en met behulp van een tolk letterlijk uitgewerkt: [betrokkene 7] : Ja, zeg het maar [medeverdachte] .

[medeverdachte] : Ja abi, ben je al vlakbij..

[betrokkene 7] : Tja, het zal nog zo’n ehh 15 minuten duren..

[medeverdachte] : Oke is goed.. dank je wel.

[betrokkene 7] : Hopelijk zullen zij het meteen gaan lossen joh..

[medeverdachte] : Zij zullen het meteen lossen.. Ze zitten sowieso al te wachten.

[betrokkene 7] : Het is nogal druk onderweg maar..

[medeverdachte] : Oké, ik zal het (hen) laten weten.

[betrokkene 7] : Oké, is goed.

(pagina20)

Camerabeelden Groothandelsmarkt d.d. 9 oktober 2012, 17.54 (17.59) uur:

De vrachtwagencombinatie rijdt het terrein op.

De tijdsaanduiding van de video-opname loopt vermoedelijk 5 minuten voor.

Beelden politiehelikopter d.d. 9 oktober 2012, 18.00 uur:

De vrachtwagen stopt naast een heftruck. Op de heftruck zit een NNman1, die met een armbeweging duidelijk maakt dat de vrachtwagen moet keren. De vrachtwagen keert en stopt voor een aantal loodsen.

Opmerking verbalisant: Gelet op de verklaringen van de verdachten [betrokkene 2] en [betrokkene 8] . betreft NNman1 de verdachte [betrokkene 2] .

Beelden politiehelikopter d.d. 9 oktober 2012, 18.01 uur:

De heftruck komt van rechts aanrijden en er loopt uit een loods een NNman2, richting de vrachtwagen. De vrachtwagen rijdt een stukje naar voren. De heftruck wordt geparkeerd en [betrokkene 2] stapt uit de heftruck. [betrokkene 2] loopt naar NNman2 toe. De vrachtwagen rijdt vervolgens achteruit weer terug richting de twee personen. NNman2 gebaart naar de vrachtwagenbestuurder dat hij moet stoppen. [betrokkene 2] loopt terug naar zijn heftruck en rijdt weg. NNman2 probeert vervolgens de laaddeuren van de vrachtwagen te openen.

Opmerking verbalisant: Gelet op de verklaringen van de verdachten [betrokkene 2] en [betrokkene 8] . Betreft NNman2 de verdachte [betrokkene 8] .

Beelden politiehelikopter d.d. 9 oktober 2012, 18.02 uur:

De vrachtwagenchauffeur gaat bij [betrokkene 8] staan. [betrokkene 2] komt vervolgens terug met de heftruck vanuit de richting van de in- en uitgang van het bedrijventerrein.

Observatieteam d.d. 9 oktober 2012, 18.03 uur:

Twee mannen openen de achterzijde van de container. Een heftruck rijdt haar de achterzijde van de oplegger en laadt daar een palet met op kartonnendozen gelijkende voorwerpen uit.

9 oktober 2012, 18.03 uur, gesprekken uit OVC in container.

De container wordt geopend. Eerst gaat één deur open, daarna de andere. Twee mannen spreken in het Turks met elkaar.

Nnman 1 zegt "De pallets lijken stevig maar.... Tja, het zijn allemaal slechte pallets ook."

Nnman 2 zegt: "Nou ja, zet deze maar even vast" Een onbekende derde man zegt: "(niet te verstaan)..is al geopend geweest."

(pagina 21)

Beelden politiehelikopter d.d. 9 oktober 2012, 18.03 uur:

[betrokkene 2] is nog steeds bezig om de Iaaddeuren van de vrachtwagen te openen. Hij loopt naar [betrokkene 8] en samen proberen ze de Iaaddeuren van de vrachtwagen te openen.

De rechterlaaddeur wordt geopend door [betrokkene 8] . [betrokkene 2] opent de linker deur. Deze stapt vervolgens weer in de heftruck en rijdt weg richting de uitgang van het bedrijventerrein, in de richting van het bedrijf [C] . BV. Gelet op de verklaringen van de verdachte [betrokkene 2] reed hij op dat moment naar verdachte [verdachte] , van [C] .

Camerabeelden Groothandelsmarkt d.d. 9 oktober 2012, 17.59 (18.04) uur: Voertuigen van het arrestatieteam rijden het terrein van de Groothandelsmarkt op.

Beelden Politiehelikopterd.d. 9 oktober 2012, 18.05 uur:

De heftruck komt weer terug gereden vanuit de richting van de in- en uitgang van het bedrijventerrein. De heftruck rijdt naar de achterzijde van de vrachtwagen en begint met het uitladen van de pallets. [betrokkene 8] staat naast de heftruck op het moment dat deze de eerste pallet uit de vrachtwagen haalt. Vervolgens rijdt [betrokkene 2] met de eerste pallet de loods binnen. Direct erna komt de heftruck weer uit de loods. Tegelijk komt ook [betrokkene 8] weer naar buiten met de pompwagen. De heftruck gaat weer naar de achterzijde van de vrachtwagen en pakt de tweede pallet. Vervolgens werden [betrokkene 2] en [betrokkene 8] aangehouden door de politie.

9 oktober 2012, 18.13 uur, pingberichten uit Blackberry [medeverdachte] . [betrokkene 4] pingt naar [medeverdachte] :

"Sluit het kantoor af, neem de computers mee en ga daar meteen weg mijn Yegen PING! ! !"

9 oktober 2012, 18.14 uur, pingberichten uit Blackberry [medeverdachte] . [medeverdachte] pingt naar [betrokkene 4] : "Ok Dayi. Ik heb de computers echter niet meegenomen" [betrokkene 4] pingt terug: "Heb je "D" gebeld? Neem het wel mee, neem het mee. [medeverdachte] : "Is er iets gebeurd Dayi?" [betrokkene 4] : "Bel D nu even". [medeverdachte] : "OK"

9 oktober 2012, 18.15 uur. De telefoon van [medeverdachte] heeft een uitgaand telefonisch contact met de telefoon van [verdachte] .

9 oktober 2012, 18.16 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [betrokkene 4] pingt naar [medeverdachte] : "Heb je gebeld?" [medeverdachte] pingt terug: "Ik heb gebeld hij zegt kom naar de plek van D"

[betrokkene 4] aan [medeverdachte] : "Is er iets negatiefs?". [medeverdachte] aan [betrokkene 4] : "Hij zei niets."

9 oktober 2012, 18.18 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [betrokkene 4] pingt naar [medeverdachte] : "Joh zegt dat die gek zijn ping aanzet. Joh broeder wat is er gebeurd met die man? Hij is daar meteen weggevlucht."

9 oktober 2012, 18.19 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [medeverdachte] pingt naar [verdachte] : "PING! ! ! Is alles goed?"

9 oktober 2012, 18.19 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [medeverdachte] pingt naar [betrokkene 4] : "Dayi, zijn bb (het hof begrijpt BlackBerry) doet het niet."

Camerabeelden Groothandelsmarkt d.d. 9 oktober 2012, 18.17 (18.22) uur: Een zwarte Volvo met kenteken [GG-00-HH] komt aanrijden bij de het toegangshek van de Groothandelsmarkt te Rotterdam. Kenteken staat op naam van [verdachte] ,

Het voertuig rijdt van het terrein af.

9 oktober 2012, 18.24 uur.

[medeverdachte] pingt naar [betrokkene 4] : ''Dayi heb je hem gesproken, wat is de situatie?" [betrokkene 4] antwoordt: "Hij zegt dat de deur is opengegaan. Hij is daarom daar gevlucht."

9 oktober 18.30 uur

De telefoon van [medeverdachte] heeft inkomend telefonisch contact met de telefoon van [verdachte] .

9 oktober 2012, 18.30 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [medeverdachte] pingt naar [betrokkene 4] : Dayi, hij zegt dat wij niet moeten komen. Laten wij elkaar bij het graf treffen.

(pagina 23)

9 oktober 2012, 18.34 uur.

[betrokkene 4] vraagt per ping aan [medeverdachte] waarom 'hij' niet komt. Hij wil zijn nummer hebben. [medeverdachte] pingt terug: ' [001] ". Opmerking verbalisant: Het nummer 06-

[001] is in gebruik bij [verdachte] .

9 oktober 2012, 18.36 uur, pingberichten uit BlackBerry [medeverdachte] . [betrokkene 4] ping naar [medeverdachte] dat 'hij' hem heeft uitgezet. [medeverdachte] vraagt wat S dan heeft gezegd. [betrokkene 4] zegt dat ook S niet opnam. [betrokkene 4] pingt ook: "Je zult nog wel zien wat met die [verdachte] ga doen."

(pagina 25)

Observatieteam d.d. 9 oktober 2012, 18.51 uur:

Een onbekende man, Nnman3 genoemd, kwam uit de bosschages gelopen en had kennelijk een ontmoeting met [medeverdachte] en [betrokkene 3] . Even later liepen [medeverdachte] , [betrokkene 3] en Nnman3 naar de BMW van [medeverdachte] . Nnman3 was in het donker gekleed en was 1.90 â 1.95 meter lang. Gelet op de verklaringen van [betrokkene 3] , die deze man " [betrokkene 4] " noemt en de foto van [betrokkene 4] herkende als de door hem genoemde " [betrokkene 4] ", betreft Nnman3 vermoedelijk [betrokkene 4]

Observatieteam d.d. 9 oktober 2012, 18.53 uur:

Arslantas stapte in een Audi Avant, kenteken [II-00-JJ] . De Audi reed vervolgens weg over de Slinge in de richting van de Spinozaweg te Rotterdam.

23. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 november 2012 van het Korps landelijke politiediensten met nr. 30-200766 (zaaksdossier ZD01, ordner 6, p. 17 166 t/m 17 169). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -zakelijk weergegeven-:

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Doorzoeking ter inbeslagname:

Op 9 oktober 2012 werd er binnen het onderzoek Dazzler een doorzoeking ter inbeslagname verricht in het bedrijfspand van de onderneming [A] B.V. aan de [a-straat 1] te Zoetermeer. In het bedrijfspand werd onder andere een laptop van het merk Acer in beslag genomen. De bestanden op de laptop werden door een digitaal rechercheur veilig gesteld. Door de digitaal rechercheur werden twee mailbestanden gevonden genaamd: Outlook.pst en [emailadres] .

Op 26 november 2012 werden door mij, verbalisant, de e-mailberichten in de mailbox tactisch onderzocht. Ik zag dat er in de mailbox een grote hoeveelheid aan e-mailberichten stonden over de periode van 28 juni 2012 tot en met 9 oktober 2012. De berichten hadden onder andere betrekking op:

• Email berichten met betrekking tot het huren van een bedrijfspand aan de [c-straat 1] te Zoetermeer.

•Email berichten tussen [A] en [H] N.V. met betrekking tot containers met fruit en inklaringen van deze containers.

• Email berichten tussen [A] en [I] met betrekking tot de huur van het pand [a-straat 1] te Zoetermeer.

• Email berichten tussen [A] en [J] met betrekking tot fruit, containers, transport en betalingen.

Relevante berichten:

Outlook.pst:

Hieronder zijn de e-mailberichten beschreven die in het bestand Outlook.pst stonden.

Kantoorruimte [a-straat 1] :

Dit betrof een email van 27 juni 2012 van [A] aan [betrokkene 9] van [I] .

Deze mail had betrekking op het huren van het bedrijfspand aan de [a-straat 1] te Zoetermeer door [A] . In de mail stonden de bedrijfsgegevens vermeld en de naam [betrokkene 1] en het adres [d-straat 1] te Waalwijk.

Containers Bananen:

Dit betrof een mail van 1 oktober 2012 van [A] aan [H] N.V. De mail had betrekking op vier containers met bananen. In de mail stond de naam van [betrokkene 6] .

Bakbananen:

Dit betrof een doorgestuurde mail. De mail was op 9 oktober 2012 door [J] verzonden aan [betrokkene 10] en aan [A] . Door [A] werd de mail op naam van [betrokkene 6] doorgestuurd naar [B] B.V. Bij de mail waren drie bijlagen gevoegd. Deze bijlagen bestonden uit drie facturen van [A] aan [B] B.V. betreffende bakbananen. De facturen waren voorzien van de datum 9 oktober 2012.

Mail Urgent:

Dit betrof een doorgestuurde mail. Op 1 oktober 2012 werd door [A] een mail gestuurd aan [J] . De doorgestuurde mailberichten hadden betrekking op partijen fruit, documenten met betrekking tot partijen fruit, geldbedragen en containernummers.

In de mail stond onder andere het containernummer GESU 9502473 vermeld. Bij de mailberichten van [A] stond de naam [betrokkene 6] .

Stickers:

Dit betrof een mail van 5 oktober 2012 van [A] aan [J] . In de mail stond de naam [betrokkene 6] . In de mail werd namens [A] onder andere geschreven dat er alleen stickers voor de bananen gestuurd waren.

Planfruline:

Dit betroffen twee pagina's van mailverkeer tussen [A] en [J] op 30 juli 2012. Op pagina drie stond dat [A] in de komende twee maanden 19 containers met bananen nodig had. Hierbij stond een planning waarin stond dat er in week 31 drie containers naar Antwerpen moesten, in week 35 vijf containers en in week 38 elf containers. Op pagina vijf stonden de gegevens van [A] vermeld. Bij contactpersoon stond de naam [betrokkene 1] vermeld.

[betrokkene 7] :

Dit betrof een doorgestuurde mail van 9 oktober 2012 13.32 uur van [A] aan [emailadres] ter attentie van [betrokkene 7] . In de mail stond: 'goede middag deze moet afgeleverd worden aan de volgende adres. [b-straat 1] Rotterdam". In de mail stond de naam [betrokkene 6] . In de doorgestuurde mail van 15.31 uur stond onder andere het containernummer GESU 950247/3 vermeld.

Urgent:

Dit betrof een doorgestuurde mail van 21 september 2012 van [A] , aan [J] . De doorgestuurde mail had betrekking op geldbedragen, documenten en transporten van containers, waaronder container GESU 9502473. In de mail stond de naam [betrokkene 6] .

GESU 950247/3:

Dit betrof een doorgestuurde mail van 9 oktober 2012 van [A] aan [H] . In de mail stond onder andere dat er "vandaag" alleen nog ruimte was om 1 container af te halen. De andere 3 containers zouden op 10-10-2012 afgehaald worden. In de mail stond de naam [betrokkene 6] .

[emailadres]

Hieronder zijn de e-mailberichten beschreven die in het bestand [emailadres] stonden.

GESU950247/3:

Dit betrof een mail van 9 oktober 2012 13.26 uur van [H] aan [A] .

Deze mail had betrekking op pincodes van drie containers waaronder GESU 950247/3.

[J] :

Dit betrof een mail van 9 oktober 2012 van [J] aan [betrokkene 10] en [A] . De mail had betrekking op een betaling voor vracht voor 8 containers.

Negotep:

Dit betrof een doorgestuurde mail van 9 oktober 2012 van [J] aan [A] en had betrekking op 8 containers.

De hiervoor vermelde bewijsmiddelen worden ook in onderdelen slechts gebruikt ten bewijze van het feit, waarop zij blijkens hun inhoud kennelijk betrekking hebben. De geschriften zijn in samenhang met de overige bewijsmiddelen gebruikt.

Nadere bewijsoverwegingen:

1. Het hof gaat ervan uit dat de container aangeduid met nummer GESU950247/3 dezelfde container is als de container aangeduid met nummer GESU9502473.

2. Het hof constateert dat op bladzijde 9 van het arrest sprake is van een kennelijke verschrijving. Daar staat: Het NFT noemt in zijn overzicht niet het hierboven benoemde SIN nummer AADO4814NL of AADO8854NL maar wel het SINnummer AADO4813NL. Dit moet zijn (kennelijk is AADO4888NL niet getest bij NFI): Het NFI noemt in zijn overzicht niet het hierboven benoemde SIN nummer AADO4814NL maar wel het SINnummer AADO4813NL.

3. Het hof leidt uit de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen af dat verdachte opzettelijk gehandeld heeft:

- verdachte is in het bezit van een Blackberry telefoon waarin alleen de namen van mede-verdachten, voorzien van codenamen, waren geprogrammeerd;

- met deze Blackberry telefoon heeft alleen tussen deze personen communicatieverkeer plaatsgevonden;

- dit communicatieverkeer vond plaats via zogeheten ping-berichten, waarvan algemeen bekend is dat deze indertijd moeilijk af te tappen waren door de politie;

- [betrokkene 2] verklaart dat hij normaal nooit zaken doet met verdachte. Verdachte benaderde hem op 9 oktober 2012 rond 16.00 uur, hij had gehoord dat [betrokkene 2] bananen binnen zou krijgen en hij wilde 10 pallets. Tien minuten voor de aankomst van de vrachtauto belde verdachte dat de vrachtauto er in 10 minuten zou zijn;

- de (ping) berichten, tapgesprekken en observaties vermeld in bewijsmiddel 22;

- het overhaaste vertrek van verdachte na het uitladen van de eerste pallet bananen en de uitreis naar Turkije via Brussel.”

7. De toelichting op het middel voert aan dat uit de bewijsmiddelen niet (zonder meer) kan worden afgeleid dat de verdachte met het vereiste opzet heeft gehandeld, in aanmerking genomen dat het geen feit van algemene bekendheid is dat ping-berichten indertijd moeilijk door de politie konden worden afgetapt en een dergelijk kort contact normaal is in de fruitbranche, terwijl in het geheel geen gebruik is gemaakt van versluierd taalgebruik.

8. Ik vat de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen nog even kort samen. De container waarin de cocaïne zich bevond was bestemd voor [A] BV (b.m. 1). Over de gang van zaken binnen dit bedrijf had de verdachte zeggenschap, hij hield zich bezig met de verkoop (b.m. 10 en 12). De verdachte en medeverdachte [betrokkene 3] hadden ieder speciaal met het oog op het verloop van het onderhavige transport van [medeverdachte] ( [medeverdachte] ) een BlackBerry gekregen, die speciaal voor de verdachte door [medeverdachte] was ingesteld en waarin de bijnamen (codenamen) van een beperkt aantal andere medeverdachten door deze [medeverdachte] in de telefoon waren gezet (b.m. 7, 8 en 17). Dat deze bijnamen kennelijk bedoeld waren als codenamen blijkt uit de verklaring van medeverdachte [betrokkene 3] (b.m. 17), waarin hij zegt dat [medeverdachte] hem had verteld wie gekoppeld was aan welke naam ( [betrokkene 4] had als bijnaam [betrokkene 4] , en [verdachte] werd aangeduid als D.). Bij medeverdachte [betrokkene 2] stond het 06-nummer van de verdachte weer onder de naam van [verdachte] Muz, een andere bijnaam van de verdachte (b.m. 7).2 [medeverdachte] duidde de verdachte aan als D1. [betrokkene 4] ( [betrokkene 4] ) werd door [medeverdachte] “ [betrokkene 4] ” genoemd en medeverdachte [betrokkene 3] kreeg kennelijk als bijnaam “ [P] ” (b.m. 21). De verdachte had de Blackberry aldus voorgeprogrammeerd, kant en klaar, van [medeverdachte] verstrekt gekregen en heeft blijkens de bewijsmiddelen met deze Blackberry alleen met [medeverdachte] en [betrokkene 4] (“ [betrokkene 4] ”) en niemand anders contact gehad (b.m. 8). Deze berichten gingen over de containers met bananen en hoe laat de containers zouden aankomen (b.m. 9). Uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de communicatie tussen de verdachte en de medeverdachten over deze containers enkel via de door [medeverdachte] uitgereikte BlackBerry’s verliep. Medeverdachte [betrokkene 3] moest, zo had [medeverdachte] hem op het hart gedrukt, altijd bereikbaar zijn (b.m. 17). Op de dag van de aankomst van de vrachtwagen met containers (9 oktober 2012) hadden de verdachte en [medeverdachte] vanaf 13.40 uur regelmatig contact met elkaar via de BlackBerry’s. Niet alleen werd, als gezegd, (i) uitsluitend door middel van de uitgereikte Blackberrys ’s met elkaar gecommuniceerd, waarbij (ii) gebruik werd gemaakt van codenamen, maar ook werd gezien de b.m. 21 en 22 op de dag zelf (iii) versluierd door de verdachte en [medeverdachte] met elkaar gesproken: “De vriend is rond 6 uur daar” (het tijdstip waarop de vrachtwagen met de lading wordt verwacht; zie de gesprekken tussen [medeverdachte] en de chauffeur [betrokkene 7] , b.m. 22); “Hoe gaan de zaken?; “Het is zeker toch?”; Het is onze “D” toch?; “Bel S en vertel het aan S”; “Hij moet pertinent bij je zijn”. Ook wordt blijkens b.m. 21 versluierd gesproken tussen [medeverdachte] en [betrokkene 4] : “Ik heb gebeld hij zegt kom naar de plek van D”; “Hij zal kom naar zijn plek”; “Is er op dit moment iets negatiefs?; “Ik ga naar het park/de parkeerplaats van D”; “Laten we elkaar bij het graf treffen”. Het is de verdachte die de container in ontvangst zou nemen en zou controleren. Dat blijkt uit zowel de ping-berichten tussen de verdachte en “ [betrokkene 4] ” tussen 18.00 en 18.10 uur (b.m. 21, het tweede staatje; de verdachte moet “het openen en naar het nummer kijken”), als uit de verklaring van [betrokkene 2] (b.m. 20). Rond vier uur ’s middags (op die 9e oktober) kwam de verdachte bij [betrokkene 2] , die normaal gesproken nooit zaken doet met de verdachte, om deze te zeggen dat hij ongeveer 10 pallets van die bananen wilde hebben en dat [betrokkene 2] hem maar moest bellen zodra de bananen binnen waren (b.m. 20). Het was echter de verdachte die ongeveer 10 minuten voordat de vrachtwagen binnen zou komen [betrokkene 2] daarvan op de hoogte bracht (b.m. 20). Toen de vrachtwagen het bedrijfsterrein opreed en de lading werd gelost, was de verdachte ter plekke aanwezig en liep hij naar de chauffeur (b.m. 6). Op het moment dat de politie kort na 18.00 uur het terrein kwam oprijden, vluchtte de verdachte in zijn auto weg (b.m. 6 en 22). Vervolgens brak de verdachte het ping-verkeer met “ [betrokkene 4] ” abrupt af, na zijn laatste bericht dat [betrokkene 4] naar het park/de parkeerplaats moest komen (b.m. 22, tweede staatje). Ook bij de anderen brak paniek uit (b.m. 21 en 22). [betrokkene 4] ( [betrokkene 4] , [betrokkene 4] ) droeg [medeverdachte] ( [medeverdachte] ) op om het kantoor meteen af te sluiten, de computers mee te nemen en direct weg te gaan (b.m. 22). Meteen werden dringende afspraken gemaakt om elkaar bij de Zuiderbegraafplaats te treffen (b.m. 9, 15, 21 en 22). De verdachte reisde een paar dagen later via Brussel naar Turkije (b.m. 6).

9. Ik geloof niet dat ik buiten de werkelijkheid treed, als ik opmerk dat de hierboven beschreven gang van zaken niet normaal is in de bona fide fruithandel. Zo is het, lijkt mij althans, moeilijk voorstelbaar dat het bij een fruittransport te doen gebruikelijk is dat daaromheen enkel, en dan nog slechts door bepaalde personen, mag worden gecommuniceerd door middel van versluierd taalgebruik met behulp van tevoren via een bepaalde persoon ter hand gestelde BlackBerry’s waarin alvast allerlei codenamen zijn vastgelegd. Het in de bewijsoverweging van het hof besloten liggende oordeel dat onaannemelijk is dat de verdachte zich slechts bezighield met de verkoop van groente en fruit en de in de bewijsmiddelen tot uitdrukking gebrachte werkzaamheden en gedragingen passen binnen de normale bedrijfsuitoefening van de verdachte, vind ik dan ook niet onbegrijpelijk. Overigens acht ik het evenmin aannemelijk dat vanuit Ecuador zo maar een container met 8000 kilogram cocaïne wordt verzonden, zonder dat men weet hoe de ontvangst daarvan (via Antwerpen en Rotterdam) georganiseerd is en wie daarbij betrokken zijn.

10. Naar mijn inzicht dragen de gebezigde bewijsmiddelen naar hun inhoud (hierboven door mij in samengevatte vorm weergegeven) de bewezenverklaringen zelfstandig, met inbegrip van het opzet, wat er zij van (de juistheid van) ’s hofs overweging dat van de ping-berichten algemeen bekend is dat deze indertijd moeilijk af te tappen waren door de politie. Ook met weglating van die overweging zijn de bewezenverklaringen toereikend gemotiveerd. Bovendien, ook al was dit wellicht niet algemeen bekend, niet wordt in cassatie bestreden dát deze ping-berichten destijds moeilijk af te tappen waren door de politie. En tot slot in dit verband: ik meen wel als bekend te mogen veronderstellen dat de ping-gebruikers van BlackBerry’s hun unieke pinnummers moesten uitwisselen alvorens zij binnen het beschermde netwerk onderling veilig konden communiceren.

11. Het hof heeft met betrekking tot beide bewezenverklaringen uit de bewijsmiddelen genoegzaam kunnen afleiden dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld. De bewezenverklaringen zijn naar de eis der wet voldoende met redenen omkleed.

12. Het middel faalt.

13. Het tweede middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase is overschreden, omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

14. Het middel treft doel. Namens de verdachte is op 2 november 2016 cassatie ingesteld. De stukken van het geding zijn op 26 september 2017 ter griffie van de Hoge Raad ontvangen. De inzendingstermijn, die in het onderhavige geval acht maanden bedraagt, is met afgerond drie maanden overschreden. Dit dient te leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van 48 maanden.

15. Het eerste middel faalt. Het tweede middel slaagt.

16. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

17. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan in de mate die de Hoge Raad aangewezen acht en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Ik neem aan dat er ‘file’ staat (ook in het originele stuk slecht te lezen).

2 Muz betekent in het Nederlands banaan.