Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BU7430

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
09-12-2011
Datum publicatie
09-12-2011
Zaaknummer
11/02657
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BU7430
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Rechtsmiddelenverbod art. 7:685 lid 11 BW. Cassatieberoep niet-ontvankelijk nu geen beroep is gedaan op doorbrekingsgronden (rechter is buiten toepassingsgebied artikel getreden, heeft artikel ten onrechte buiten toepassing gelaten, dan wel fundamenteel rechtsbeginsel veronachtzaamd).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2012/24
RvdW 2011/1565
JWB 2011/595
JAR 2012/18
Verrijkte uitspraak

Conclusie

11/02657

Mr. F.F. Langemeijer

Zitting 30 september 2011

Conclusie inzake:

[Verzoekster]

tegen

Greencore Convenience Foods Alphen B.V.

1. In deze arbeidszaak wordt volstaan met een verkorte conclusie. Tussen partijen heeft een arbeidsovereenkomst bestaan(1). Gerekestreerde in cassatie (hierna: de werkgeefster) heeft zich op 26 januari 2011 gewend tot de rechtbank te 's-Gravenhage met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van gewichtige redenen, te weten een verstoorde arbeidsrelatie (art. 7:685 BW). De werkneemster heeft verweer gevoerd en, voor het geval het verzoek van de werkgeefster mocht worden toegewezen, toekenning verzocht van een vergoeding van € 28.163,62.

2. Bij beschikking van 10 maart 2011 heeft de kantonrechter het verzoek van de werkgeefster toegewezen en de arbeidsovereenkomst ontbonden, zonder toekenning van een vergoeding.

3. Namens de werkneemster is - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. In cassatie is geen verweer gevoerd. Het cassatiemiddel houdt in dat de bestreden beschikking niet voldoet aan de op grond van art. 80, lid 1 onder a, RO daaraan te stellen eisen; in het bijzonder zou de kantonrechter niet of onvoldoende zijn ingegaan op het in eerste aanleg gevoerde verweer.

4. Art. 7:685, lid 11, BW sluit een beroep in cassatie tegen een krachtens dat artikel gegeven beschikking uit. De strekking hiervan is iedere discussie uit te sluiten over de wijze waarop de rechter van zijn aan dit artikel ontleende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Een doorbreking van dit rechtsmiddelenverbod is in de rechtspraak aanvaard indien de rechter in zijn beschikking buiten het toepassingsgebied van het artikel is getreden of indien de rechter ten onrechte heeft beslist dat het artikel niet van toepassing is(2). In de onderhavige zaak is dit niet aangevoerd.

5. Voorts is in de rechtspraak een uitzondering aanvaard voor gevallen waarin de rechter bij de behandeling van een op dit artikel gegrond verzoek een zo fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak(3). In het cassatiemiddel is een klacht van die strekking niet te vinden. Een eventueel tekortschietende motivering is niet voldoende voor de gevolgtrekking dat aan deze maatstaf is voldaan(4).

6. Nu gesteld noch gebleken is dat in dit geval gronden bestaan voor een doorbreking van het rechtsmiddelenverbod, kom ik tot de volgende slotsom.

Conclusie

De conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van verzoekster in haar cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

a. - g.

1 Volgens de aanbiedingsbrief d.d. 7 juni 2011 zou gerekestreerde in cassatie thans zijn genaamd: Qizini Alphen B.V.

2 Vaste rechtspraak; zie HR 1 april 2011 (LJN: BP2312), NJ 2011/220, met verwijzing naar oudere rechtspraak. Over de achtergrond van het rechtsmiddelenverbod in lid 11: G. Boot, Over (verkapt) hoger beroep in de ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW, in: R. Hansma (red.), De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud (G. Scholtens-bundel), 2005.

3 Zie over deze maatstaf: Asser/Heerma van Voss, 7-V*, 2008, nr. 412; Arbeidsovereenkomst, losbl., aant. 20 op art. 7:685 BW (A.M. Luttmer-Kat).

4 Zie laatstelijk: conclusie A-G Wesseling-van Gent voor HR 16 april 2010, LJN: BL5444.