Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBBNAA:1995:BU5126

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken (Nederlandse Antillen en Aruba)
Datum uitspraak
31-01-1995
Datum publicatie
21-11-2011
Zaaknummer
1994-122
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting / Artikel 48 LIB / Belastingjaar 1989

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 31 januari 1995, nr. 1994-122

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN

zitting houdende in Curacao,

inzake:

belanghebbende

tegen

de Inspecteur der Belastingen

1 Loop van het geding

1.1. Aan X is over het jaar 1989 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd naar een tabelinkomen van 506.319,=.

1.2. Het door X ingediende bezwaarschrift is bij beschikking van de Inspecteur van 8 juli 1994 afgewezen.

1.3. Tegen deze beschikking heeft X bij beroepsschrift, bij de Raad ingekomen op 3 augustus 1994, mitsdien tijdig, beroep ingesteld.

1.4. De Inspecteur heeft geen vertoogschrift ingediend.

1.5. De zaak is behandeld ter zitting van de Raad op 27 september 1994, waar zijn verschenen de gemachtigde van X alsmede de Inspecteur. Gemachtigde heeft een pleitnota voorgedragen en overgelegd en heeft het rapport van het Belastingaccountantsbureau te U overgelegd, behelzende de uitkomsten van het onderzoek naar de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 1988 tot en met 1990 van X (hierna het controle-rapport). De Inspecteur heeft zijn standpunt nader mondeling toegelicht en heeft zich uitgelaten over de pleitnota.

2. Vaststaande feiten

Op grond van de stukken van het geding en het ter zitting verhandelde is, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door een van hen gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende weersproken, het volgende komen vast te staan.

2.1. X exploiteert in de vorm van een eenmanszaak een winkel in ijzerwaren en vloerbedekking, een handel in bouwmaterialen, alsmede agenturen.

2.2. De Inspecteur heeft bij de aanslagregeling - kennelijk - de volgende correcties aangebracht:

Persoonlijke uitgaven onder onkosten:

1 . privé levensverzekeringen 25.909,=

2. politieke partijen, golf-, yachtclub 27.782,=

3. entertainment 8.525,=

4. privé auto's 2.646,=

5. kosten porti, telefoon en telex niet

aannemelijk gemaakt 8.012,=

6. verschil sociale lasten 35.589,=

7. niet aangegeven AOV uitkering 6.480,=

Totaal der correcties 114.943,=

2.3. De Inspecteur baseert zijn correcties op het controle-rapport, welk rapport door X ter zitting is overgelegd.

3. Geschil

Het geschil betreft de vraag of voormelde correcties terecht zijn aangebracht.

4. Standpunten van partijen

4.1. X stelt zich op het standpunt dat de Inspecteur ten aanzien van een aantal posten heeft nagevorderd zonder over een nieuw feit te beschikken dat navordering rechtvaardigt, zomede dat de bewijslast ten aanzien van de correcties op de Inspecteur rust en dat deze er niet in is geslaagd het vereiste bewijs te leveren.

4.2. De Inspecteur verwijst ter ondersteuning van zijn standpunt in hoofdzaak naar het controle-rapport.

4.3. Met betrekking tot de standpunten van partijen ten aanzien van de hierna onder 5 afzonderlijk omschreven posten zij verwezen naar het aldaar gestelde.

5. Overwegingen omtrent het geschil

5.1 Privé levensverzekeringen. X heeft deze correctie gemotiveerd bestreden, daartoe stellende dat de litigieuze kosten betreffen premies voor uitvaartverzekeringen voor werknemers, alsmede ziektekosten betaald voor de zoon van X, die werknemer is van X. De Inspecteur heeft de correctie niet nader toegelicht. Naar oordeel van de Raad heeft de Inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting van X de correctie onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat deze moet vervallen.

5.2 Politieke partijen, clubs. X heeft gemotiveerd gesteld dat hij alle politieke partijen te U sponsort teneinde zijn zakelijke contacten met de overheid te bevorderen. De Inspecteur heeft de correctie niet nader toegelicht. Naar oordeel van de Raad heeft de Inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting van X de correctie onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat deze moet vervallen. Ten aanzien van de correcties lidmaatschappen yacht- en golfclub heeft X onweersproken gesteld dat die posten in de jaarrekening worden genoemd. Alsdan heeft de Inspecteur niet enig - nieuw - gegeven aan zijn navorderingsaanslag ten grondslag gelegd, zulks in strijd met artikel 48 van de landsverordening op de inkomstenbelasting 1943. Ook deze correcties dienen derhalve te vervallen.

5.3. Entertainment. X heeft gemotiveerd gesteld dat hij deze kosten gemaakt heeft om relaties te vermaken. De Inspecteur heeft de correctie nader toegelicht. Naar het oordeel van de Raad heeft de Inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting van X de correctie onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat deze moet vervallen.

5.4. Privé-auto's. X heeft gemotiveerd gesteld dat de correctie waarschijnlijk betrekking heeft op de kosten van de privé-auto van de zoon van X welke voor rekening van de zaak gekomen zijn. X heeft naar zijn stelling deze kosten betaald ten behoeve van de zoon als werknemer. De Inspecteur heeft de correctie niet nader toegelicht. Naar het oordeel van de Raad heeft de Inspecteur tegenover de gemotiveerde betwisting van X de correctie onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat deze moet vervallen.

5.5. Porti, telefoon, telex. X heeft deze correctie bestreden, stellende dat hij het controle-rapport niet had ontvangen. Hij heeft dit rapport ter zitting echter overgelegd, zodat hij van de inhoud van het rapport kennis kan hebben. De correctie is aangebracht, omdat tot het gecorrigeerde bedrag de kosten niet zijn gedekt door bescheiden of verklaringen. X heeft zulks niet weersproken. De correctie is derhalve terecht aangebracht.

5.6. Sociale lasten. X bestrijdt deze correctie stellende dat hij geen aanknopingspunt vindt tussen de correctie en de jaarrekening. De Inspecteur heeft de correctie trachten te onderbouwen met een verwijzing naar het controle-rapport. Het controle-rapport bevat echter op deze correctie geen enkele toelichting. Naar het oordeel van de Raad heeft de Inspecteur onvoldoende gesteld om de aangebrachte correctie te rechtvaardigen, zodat deze moet vervallen.

5.7. AOV-uitkering.

X heeft gemotiveerd gesteld dat hij geen AOV-uitkering heeft aangevraagd en derhalve geen uitkering heeft ontvangen. De Inspecteur heeft de correctie niet nader toegelicht. Naar het oordeel van de Raad heeft de Inspecteur de correctie onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat zij dient te vervallen.

5.8. Recapitulatie.

Op grond van hetgeen door de Raad onder 5.1 tot en met 5.7 is overwogen dient het belastbaar bedrag voor 1988 als volgt te worden berekend:

aangegeven zuiver inkomen 433.316,=

correctie porti, telefoon en telex 8.012,=

belastbaar bedrag 441.328,=

6. Beslissing

De Raad vernietigt de beschikking van de Inspecteur op het bezwaarschrift en vermindert de aanslag tot een berekend belastbaar bedrag van 441.328,=

mrs. Warnink, Moltmaker, Groeneveld