Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBBACM:2015:11

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
17-02-2015
Datum publicatie
23-04-2015
Zaaknummer
2010/57667
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 17 februari 2015, nr. 2010/57667.

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN

zitting houdende in Sint Maarten,

inzake:

X te V.S., belanghebbende,

gemachtigde A,

tegen

de Inspecteur der Belastingen.

1 Het procesverloop

1.1

Aan belanghebbende zijn met dagtekening 20 januari 2012 aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ opgelegd voor het jaar 2010.

1.2

Belanghebbende is op 6 februari 2012 in bezwaar gekomen tegen de aanslagen. Bij uitspraken op bezwaar van 29 juni 2012 heeft de Inspecteur de aanslagen gehandhaafd.

1.3

Belanghebbende is op 20 augustus 2012 tijdig in beroep gekomen tegen deze uitspraken op bezwaar.

1.4

De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend.

1.5

Ter zitting van 31 oktober 2013 te Philipsburg zijn verschenen namens belanghebbende zijn moeder AX en namens de Inspecteur mr. B. De Raad heeft de behandeling geschorst.

1.6

Belanghebbende heeft nadere stukken ingezonden bij brief van 18 februari 2014. De Inspecteur heeft daarop gereageerd bij brief van 25 november 2014.

1.7

Ter zitting van 26 november 2014 te Philipsburg zijn verschenen de gemachtigde en namens de Inspecteur C.

2 De tussen partijen vaststaande feiten

2.1

Het volgende is op grond van de schriftelijke stukken en hetgeen ter zitting is gezegd, komen vast te staan. Het is tussen partijen niet in geschil of door één van de partijen gesteld en door de andere partij niet of onvoldoende tegengesproken.

2.2

Belanghebbende woonde in 2010 in de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft per 1 juli 2010 het pensioen afgekocht dat hij had opgebouwd tijdens zijn dienstbetrekking bij ZZ. De afkoopsom was bruto NAf 18.588,32. Daarop zijn ingehouden NAf 6.273,45 loonbelasting, NAf 1.208,22 premie AOV/AWW en NAf 278,82 premie AVBZ. Het netto bedrag heeft hij in november 2010 ontvangen.

2.3

Uit loonopgaven van ZZ blijkt dat belanghebbende in 2005 heeft gewerkt bij ZZ Curaçao waarvoor hij een netto salaris heeft ontvangen van NAf 21.458,57 en in 2008 bij ZZ Sint Maarten waarvoor hij een netto salaris heeft ontvangen van NAf 16.686,90.

2.4

De Inspecteur heeft de gehele afkoopsom belast als inkomsten uit vroegere arbeid en tevens premies geheven.

3 Geschil

Tussen partijen is in geschil of de Inspecteur terecht de gehele afkoopsom heeft belast, of daarbij het juiste tarief is gehanteerd en of belanghebbende over 2010 premies AOV/AWW en AVBZ verschuldigd is. Tussen partijen is niet in geschil dat belanghebbende bezwaar heeft gemaakt zowel tegen de belastingheffing als de premieheffing en dat ervan kan worden uitgegaan dat de uitspraak en het beroepschrift zowel betrekking hebben op de belasting als op de premies.

4 De standpunten van partijen

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, alsmede op hetgeen zij ter zitting hebben bijgebracht.

5 Beoordeling van het geschil

5.1

Vaststaat dat belanghebbende in 2010 niet in Sint Maarten woonde. Hij is dan niet binnenlands belastingplichtig alhier.

5.2

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (tekst vanaf 10 oktober 2010, gelezen in samenhang met het bepaalde in artikel 1 Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur, verder LVI) bepaalt dat de niet binnen de Sint Maarten wonende personen belastingplichtig zijn naar hun inkomen genoten uit – onder meer – vroegere dienstbetrekking voor zover die dienstbetrekking persoonlijk binnen Sint Maarten werd uitgeoefend. Dat betekent dat het bedrag van de afkoopsom terecht belast is voor zover het is toe te rekenen aan de arbeid in Sint Maarten.

5.3.

De Raad heeft ter zitting voorgesteld het in Sint Maarten belastbare gedeelte te bepalen via evenredige toerekening van de afkoopsom op basis van de in Sint Maarten respectievelijk Curaçao genoten netto lonen en partijen hebben daarmee ingestemd. Het te belasten gedeelte wordt dan 16.686,90/(16.686,90 + 21.458,57) x NAf 18.588,32 is NAf 8.131.

5.4.

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen het tarief dat is toegepast op de afkoopsom. De Inspecteur heeft niet het bijzondere tarief van artikel 24, derde lid, LVI toegepast maar het gewone tarief van artikel 24, eerste lid, LVI. Dat is juist aangezien toepassing van het reguliere tarief voor belanghebbende voordeliger is dan toepassing van het bijzondere tarief dat – exclusief opcenten – minimaal 13% bedraagt.

5.5.

Artikel 5 Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) bepaalt dat verzekerd is degene die ingezetene is van Sint Maarten. Identieke bepalingen staan in de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (AWW) en de Landsverordening Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ). Vaststaat dat belanghebbende in 2010 niet in Sint Maarten woonde. Niet is gesteld of gebleken dat hij binnen een jaar nadat hij Sint Maarten metterwoon had verlaten, is teruggekeerd. Belanghebbende was dan in 2010 geen ingezetene van Sint Maarten en niet verzekerd op grond van een van genoemde Landsverordeningen. Hij was dan evenmin premieplichtig.

5.6.

Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat het beroep gegrond is. De aanslag inkomstenbelasting moet worden verminderd tot een naar een belastbaar inkomen van NAf 8.131 en de aanslagen premieheffing moeten worden vernietigd.

6 Beslissing

De Raad verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beschikkingen waarvan beroep, vermindert de aanslag inkomstenbelasting tot een naar een belastbaar inkomen van NAf 8.131 en vernietigt de aanslagen premieheffing AVBZ en AOV/AWW.

Aldus gedaan in raadkamer door mrs. S. Verheijen, voorzitter, T. Groeneveld en A. Beukers-van Dooren, leden, in tegenwoordigheid van de secretaris mr. N. Martines en uitgesproken in het openbaar op 17 februari 2015.