Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BH2957

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
20-01-2009
Datum publicatie
16-02-2009
Zaaknummer
AR-2128/06-H-127/08
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Appellant doet na het kopen van een auto een beroep op dwaling. Na de overdracht is hem duidelijk geworden dat in het koopbedrag nog een bedrag aan invoerrechten was begrepen terwijl over een taxiauto geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Uit alles blijkt dat koper heeft onderhandeld en dat partijen uiteindelijk een lagere prijs zijn overeengekomen dan het eerste aanbod. Koper heeft genoegen genomen met die prijs en vond die dus kennelijk redelijk. Beroep op dwaling wordt verworpen. Tevens moet beroep op dwaling worden verworpen omdat die eventuele dwaling niet is veroorzaakt door een inlichting van verkoper, of onjuiste voorstelling van zaken en ook vanwege de in het verkeer geldende opvattingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

UITSPRAAK: 20 januari 2009

ZAAKNR.: AR-2128/06-H-127/08

HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE

NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Vonnis in de zaak van:

[appellant].

wonend in Aruba,

voorheen eiser, thans appellant,

gemachtigde: mr. R.H. Croes

tegen

de naamloze vennootschap JOSSY MOTORS N.V.,

gevestigd in Aruba,

voorheen gedaagde, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mrs. H.W. Braam en J.M de Cuba.

1. Het verloop van de procedure

Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (verder: het GEA), wordt verwezen naar het tussen partijen in deze zaak gewezen vonnis van 20 juni 2007. De inhoud daarvan geldt als hier ingevoegd.

[appellant] is in hoger beroep gekomen van gemeld eindvonnis door indiening op 6 juni 2007 van een daartoe strekkende akte ter griffie van het GEA. Bij op 25 juli 2007 ingediende memorie van grieven heeft [appellant] twee grieven aangevoerd en toegelicht. Zijn conclusie strekt ertoe dat het Hof het eindvonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoend,

a. voor recht zal verklaren dat tussen partijen geen overeenkomst inzake de koop van de auto van het merk Honda, automatic, model CR-V van het bouwjaar 1999 met motornummer B20Z11030049 voor een bedrag van Afl. 46.000,- wegens dwaling zijdens [appellant] is ontstaan;

b. de gevolgen van de onder a vermelde overeenkomst conform het bepaalde in art. 6:230 lid 2 BW-Aruba te wijzigen in die zin dat de oorspronkelijk door [appellant] verschuldigde koopprijs van Afl. 46.000,- wordt veranderd in Afl. 36.800,-;

c. Jossy Motors zal veroordelen tot het terugbetalen aan [appellant] van Afl. 5.200,-, zijnde het restant van het door [appellant] teveel betaalde bedrag van Afl. 9.800,-, vermeerderd met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten ad 20%;

d. Jossy Motors zal veroordelen om aan [appellant] de door hem geleden schade wegens onnodig door [appellant] betaalde bankrente ad 15% over Afl. 9.800,- te vergoeden;

e. Jossy Motors te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van Afl. 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan, indien zij weigert om aan het vonnis te voldoen, een en ander met veroordeling van Jossy Motors in de kosten van het geding in beide instanties.

Jossy Motors heeft een memorie van antwoord genomen en geconcludeerd tot bevestiging van het bestreden vonnis met veroordeling van [appellant] in de kosten van de procedure.

Op de daarvoor bepaalde dag hebben partijen gepleit overeenkomstig de inhoud van overgelegde pleitaantekeningen respectievelijk pleitnotities. Nadat Jossy Motors heeft afgezien van het nemen van een akte inhoudende uitlating overgelegde producties, is vonnis gevraagd, waarvan de uitspraak nader is bepaald op heden.

2. Ontvankelijkheid

[appellant] is tijdig en op de juiste wijze in beroep gekomen van het door hem bestreden vonnis, zodat hij daarin kan worden ontvangen.

3. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. Beoordeling

4.1 De eerste grief houdt in dat mr. H.E. de Boer, de rechter die in eerste aanleg in deze zaak vonnis heeft gewezen, geen vonnis had mogen wijzen. Mr. H.E. de Boer kende deze zaak namelijk al omdat hij in het college heeft gezeten dat heeft geoordeeld over de klacht van [appellant] tegen zijn toenmalig advocaat Falconi over de wijze waarop deze advocaat deze zaak in een eerder stadium heeft behandeld. De juistheid van die grief kan in het midden worden gelaten omdat thans drie andere rechters over de zaak oordelen.

4.2.1 De tweede grief houdt in dat het GEA de vordering niet had mogen afwijzen omdat, anders dan het GEA van oordeel is, [appellant] thans een vordering met een andere grondslag heeft ingediend.

Het antwoord op de vraag of deze grief doel treft kan in het midden blijven omdat het Hof de vordering wel inhoudelijk zal beoordelen.

[appellant] is van mening dat hij bij de koop van de auto, een taxi, heeft gedwaald. Hij dacht namelijk dat de uiteindelijk tot stand gekomen koopprijs van Afl. 46.000,-, de prijs exclusief invoerrechten was. Na de overdracht van de auto is hem duidelijk geworden dat in het bedrag van Afl. 46.000,- nog een bedrag van Afl 9.800,- aan invoerrechten was begrepen terwijl over een auto die als taxi wordt ingevoerd, geen invoerrechten betaald hoeven te worden.

4.2.2 Uit alles blijkt dat [appellant] met Jossy Motors heeft onderhandeld over de prijs, en dat partijen uiteindelijk na onderhandelingen een lagere prijs zijn overeengekomen dan het eerste aanbod van Jossy Motors. [appellant] heeft genoegen genomen met die, na onderhandelingen tot stand gekomen prijs, en vond die prijs dus kennelijk een redelijke prijs voor de auto. Voor zijn stelling dat in die uiteindelijk, na onderhandelingen tot stand gekomen prijs, een bedrag van Afl. 9.800,- aan invoerrechten zou zijn begrepen, wordt geen steun gevonden in de overeenkomst. Zijn stelling dat een autoverkoper altijd 15% winst heeft waaruit hij kennelijk afleidt dat het meerdere dus invoerrechten zijn, is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Voor zover er al een minimale, voor klanten kenbare winstmarge is, hangt de vraag of die minimale marge wordt bereikt, af van de onderhandelingsvaardigheid van de koper. Het beroep op dwaling moet dus worden verworpen omdat niet vaststaat dat [appellant] ook invoerrechten heeft betaald die hij niet verschuldigd zou zijn.

4.5 Voor zover bovenstaande niet juist zou zijn, moet het beroep op dwaling ook worden verworpen omdat, voor zover [appellant] al gedwaald heeft, die dwaling niet is veroorzaakt door een inlichting van Jossy Motors, het Hof niet ziet welke inlichting Jossy Motors had behoren te geven juist in verband met hetgeen Jossy Motors omtrent de dwaling wist of had behoren te weten en, tenslotte, Jossy Motors van geen onjuiste voorstelling is uitgegaan.

4.6 Tenslotte dient het beroep op dwaling ook te worden verworpen op grond van de in het verkeer geldende opvattingen. [appellant] heeft een auto gekocht waarvan hij ten tijde van de koop van mening was dat deze Afl. 46.000,- waard was en voor die prijs wilde Jossy Motors verkopen. Indien dan achteraf blijkt dat de koper de auto, bij beter onderhandelen, goedkoper had kunnen krijgen omdat hij, de koper, de verkoper niet heeft kunnen brengen tot zijn minimale winstmarge, is dat een omstandigheid die volgens de verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.

4.7 Al met al zal het Hof het vonnis van het GEA dan ook bevestigen met veroordeling van [appellant] in de kosten van dit beroep.

BESLISSING:

Het Hof:

bevestig het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de aan de zijde van Jossy Motors gerezen proceskosten, tot op heden begroot op Afl. 193,- aan exploitkosten en Afl. 1.600,- voor salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J. de Boer, J.R. Sijmonsma en U.I.D. Luydens, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 20 januari 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.